LA VIRUSO

Homajo ad omna heroa mediki, flegisti, kuracisti e helpisti qui til surmeneso kombatas kontre Kovid-19 en la tota mondo, ed anke al pioniri e pospioniri qui, malgre ataki e denigri, sucesis fasonar Idolinguo e tale posibligis la kreo di ca 72-versa poemo monorima.


Kontre ca Liliputano,
raskala kornoza grano,
leda filio di putano,
helpas nula talismano
nek pilulo o tizano
di vortoza sharlatano,
nam ne haltas la tirano,
mem se likas la butano,
o se pafas serbatano,
o se suflas uragano…
Fugas do irga kristano,
desmetinte la sutano,
quaze de kruel satano.
Anke pia franciskano,
e panikoz anglikano
kun tre pala puritano,
e kuras mahomedano,
(qua es eminent sultano)
embracante la korano
e trusante la kaftano,
(dum ke falas la turbano)
vers rapida karavano,
quan ja vartas por permano
plu longa kam tot semano,
kun tre skarsa sika pano,
senvirusa vast savano.
Lin imitas la pagano,
irga judo e profano,
la soldato, kapitano,
la tenoro e soprano,
la doktoro e cigano,
tutelero ed orfano
e mem (quala stranja klano!)
verd o blu samideano…
Ne flugas l’aeroplano,
ma trans e cis l’oceano,
ye singla meridiano,
en kliniko o kabano,
di esforco yen emano,
(nul amuzo, nula flano,
nula lekto di romano,
nula pleo di piano!):
mediko sorgas organo
e sutas irga membrano,
flegisto solvas esvano.
Novico o veterano,
omn experto es humano
ed amiko e kompano!
Jacas irga samsortano,
(senpekunia bas-klasano
o maxim richa bramano,
babilem Italiano
o tacem nordal Germano)
sur kamilo o divano:
omnu juas akompano!
E pos kurta tempo-spano
ekpulsesos leviatano.
Omnu tushos pasamano
sen timar virus-arkano.
La fidela chambelano,
juante saneso-gano,
sorgos la bel porcelano.
Itere kreskos la kano
e florifos la platano.
En silvo l’orangutano
savuros pulpoz banano.
Rifalos do varma guano
de fluganta pelikano.
Retrovenos kormorano,
matine kantos la hano,
parados mem la fazano,
e joyos irga terano!
P.S. Me dankas Gilles-Philippe Morin pro lua komenti (sendita per privata mesajo), qui helpis me emendar du erori en la unesma versiono di ca poemo.