2018-W39 – Facilisation de co(m)mercie exteriori in Iran

AUDI REGISTRATION DE SON (accentu hispan)

800Li ministres de a(f)feres extran de quin potenties mundal – China, Germania, Russia, Grand Britannia e Nord-Irland, Francia – e Iran ha donat su a(c)corde in lunedí con li creation de un systema financiari in li Union Europan a facilisar payamentes pro importationes e exportationes iranian e continuar co(m)merciar con Iran de napht(h)a e altri merces. Talmen Iran ha a(t)inget un scope important pos li reimposition de sanctiones del States Unit de América contra Iran. (IR)

<phoneme alphabet=”ipa” ph=”li miˈnistres de afˈferes eksˈtran de kwin poˈtent͡sjes munˈdal”/> – <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈʃina”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ʒerˈmanja”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈrussja”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈgrand briˈtannja e nordirˈland”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈfrant͡sja”/> – <phoneme alphabet=”ipa” ph=”e iˈran ha doˈnat su akˈkorde in luneˈdi kon li kreat͡sˈjon de un sysˈtema finanˈt͡sjari in li unˈjon œroˈpan a fat͡siliˈzar pajaˈmentes pro importat͡sˈjones e eksportat͡sˈjones iranˈjan e kontinˈwar kommerˈt͡sjar kon iˈran de ˈnafta e ˈaltri ˈmert͡ses”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈtalmen iˈran ha atinˈʒet un ˈskope imporˈtant pos li reimpozit͡sˈjon de sankˈt͡sjones del ˈstates uˈnit de aˈmerika ˈkontra iˈran”/>.