PROMENAR EN PARIS

 Hike adjuntite esas texto di artikleto quan me redaktabis plura dii ante nun lor vizito e promenado en Paris. Me kelkete emendis ica texto.

” Hodie dum la posdimezo, me flanadis en la Quartero Latina di Paris. La vetero esis sunoza e varma, ma ne troe. Me komencis per adirar la palaco di Luxemburg, qua esas la kunveneyo dil senatani di Francia. Ica bela palaco cirkondesas da vasta ed agreabla gardeni e boski. Ma, quankam me prizas irar adibe, me ne restis longatempe en ta loko. Pose me iris a la anciena stradi, qui evas de la tempo ante la destrukti da prefekto Haussmann dum la mezo dil XIXma yarcento. La romantikeso e charmo di ta anciena stradi regretigas la ecesiva ed exajerita rinoviguri dal aludita prefekto Haussmann, ilqua transformis Paris a tro eleganta urbo borgezal di ca XIXma yarcento. La antea Paris esis samatempe plu plebeyal e plu aristokratal ed anke plu fantazioza. Ma la stradi lore, ofte, esis tro streta (tre oportuna por sedicii e strado-kombati) e ne tre neta ; vere la higieno-kondicioni ne esis bona. La labori efektigita da Haussmann plubonigis la situeso carelate, ma on povas regretar ke tro multa destrukti facesis sen absoluta neceseso. La Kafeeyo PROCOPE (segun la nomo di anciena kronikisto Bizancana) jacas en la splendidega anciena stradeto, quan me vidigas hike por ilustrar mea texto. Ol aspektas mem plu bela e plu pitoreska kam sur ica fotografuro ed onu ne povas imaginar ulo tala kande onu ne konocas ol. La etoso di ol esas tante feal ke ol superiras omna imaginaji romantika di Hollywood. Multa turisti di omna landi venas adibe (kande li esas bone informita) ed admiras kun joyoza astono ica ancienaji. La vicina stradi esas omna agreabla, jolia, romantika e reviganta. Esas ofte estaleyi enstrade ube on povas komprar kozi tre diversa. Ultre lo, on trovas omnaspeca anciena vendeyi (o qui aspektas tale) : juveleyi, libro-vendeyi (anciena libri), kuki- e pani-vendeyi, restorerii, drinkeyi, teo-vendeyi ed anke mem  vendeyi pri naturala produkturi ube on povas pluse komendar vejetarana repasti tote pronta. La nombroza turisti, vice fushar l’atmosfero, opozite fitas tre bone kun ca loki ed adjuntas a lia agreableso. Kande me vizitas la Quartero Latina, me deskovras sencese nova (por me) anciena e romantikega stradi. E ne esas nur la Quartero Latina. En Paris esas anke mult altra loki vizitinda e tote aparte le Champs Elysées, olqui esas la maxim eleganta loko di la chefurbo di Francia, e, probable un de la maxim bel avenui dil mondo (mea samlandani dicas la maxim bela). Anke ibe la vicinesanta stradi esas belega, quankam tre diferanta de la Quartero Latina, ma la etoso ibe esas plu severa e kolda. Me regretas ne povir juar Paris dum mea yuneso, nam dum-semane me laboris, e lor la semanfino me esis tro fatigata por explorar serioze ica urbo. Erste depos ke me esas retretinto, me povas flanar e promenar segunvole en Paris. Regretinde, me fatigesas rapide pro mea evo e me ne plus povos agar ico dum multa yari (mem se me esus vivonta ankore dum longa tempo). Tamen kande me promenas en Paris, cirkondata da la turbo ube esas multa yuna homi, me havas l’impreso esar ipsa yuna (o preske yuna) kontre ke se me habitus en mikra urbo provincal, me havus l’impreso ja preparar mea enterigo. En Paris, juste o nejuste, on havas l’impreso esar en ulaspeca “urbo eterna”.”

Posted by Picasa