2018-W27 – Suborneso en Rumania

ASKOLTEZ SONA ENREJISTRURO (achento Angla Usana)

AP-_Vadim-_GhirdaIniciate dal du partisi guvernanta Rumaniana – socialdemokrati (la Partiso Socialdemokrata) e liberali (l’ Alianco di Liberali e Demokrati), centesisadekesep deputati votis en merkurdio por reformo judicial e nonadekesep votis kontre olu. Segun la reformo, persekuto kriminal di employati statal eventos nur kande la koncernato obtenabos ne-yusta profito por su ipsa o por sua sam-familiano. La prezidantulo anuncis esor kontre la nova lego koram la tribunalo konstitucal. (RO)

<phoneme alphabet=”ipa” ph=”init͡sˈjate dal du parˈtisi guverˈnanta rumanˈjana”/> – <phoneme alphabet=”ipa” ph=”sot͡sjaldemokˈrati”/> (<phoneme alphabet=”ipa” ph=”la parˈtiso sot͡sjaldemokˈrata”/>) <phoneme alphabet=”ipa” ph=”e libeˈrali”/> (<phoneme alphabet=”ipa” ph=”lə alˈjant͡so di libeˈrali e demokˈrati”/>), <phoneme alphabet=”ipa” ph=”t͡sentesisaˈdekesep depuˈtati ˈvotis en merˈkurdjo por reˈformo ʒudit͡sˈjal e nonaˈdekesep ˈvotis ˈkontre ˈolu”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈsegun la reˈformo”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”perseˈkuto krimiˈnal di emploˈjati staˈtal eˈventos nur ˈkande la kont͡serˈnato obteˈnabos neˈjusta proˈfito por su ˈipsa o por ˈsua samfamilˈjano”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”la prezidanˈtulo aˈnunt͡sis eˈsor ˈkontre la ˈnova ˈlego ˈkoram la tribuˈnalo konstituˈt͡sal”/>.