L’UNIKORNO EN LA GARDENO

Olim dum sunoza matino, viro qua sidis an sua dejuneto-tablo cesis regardar sua mixita ovi por vidar blanka unikorno kun ora korno, qua pasturas la rozi en lua gardeno. La viro kuras aden la dormo-chambro ube lua spozino dormas ankore e vekigas elu. « Esas unikorno en la gardeno » il dicas. « Lu manjas rozi ». El apertas ne-amikala okuli e regardas ilu. « L’unikorno esas mitala bestio », el dicas ed el montreskas sua dorso a lu. Lore la viro decensas lente l’eskalero ed ekiras aden la gardeno. L’unikorno esas ankore ibe, lu, nun, pasturas la tulipi. « Venez adhike, unikorno dicas la viro ed il kolias lilio e

donas ol a lu. L’unikorno manjas ol grave. Fiera e joyoza, forsan pro ke unikorno esas en sua gardeno, la viro acensas l’eskalero ed itere vekigas sua spozino. « L’unikorno », il dicas « manjis lilio ». Lua spozino sideskas sur la lito e regardas lu, kolde. Lore el dicas « tu esas dementulo », e me sendos tu a dementerio ». La viro qua nulatempe prizis la vorti « dementulo » e « dementerio », e qua prizas oli mem min multe ye sunoza matino kande esas unikorno en la gardeno, reflektas dum instanto. Il dicas « ni exploros ica afero ». Il marchas vers la pordo. « Lu havas ora korno meze di sua fronto » lore il dicas ad el.  Pose il retrovenas aden la gardeno por observar l’unikorno, ma l’unikorno esas departinta. La viro sideskas inter la rozi e fine dormas. Quik kande la spozulo esas ekirinta la domo, la spozino staceskas e vestizas su tam rapide kam el povas. El tre ecitesas ed esas stranja lumeto en elua okuli. El telefonas al policeyo ed a psikiatriisto ; el dicas a li hastar ad elua domo e kunportar koakto-kamizolo.

Kande la policani e la psikiatriisto arivas, li sideskas sur stuli e regardas el kun grand intereso. El raportas « mea spozulo vidis unikorno camatine ». La policani regardas la psikiatriisto e la psikiatriisto regardas la policani. « Il dicis a me ke lu manjis lilio » elu dicas. La psikiatriisto regardas la policani e la policani regardas la psikiatriisto. « Il dicis a me ke lu havas ora korno en la mezo di sua fronto », el rakontas. Ye solena signalo dil psikiatriisto la policani saltas ek lia stuli e kaptas la muliero. Li havas tre mala tempo por vinkar elu, nam el facas terorigiva kombato, ma tandem li vinkas el. Jus kande li parvestizas el per la koakto-kamizolo, la spozulo retrovenas aden la hemo.

« Ka vu dicis a vua spozino, ke vu vidis unikorno ? » questionas la policani. « Komprenende no, » dicas la spozulo. « L’unikorno esas mitala bestio. »  « Lo esas omno quon me deziris saveskar » dicas la psikiatriisto. « Forduktez el. Me tre regretas sioro, ma vua spozino esas tam dementa kam la dementa bovini di siorino Thatcher. » Tale li forduktas elu, dum ke el blasfemas ed ululas, e li inkluzas elu en dementerio. Pose la spozulo vivis sempre felice.

 

(Segun James Thurber : The Thurber Carnival)