2017-11-12 – Malkovro en Antarkto

AŬSKULTU SONAN REGISTRAĴON (brita angla akcento)

Antarctic_Beech_at_Comboyne_NSWFosilioj de arbaro estis trovitaj en Antarkto. Dum la antarkta somero, tersciencistoj Erik Gulbranson kaj John Isbell de la usona Universitato de Viskonsino-Milvokio grimpis en la frostitaj pintoj de la Transantarkta montaro en McIntyre Promontory en la okcidentpacifika bordo de Antarkto. Antarkto estis hejmo de diversaj muskoj, filikoj kaj formortinta pteridospermofita planto nomata Glossopteris kaj la sciencistoj opinias, ke la arbaro etendiĝis tra la tuta Antarkto. (0 | AQ)

<phoneme alphabet=”ipa” ph=”fosiˈlioj de arˈbaro ˈestis troˈvitaj en anˈtarkto”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”dum la anˈtarkta soˈmero”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”terst͡sienˈt͡sistoj”/> Erik Gulbranson <phoneme alphabet=”ipa” ph=”kaj”/> John Isbell <phoneme alphabet=”ipa” ph=”de la uˈsona universiˈtato de viskonˈsino milvoˈkio ˈgrimpis en la frosˈtitaj ˈpintoj de la transanˈtarkta monˈtaro en”/> McIntyre Promontory <phoneme alphabet=”ipa” ph=”en la okt͡sidentpat͡siˈfika ˈbordo de anˈtarkto”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”anˈtarkto ˈestis ˈhejmo de diˈversaj ˈmuskoj”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”fiˈlikoj kaj formorˈtinta pteridospermoˈfita ˈplanto noˈmata glossopteˈris kaj la st͡sienˈt͡sistoj opiˈnias”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ke la arˈbaro etenˈdid͡ʒis tra la ˈtuta anˈtarkto”/>.