LA "YOGA" DIL SONJO

Yen artiklo di qua, forsan, la temo esas tote exotika a mea lekteri nam parolesas pri aparta formo di « yoga » uzata en la Tibetana buddhista religio, nome la « yoga” dil sonjo. Per koncianta exerci dum la sonjo, kelka « lama »-i Tibetana probas obtenar la spiritala veko e, pos min o plu longa tempo, atingar la kompleta liberigo de omna sufri ; stando nomata « nirvana ». Ica artiklo esas traduko ad Ido de texto ek libro redaktita da Tibetana monako.
 

Existas nombroza atesti, qui asertas

la posibleso developar klara koncio
dum la sonjo-stando e tale aquirar
l’apteso pri kontrolar onua sonjo…
« Dum 1959, me ja fugabis Tibet e
habitis en Sikkim. La situeso en Tibet
plumaleskis rapide. Quante plu la
novaji pri l’ocidi e la destrukti atingis ni,
tante plu me desquieteskis pro mea
familiani qui restis ibe. Multa ek ni
pregis Tara (1) por demandar helpo ad
elu. Eventis dum ta periodo ke me havis
yena sonjo.
Me marchis en montoza regiono. Me
memoras pri la beleso dil arbori e dil
flori. Esis sovaja bestii alonge la choseo
sur olqua me voyajis, ma lia konduto
relate me esis dolca e pacema. Me savis

ke me iras al templo di Tara jacanta sur
monto stacanta plu fore. Me arivis a
loko proxim la templo ube trovesas
mikra agro plena de arbori e reda flori.
Puerino evanta aproxime dek-e-un o
dek-e-du yari esis ibe.
Quik kande el vidis me, el donis a me
reda flori e questionis me adube me
iras. Me respondis : « Me iras al templo
di Tara skope pregar por Tibet ». El
respondis : « Tu ne bezonas irar al
templo ; recitez nur ica prego. » Lore el
repetis plurfoye prego qua komencis
tale : « Om Jetsumma… » Me diceskis ca

prego dum tenar la flori en la manuo.
Me repetis ol plurfoye. Fakte, esas la

energioza fervoro per qua me recitis
olu, qua vekigis me.
Kelka yari pose, me havis simila
sonjo. En ta sonjo, me trovesis itere sur
l’agro qua previdigis la proximeso di la
templo di Tara. Ol esis la sama kam en
l’antea sonjo, ma sen la puerino. Me
regardis avan me e vidis la templo yel
somito di monto. Me duris mea
marchado til ibe. Esis tre simpla templo,
sen intenco pri eleganteso en olua
konstrukturo ed olua dekoruro. Lua
aperturo orientizesis vers esto.
Me eniris ol e remarkis sur la muro
pikturo pri la ‘« mandala »’ di shitro
qua figurizas la cent deaji pacema ed
iracoza. Nombroza Tibetana libri jacis
sur etajeri ed, inter li, la « Tanjur » e la «
Kanjur ». Me esis regardanta ita tomi
kande me videskis ke Tibetano stacis an
la pordo. Lua vestaro similesis olta di «
lama » sen, tamen, esar tote sama. Il
questionis me : “Ka vu ja vidis la Tarastatuo
qua parolas ?”
Me respondis ad ilu ke me ne vidis
olu, ma ke me deziras vidor ol. La viro
lore duktis me aden chambro
kontenanta ta statuo. Yel instanto
kande il esis ironta a la pordo por
departar, il dicis : « Yen la Tara-statuo
qua parolas. »
Unesme me vidis nulo, pose me
remarkis ke la viro regardis atencoze la
altajo di la kolono. Me observis lua
regardo ed ibe, ye la somito, me vidis
statuo di la verda Tara. El reprezentesis
quale puero evanta sep od ok yari. To
esis jolia statuo ma me ne audis ol
parolar e me vekis.
La sequo di ta historio ne esas sonjo.
Dum 1984, me voyajis en nord-Nepal
por irar al monakerio di Tolu, kande me
rikonocis l’agro di mea sonjo ube la
puerino donabis a me flori e prego. Me
regardis adfore e me deskovris la
templo. Kande me parvenis en ol, omno
konformesis exakte a mea sonjo. Me iris
a la kolono e serchis « la Tara-statuo
qua parolas ». Ol ne esis hike. To esis la
nura detalo qua ne konformesis a la
sonjo. Recente, me audis ke un de mea
dicipuli ofrabis al templo statuo di la
verda Tara e ke on lokizis olu ye la
somito di la kolono kom memorigo. Se
onu irus a ca templo nunepoke, onu
povus vidar la statuo en olu. »
 

1) Tara : Tibetana deino qua tre similesas la santa Virgino dil katoliki.

2) mandala : Tibetana pikturo qua montras cirklo en quadrato kun tre diversa
aspekti e kolori. Ol esas supozita esar suportilo por atingar la spiritala veko.
3) Tanjur, Kanjur : Sakra libri di la Tibetana Buddhismo.