RETROVENO

Pos longa tempo di absenteso me retrovenas a mea blogo. Me havas nul ideo pri irga temo en la kapo, me nur probas riredaktar ulo.
Me travivis tre desagreabla tempo pro koaktita lojeyo-chanjo, granda operaco kirurgial kun komplikaji, neposibleso rikonektesar a mea komputatoro, konfinamento (ekiro-restrikto) e granda problemi por havar itere komputatoro. Me esperas ke me povos balde rihavar mea kustumala aktivesi.