Nova yaro venas

Dum longa tempo me ne laboras pri Ido. Co esis mea unesma yaro retretinta de laborado, bonega e felica tempo, e komence me multe laboregis pri nia komuna linguo; ma la yaro esus fine venenagita da la hororiganta ed shaminda elekto en mea lando. Depos l’elekto di ta oranjea monstro (la nomo di qua me nultempe skribos o laute parolos) me sentas nur shamo, furio, timego. Mea samlandani evidente rezolvis kurar joyoze vers ruino.

Pro quo tala monstri esas sempre bufoni? Pro quo tala stupida sharlatani venas sempre kom mokinda jokaji, til ke li duktas lia dupi a destrukto? Semblas ke la plu multo dil homaro de tempo a tempo decidas, ke sekureso, progreso, paco esas advera malaji, ke la maxim bona ero esas to dum qua la homaro lojis en kaverni. Me opinionas, sempre opinionis, ke homi esas dementa simii havanta nur kurta e fuganta instanti di racionaleso.

Fakti ne plus importas por mea samlandani. La plu multo savas nulo pri stranja landi. La plu multo savas nulo pri historio (ma la Historio-kanalo per televiziono sempre montras kom historio sencesa programi pri Atlantis, anciena militi nukleala, NIFO-i, falsa historii pri la sfinxo e la piramidi, e plusa tala sensencaji; por komprenar quale ta idei kreskigas rasismo, vizitez la blogo di Jason Colavito en l’Angla linguo). La plu multo nultempe experiencis milito, revoluciono, o profunda povreso, ma li deziregas renversar nia societo pro konfuza e nedefinita “anxio”, quankam advere li anxias pro ke li vidas per Facebook e la televiziono ke li devez anxiar. Pro la propagado di pseudo-novaji e ‘realeso’ televiziono-programi, li mem ne savas pri lia propra societo!

E do, per l’aceptado di sensencaji; per l’antiqua elekto-sistemo projetita dal fonderi di nia lando por protektar kontre demagogi ed influo di landi stranja ed enemikal (ma sistemo olquan la plu multa stati ne plus permisas); per l’influo di lando stranja ed enemikal; e per la perfidajo di partisani qui trahizis nia lando por nuna povo, oranjea freneziiko e lua helpanti rasista e richa gaye spolios nia mondumo e plunjigos ni omna aden kaoso.

Dum e depos l’elekto nauzeigiva me itere studias la Latina linguo, linguo di altra imperio qua krulis pro la stupideso di dementuli qui deziregis nur povo e pekunio. Ol tro similesas nia nuna stando!

Ma me pensas pri l’Idisti, ti qui jentile e paceme laboras por kompreno e konkordo inter landi. Sendubite fola ideo: ma sen ta ideo esas nula progreso. Malgre mea timo e grandega shamo por mea lando, me ankore deziras tala progreso. Ka tala progreso duros? La nova yaro forsan afirmos o negos ta espero. Kompreneble ol esos bona tempo por la filozofio di Epikouros.

Me hezitis skribar nova blogajo. Idisti ne ofte parolas pri politiko; ma quale evitar ta temo? E me hezitas dezirar ad irgu ‘felica novyaro,’ pro ke me ne previdas irga posibleso di lo. Ma me deziras a samideani tam felica e sekura novyaro kam posible!