LA TENTAKULI DIL IMPERIO

 Recente, me iris a Paris por vizitar la quartero di mea anciena laboreyo, flanar ibe ed efektigar kompri. Ica quartero jacas en la sepesma distrikto di Paris, olqua esas eleganta quartero habitata da pekunioza homi ed ube trovesas plura ambasaderii. Mea laboreyo stacis anke nefore de la monumento di le “Invalides” ube jacas la tombeyo di NapolĂ©on.

Tamen pro ke multa administrerii (ed anke olta ube me laboris) mustis departar pro la tro alta lokaco-preci, me expektis ke la quartero esus plu trista e min vivoza. Lo esas la kontreajo quo eventis, nome la ibea stradi esas plu vivoza, animita ed eleganta kam iragatempe antee. Evidente la ekonomiala krizo ne frapas egale e samamaniere omna homi.

Pos vizitir butiko pri produkturi natural ed ekologial ube me kompris kelka vari, me flanis ed intencis irar a teo-salono. Regretinde, la teo-salono spacoza ed agreabla ube me intencis irar ne plus existis. Me deploris ico, nam la kuki ibe esis delicoza e me prizis gustar oli dum drinketar bonqualesal teo o kafeo. Do, me iris kelke plu fore ad altra teo-salono, mikra, ma ube on povis savurar saporoza dolcaji kun drinkajo. Me astonesis konstatar italoke ke esis nur poka klienti qui kompris nutrivi e kuki e nule sideskis an tabli. Kontre ke olim me havis desfacilaji por trovar tablo libera, cafoye me esis sola e povis rapide obtenar lo komendita dum savurar tote quiete mea kuki e kafeo.

Ekirinte ca teo-salono, me videskis ulo quan me ne perceptabis til-lore, nome “Starbucks”-eyo jacanta ye apene kelka metri plu fore. Certe la “Starbucks”-eyi esas, kustumale, spacoza e komfortoza. Ibe on povas gustadar dolcaji e drinkaji en gastamika atmosfero dum havar la posibleso acesar la interreto danke kelka komputeri.

Ma me ne tro prizas la “Starbucks”-eyi. Nome la kuki e drinkaji trovebla hike esas to quon ni nomizas en la Franca patuazo “de la grosse cavalerie”, t.e. rustika produkturi certe saporoza ma ne fitanta por delikata personi deziranta obtenar ulo rafinita e de alta qualeso. “Starbucks”-eyi esas la simbolo dil Usana Imperio, qua quale polpo extensas lua tentakuli a la tota mondo. Ol esas la similajo a “McDonalds”, olqua ye la domeno dil restorerio por rapida repasti esas reprezentanto dil Usana koquarto totamonde. Amba “Starbucks” e “McDonalds” esas sucesoza ambasadisti dil Usana vivomaniero extensesanta a la vasala Stati dil Usana Imperio e vizanta konquestar la tota mondo e nia omna samplanetani enkadre di la globaligo.

Me ne reprochas a la Usani lia rustikeso, nam li esas tre yuna populo e ne havas anciena, richa e rafinita kulturo e civilizuro dop su. Ma me tote ne prizas ke li volas impozar ica rustikeso a nia tota planeto, dum aplastar omna konkurencanti e refuzar la diverseso. Men tre chagrenigas ico e me povas nur esperar ke ico ne duros poreterne.