MORTAL KOMBAT(O) – KONQUEST(O)

Me rezolvis skribar pri la filmo « Mortal Kombat(o) – Konquest(o) » pro ke ica titulo esas preske perfekta Ido. Malgre la absenteso di la dezinenco –o. Fakte, me tre dubitas ka la autori di ta filmo esas Idisti. Li selektis tala titulo ed ortografio pro ke la radiki esas maxim facile komprenebla internacione, ed ico semblas a me esar bona pruvo pri la universala karaktero di nia idiomo. Adoptita neutra mondolinguo esus probable tre simila ad Ido, se ne Ido ipsa. La citita filmo esas globalista, t.e. ke ol aludas unionita mondo sur

la fundamenti dil Usana e Chiniana kulturi. Ol ne indijas celita rasismo, nam en « rejio dil Tero » quale onu nomizas nia globo, onu vidas nur aryana blanki e flava Aziani, sen irga menciono pri altra populi. Anke onu questionas su ofte ka la montrita mondoparto esas Chinianigita Usa od Usanigita Chinia.
Pro ke la dicita « Mortal Kombat(o) » esas kombato inter la diabli e la forci di lo mala kontre la « rejio dil Tero », onu ne evitas parolar pri religio. La religio di ca mondo semblas esar ulaspeca Buddhismo mixita kun pagana elementi. Onu vidas kelkaloke Buddhista monakuli ed ico supozigas da me ke la Buddhismo ne nur spontane konceptesas kom la mondoreligio, ma anke ke ol povus tote bone fitar kun Ido.

Se on volas pritraktar la filmo ipsa, ol esas tedanta filmacho, « navet » (napo) quale onu dicas en mea patuazo (pro ke la napo supozesas esar sensapora legumo). La cenaro esas lamentinda e la spektakli pri kombatal arti segun-maniere dil pasinta Bruce Lee esas prefere ridinda. Do, me nule konsilas a mea samideani spektar tala hororiganta plorindajo, ma por ni Idisti la titulo esas interesiva. Malgre omno, me ne regretas l’esforco quan me facis por saveskar la kontenajo dil filmacho. Valoras la peno informar su pri la kozi qui pensigas pri l’Idolinguo.

(Artiklo daJean Martignon (Francia) publikigita en la numero 5/2001 di  Letro Internaciona)