2018-W40 – Co(m)mercie líber in Mexico

AUDI REGISTRATION DE SON (accentu hispan)

1252px-_NAFTA_logo.svgPos li nov negociationes pro un pression del guvernament del States Unit de América in lunedí, li landes vicin ha adheret al nov A(c)corde States Unit – Mexico – Cánada (USMCA) quam un successor por li A(c)corde pri Co(m)mercie Líber Nord-American (NAFTA). NAFTA va advere maner valid til quande li nov a(c)corde va har esset ratificat de su states-membres e til quande li chefes del tri states va har subscrit li contracte in li fine de novembre du mill deciott.

<phoneme alphabet=”ipa” ph=”pos li ˈnov negot͡sjaˈt͡sjones pro un preˈssjon del guvernaˈment del ˈstates uˈnit de aˈmerika in luneˈdi”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”li ˈlandes viˈt͡sin ha adheˈret al ˈnov akˈkorde ˈstates uˈnit meˈgziko ˈkanada”/> (<phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈu ˈes ˈem ˈt͡se ˈa”/>) <phoneme alphabet=”ipa” ph=”kwam un sukt͡seˈssor por li akˈkorde pri komˈmert͡sje ˈliber ˈnord ameriˈkan”/> (<phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈen ˈa ˈef ˈte ˈa”/>). <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈen ˈa ˈef ˈte ˈa va adˈvere maˈner vaˈlid til ˈkwande li ˈnov akˈkorde va ˈhar eˈsset ratifiˈkat de su ˈstates ˈmembres e til ˈkwande li ˈʃefes del tri ˈstates va ˈhar subˈskrit li konˈtrakte in li ˈfine de noˈvembre du mill det͡siˈott”/>.