LA MULIERO QUA VENIS DE ALTRA LOKO

Dum la 16ma di julio 2008, Lerina Garcia Gordo, Hispanino evanta quaradek-e-un yari, sendis e-postala mesajo sur loko interretal konsakrita a lo supernatura, el demandis sokurso. El asertis vekir en universo paralela, diferanta mondo de olta quan el livabis ante dormeskar, ed elu serchis homi, qui, quale elu, uladie trovabis su en alternativa realajo.

Ulamatine, dum la monato marto 2008, Lerina apertis la okuli ed el remarkis quik ke elua lito-tuki havis chanjita koloro. Konfuzigita, el serchis logikoza expliko ma trovis nula e pro ke el devis levar su por irar ad elua laboreyo, el obliviis rapidamente ca incidento. Ita yuna muliero esis kontoristino che la sama entraprezeyo depos plu kam duadek yari ed elua ‘travalio’ divenabis tre rutinoza.
Pos dejunetir rapide, Lerina preparis su, plu tarde, el iris a la halto-staciono por vehili di elua imoblo ed el marchis vers lua automobilo qua trovesis exakte en la loko ube el lasabis ol dum la preirinta vespero. El suriris la sama voyo kam kustumale, olta quan el pariris plurafoye dumsemane depos ke elu instalabis su en elua apartamento sep yari antee, e nul incidento notinda atraktis elua atenco. Enirante elua laboreyo, el vidis personi quin el ne konocis ma el pensis pri diversa kozi e remarkis li apene. El eniris l’acensilo por irar a la triesma etajo, marcheskis en la koridoro, ma arivante avan la pordo di elua labor-chambro el deskovris kun astonegeso ke lua nomo esabis supresata e ke ula altro remplasis ol.
Komence, el pensis erorir pri la etajo ma rapida regardo al numero enskribita an la debuto dil koridoro informis el pri elua misjudiko ed el kaptesis da nepreciza sentimento di desquieteso. Duminstante el duris esar senmova, probante analizar la situaciono, pose venis ad el subite l’ideo ke el esabis konjedata sen avertesar ed el komencis pavorar. Ekirigante hastoze elua portebla komputatoro de elua ledro-sako, Lerina konektis su al senfila reto dil entraprezeyo ed el deskovris ke el duris esar enskribita sur la listo dil employati ma ke el esis nun sub la direkto di altra responsivo, viro quan el mem ne konocis. Foleskanta, la yuna muliero, qua ne memoris subisir irga kambio di lua labor-servo, iris a la kontoro pri la personaro e pretextante esar maladeta el demandis la permiso retroirar adheme, to quo grantesis ad elu.
Kande el instalesis en elua automobilo, el facis infero de co ke ulu kredigabis ke lu esas el interne dil entraprezeyo, ke lu chanjigabis la informi koncernante elu e ke lu demandabis sua permuto pro irga motivo, probablamente pro malvolo. Pavorigita, el exploris atencoze elua sako dum timar ke lua dokumenti esabus furtita, ma elua dokumento profesional, lua dokumento posibligante duktar vehili, ed elua identeso-dokumento duris esar en elua portfolio e lia informi esis justa.
Lore, pro ke el ne sucesis explikar a su ca eventi, Lerina haveskis dubiti pri sua sanesala stando mental ed el rezolvis irar adche mediko por konsultar lu. Pos questionir ed examenir elu sorgoze, ca mediko penseskis ke forsan el trouzis, volante o nevolante, ula substanco, ed il propozis ad elu subisar kelka analizi. El aceptis ico spontane, ma nula traco di alkoholo o di narkotajo trovesis en elua organismo.
Retroveninta heme, Lerina exploris minucioze elua apartemento e lua omna dokumenti, elua konti bankal, elua fakturi ed elua anciena pago-folieti, sen remarkar ulo nenormala. La yuna muliero, lore, penseskis ke el havis forsan ulaspeca amnezio, ke ulo grava eventabis dum la recenta dii e ke lua spirito refuzis memorar ico. Por esar certa pri l’exakteso di elua memoraji, el havis l’ideo konfrontigar oli a la novaji maxim recenta. El konektesis al interreto, pose el vizitis omna retala pagini quin el kustumis regardar, ma la informaji esis le sama kam dum la predio e nur kelka raportaji neimportanta adjuntesabis. Dum la morga dio el retrovenis por laborar quale se ca nova labor-chambro esabis sempre la sua, ma plurafoye el esis submersata per angoro-krizi qui koaktis elu ekirar dum instanto en la koridoro por povar quieteskar.
Sis monati antee, Lerina livabis elua amiko, kun qui el havis relati depos sep yari, e kelka semani plu tarde el renkontrabis Agustin, viro qua habitis en elua quartero. Li interfrequentis depos apene quar monati, ma li ja esis tre proxima mente e granda kompliceso unionis li. El konocis ilua nomo, ilua adreso, ilua telefon-numero, la loko ube il ‘travaliis’, la gimnazio ube lu studiabis, e mem ilua filiulo quan il prizentabis ad elu. Dum la vespero, la yuna muliero probis telefonar ad Agustin por raportar a lu elua stranja experimento ma nekonocato respondis ad elu, ilqua asertis ne konocar el, e qua fine cesis bruske la konversado, nam konstateble il esis agacita pro elua insisto. Desquietigita, el rezolvis irar ad ilua hemo ma arivante ad ilua adreso el deskovris ke la nomo sur lua enireyo-pordo esabis chanjigita e ke altra familio habitis nun en l’apartamento. Ita personi asertis vivar ibe depos multa yari e nulatempe renkontrir Agustin o lua filiulo.
Elua amikulo departabis sen avertar el e sen poslasar adresi e Lerina opinionis ke lua desaparo esis suspektinda. Ulo eventabis, quon el ne intelektis, ed el bezonis respondi. Senesperigita, el pagis privata detektivo por probar trovar ilu ma poka tempo pose ca viro rivenis por vidar el e dicis ke omno supozigis ke ita Agustin e lua filiulo nulatempe existabis.
Lerina ne plus rikonocis la mondo ed el penseskis ke el divenabis komplete fola. Lore, el demandis ed obtenis rendevuo kun psikiatriisto, qua judikis ke el esis mente sana e qua imputis la tota historio ad halucini debata a laboro-tensi, ma la yuna muliero tote ne kredis ico. El savis perfektamente ke to quon el travivabis esis reala… adminime el kredis lo, nam poka tempo pose, elua anciena amikulo, ilta pri qua el pensis ke li esis separita depos plura monati, informis el ke li duris esar kune.
Hororizita, Lerina iris hastoze ad elua genitori, pensante ke li quietigus el pri elua vivo ed elua memoraji, ma kande el demandis novaji koncernante elua juniora fratino, qua ruptabis shultro a su e qua mustis subisar interveno kirurgial kelka monati antee, li regardis elu kun astono. Segun semblo, elua fratino nulatempe havabis tala problemo.
Dum la sequinta semani, Lerina deskovris multanombra diferi inter elua memoraji e la realeso e pokope penso impozesis ad elu, qua rapidamente divenis certeso. Ulo probable eventabis qua baskuligis el, irgamaniere, ad universo paralel. La mondo ube el esis nun semblis ad el entote simila al anciena, la importanta eventi e la precipua traiti esis le sama, ma mikra detali chanjabis ed el deskovris nova de li singladie. Exemple, vesti quin el nulatempe komprabis ordinesis en lua mur-armoro e sur la blogo quan el redaktis olim kun lua anciena kompanulo, ilqua fine duris esar elua amikulo, nombroza artikli esabis sendita dum la recenta monati, qui signatesabis per elua manuo ma quin elu ‘jame’ skribabis.
Dum la 16ma di julio 2008, Lerina sendis elua atesto sur retala pagino konsakrita a lo ‘paranormala’, per serchar altra personi, qui, quale elu, pensis transirir ad altra realeso : « Me pregas vi, se ulu travivis ulo simila, lu kontaktez me por parolar pri co, nam me trovas nulo qua povas explikar to quo eventis a me. Me pasis kin monati per lektar omnaspeca teorii e me konvinkesas saltir aden universo paralela. Ulo, rezolvo quan me realigis, ago quan me efektigis, o kombinuro de eventi igis me baskular ad altra sistemo di universo.
Me tamen astonesas ne transirir ad altra epoko ed arivir dum la sama yaro. Korpale ed intelektale me ne chanjis, me esas exakte la sama persono. Por dicar omno a vi, lo esas quale se me perdabus la memoro dum kin monati e ke me vekabus pos sonjir dum ca tota tempo. La homi memoras pri me e mea agi dum ca periodo, e li raportas pri kozi quin me ne memoras entraprezir. Ka vi travivis ulo simila ? Me pregas ti qui pensas savar omno ne sendar respondo. To quon me travivas ne esas drola, koncernante me ico esas tre grava. Predanko. »
Lerina recevis multa respondi, qui aludis altra dimensioni, paralela universi, e se la plu multa intervenanti semblis kredar elu, el ne povis trovar ulu qua asertis quale elu, venar de realeso alternativa.

(Segun artiklo interretal)