LA IKONOKLASTO USANA

Recente aparis la unesma libra Ido-verko di 2020, da nia nefatigebla skriptero e tradukero Brian Drake. Yen la datumi:
H(enry) L(ouis) Mencken: Mencken-krestomatio. Selektita e tradukita da Brian E. Drake. Oxford, NY: The Oxford Rationalist 2020. 172 p. (pdf-edituro)
La libro esas libere e gratuite deskargebla hike:
Segun la prefaco da Brian ipsa, Henry Louis Mencken (1880–1956) esas “la maxim famoza, maxim influiva, maxim ikonoklasta jurnalisto Usana dil unesma duimo dil XXma yarcento”.
Nu, me parlektis la libro en du jorni, nam me ne povis cesar lektar ol. Semblas a me ke Brian tre bone selektis la 30 peci (artikli ed esayi) qui kompozas ica krestomatio. Maxim plezis a me: La naturo di amoro, Arto e sexuo, Aniversario neglijita (tre espritoza, e samtempe informiva, literaturajo pri la endukto di balnuyo en Usa!), L’Amerikano e Pri esar Amerikano. Tamen anke le cetera plezis!
La stilo esas tre agreabla e fluanta, mem faciniva. Me nultempe lektis Mencken en la Angla, ma me konjektas (anke pro la introdukto!) ke lua stilo impresas same o simile en la originalajo. Se esas tale, la tradukuro esas sendubite sucesoza! La tono di Mencken esas sarkasmema, mem kaustika, ma il ne impresas quale superba o prezuntoza maldicensero qua pafas en omna direcioni nur por ostentar pretextata supereso. Il havas idei ed argumenti, ed il savas expozar li vivoze ed interesive. Me tre joyas ke ica verko (di qua la traduko certe esis desfacila e problemoza) existas nun en Ido. Ol grantas delekto. Nun ni omna dankez l’autoro… per lekto.
Yen kelka citaji ek la verko, por ke vi recevez komencal impreso pri olua karaktero e pri la precipua traiti dil Mencken-ala stilo:
“En irga kombato inter fripono e folo, la simpatio dil homaro sempre esas por la fripono.”
“La precipua valoro di pekunio esas, ke on habitas mondo en qua ol esas tro estimata.”

“Omnu es sua propra inferno.”

“Famozo esas ta qua esas konocata da multa homi quin lu joyas ne konocar.”

“Populareso — La kapableso simpatioze askoltar kande viri fanfaronas pri lia spozini e mulieri plendas pri lia spozuli.”

“Mentianto — (a) Ta qua fingas esar tre bona; (b) ta qua fingas esar tre mala.”

“Ante ke homo parolos, esas sempre sekura supozar ke lu esas folo. Pos ke lu parolas, esas rare necesa supozar lo.”

“La korpo, kustumale, esas enorme plu povoza kam la tale nomata mento. Dum la maxim bitra militi, kande omna viro enemikal esas konsiderata kom diablo en formo homal, mulieri freque amoreskas soldati enemikal qui esas bonaspekta e portas bela uniformi. E multa bela nekredemini, quale omnu savas, amikale interrelatas bela sacerdoti.…”

“Esas nun nur du klasi de homi en Usa: ti qui laboras por entratenar su, e ti qui votas por li.”

“Esas nun nur du klasi de homi en Usa: ti qui laboras por entratenar su, e ti qui votas por li.”

“Koro de Socialisti: ‘Kapitalo al Inferno!’ Antifono de anti-Socialisti: ‘Das Kapital al Inferno!’ “