2019-W08 – Incendio en Bangladesh

safe-imageIncendio movis rapide en merkurdio tra la chef-urbo Bangladeshana, mortigante adminime okadek homi e vundante adminime kinadek. Pos sua komenco, l’ incendio extensesis a grupo di konstrukturi uzata por depozar kemialaji e pose ol rapide extensesis a konstrukturi proxima en stradeti di quartero historial dense plenigita per kontrukturi. La prezidantulo e la chef-ministrino di Bangladesh, prezideri di partisi politikal e multa altri ofris sua kondoli al viktimi dil incendio. (BD)

<phoneme alphabet=”ipa” ph=”inˈt͡sendjo ˈmovis raˈpide en merˈkurdjo tra la t͡ʃefˈurbo bangladeˈʃana”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”mortiˈgante admiˈnime ˈokadek ˈhomi e vunˈdante admiˈnime ˈkinadek”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”pos ˈsua koˈment͡so”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”lə inˈt͡sendjo ekstenˈsesis a ˈgrupo di konstrukˈturi uˈzata por depoˈzar kemjaˈlaʒi e ˈpose ˈol raˈpide ekstenˈsesis a konstrukˈturi prokˈsima en straˈdeti di kwarˈtero historˈjal dense pleniˈgita per kontrukˈturi”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”la prezidanˈtulo e la t͡ʃefminisˈtrino di banglaˈdeʃ”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”preziˈderi di parˈtisi politiˈkal e ˈmulta ˈaltri ˈofris ˈsua konˈdoli al vikˈtimi dil inˈt͡sendjo”/>.