ANIVERSARIO DI IMPERIESTRO WILHELM II

Hodie, 27ma di januaro, esas la dio aniversarial di la lasta Germana Imperiestro, nome Wilhelm II. Omna Germana monarkiisti celebras ankore ica festo, pro ke ol memorigas li pri tempo kande Germania esis granda e potenta lando kun multe plu bona frontieri kam nun e ke ol juis enviinda prospero. Mea geavi patralalatere esis Alzaciani-Lotringiani e konseque esis Germana regnati. Mea patro memoris ke en la skoli Germana, on celebris tre solenamente la festo-dio dil imperiestro.

On naracis a me ofte la vizito da Imperiestro Wilhelm II en Metz e lua cirkumajo en 1911. Un de mea preonklini (quan me tre bone konocis pro ke el mortis erste en 1994) prizentesis kom reprezentantino di la skolo kun altra yunineto a Sinioro Imperiestro. Mea preonklino selektesis pro ke el esis la maxim bela yunino dil skolo e reprezentis la France-parolanta skolani, la altra yunineto esis pure Germana e reprezentis la nur Germane-parolanta skolani. La yuna damzeli devis vestizesar segunmaniere honorizar l’Imperiestro. La Germane-parolanta puerino havis rubandi sur lua hararo kun la kolori dil Germana standardo. Pro ke la genitori di mea preonklino havis sentimenti nacional prefere Franca, li ne volis surhavigar da lia filiino la Germana kolori, ma altralatere li ne povis pozar sur elua kapo la kolori di Francia, nam ico esabis netolerebla defio a Sinioro Imperiestro, qua havis l’afableso vizitar la skolo ube lia filiino esis lernantino. Fine, li trovis la solvuro qua esis pozar blanka koloro sur elua hararo. Tale, neutra koloro esis perfekte aceptebla.
Me preonklino, kande el parolis pri ca memorajo, raportis ke la Imperiestro esis viro havanta bel aspekto, ma il probis celar un de lua brakii, qua evidente esis kripla.
El opinionis ke Sinioro Imperiestro esis tre afabla e simpatiinda viro.
Quale on savas la fato per la mondomilito subversis omno e socio-ordino, qua segun semblo devabus permanar destruktesis nerevokablamente.