2016-12-19 – A(t)tacca in Germania

AUDI REGISTRATION DE SON (accentu german)

postimageIn lunedí in duant hores deciquar minutes del hore de Europa central, decidu homes ha esset mortat e circa quinant vulnerat, pos que un camion hat rammat a intra un densimen populat mercate prechristfestal in plazza Breitscheidplatz, quartere Charlottenburg, Berlin. Un suspecto pakistanesi ha esset a(r)restat pro li a(t)tacca, ma it es possibil, que li suspection es fals. Li ver co(m)mettor fórsan ancor fugi, essent armat. (58 | DE)

<phoneme alphabet=”ipa” ph=”in luneˈdi in dwant ˈhores det͡siˈkwar miˈnutes del ˈhore de øˈropa t͡senˈtral”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”deˈt͡sidu ˈhomes ha esˈset morˈtat e ˈt͡sirka kwiˈnant vulneˈrat”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”pos kwe un kaˈmjon hat ramˈmat a ˈintra un ˈdenzimen popuˈlat merˈkate prexristfesˈtal in ˈplat͡sa”/> Breitscheidplatz, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”kwarˈtere ʃaɐ̯ˈlɔtənˌbʊɐ̯k”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”bɛɐ̯ˈliːn”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”un susˈpekto pakistaˈnezi ha esˈset arresˈtat pro li atˈtakka”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ma it es posˈsibil”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”kwe li suspekˈt͡sjon es ˈfals”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”li ˈver kommetˈtor ˈforzan anˈkor ˈfuʒi”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”esˈsent arˈmat”/>.