LA IRO EN REFUJEYO DAL BUDDHISTI

[Ita ceremonio esas l’instanto kande la nov adepti rezolvis obediar la docado dil

Buddho ed enirar la komunajo dil dicipuli.]

 

Veninta por asistar la docado di « Lama » Tempa, qua vizitis dum kelka dii lia komunajo,
deki de Buddhisti lasis lia pedvesti sur la perono dil templo di tradiciono Tibetana
Kagyu-Dzong, jacanta en la bosko di Vincennes, en la 12ma distrikto di Paris. En la internajo ne esas suficanta spaco. La chambro por meditado, che la unesma
etajo di ta modesta edifico, esas tro mikra por aceptar omna religiani ed uli mustas
saciesar sideskar sur la gradi dil eskalero.
Esas 15 kloki, la lasta tarde venanti arivas. Inter li, yunino voyifas a su por esar
maxim proxima a la « lama », sidanta ye la fundo dil chambro. Elu rajuntas tri
altra personi, qui, quale elu, selektis « irar en refujeyo », hodie. En lia spiritala
vivo Buddhista, lo esas etapo esencal, olqua kelkafoye komparesas a la bapto
Kristana pro ke ol markizas eniro, departo-punto por la adepti. Ma la komparo
cesas hike. La iro en refujeyo, lo esas avan omno « obligo en la praktikado »,
t.e. l’instanto kande la Buddhistorezolvas obediar la docado (dharma) dal
Vekito, nome la Buddho, ed enirar la komunajo dil dicipuli (sangha). Ita tri
dimensioni dil obligo nomesas la « tri juveli » ed esas la fundamenti dil praktikado
di la Buddhismo.
Mem se la cenaro di la ceremonio duras esar simila, la iro en refujeyo povas havar
formi tre diversa segun la Buddhista skoli. Kagyu Dzong esas templo segun tradiciono
Tibetana, Kagyupa e Shangpa Kagyu anke. Tale la „lama“ parolas en la
Tibetana e lua omna paroli ridicesas en la Franca da tradukisto. Il questionas
unesme « qui esas la personi qui iras en refujeyo », pose ilu anuncas a li ke li esas
« tilextreme fortunoza » irar en refujeyo koram la tri juveli.
Sequas ico kurtatempe duranta ceremonio dum duadeko de minuti, lor olqua
la quar religiani, qui dezirabis ico, repetas formuli ritual qui asociesas a la Buddho,
nome la dharma e la sangha pose precepti qui implikas abandoni (ne plus nocar
la altri, ne plus irar en refujeyo che la « mala amiki », edc.) e praktiki (precipue
recito di pregi). Pos tri lasta prosterni a la direciono di la « lama », formulo
repetesas kun la tota komunajo. Fine, la « lama » klakigas sua fingri dum
proklamar « Tala esas la metodo », ad ico la quar religiani respondas – en la
Tibetana – « Ico esas ecelanta », ante pasar unope opoze a la maestro
qua tranchas a li har-fasketo e dicas : « Vi recevis ica vovi pri refujeyo ».

 

« Kontree a la bapti dil Kristani, nula enregistrigo facesas »

 

Dum ica ceremonio, la docisto donas anke nomo a la religiano, olqua
korespondas, maxim ofte, a developenda qualeso.
Ekirinte la templo, pos la iro en refujeyo e la du hori pri docado, Dominique-Emmanuelle,
evanta kinadeko de yari, vidigas lua vizajo kalma e serena. El esas parto de la quar
religiani qui selektis implikar su tale opoze a « lama » Tempa. « Me esas felica,
nam a me ico reprezentas ulo esencal, elu insistas. Me rezolvas irar sur la voyo por
ekirar la « samsara » (la senfina ciklo dil rienkarnigi NDLR). La iro en refujeyo, esas
la selekto di protektado por garantiar a su bona voyirado. Ico esas helpo opoze a
la kontrea venti.” Lo esas la duesma foyo kande Dominique-Emmanuelle iras en
refujeyo : « La unesma foyo, du yari ante nun, ico korespondis a serchado personal,
elu dicas : lo esis la federigo kun spiritala familio. Icafoye, me sentis la bezono
konfirmar mea impliko, nam mea reflekto atingis altra etapo di matureso. »
Ita ceremonio esas demarsho personal, a qua la religiano devas esar plene
koncianta. « La nociono pri esforco havas unesmaranga importo en la Buddhismo,
explikas Michel-Henri Dufour, prezidanto dil asociuro Buddhala Vivekârâma,
di la tradiciono theravâda, e qua esas anke intervenanto che la Europana Universitato
Buddhala. La iro en refujeyo povas konsideresar kom la unesma esforco, la atesto
pri la volo surirar desfacila voyo. ‘Itaque’ ico ne demandesas a tro yuna infanti. »
Quale ofte en la Buddhismo, on acentizas la temo di la libereso dil religiani. La
iro en refujeyo povas praktikesar sola od interne di la komunajo, e ne igas koakte
necesa longa preparado : singlu povas selektar spontane partoprenar icaceremonio.
To quo oportas intelektar, substrekizas Michel-Henri Dufour, lo esas la fakto ke ol
admisas du aspekti, la una esas extera e la altra esas interna, ita aspekti deklinesas
por singla de la tri juveli a qui on referas su. Tale, koncernante la Buddho : esas la
persono historial (aspekto extera) e la veko-mento qua ne submisesas a la tempo
(aspekto interna). Same, por la « dharma », esas la docado fundamentizita sur la
libri e la personi, qui povas desaparar, e la lego, la normo qua esas nechanjebla.
Por la « sangha », fine, esas la dicipuli kom vivanta enti e la konduto justa e la
vertuo qui permanas. »
Lo ne esas posibla saveskar quanta personi iras en refujeyo singlayare en Francia.
« Kontree a la bapti Kristana, nula enregistrigo facesas », Michel-Henri Dufour
precizigas, per memorigar ke « la statistiki, omnakaze, ne konformesas a la
Aziana mento.

 

(Artiklo da Pierre-Louis Lensel publikigita en la diala jurnalo LA CROIX)