LA CIENCO E LA ARTO DI RESPIRADO

En Ocidento la respirado-exercado esas konsiderata nur kom adjuntajo a korpala exercado. Tamen, en Oriento la respirado-exercado esas konsiderata samatempe kom arto ed anke cienco, ed esas multe plu komplikita kam la simpla, nekoncianta proceso di aspirado expirado quan on facas dum dormo e vigilo. Existas multa traktati pri ca temo ambe de Chinia ed India, e plura avantaji atribuesis ad ica respirado-exercadi – korpala, mentala, spiritala.

Sendubite existas proxima relato inter respirado e mentala standi, exemple kande on iraceskas, ecitesas od agitesas, lore on plu rapide respiras. En profunda koncentrado onu respiras plu lente – preske nepercepteble ; ed en la profundega koncentrado on preske cesas respirar, adminime dum kelka instanti, kompreneble.

En omna Orientala sistemi pri respiro-exercado, on esas atencoza pri la plena e kompleta expirado quan naturale sequas plena e kontrolata respirado. Orientani anke enduktis ritmoza metodo e tekniko en lia respirado-sistemi, e dum plura yarmili la praktikanti di ca sistemi multe profitis de oli.

Meznombra Ocidentani ne havas tanta tempo por devotar su a komplikita e kelkafoye desfacila respirado-exercadi ; samatempe li ne inklinesas a tal aero-mistiko quale la Orientani. Tamen Capt. (Kapitano) W.P. Knowles di London qua dum 30 yari docis plu kam 100.000 homi por utiligar lia pulmoni plu efikive, aparte kalmigis la dolori di multa personi qui sufris pri astmo e bronkito. Capt. Knowles recevis plu kam mil letri da sufranti, exemple mediko qua skribis : « Lo esas la unesma foyo dum sep yari kande ma trapasis la vintro sen irga atako di bronkito. Danko a vua exerci. »

Ma quo esas pri la reziduo di co ? Ka ni ne respiras suficante bone ? Segun Capt. Knowles vu probable uzas nur un sisimo di vua totala pulmono-kapaceso. Probez ica experimento : Frunsez vua labii e suflez omna aero ek vua pulmoni, lente ma komplete. Tre rare dum la dio, on havas l’okaziono tale vakuigar la pulmoni. Pro to sempre ranca aero lasesas en nia pulmoni.

(Artiklo redaktita daRONALD C. PERIES e publikigita en la numero 1/2002 di Letro Internaciona)