Waka da Ôshikôchi no Mitsune


Falas la nivo
e nulu promenas 
tra ita voyo.
Ka me es ta voyo sen traci…
me, qua sinkas me en mea tristeso?

Ôshikôchi no Mitsune (859 – 925)