Epistolo da Epikouros, fino

X. Dicante plezuro esar la skopo, ni ne signifikas la plezuri di debochanti o la juado di indolenteso, quale ti qui ne savas o ne konkordas o recevas male nia principi nomizas oli, ma havar nek doloro dil korpo nek trublo dil anmo. Nek drinkar nek sencese debochar nek juar pueruli e mulieri, nek fishi ed altra friandaji di luxoza tabli genitas agreabla vivo, ma esas sobra pensado e serchado por la kauzi di omno selektita o fugita qui ekpulsas la tumulto maxime trublanta la anmo.

XI. De to omna la origino e maxim granda bonajo esas prudenteso. Do prudenteso esas mem plu prizata kam filozofio ed esas la origino ek qua la omna restanta ecelaji genitesas, docanta ke ne esas posibla vivar joyoze sen vivar prudente e bele e yuste, o vivar prudente e bele e yuste sen vivar joyoze. Nam la ecelaji kreskas kun la joyoza vivo, e la joyoza vivo ne esas separebla de oli.

XII. Do, quan tu nomizas plu bona kam on qua opinionas pie pri la dei e pri morto esas tote sentima, qua par-rezonis la skopo naturala e trovis ke la skopo di lo bona esas facila por realigar ed obtenar e retenar, ma to di lo mala esas kurta di tempo e di peni, qua mokas to quon on konsideras la mastro di omno, Destino? Nam lu judikas ke ni ipsa responsas pri to quon ol furnisas, quankam ula kozi genitesas da neceseso, uli da hazardo, uli da ni ipsa; ma lu vidas ke quankam neceseso esas neresponsiva, hazardo esas necerta, e ta kozi da ni ipsa havas nul altra mastro, do blamo e sua opozato sequas naturale. Do esas plu bona kredar la miti pri la dei kam esar sklavatra a la destino dil fizikisti; nam to donas espero ke per pregi on recevos bonaji de la dei, ma per co on havas nur ne-evitebla neceseso. La prudenta homo ne kredas Destino esar deo, quale la multi nomizas olu, nam la dei facas nulo hazarde e ne esas blamebla pro kapricozeso, nam lu ne kredas ke lo bona e lo mala por la beate felica vivo donesas a homi hazarde, quankam ti ya furnisas la fonti di granda bonaji e malaji. Lu judikas ke esas plu bona, esante prudenta, esar desfortunoza kam, esante neprudenta, esar fortunoza; nam esas plu bona ke la bona selekto sucesos hazarde.

XIII. Do praktikez ti e simila principi e die e nokte, o sole o kun samideano, e tu nultempe esos konsternita, ma quale deo inter homi tu vivos. Nam ne quale mortiva homo esas la homo qua vivas inter nemortiva bonaji.

fino
Me anke pozas ica tota tradukuro kom .pdf-dokumento en Ido-dokumenti ad-dextre, olqua montros originala pagini-nombri, lakuni, e.c.