TEO-VENDEYO EN VERSAILLES

Kelka dii ante nun, me iris a Versailles. Me vehas ofte ad ita urbo qua ne esas fora de mea hemurbo. Me vizitas nur rare la kastelo, nam se on volas efektigar vera vizito ibe, on devas komencar olu fruamatine, nam periodo di un jorno esas apene suficanta por vidar to quo esas vidinda en la kastelo. No, mea viziti adibe esas tote destensita quaze promenado tra la urbo quan me konocas sat bone. Me promenas e flanas tra la eleganta stradeti qui cirkondas la palaco dil anciena reji di Francia. Esas multa butiki caloke e la klientaro esas tre kosmopolita pro la multanombra turisti exterlandana qui vizitas la urbo e la kastelo. Me remarkis bela teo-vendeyo e pro ke me prizas ita drinkajo kande ol esas saporoza, me eniris ica butiko.

Esis ja altra klienti qui examenis omno por fine komprar un de la maxim bona teo-marki. Li parolis en la Angla patuazo. Pose, kande me parolis a la komercistino lo esis en la Franca. Lo esis plu agreabla por el, nam se elu parolis fluante la Angla, elu ne parolis ol tote libere e babilar en la linguo matral esas preske sempre plu facila kam expresar su en stranjera idiomo (ecepte se onu utiligas ula interlinguo). Me selektis do teo dum babilar kun el. Me questionis kad lua klienti esas precipue Angle-parolanti. Ye mea astono, el respondis ke no e la plu multi de lia klienti esas Rusi. Me ne savis ke povas esar tanta Rusi en Versailles, ma el respondis a me ke li venas adibe pro ke esas multa studenti Rusa che la konservatorio (skolo-muziko). Me ne savis ke esas famoza muziko-skolo internaciona en Versailles. Me esis kurioza saveskar kad la Rusi parolis anke la Angla ad el, nam esas tre poka homi en Francia, qui savas ica idiomo ; ma lua respondo esis ke li parolas France, ofte nek bone nek male, tamen li esforcas parolar en nia linguo. Ico, certe, esis pleziva. Me haveskis lore la ideo parolar ad elu pri nia Linguo Internaciona ed el semblis esar ravisata ke tala idiomo facile lernebla existas. Anke el esis amuzata kande me dicis ad elu ke la prezidanto di nia asociuro esas Ruso habitanta en Suisia. Tale il esas vera kosmopolita.
Semblas ke la Rusi venas grandanombra diskrete a west-Europa…