ACEPTO CHE LA KORTO DI REJINO POMARE

La korto di Pomaré ornabis su por mi-acepto, dum la dio kande me pozis unesmafoye mea pedi sur la sulo Tahitiana. – L’admiralo Angla dil navo Reender jus efektigabis sua vizito di arivo por la suverenino (elun il konocis de longa tempo) – e me irabis en solena ofico-vesto, akompanar l’admiralo.

La densa verdajo filtris la radii dil ardoroza suno ye du kloki posdimeze ; omno esis tranquila e dezerta sur la ombroz avenui di qui la totajo formacas Papeete, l’urbo dil rejino. – La kabani havanta verando, dissemata tra la gardeni, sub grand arbori, sub granda planti tropikal, semblis, quale lia habitanti, plunjita en la voluptoza dormeto dil siesto. – La cirkumajo di la rejala domo esis tam solitara, tam pacoza kam lo cetera…

Un de la filiuli di la rejino, ulaspeca sunbrulita koloso qua venis nigre vestizita renkontre a ni, duktis ni aden salono havanta shutri abasita, ube dekeduo de mulieri sidis, senmova e tacanta…

Meze di ta apartamento, du granda foteli orizita pozesis flanko an flanko. – Pomaré, qua okupis un de li, invitis l’admiralo sideskar sur la duesma, dum ke interpretisto kambiis inter ca du ancien amiki komplimenti ofical.

Ita muliero, di qua la nomo olim esis asociata al revi exotika di mea puereso, aparis a me vestizita per longa gaino-robo ek silko rozea, sub la traiti di olda homino havanta karnaciono kuprea e kapo imperema e harda. – En lua granda ledeso di olda muliero, on povis ankore divinar to quo povabis esar la seduktili e la marvelo di elua yuneso, pri qui la naviganti di olim transmisis a ni l’original memorajo.

La mulieri di elua sequantaro havis, en ca mi-lumo di apartamento klozita, en ica kalma silenco dil jorno tropikal, charmo nedefinebla. – Eli , preske omna, esis bela, ek la beleso Tahitian : okuli nigra, plena de langoro, e la karnaciono sucinatra dil Cigani. – Lia desnodigita hari intermixesis a flori natural e lia gaza robi trananta, libera ye la tayo, falis cirkum eli per longa plisuri fluktuanta.

Lo esis precipue a princino Ariitéa, ke nevolante mea regardi haltis. Ariitéa havanta vizajo dolca, reflektema, revema, kun pala rozi di Bengal, dissemata sen ordino tra elua hari nigra…

 

 

 

(Segun PIERRE LOTI La Mariajo di Loti )

 

 

 

(Ek Kuriero Internaciona n° 4/2014)