LONDON 1913

(ek : voyajal impresi di simpla homo)

[Texto extraktita de la Antologio dil Idolinguo kompilita da Andreas Juste]

Malgre l’importo ne negebla dil afishi, memencionos nur un exemplo. Destinata a rekomendar ul alimentala varo, lu reprezentas enkarcerigita yuna sufrajistino, qua hungrostrikas, ma di qua l’okuli avide inklinas su vers la dicita alimento, insidieme ofrita ad el. Tra la fera stangi, la gardisto ridetanta klamas : «El ne povos rezistar to !» On mem tre injenioze uzis laformulo dil sufrajistini : «Votes for women» (voti por la mulieri) por expresar, per la supreso di un litero, la nomo dil alimento : «Oats for women».

Kad to ne esas sugestiva, saporoza, plena de lokala e tempala koloro ? Quante plu mem, se on konsideras ke la nutrivo tale ofrata a l’Angla gurmandeso esas…aveno ! Me devas tamen konfesar ke, mem an la rivi dil Thames, existas nulo vere nova sub la suno. En Oxford, en vetrino dil famoza Bodleiana Biblioteko, expozesas anciena papiro, extraktita de Egiptia, sur qua me lektis kun stuporo (me permisas a me tradukar por la lekteri qui obliviis la Greka) : «Kara patro, se tu ne quik sendos a me la liro quan me deziras, me ne plus manjos, ne plus drinkos…». Me opinionis til nun ke la hungrostriko esas Angla inventuro ; yen ke ol praktikesis ante duamil yari an la rivi dil Nilo. Esas nulo instruktiva quale voyajado !
Pos l’afishi (mem esus yusta dicar : ante) esas nulo plu atencinda en Anglia kam la policani. Me ne volas mencionar nur lia felta kasko, qua donas a li aspekto tote aparta ; ma; precipue en London, on rekrutis li inter tante alta-statura individui, ke me ne memoras adparolir un de li sen esar obligata levar mea kapo ed okuli adsupre.
En Anglia, ube la domi esas pasable basa on povas rangizar la policani inter la maxim alta monumenti. Li ne esas min atencinda de la morala vidpunto : lia komplezemeso esas proverba.
Me memoras vidir, lor la kronizo di George V, dejoranta policano ofrar plaso sur la gropo di sua kavalo ad ula damzelo, por posibligar ad el plu bone vidar la procesiono ! A Franca
okuli, to semblas kelke ofensanta kontre la militala su-teno ; ma quante to esas sugestiva pri lia jeneroza kordio !
Cayare, dum la kaval-kuri en Epsom, ula policano, vidante proxim su yuno aspektanta kom tre naiva, avertis lu sorgar pri la furtisti. La yuno dankis gratitudoze e foriris. Pos kelka momenti, la policano konstateskis ke lua posh-horlojeto, monetuyo e portfolio deprenesis de lu…kompreneble de la yuno kun l’aspekto naiva. Plu granda komplezemeso esas neposibla !

DRYTOWN (DUDOUY) 1913