Demento

Maurice Level (29 agosto 1875 – 15 aprilo 1926) esis Franca autoro qua skriptis noveli, romani, e dramati por la Théâtre du Grand-Guignol. Ilua verki esis en la jenro conte cruel (rakonto kruela): verko pri hororo o teroro ne-supernaturala. Me prizentas ilua tre kruela rakonto:

DEMENTO

Lu esis nek mala nek kruela, ma lu esis hungranta lo ne-expektita. La teatro ne interesis lu, ma lu ofte asistis, esperante incendio. Lu iris al ferio che Neuilly por vidar se forsan un del bestii dil menajerio sovajeskus e mutilus sua dresero. Uldie il mem vizitis la tauro-kombato-cirklo, ma la projetita varso di sango esis ne-interesiva, tro regulizata. Sensignifika sufrado repugnis lu, lu avidesis la eciteso di subita katastrofo.

E pos dek yari di vartado, incendio ya devastis l’Opéra-Comique dum ke lu asistis. Lu eskapis sen domajo, ma balde pose lu vidis la famoza leono-dresero Frederick pecigata da sua kati. La demento esis nur kelka futi del kajo kande to eventis. Lu perdis sua intereso pri bestio-spektakli e la teatro e profunde desgayeskis.

Ma ulmatine lu vidis pompoz afisho, un de la multi qui kovris la muri di Paris.

An blua fundo stranje inklinita lico decensis, turnis a su per cirklatra volvajo e plunjis rekte adinfre. La suprajo di ta afisheyo montris mikrega biciklisto pronta audacar alongirar ta lico danjeroza.

La jurnali publikigis artikli qui explikis, ke la biciklisto intencis kavalkar alonge tala lico.

— Atinganta la volvajo, il dicis a jurnalisti, vi advere vidos, ke me iros inversita!

La jurnalisti invitesis inspektar la lico e la biciklo.

— Me uzas nula dupigo, la audaculo fanfaronis, nulo ma preciza kalkulado ciencal. To … e mea kapableso prezervar mea sango-kalmeso.

Lektante l’artiklo, la demento sentis ke lua bon humoro rivenis. Lu quik iris por komprar bilieto. Lu ne volis ke sua atenco distraktesez kande la biciklisto eniras la volvajo, do lu kompris tota lojio opozita al lico e sidis sole dum l’unesma nokto. Pos expektanta varto la biciklisto aparis alte super la spektanti ye suprajo dil lico-rubando. Un instanto di tensat anticipo, ed il rapidege iris adinfre. Quale promisita, il iris tra la volvajo, kapo sube e pedi en la aero – e to es finita.

La spektaklo certe ecitigis la demento, ma ekirante inter la turbo, lu savis, ke lu sentos l’intensa sensaciono un- o dufoye pluse, ma pose, kam sempre, la novajo mortos. Ma … bicikli paneos, la surfaco di lici degeneros … e la kurajo di nulu duras por sempre. Balde o tarde esos acidento.

La biciklisto esis projetita plear dum tri monati en Paris e pose facos turo en la provinci.

La demento decidis asistar singla pleo, mem se lu mustos sequar la turo. Lu omnanokte kompris la sama lojio dum la tota pleado en Paris ed omnanokte sidis en la sama plaso.

Ulnokte pos du monati la pleo jus finabis e la demento ekirabis kande lu remarkis, ke la pleisto stacis en koridoro dil spekteyo. Lu iris ad ilu, ma ante ke lu dicis un vorto, la biciklisto afable salutis lu.

— Me rikonocas vu. Vu venas omnanokte a mea spektaklo.

— Lo esas vera. Vua remarkinda prodajo facinas me. Ma qua dicis, ke me sempre asistas?

— Nulu, la biciklisto ridetis. Me ipse vidas vu.

— Ma qualmaniere, tante alte? Dum tal instanto, ka vu povas advere vidar la spektanti?

La biciklisto ridis.

— Tote ne. Esus danjeroza regardar turbo movanta e babilanta. Ma konfidence, esas habila stroko en mea agado.

— Kad habila stroko? La demento esis surprizita e konsternita.

— No, no, me ne signifikas trompajo. Ma esas ulo quon me facas, quon la publiko ne remarkas. La biciklisto palpebragis. Esos nia sekreto, ka ne? Acensanta mea biciklo e sizanta la manchili, me ne sorgas pri mea forteso e koordineso, ma pri mea tot atenco postulata dal irado. Esas preske neposibla, ke me vakuigez mea mento ecepte l’un ideo. Mea maxim granda danjero esas, ka mea regardado vagas. Ma yen mea habila stroko … me serchas ula loko en la spektantaro ed atencas nur olu. Unesmafoye me biciklagis en ica halo, me vidis vu en vua lojio e selektis vu kom ta loko. La sequanta nokto vu esis itere ibe.…

La demento sidis en sua plaso kustumal. La ecitata babilado kustumal plenigis la halo. Omni taceskis kande la biciklisto eniris, nigra punto fore supre. Du homi tenis ilua biciklo. La biciklisto prenis la manchili, regardegis del altajo la kapi dil turbo e kriis la signalo. La homi pulsis la mashino.

Tainstante la demento staceskis e marchis al opozita latero di lua lojio. La spektanti kriachis dum ke la biciklo e biciklisto flugis del lico e plunjis aden la turbo.

La demento metis sua mantelo, brosis sua chapelo per maniko, ed ekiris.