2018-W17 – Fluctuation militari in Syria

AUDI REGISTRATION DE SON (accentu hispan)

21341690_0In soledí, li Armé Syrian, jun(c)tmen con milicies su(p)portat probabilmen de Iran, prendet control de alquant villages in ost-Syria, queles hat esset sub li control de forties kurd (li Forties Democratic Syrian). To esset un conflicte rar ínter ti ci du partes del guerre. Li territorium esset plu tardmen reconquestat del forties kurd per un contraa(t)tacca ductet del Unitás de Protection Populari con auxilie de aviones, queles ascendet ex bases US-american in nord-Syria. (SY)

<phoneme alphabet=”ipa” ph=”in soleˈdi”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”li arˈme syˈrjan”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈd͡ʒunktmen kon miˈlit͡sjes supporˈtat proˈbabilmen de iˈran”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”prenˈdet konˈtrol de alˈkwant vilˈlaʒes in ostˈsyrja”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈkweles ˈhat esˈset sub li konˈtrol de ˈfort͡sjes ˈkurd”/> (<phoneme alphabet=”ipa” ph=”li ˈfort͡sjes demoˈkratik syˈrjan”/>). <phoneme alphabet=”ipa” ph=”to esˈset un konˈflikte ˈrar ˈinter ti t͡si du ˈpartes del ˈgwerre”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”li terriˈtorjum esˈset plu ˈtardmen rekonkwesˈtat del ˈfort͡sjes ˈkurd per un kontraatˈtakka dukˈtet del uniˈtas de protekˈt͡sjon popuˈlari kon auˈgzilje de aˈvjones”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈkweles ast͡senˈdet eks ˈbazes ˈu ˈes ameriˈkan in nordˈsyrja”/>.