2017-07-08 – Sismo en Peru

ASKOLTEZ SONA ENREJISTRURO (achento Hispana Usana)

postimageSismo di grandeso quar komo ok enrejistresis en Lima, la chef-urbo Peruana, ed ol ecitis pavoro che la habitanti, quankam nula detrimento homal o material raportesis, segun informi dal Instituto Geofizikal di Peru. L’ epicentro, en profundeso di sepadeketri kilometri en la maro, esis praktikale sub Lima, e pro to la sismo perceptesis quale sukuseto en la tota chef-urbo. La sismo eventis ye duadek kloki e sep minuti dil tempo lokal. Pos-sismeto esas ne-probabla. (47 | PE)

<phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈsismo di granˈdeso kwar ˈkomo ok enreʒisˈtresis en ˈlima”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”la t͡ʃefˈurbo peˈrwana”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ed ˈol eˈt͡sitis paˈvoro t͡ʃe la habiˈtanti”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈkwankam ˈnula detriˈmento hoˈmal o mateˈrjal raporˈtesis”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈsegun inˈformi dal instiˈtuto geofiziˈkal di ˈperu”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”lə epiˈt͡sentro”/>,<phoneme alphabet=”ipa” ph=” en profunˈdeso di sepaˈdeketri kiloˈmetri en la ˈmaro”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈesis praktiˈkale sub ˈlima”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”e pro to la ˈsismo pert͡sepˈtesis ˈkwale sukuˈseto en la ˈtota t͡ʃefˈurbo”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”la ˈsismo eˈventis je ˈdwadek ˈkloki e sep miˈnuti dil ˈtempo loˈkal”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”possisˈmeto ˈesas neproˈbabla”/>.