PAVORIGANTA GRIPO


Ye la dio posa di mea preirinta artiklo, me maladeskis pro gripo. Adminime me kredis ico, ma me balde mustis konstatar ke ico esis multe plu kam simpla gripo. Unesme, me ne povis kontaktar mea mediko pertelefone, nam esis tro multa advoki ed on konsilis a me telefonar ad hospitalo por urjanta flegi. Me preferis restar heme e flegar me quale me povis pro ke me opinionis ke ico esis normala gripo e ke mea organismo ankore en sat bona stando dominacos ol. Ma me sudorifis abundante dumjorne e dumnokte, e mem komence mea lito divenis balno-baseno pro la nekredebla sudorifo. Me havis anke hororinda kapo-dolori e me mustis absorbar medikamento kontre la dolori qua alejis me nur dum kurta tempo. Quankam me timas la morto e me esas kontre la eutanazio, me komprenis la homi qui volas eutanazio pro tro granda sufri. Pos un semano, mea apotekistino furnisis a me homeopatiala medikamento kontre la gripo. Malgre ke lu ne esis tre efikiva, me standis kelke plu bone e fine me povis venigar mea mediko. Pos auskultir me, il deklaris a me ke un de mea pulmoni esis perfekte sana ma ke esis komplikajo pri la altra pulmono diveninta centro di infekto. Konseque me mustis absorbar antibiotiki dum ok dii. Me timeskis nam me toleras male la antibiotiki, ma fortunoze cafoye, me toleris oli bone. Tamen pos ok dii, se me ne plus havis febro me esis debila e sen forteso. Me havis l’ideo drinkar bona blanka vino e – miraklo – l’alkoholo plubonigis quik mea stando. Do, l’alkoholo, qua esas tante nociva, povas anke risanigar kando on uzas ol kun modero. Tamen, me sudorifis til la komenco di ca monato mayo ed erste nun, mea stando ridivenis normala.
Parolinte kun komercisto, me saveskis ke ne nur oldi maladeskis, ma anke yuna personi evanta triadek o quaradek yari e ke ofte li havis severa komplikaji qui koaktis li respirar kun oxigeno-maskilo en hospitalo. Ica “gripo” esis en la realeso vera pesto e me memoras ke mea sudoro havis odoracho fetida same kam mea urino. Ico pensigis me pri la Hispana gripo di 1918 (preske cent yari ante nun). Mea avino kaptesis da ta gripacho ed esis en tre mala stando. El havis l’ideo demandar a lua genitori ke on aplikez varma kataplasmo ad elu. Pos subisir dum kelka minuti ca kataplasmo, elu vomis liquido nigracha havanta sufokanta odoracho fetida. On venigis quik mediko, qua deklaris lore ke mea avino esis salvita. La “gripo” di ca yaro pensigas me pri la Hispana gripo di 1918 kun lua odoro fetida. Ol esas por tale dicar “gripo yarcental”. La difero esas, tamen, ke cayare la organismi ne esis febligita per privaci nutrival debita al milito e ke ni havas antibiotiki (lore nekonocata) en nia dispono.
Me esperas ke la futura gripi ne esos tam mala kam olta di 2015.