MADAME RECAMIER (1) DA IGNOTUS

Esis dek kloki matine.

Madame Récamier vekis, e palpante super sua kapo el tireskis la brodita klosho-rubando
pendanta an la muro.
Lua interna servistino adportis la chokolado-drinkajo novmode koquita sur pelto, en
Chiniana taso. Pos drinkir olta la bela damo levis su, transiris al apuda buduaro, ube la
kuvo plena de tepida asnolakto expektis el, ed an la tablo equipita per omnaspeca utensili
la balnistino expektis lua imperi.
Hike liberiginte sua gracila staturo de omna extera ed interna desnetaji, sur basa

lignobenko el jaceskis obedieme avan la muliero, qua frotis la bela damo per kotona stofo
trempita en bonodora vinagro, pose per ardoranta nucoshelo hike ed ibe lu brule deprenis
la superflua pileti de elua rozea korpo ed envelopinte sua siorino per tela tuko varmigita,
lu polisis la ungli di elua pedo e manuo kom glata, ronda e koraliea.
Tale lu prizentis el a la kuafistino, qua sorgoze pektis la hari dil bela damo,
cirkonspekte tintis oli, kuafis oli helicatre, e ligis oli per blanka rubando, e super la
rubando per perlorango.
La vestizanta chambristino metis silka kalzo adsur la pedo di sua siorino e sub genuo lu
ligis ol per brodita rubando, e same per rubando lu ligis la profunde dekoltita oripela
boteti quaze ad elua plandi. Adsur elua tre poka batista linjo, sen korsajo lu jetis, quaze
suflis la unpece taliita, lejera robo, quan lu ligis sub la pektoro per zono aranjita en larja,
mola plisuri e dope, sub la tayo, lu humidigis la dina stofo, por ke ol retroirez a la naturo
plu adherante, tale quale la sajo di Genève (2) deziris lo.

Kande la servistini departis, la bela damo retroiris a sua dormochambro, ed ek la

sekreta tirkesto di sua tualet-tablo el prenis flakoni, pinseli, padeleti, cervo-ledro e
grandigo-spegulo, el varsis ulo gutope aden sua okuli, per quo la pupili augmentas
presentigive, ed el vekigis la somnolanta rozi sur sua vangi.
Pluse el pozis un reala rozo reda aden sua hari, e du longapedunkla e same reda aden
sua zono sub la pektoro. Intertempe el mastikis ula radikatrajo, per qua la expirajo divenas parfumoza. El juntis la dekolturo di sua robo per diamanta buklo ; el lasis sua kolo kom nuda ; el metis dentela miteno sur sua nuda infra brakio, e sur sua fingri ringi safira,
smeralda ed sur sua dextra mikra fingro mortokapoza ringo ek nigre patinizita arjento. El
prenis perlomatra ventizilo en sua manuo, e jetis tuko tratexita per arjenta steli a sua
tayo, tale ke la du franjoza extremaji dil tuko fluez de la sinuo di elua kudi. El regardis su
unfoye pluse en granda stacanta spegulo avane e dope ; el regardeskis la horlojo dil
kameno, qua indikis dek-ed-un e duimo ; irante vers la pordo, plurfoye haltante e
retroregardante el probis sua rideto, la arko di sua brovi e karpo e la brilo di sua denti.
Tale el apertis la pordo di sua acepto-salono, ube on expektis el por matinala
reverenco, e revuinte la asembliti el dicis kun dolca rideto :
- Hike me esas, sioruli, ma nur kun la kondiciono, ke vi konsideros me, quale se me esus
viro !

Tradukita da Rosina Bakonyi (Budapest)1. Madame Récamier : Julie,Adelaïde, Bernard. (1777-1849). El esis Franca

literaturistino famoza pro lua beleso e lua espritiveso.

2. La sajo di Genève : parolesas pri Jean Calvin (1509-1564) Franca reformero

protestanta qua instalis su en Genève.