RNA (novelo)

Doktoro Kalver, evanta duadek-e-ok yari, kemiista injenioro, laboris en Serten, en la fabrikerio di medikamenti Terton, ed il produktis pulvero kontre la tusado.
Lua chefi e kolegi konocis lu kom homo diligenta e skopokoncianta, ma havante nur meza kapablesi. Lu esis celibulo, vivis en mikra komfortoza domo an la urbolimito, rare lu voyajis adexter la hemo, e mem lore nur dum kelka dii.
La chanji cirkum lu eventis subite.
En la prikemia buletino dil Akademio unesme aparis nur unika kurta publikigajo sub lua nomo, ma olun sequis sempre plu longa, importanta kontributaji, precipue pri la feldo di la poke konocata temi.
Lua kariero acensis ad astrala altitudo, e kin yari pose, pro la grandanombra rezultaji sucesoza di lua explori pri la intensa nubesko senobjekta, ilu recevis la Nobel-premio pri kemio.
Lore, ultre Terton, ja esis lua posedaji du altra medikamenti-fabrikerii e tri fabrikerii di kemiala sterko.
La ciencala publiko konsideris lu kom un de la maxim granda kemiisti.
Kande aparis lua trifolia disertajo, facanta revoluciono en la plasmofiziko, la cetera fizikisti envidieme e doloroze sospiris.
Lu ne haltis til la Nobel-premio pri fiziko.
Omni admiris ed envidiis ilu.
Kin yari pose, il recevis anke la Nobel-premio pri medicino,  pro la solvuro dil kancer-problemo.
Onu benedikis lua nomo, en Serten on erektis statuo por ilu, e la maxim famoza universitati di la mondo elektis lu kom honorumita doktoro.
Il esis senkrona rejo di la cienco.
Kin yari pose aparis anke lua unesma romano. Ita libro esis ecitanta, interesiva, plura cent mili de personi lektis ol.
Chefa inspektisto Kolter, kunlaboranto di la Polico Internaciona tenis en sua manui romano lede bindita, imprimita sur delikata papero, ol esis la libro da doktoro Kalver. Ilu lektis ol kinesmafoye. Olua titulo quaze lumozesis : RNA.
La romano parolis pri yuna kemiista injenioro K …, qua produktas pulvero kontre la tusado en medikamenti-fabrikerio di mikra urbo.
Lu esas diligenta, skopokoncianta.
Lu vivas sola an la urbolimito, lektas multe.
En lua manui arivas publikigajo, segun olqua la portanta di memoro e savo esas ribonukleata acido, akumulesinta en la organismo, precipue en la cerebro ; se on injektas ita materiajo en bestio experimental, la dicita materiajo transmisas a lu la memoraji e savi di la origino-bestio.
Dum nokti K… facas experimenti per bestii en lua hemala laboratorio.
Lu laboras dum duima yaro, pose voyajas a la chefurbo por periodo de du semani.
Pos longa, skrupuloza prepari il mortigas profesoro Teren, la mondfamoza kemiisto. Ilu tranchas la kapo di ilta, enterigas la cetera parto di la kadavro en mikra senarboreyo di foresto jacanta proxim la chefurbo, la kapon ilu laboras, la extraktita ribonukleata acidon il injektas en la tisuo di sua propra cerebro.
Ilu haveskas grandega idei, precipue pri la poke konocata temi, e la intensa nubesko senobjekta. Il obtenas sempre plu multa importanta rezultaji, e recevas la Nobel-premio pri kemio. Provizita per la kapablesi di profesoro Teren, il elaboras specala metodo kemial por desaparigar homala kadavro, per ita metodo esas sentrace desaparigebla la osti homal e mem la ostocindro.
La fato di profesoro Teren  sequesas da olti di fizikisto Koll e profesoro Holdin. Ilu mortigas ili, extraktas de lia kapi la ribonukleata acido, e proprigas a su lia memori e kreokapablesi.
La senkapigita kadavrin il desaparigas sentrace en la senarboreyo forestal.
Pro lua plasmofizikala explori e la solvuro di la kancer-problemo il recevas la Nobel-premii pri fiziko e medicino.
Senkrona rejo di la cienco il esas.
Il recevas omno quo esas recevebla, nulu suspektas ilu, tamen il komencas timar.
Do ilu mortigas un de la maxim famoza advokati dil mondo, nome la Brazilia-landana doktoro Migelo, e per la kustumala metodo il kaptas la savo di lu.
Ja il savas omno pri la kriminala aferi, procesala proceduri, pri la maxim mikra nuanci di la defenso-strategio.
Il quiesteskas, vivas felice, spozigas yun aktorino, naskas a li filii.
Uladie il vekas kun stranja nokonocata dursto. Dum plura semani ilun afliktas senforma, tormentanta, « stress »-iganta desquieteso, til ke fine ilu vortigas ol por su.
Il aspiras reputeso artistal.
Longatempe il pensadas. Nervoze lu marchadas hike ed ibe en la gardeno di lua apudmara villa, e pose il departas por voyajo.
Ilu ocidas la Nobel-premiizita verkisto Sorter, e, extraktinte de lua cerebro la literaturala ribonukleata acido, desaparigas lua kadavro en la senarboreyo forestal.
Ilu komencas skriptar. Il sentas nerezistebla preso, e il redakteskas romano, olqua parolas pri yuna kemiista injenioro K…, qua produktas pulvero kontre la tusado en apoteko di mikra urbo.
Chefa inspektisto Kolter examenis mem la maxim mikra detali. La indici, trovebla en la romano, precize kongruas kun la indici e cirkonstanci di kin nesolvita kriminala aferi.
Quik il raportis pri la suspekti a lua chefo, ma ilta mokis lu.
Kolter esis persistema, il ne cedis : il insistis che lua chefi, til ke iti konsentis questionar profesoro Kalver.
Ica laste dicita, ofensata, ridis superioresale, e kun la savozeso karakteriziva por la maxim famoza yuristi, il refuzis e repulsis la akuzi.
Chefa inspektisto Kolter departis, e rivenis a la chefurbo nur dum la dio di la duesma questionado. Kalver ne mem venis a la policeyo, il sendis sua advokato.
Pos la questionado di testi Kolter prenis de lua posho dina revuo literatural, e lektis laute de ol novelo.La temon di ca kriminala novelo redaktis profesoro Kalver, quik pos la publikigo di lua romano. En ol il deskriptis procedo valida por sentraca desaparigo di kadavri, ed anke la inversa metodo, per qua la desaparigita traci povas esar rikreebla : la kemiala procedo detaloze elaborita esis tre komplikita, en ol formikumis komplikita formuli, e la redaktisto di la revuo aparigis ca verko nur pro konsidero a la autoro.
Onu trairis omna senarboreyi di la foresto proxim la chefurbo. Fine sur mikra herbeyo per la metodo da Kalver onu trovis la identigebla traci.
Kalver esis pendigita.
Dum la sequanta dio on trovis lua kadavro senkapigita en la kadavreyo.
Depos lore on aparte observas ita ciencisti, qui atingas signifikanta rezultaji pri kemio, fiziko e medicino, e pluse redaktas romani.
(Segun novelo da la Hungara autoro GYULA HERNADI