Monthly Archives: March 2019

2019-W13 – Nóvo prǽside dē Slovācia

ÁUDĪ PRÆLĒCTIŌNE SÓNITO (accéntu Bohēmico)

106242156-mediaitem106242155Sustentrīce dē prōgréssu Zuzana Čaputová es ēlécto quam nóvo prǽside dē Slovācia cum quīnque décem et ócto centēsimos dē vōtos, vincénte sustentōre dē distribūtiōne plūs æquāle dē proprietāte Maroš Šefčovič. Ílla fi prǽside post sustentōre dē prōgréssu Andrej Kiska. Ísto es prīmo více in história, quándō fēmina fi prǽside dē Slovācia vel ūllo térra vīcīno. Clímate polītico es mūtāto in Slovācia post mórte dē diurnārio Ján Kuciak, occīso ad cáusa dē suo commentātiōnes. (SK)

FOLIUMANTE NOVA CIENCO

1. Nova vorto, nova koncepto…
En 2001 aparis 16-pagina broshureto sorgoze redaktita da Robert Carnaghan, sub la titulo Lexiko di nova vorti. Inter la 434 nova oficala vorti (o plu juste: vorti ek nova oficala radiki) quin ol kontenas, sidas anke la sequanta:
seminar.o  A: seminar  F: séminaire (académique)  G: Seminar (Kurs)  H: seminario (académico)  I: seminario (accademico)
A. Juste (sinistre), A. Neussner (meze) e H. Jacob (dextre) en
La Chaux-de-Fonds, Suisia, 1981.
Fonto: © Literatura Foiro, 2018, n-ro 294, p. 224

Mankas la Rusa tradukuro, qua esus семинар (seminár). Mankas anke defino. Tamen, segun la Angla tradukuro e la klara interparenteza indiki dop la tradukuri FGHI, on povas facile konjektar ke parolesas pri praktikala kurso, ordinare en instituto, supera skolo, fakultato edc, en qua la instruktado esas mixata kun diskuti inter mikra labor-grupi.

Kad uldie eventis seminaro en Ido? Yes, segun raporto da Jacques Bol en Progreso(septembro-decembro 1981, n-ro 263, p. 7–9), del 24-ma til la 28-ma di agosto di 1981, en «Albergo Privat» — t.e. KCE, Kultura Centro Esperantista (la fonduro Gastejo Edmond Privat liquidacesis en 2000) —, en La Chaux-de-Fonds, Suisia, eventis Ido-seminaro organizita da Tazio Carlevaro, kun la helpo da SULI (Suisa Uniono por la Linguo Internaciona).
Bol komencas sua raporto per la sequanta espritajo: «Quankam ni idisti, lor l’arivo, sentabas ni kelke quale Mormoni kunvenanta en Vatikano (segun la dico di nia docero), ni devas konfesar ke ni aceptesis tre jentile, tre varme mem, dal jeranto dil Albergo».
La seminaron partoprenis dek-e-un personi dum la tota semano e «kin altri epizodale». La plu ampla temi esis linguistiko general ed interlinguistiko («temo pasable ardua e desfacila»), literaturo Idala e, precipue, Ido-poezio. La docero esis nulu altra kam Andreas Juste, «ecelanta diskursero», qua «mantenis intereso por ta temi dum la tota semano, inter omna audanti, qui nultempe perceptis ula sento di enoyo o tedo».
Yen, vortope segun la raporto da Bol, la partikulara temi e rezumo di singla leciono di ca historiala Ido-evento in partibus infidelium:
«Lundie 24 agosto:
»Unesma parto: Pri naturaleso
Bona linguo internaciona ne devas imitar l’existanta lingui nacionala, quin erore on nomizas naturala: singla linguo esas ya samtempe plu o min natural e plu o min artifical; singla linguo esas mixuro de ta du elementi segun diversa gradi.
L’ideo di naturaleso es nur mito naskinta pro socio-psikologiala kauzi.
»Duesma parto: Kontroversi pri literaturo
La diskursero studias pose la longa kontroversi pri l’utileso di literaturo en la domeno di la Linguo Internaciona.
Il explikas ke multa poeti ed autori respondis a la rezoni ne per argumenti ma per bela verki.
»Mardie 25 agosto:
Unesma parto: Pri la longa marcho di Couturatdum sep yari
Couturat rideskovris l’ideali da Cartesius e Leibnitz e volis konstruktar linguo ne nur por bona komuniko ma anke por klara penso e to esas, segun la docero, la maxim originala karaktero di Ido.
Pro to, Couturat esis la vera maestro ne nur di nia linguo ma, por irga serioza interlinguisto, la kreinto di la komparanta interlinguistiko.
»Duesma parto: Periodo di simpleso
La diskursero penetras sur la tereno di la kritiko literaturala e studias to quon il nomizas «la periodo di simpleso» ante l’unesma mondmilito, ed inter altra, la verki poezial da Devannes, Guignon, Liljedahl, de Beaufront e Hermann.
»Merkurdie 26 agosto:
Unesma parto: Renkontro dil tezi da Wilhelm Ostwald e Ferdinand de Saussure
La docero studias punto qua nultempe studiesis anke en l’Idistaro nek en linguistiko: to es, ke Wilhelm Ostwald deskovris la vera naturo di linguo, mem kelka yari ante Ferdinand de Saussure, qua generale, til nun, konsideresas kom l’inventero di ta nova teorio, segun olqua lingui ne esas misterioza afero ma sistemi de signi.
»Duesma parto: Periodo di florifo
To esas la periodo inter la du mondmiliti. La docero studias unesme la verki da quar magni: Gilbert Richardson, Tom Sweetlove, Jules Houillon, Sigvard Quarfood; koncerne ta periodo e ta autori, Henry Jacob, qua konocis plura inter li, helpis ni, per emocigiva personal rimemori, komprenar plu bone lia vivmaniero e karaktero.
»Jovdie 27 agosto:
Unesma parto: Adportajo de Jespersen
La diskursero duris studiante l’adportajo de Jespersen pri l’efikiveso e la tendenco vers simpleso en multa lingui.
»Duesma parto: Periodo di florifo (sequo)
Multa altra poeti studiesas, exemple: Gilbertus Vallaeys, Octave Legrand, Schiffman, Marcilla, Csatkai, ed cetera.
»Venerdie 28 agosto:
Principi, metodi e perspektivi
Ensemble, ni konstruktis la general sintezo, t.e.:
Ostwald — linguo kom sistemo de signi,
Jespersen — sempre ameliorebla,
Couturat — per raciono e logiko.
Tale, guidata da nia docero, ni sucesis distingar:
l’esencal principi di nia linguo,
la metodi,
la formi.»
Nu, nuna Idisti, lektinte la supera extreme atraktiva programo, povas nur regretar ke li ne asistis e ke, segun semblo, nulu filmagis od adminime enrejistris lo dicata en La Chaux-de-Fonds dum ta unika e certe neobliviebla semano. Tamen restis la skribita noti da Juste. E fakte, ye la fino dil seminaro, segun Bol, «omna partoprenanti expresis la deziro ke ta kurso imprimesez, exemple segun la formo di broshuro; ta deziro semblas rapide exaucesor».
Advere, en la sama numero di Progreso, ma en altra rubriko (Libri, p. 14), on povas lektar yena noto, nesignatita, ma supozeble anke da Bol:
«Idologio. La kurso da Andreas Juste eventinta en La Chaux-de-Fonds interesis multe omna partoprenanti. Esus tre regretinda ke ta granda laboro ne povus esar utiligata anke da altra Idisti. Segun informi recenta, editerio Hans Dubois konsentus editar la manuskripto. Tale tante granda savo ne perdesos, ol esos atingebla da omna Idisto, omna interlinguisto, omna dokta homo. La libro da Andreas Juste brilos en la biblioteki interlinguistikala, e formacos la bazo por cienco nova: “Ido-logio”, la cienco pri la linguo Ido e pri la kulturo, qua kreesis pri ta linguo, en ta linguo, por ta linguo.»
2. Sporadika florifo di Ido
Parenteze, quik pos la seminaro (del 29-ma di agosto til la 3-ma di septembro) eventis en altra Suisa urbo (Jongny) la tradicionala singla-yara Ido-konfero, pri qua aparis detaloza raporto da Bol en la sama numero di Progreso (p. 1–6). Per olta on povas konstatar ke lore eventis ul-sorta riflorifo di Ido. Exemple, sundie, ye la 30-ma di agosto, ye 10 kloki, «Samideano Juigner, sacerdoto katolika, agas Eukaristio (katolika kulto): plura samideani lektas, en Ido, texti de la Biblo, pri la turmo di Babel, e pri l’apostoli parolanta multa lingui; Sro Juigner predikas en Ido (Emocigant instanto: to rimemorigas l’olima tempo, kande Kanoniko Houillon predikis en Ido en Zürich dum la kongreso di 1928».
Pri la sama sacerdoto, Bol komunikis anke lo sequanta: «Sioro Robert Juigner, franca sacerdoto qua vivas en Japonia, raportas pri sua labori (qui esas imensa). Yuna japoniani korespondas per Ido kun amiki en diversa landi, mem en Kirgizia. Ultre lo, il montras exemplero di la lexiko Ido-Japona, quan il redaktis: ja 281 pagini kontenanta plu multe kam 9000 vorti».
3. Anunco pos longa pauzo
Ni retrovenez al projeto editar la materiaro dil tre sucesoza kurso da Andreas Juste…
Nu, quankam la seminaro eventis en 1981, me ne trovis irga eko, dum la sequanta sep yari, pri la editala projeto. Tamen, en Progreso 285 (januaro-aprilo di 1989, p. 15), aparis yena anunco (o plu juste, “preanunco”) nesignatita (ma tre probable anke da Jacques Bol):
«Nova verko
»Idala foliumi
»Sub ta modesta titulo, nia studioza amiko e samideano Andreas Juste esas skribanta nova importanta verko qua esas la rezulturo de tre longa studiuri e mediti pri la formaco di nia linguo e qua es fakte traktato di Idologio.
»Per adportar lumo pri eventi ed opinioni olima, ta esayo esos anke e precipue utila por adaptar ed ameliorar l’Ido-linguo.
»Ta verko qua kontenos aproxime 100 pagini esos plu explicita danke a multa noti, komenti e citaji de diversa texti anciena, to quo demonstras lua serioza karaktero. La Belga grupo, dum sua yarala konfero en Novembro, decidis *publisar ye sua spensi, ta verko, per fotokopiuri.
»Ta esayo, kun la recenta “Kontributaji a la studio di la historio di nia linguo” da Henry Jacob, konstitucos certe moderna e tre valoranta kontributo a la studio dil Interlinguistiko.
»Por sugestar kelke en qua spirito ta nova verko esis skribita, yen la prefaco di “Idala foliumi”; ni intencas, en la *nexta edituro di Progreso, esbosar la precipua elementi de ta importanta traktato.»
Sequas la prefaco da Juste (p. 15–16), olquan me sube senhezite riproduktas integre, ne nur pro lua nedubitebla interesiveso, ma anke *quoniam ol, pro misterioza motivo, ne aparis en la posa sam-titula verko, kande ol editesis en 1998, nek lor la riedito en 2019. Yen ol:
»Idala foliumi
»La titulo dil yena esayo esas nul fantazio: l’ideo naskis ya dum foliumar kun plumo en manuo mult Idala revui, del epoko, quan ni povas nomizar “heroala”.
»E lo genitis sentimento di prodund admiro.
»Tre skarse tal fenomeno eventis en la historio dil idiomi: dum tri o quar generacioni homi esforcis kun pasiono por konstruktar linguo maxim perfekta posible.
»Tala persevero, tal idealismo semblas preske unika. Ta pioniri ne vidis la suceso, e li vere aplikis la devizo dil glorioza Tacemo: “nek on bezonas esperar por entraprezar, nek sucesar por perseverar”.
»E lo divenis sempre plu evidenta per la pasar dil tempo. Dum l’unesma periodo ya l’ideo di linguo universal esis segun la modo, “en la vento” segun l’aktual expreso. Ma pokope ta susteno desaparis. La pretendo dil adepti di mediokra linguo prizentar ol kom l’unika solvuro ne varieturadmisenda malgre lua defekti, ed altraparte la rinasko dil idiomal shovinismi, baris la voyo per solid obstakli. E malgre lo l’Idisti duris transmisar sua Idealo.
»La duesma sentimento esis ta di certena responsiveso. Ja nun multa revui desaparis, egarit o destruktit, o nekonsultebla. E ta, qua deziras studiar la historio dil Ido-movemento es presle simil ad arkeologo probanta restaurar antiqua mozaiko; multa peceti mankas, ma per asemblar paciente le restanta lu pokope sucesas ritrovar la generala traiti e do l’intenci dil artisto di olima tempo.
»Tale per kolektar citaji e frazi, per ordinar e komparar li on vidas lente ma sekure aparar l’evoluciono dil opinioni, kelkafoye kontrastanta, ma plurfoye konverganta malgre sua diverseso.
E de tal ensemblo naskas historio, ne di la fakti, ma dil idei dil Idistaro tra ok yardeki, quaze bazo dil Idologio.
Pro la magna rolo, quan l’Idisti pleis en Interlinguistiko, lo esas nia tasko salveguardar lia penso. Ultre lo ni povas esperar, ke to posibligos nova developi per harmoniar oportun ameliori e necesa kontinueso.»
Parenteze me adjuntez ke nek ica prefaco nek la antee citita (pre)anunco irge mencionas la seminaro de 1981, quale se la verko havus nula relato a ta historiala evento…
4. La verko tandem aparas!
En Progreso 313 (mayo-agosto di 1998, p. 1), aparis yena anunco, per la plumo di Jacques Bol:
«IDALA FOLIUMI.
Unesma edituro di
Idala foliumi (1998),
en A5-formato.

»Tala esas la titulo di nova, valoroza ed importoza verko (80 pagini) da nia studioza samideano Andreas Juste; ol esas la rezulturo di mediti dum nombroza yari pri Ido-origino, -historio, -kulturo ed -evoluciono: ol specale adportas respondi a questioni pozita pri la strukturo dil Ido-linguo.

»Ta verko jus editesis (januaro 98) da “Editerio Hans Dubois” qua apartenas a nia samideano Dro Tazio Carlevaro, medicin-doktoro, specalista en psikiatrio e psikoterapio, samatempe  experta interlinguisto en Bellinzona (Suisia); en ica domeno, il esas prezidero dil Konsultiva Komitato di CDELI (Centro por Studio e Dokumentizado pri la Linguo Internaciona) en La Chaux-de-Fonds (Suisia).»
Carlevaro, cetere, ne nur editis la verko, ma anke adjuntis prefaco, en qua il revuas la komplikita elaboreso dil verko e, pluse, informas la lekteri pri ulo quon Bol unplusafoye tacis en sua anunco en Progreso, nome, ke la ideo pri la verko konsequis del mencionita seminaro eventinta en 1981 en KCE, dum qua «Andreas Juste parolis pri la origino di Ido, pri la idei di Couturat, Jespersen, Ostwald, pri la kulturala e linguala rolo di de Beaufront, pri la linguo ipsa, e pri la literaturo, qua aparis en Ido-linguo, sive tradukit sive originala. Il savis developar sua argumenti impresive ed interesive: yen homo kun idei, kun konoci, kun kapableso docar pri desfacila temo, pri qua on ne tre ofte recevas kompetent informi». (p. 3)
Konfirmesas do la ne-eskartebla relato inter Idala foliumi — verko qua quaze cimentizas e maturigas nova cienco, nomizebla kom Idologio — e la historiala seminaro de 1981. Tamen me konjektas ke la verko preanuncita da Bol en 1989 ne esas precize la sama kam olta qua pose publikigesis da Carlevaro en 1998. Kredeble, ol esis mem plu ampla, e do inter 1989 e 1998 Juste kelke modifikis sua projeto. Kad, exemple, la verko-klado de 1989 kontenis la studiuri pri la diversa poeti, olqui konstitucis importanta elemento di la kurso da Juste en 1981 ma pose omisesis en la edituro de 1998? Me ne savas lo. Tamen, en 1994 — do inter la preanunco da Bol e la editeso dil verko — aparis specala numero di Progreso(300, do jubileala!), konsultebla hike, en qua Juste insertis pasable konciza studiuri pri yena poeti: Löfvenark, Liljedhal, Beaufront, Devannes, Hermann, Quarfood, Houillon, Richardson, Sweetlove, Dimitriev, Pascau, Bouts, Porzenheim e H. Neussner.
Esas do probabla ke, insertinte tala materiaro en Progreso en 1994, Juste pose judikis kom preferinda ne repetar ol en la verko Idala foliumi, qua ya havis skopo kelke diferanta de olta dil seminaro quan il konceptis, prizentis ed animis en 1981.
Yen do la historio, ya nekompleta, ma pasable detaloza, ne nur pri tre valoroza verko, jus rieditita (e hike trovebla), ma anke pri la fundamenti, armaturo e pilastri di nova cienco, qua de nun darfas pazar, se ne prezuntoza o superba, adminime fiera pri sua unikeso e pri sua yuro existar e montrar su al mondo.
Malgre l’importo di ca verko da Juste, me opinionas ke ol ne inauguris idologio. Ja en la pionirala tempo di Ido on povas remarkar e mem juar la premici di ca nova cienco. Exemple, la ankore nun lektinda e primeditinda artiklo Pri nia metodo, da Couturat — aparinta en Progreso (II, decembro 1909, p. 579–582), faksimile lektebla hike, kun lora ortografio ed imprimal aranjo, o hike, riskribita da James Chandler, anke kun lora ortografio, ma kun interkrampona “traduko” dil arkaikismi, o mem askoltebla hike, voce lektata da Steve Walesch per bela pronunco ed agreabla modulaco — esas forsan la maxim grava reprezentanto dil premici dil nova cienco, a qua Juste pose donis nova impulso e moderna tono.
Tamen, fortunoze, okupeso pri idologio, e nova idei e fresha perspektivi pri lua temaro, ne interruptesis nek cesis pos la transpaso di Juste. Anke recente aparis lektinda studiuri ed esayi pri ca feldo ankore explorinda e fruktoza. La maxim importanta kontributajo recenta, mea-opinione, esas l’artiklo Pri la ciencala principi, da Tiberio Madonna, publikigita en lua revuo La plumo Idala (2013, n-ro 1, p. 54–61), qua esas deskargebla hike. Ica studiuro, judikebla kom ulsorta “konstitucala charto” di Ido, esas bela komplemento di Idala foliumi e helpas ni plu bone intelektar la plaso di Ido en la panoramo interlingual ed en la cenaro interlinguistikal e, precipue, plu profunde komprenar la motivo di lua nasko, di lua developeso e di lua rezistiveso, malgre la lora e nuna desfavoroza cirkonstanci e kondicioni.

Espereble ica nova cienco ne cesos florifar e fruktifar anke future!

Le celo senti pace

Le domos del homines
es circumferite
de arbores glacial
In frigor, an il ha pace?
In lectos de gente
e ultra le nubes
on trova calor
sed etiam anxietate
Lente, tepide
rhythmic passos
a pena son audite
presso le casa
Nocte e die
se ha fundite
Credentia e dubitas
ha parturite
sagessa quotidian
An odio e amor
se ha neutralisate
creante indifferentia?
Iste question non preoccupa
le lente camminator
qui jam ha vidite
tante arbores,
qui jam ha passate
tante domos,
sudate durante le dies,
de nocte habite frigido,
sed sempre continuate
camminar, camminar
Le celo senti pace

Laco paludose

 Trans le foreste io vagava
quando veniva le alba
A plen die villages passava,
pratos postmeridie

De plus in plus mi pedes doleva
con cata passo pesante
Quando veniva crepusculo
io videva aqua distante

Verso le aqua io marchava
preter umbras tenebrose,
ante me tosto se disvelava
un parve laco paludose

Lento le aqua io approchava
me inclinava, al fundo spectava
In le ultime luce del die
mi reflexion io mirava 

Mi facie: estranie, alien
metamorphosate
Nihil io recognosce,
toto se ha cambiate

Pois veniva le nocte
frigor prendeva mi corpore
Io errava in alte herba,
perdeva le via, le tempore

Sin un fonte, sin un fin
a nihil le via duce
Cata loco es mal o bon
radiose o sin luce

Al fin me somno trovava
sub un magne ulmo
Le dur frigor evadente
in sopor io cadeva

2019-W12 – Cyclon in Mozambic

AUDI REGISTRATION DE SON (accentu hispan)

55783854-2276924969246051-3639790423204954112-nCircum lunedí, un cyclon tropic ha mortat adminim settcent victimes (fórsan plu quam un mill) e it ha per manieres diversi a(f)fectet plu quam du milliones de habitantes in Mozambic, Zimbabwe, Malawi e Madagascar. Li maxim grand cité portuari de central Mozambic e su circumité ha devenit li region maxim a(f)fectet per li cyclon, con vias ímpassabil e co(n)nexion telephonic interruptet. Decimillenes de villageanes ha esset desco(n)nexet fro li céteri munde. (MZ)

<phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈt͡sirkum luneˈdi”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”un t͡syˈklon ˈtropik ha morˈtat adˈminim settˈt͡sent vikˈtimes”/> (<phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈforzan plu kwam un mill”/>) <phoneme alphabet=”ipa” ph=”e it ha per maˈnjeres diˈverzi affekˈtet plu kwam du milˈljones de habiˈtantes in moˈd͡zambik”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”d͡zimˈbabwe”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”maˈlawi e madagasˈkar”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”li ˈmagzim ˈgrand t͡siˈte porˈtwari de t͡senˈtral moˈd͡zambik e su t͡sirkumiˈte ha deveˈnit li reˈʒjon ˈmagzim affekˈtet per li t͡syˈklon”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”kon ˈvias ˌimpasˈsabil e konneˈgzjon teleˈfonik interrupˈtet”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”det͡similˈlenes de villaʒeˈanes ha esˈset deskonneˈgzet fro li ˈt͡seteri ˈmunde”/>.

Tubaro: nova retejo por trovi esperantlingvajn videojn

Aperis nova esperanta retpaĝo: Tubaro. Ĝi mem ne proponas novan enhavon, sed per ĝi pli facilas trovi esperantlingvajn filmetojn en YouTube. Rogier Huurman intervjuas por Libera Folio la kreinton, Pablo Busto. Li jam estas konata pro siaj kantoj por infanoj, el kiuj Dek Bovinoj estas la plej fama. Tubaro aperis en la komenco de februaro de tiu ĉi jaro. Je la momento kiam ni verkas tiun ĉi artikolon, estas pli ol 800 filmetoj en la retpaĝo, el kiuj 550 estas markitaj kiel esperantlingvaj.


Emblebo de “Tubaro”

Libera Folio: Kio estas la celo de Tubaro?

Pablo Busto: – Ĉefe, konkeri la mondon, sed unue, ni celas montri filmojn en Esperanto en koncentrita loko. Estas ege malfacile trovi filmojn en Esperanto, la nunaj serĉiloj montras rezultojn laŭ via historio, kaj, kompreneble, ni ĉiuj retumas pli ofte en nia lingvo ol en Esperanto. Do, se iu faras la kutiman serĉon “esperanto”, plej eble vi trovos filmojn en via lingvo pri Esperanto, ne esperantajn filmojn.

Kiuj homoj estas malantaŭ Tubaro?

– Estas kelkaj, sed la plej videbla estas mi, la aliaj preferas ne esti publike konataj. Sed honeste, mi pensas ke ĉiu, kiu faras filmon en esperanto estas parto de Tubaro, platformo sen enhavo estas nenio.

Kiel filmetoj aperas en Tubaro?

– Ni celas fari ĉion laŭeble aŭtomate. Ni havas programojn, kiuj serĉas en YouTube per kelkaj ŝlosilvortoj, kaj montras ĉiujn novajn filmojn. Krome ni sekvas kelkajn kanalojn (evildea, muzikumejo, scivolemo…), pri kiuj ni certas, ke 90% el ilia enhavo estas en Esperanto, kaj, eĉ se la serĉilo ne trovas, ajna nova filmo aperos. Kaj por iomete pli certi ni havas ankaŭ liston de blokitaj kanaloj, kiuj estas kutime trovataj, sed ilia enhavo ne rilatas al Esperanto (futbala teamo, muzika grupo el Kostariko, Dancejo el Bonaero…). Pro tio, ke tiu serĉmaniero ne perfektas, ni ebligis ke homoj proponu anonime novajn aŭ malnovajn filmojn, sed tiuokaze, por eviti spamatakon, administranto kontrolas antaŭ publika alŝuto.

Kiom da laboro estis krei la retpaĝon?

– Multe pli ol pensite! Ni komencis antaŭ 1 jaro, pli malpli. Sed ni ne diskonigis ĝin ĝis havi sufiĉe da certeco ke estas ne tre gravaj eraroj en ĝi. Multaj esperantaj retejoj fiaskis pro tro frua publikigo.


Pablo Busto

Ĉu tiu ĉi tuta projekto estas farita por plipopularigi Dek Bovinojn?

– (Ridas.) “Dek Bovinoj” montris al mi, ke ekzistas homoj interesitaj pri esperanto, sed ekzistas ankaŭ grava problemo: mankas interligo inter multaj interesaj aferoj. Ekzemple, alia projekto kiun mi partoprenas, “Muzikumejo”, ricevas tre malmultajn vizitojn de aliaj esperantaj filmoj, kaj tio simple ne sencas. Tial la decido fari Tubaron. Montri tion kio ekzistas aliloke, sed malfacile troveblas. Estus maleble konvinki kreantojn translokiĝi al nova servo.

Ĉu vi havis problemojn pro maltaŭga enhavo?

– Kompreneble jes, tio estis antaŭvidebla. Ĉirkaŭ 20% de la aŭtomataj trovaĵoj estis maltaŭgaj (komprenu “maltaŭga” kiel “neesperanta” kaj “nerilata” enhavo). Momente ni solvas tion permane, sed ni planas fari aŭtomatan administrilon, kiu faros tion laŭ la raportoj de la uzantoj.

Kiel la montrataj filmetoj estas ordigitaj?

– Kelkmaniere: defaŭlte laŭ ordo de apero en Tubaro. Sed ni ebligas kelkajn aliajn ordigojn: “laŭ la aĝo de la filmo en sia platformo”, laŭ la kvanto de komentoj, ŝatoj, kaj la plej interesa, miaopinie, laŭ la lasta komento. Tio ebligas, ke homoj pli facile trovu respondojn kaj reagojn al iliaj komentoj.

Ĉu eblas spekti sinsekvon da filmetoj de la sama kreinto aŭ pri sama temo?

– Ankoraŭ ne. Ni ŝatus ebligi tion, kaj teknike estas sufiĉe facile, sed tio estas iomete tikla temo. Laŭ la kondiĉoj de YouTube, se ni farus tion, la spektaĵoj tra Tubaro ne estus enkalkulitaj de YouTube, kaj ni ne ŝatus “forŝteli” spektojn de kreinto. Ni volas pli esplori la temon por ebligi tion.

Kiujn aliajn funkciojn vi pripensas aldoni?

– Multegajn! La plej grava: ni laboras pri algoritmo pri populareco. Nuntempe Tubaro povas aspekti iomete ĥaosa (malnovaj kaj novaj filmoj miksitaj), kaj ni celas uzi la ĉefan paĝon de aperu.net kiel pli trankvilan kaj malpli ĥaosan paĝon, por ke iom post iom aperu filmoj, sed certigante ian minimumon de kvalito aŭ aktiveco. La unuaj provoj de tiuj algoritmoj komenciĝos post 1 aŭ 2 semajnoj. Ni planas ankaŭ enkategoriigon de filmoj, por helpi la rekomendilon trovi similajn filmojn.

Ĉu videblas iu efiko de Tubaro al la esperantlingva filmetaro?

– Dankon pro tia demando, la prej grava afero estas, ke Tubaro estu utila: iomete, jes. De tiam, kiam ni lanĉis Tubaron, neniu el la kanaloj, kiujn mi kunestras, alŝutis novan filmon, do mi ne havas certan mezuron. Por grandaj kanaloj kiel Evildea aŭ Esperanto Variety Show mi pensas, ke Tubaro estas momente sensignifa, sed por malgrandaj aŭ novaj kanaloj Tubaro estas inter 10% kaj 50% de la vizitoj. Sed ni jam rimarkis, ke preskaŭ 50% de la homoj, kiuj spektas unu filmon en Tubaro, spektas alian el niaj rekomendoj. Tio estas multe pli ol la rekomenda proporcio de YouTube ekzemple. En Youtube nur 10% de homoj, kiuj spektas filmon en la kanalo, spektas alian filmon de la kanalo, ili foriras al aliaj rekomenditaj filmoj, kiuj kutime ne estas en Esperanto. Sed ankoraŭ la kvanto da la datumoj estas ne sufiĉe granda por konsideri ilin statistike signifaj.

Intervjuis Rogier Huurman

2019-W11 – Ēlēctiō in Slovāciā

ÁUDĪ PRÆLĒCTIŌNEM SÓNITAM (accéntū Bohēmico)

106054214-reuEst intermíssiō quattuórdecim diērum ínter concúrsum prīmum et concúrsum álterum ēlēctiōnis prǽsidis Slovāciæ. Ad concúrsum álterum ascendērunt prōgréssūs susténtrīx Susánna Čaputová et susténtor distribūtiōnis proprietātis æquāliōris Mártinus Šefčovič. Nātiōnis cōnservātōrēs Stéphanus Harabin et Mariānus Kotleba nōn successērunt. Prōgréssūs susténtor Ándreās Kiska prǽses sōlum quīnque ánnōs ádhūc érat et íterum ēligī pósset, sed famíliæ súæ sē dēdere vult. (SK)

Nomoj de kandidatoj por B-komitataneco ĉe UEA ankoraŭ ne diskonigitaj

Jam tri semajnojn la Centra Oficejo de UEA ne aperigas la nomojn de la kandidatoj, dezirantaj fariĝi la B-komitatanoj de UEA. Kialoj de tio estas malklaraj, tamen laŭ informoj de Libera Folio temas pri 8 kandidatoj por 5 lokoj.

La Centra Oficejo de UEA ĝis nun ne diskonigis la nomojn de individuaj membroj, dezirantaj fariĝi B-komitatanoj de UEA. Je la tago de publikigo de ĉi tiu novaĵo mankis iu ajn informo flanke de la CO. La limdato por sendi kandidatig/-iĝojn estis la 28-a de februaro 2019. En la jaro 2016, kiam estis anoncita antaŭa elekto de la komitatanoj B, la listo estis preta jam la 3-an de marto.


Komitatkunsido de UEA, 2018

Responde al la demando de Libera folio pri la dato de aperigo de la nomoj, la ĝenerala direktoro de UEA Martin Schäffer koncize skribis, ke “UEA post pretigo dissendos oficialan komunikon pere de la Gazetaraj Komunikoj”. Sekvinta demando pri ĉu estis sufiĉe da kandidatigoj restis senresponda. Laŭ informoj de Libera Folio estas ok personoj, kiuj proponis sian kandidatiĝon por kvin lokoj.

En la nuna konsisto de la supera gvidorgano de UEA membras kiel necese 6 komitatanoj B, inter kiuj estas tri estraranoj de UEA (Mark Fettes, Stefan MacGill, Emílio Carlos Vaz Cid). 5 pliaj estraranoj ne havas la saman statuson. La kvanto de komitatanoj B dependas de la kuranta kvanto de membroj en UEA mem. La individuaj membroj rajtas elekti unu Komitatanon B por ĉiu komencita milo da individuaj membroj. La CO devas kontroli, ke kaj la kandidatoj kaj iliaj subtenantoj plenumas la kondiĉon pri membreco.

Similaritate svedese/norvegiano

In mi serie de comparationes del similaritate del vocabulario inter Interlingua e differente linguas io obteneva le sequente resultatos:


Similaritate con Interlingua:

Italiano (Similaritate: 80 punctos/percentos)

Latino (Similaritate: 73 punctos/percentos)

Ido (Similaritate: 72,5 punctos/percentos)

Espaniol (Similaritate: 65,5 punctos/percentos)

Portugese (Similaritate: 64 punctos/percentos)

Romaniano (Similaritate: 58,5 punctos/percentos)

Esperanto (Similaritate: 55 punctos/percentos)

Francese (Similaritate: 49,5 punctos/percentos)

Anglese (Similaritate: 31 punctos/percentos)

Germano (Similaritate: 24,5 punctos/percentos)

Russo (Similaritate: 17,5 punctos/percentos)


Ultra isto, io comparava le similaritate inter portugese e espaniol e obteneva iste resultato:

Similaritate, portugese/espaniol: 73,5 punctos/percentos.


Le comparationes es basate sur un lista de solo cento parolas, assi le resultatos es solmente approximative.


Nos pote observar que Interlingua e italiano (80 p/p) sembla esser plus similar que portugese e espaniol.


In le Europa del nord il ha duo linguas que forsan es plus similar que espaniol e portugese, forsan mesmo plus similar que Interlingua e italiano:

svedese e norvegiano.

Esque isto es duo distincte linguas o dialectos del mesme lingua?

Nos sape que normalmente le politica e identitate cultural decide in iste question.

Purmente linguisticamente, on poterea argumentar que dialectos es quando le formas lingual es mutualmente intelligibile, e linguas es quando le comprension es limitate o non existente.


Svedia e Norvegia esseva unite durante le annos 1814-1905. Norvegia esseva governate de Danmark durante le previe circa 400 annos, ma post le guerras napoleonic Danmark perdeva Norvegia a Svedia. Ma le union non esseva forte e tote le tempore le norvegianos effortiava liberar se de Svedia.

Illes sempre ha habite un grande amor a lor patria, e al fin voleva haber independentia. Isto al fin eveniva in 1905.

Norvegia es un pais grande e elongate, ubi multe dialectos regional se ha disveloppate. Illos es acceptate in omne contextos, anque in le radio e television.

Il ha duo linguas scribite, le bokmål (“lingua de libros”), le qual es multo similar al danese, e nynorsk (“novo-norvegian”), le qual es basate sur dialectos genuin norvegian, que es un poco plus differente del danese.

Bokmål es plus commun que nynorsk, assi in iste comparation io usa bokmål.

Le seculos de governamento danese influeva grandemente le lingua norvegian. Le resultato es que in lor vocabulario, norvegiano e danese es multo similar, ma le phonetica totevia es distinctemente differente. In vice, norvegiano e svedese ha un grande similaritate in lor phonetica, que rende le linguas in grande parte inter-intelligibile. Le plus grande differentia es in le prosodia.

Omne le tres linguas ha remanite bastantemente similar le unes con le alteres trans le historia. Illos se ha disveloppate del vetere nordico, le lingua del vikings.

Islandese e groenlandese, que anque proveniva del lingua vetere nordico, se ha disveloppate independentemente, e es assatis differente del linguas scandinave. Illos es plus conservative, e plus proxime al vetere nordico.


Svedia ha habite un grande diversitate de dialectos, ma hodie le lingua es plus uniforme que norvegiano, proque le dialectos non ha habite le mesme status que in Norvegia, e il ha solmente un forma del lingua scribite.


Alora, quanto similar es svedese e norvegiano? Io usa le mesme lista de 100 parolas que previemente.


INTERLINGUA/SVEDESE/NORVEGIANO 
Similaritate ia-sv/ia-no/sv-no


1. septimana – vecka – uke 0/0/0

2. anno – år – år 0/0/1

3. hodie – idag – i dag 0/0/1

4. deman – imorgon – i morgen 0/0/1

5. heri – igår – i går 0/0/1

6. calendario – kalender – kalender 1/1/1

7. secunda – sekund – sekund 1/1/1

8. hora – timme – time 0/0/1

9. minuta – minut – minutt 1/1/1

10. horologio – klocka – klokke 0/0/1

11. poter – att kunna – å kunne 0/0/1

12. usar – använda – bruke 0/0/0

13. facer – göra – gjøre 0/0/1

14. ir – gå – gå 0/0/1

15. venir – komma – komme 0/0/1

16. rider – skratta – le 0/0/0

17. vider – se – se 0/0/1

18. longe – lång – lang 1/1/1

19. parve – liten – liten 0/0/1

20. bon – god – god 0/0/1

21. belle – vacker – vakker 0/0/1

22. fede – ful – stygg 0/0/0

23. difficile – svår – vanskelig 0/0/0

24. facile – lätt – lett 0/0/1

25. mal – dålig – dårlig 0/0/1

26. proxime – nära – nær 0/0/0,5

27. placer – nöje – fornøyelse 0/0/0,5

28. salute – hej – hei 0/0/1

29. die – dag – dag 0,5/0,5/1

30. tarde – sen – sen 0/0/1

31. nocte – natt – natt 0/0/1

32. toto – allt – alt 0/0/1

33. gratias – tack – takk 0/0/1

34. no – nej – nei 0/0/1

35. deliciose – läcker – lekker 0/0/1

36. io – jag – jeg 0/0/1

37. (io) es – (jag) är – jeg er 0/0/1

38. adeo – adjö – adjø 0,5/0,5/1

39. si – ja – ja 0/0/1

40. lunedi – måndag – mandag 0/0/1

41. martedi – tisdag – tirsdag 0/0/1

42. mercuridi – onsdag – onsdag 0/0/1

43. jovedi – torsdag – torsdag 0/0/1

44. venerdi – fredag – fredag 0/0/1

45. sabbato – lördag – lørdag 0/0/1

46. dominica – söndag – søndag 0/0/1

47. maio – maj – mai 1/1/1

48. januario – januari – januar 1/1/1

49. februario – februari – februar 1/1/1

50. martio – mars – mars 0,5/0,5/1

51. april – april – april 1/1/1

52. junio – juni – juni 1/1/1

53. julio – juli – juli 1/1/1

54. augusto – augusti – august 1/1/1

55. septembre – september – september 1/1/1

56. octobre – oktober – oktober 1/1/1

57. novembre – november – november 1/1/1

58. decembre – december – desember 1/1/1

59. zero – noll – null 0/0/1

60. un – en/ett – en/et 0,5/0,5/1

61. duo – två – to 0/0/0,5

62. tres – tre – tre 1/1/1

63. quatro – fyra – fire 0/0/1

64. cinque – fem – fem 0/0/1

65. sex – sex – seks 1/1/1

66. septe – sju – sju 0/0/1

67. octo – åtta – åtte 0,5/0,5/1

68. novem – nio – ni 0/0/0,5

69. dece – tio – ti 0/0/0,5

70. caffe – kaffe – kaffe 1/1/1

71. bira – öl – øl 0/0/1

72. the – te – te 1/1/1

73. vino – vin – vin 1/1/1

74. aqua – vatten – vann 0/0/0

75. carne – kött – kjøtt 0/0/1

76. porco – gris – gris 0/0/1

77. pullo – kyckling – kylling 0/0/0,5

78. agno – lamm – lam 0/0/1

79. pisce – fisk – fisk 0/0/1

80. pede – fot – fot 0/0/1

81. gamba – ben – ben 0/0/1

82. capite – huvud – hode 0/0/0

83. bracio – arm – arm 0/0/1

84. mano – hand – hånd 0/0/1

85. digito – finger – finger 0/0/1

86. corpore – kropp – kropp 0,5/1/1

87. stomacho – mage – mage 0/0/1

88. dorso – rygg – rygg 0/0/1

89. pectore – bröst – bryst 0/0/1

90. infirmera – sjuksköterska – sykepleier 0/0/0

91. empleato – anställd – ansatt 0/0/0

92. policiero – polisman – politimann 0,5/0,5/0,5

93. cocinero – kock – kokk 0/0/1

94. ingeniero – ingenjör – ingeniør 1/1/1

95. medico – läkare – lege 0/0/0

96. gerente – direktör – direktør 0/0/1

97. professor – professor – professor 1/1/1

98. programmator – programmerare – programmerer 1/1/1

99. venditor – säljare – selger 0/0/0,5

100. scriptor – författare – forfatter 0/0/1
Le littera “å” es pronunciate “o”, “o” es pronunciate “u” in le majoritate del casos, ö/ø ha le mesme pronuntiation (como “deux”in francese), e anque ck/kk.
Le orthographia norvegian es plus proxime al pronunciation. Per exemplo on dice “desember” in ambe linguas, ma svedese retene le “c”.   


Similaritate Interlingua/svedese 26,5 punctos/percentos

Similaritate Interlingua/norvegiano 26,5 punctos/percentos

Similaritate svedese/norvegiano 86 punctos/percentos


Espaniol e portugese habeva un similaritate de 73,5 punctos/percentos.

Interlingua e italiano habeva un similaritate de 80 p/p. Svedese e norvegiano ha un similaritate de 86 p/p. Ultra isto, le linguas scandinave sembla haber un plus grande similaritate phonetic, que le linguas iberic, secundo mi experientia. (Io comprende espaniol assatis ben, parla svedese como mi lingua primari e comprende ben norvegiano.)

Assi, svedese e norvegiano es le linguas le plus similar, del linguas que io ha comparate usque nunc!


Svedese e norvegiano ha le mesme similaritate con Interlingua: 26,5 p/p.

Io los adde al lista con le previe comparationes:


Similaritate con Interlingua:

Italiano (Similaritate: 80 punctos/percentos)

Latino (Similaritate: 73 punctos/percentos)

Ido (Similaritate: 72,5 punctos/percentos)

Espaniol (Similaritate: 65,5 punctos/percentos)

Portugese (Similaritate: 64 punctos/percentos)

Romaniano (Similaritate: 58,5 punctos/percentos)

Esperanto (Similaritate: 55 punctos/percentos)

Francese (Similaritate: 49,5 punctos/percentos)

Anglese (Similaritate: 31 punctos/percentos)

Svedese/norvegiano (Similaritate: 26,5 punctos/percentos)

Germano (Similaritate: 24,5 punctos/percentos)

Russo (Similaritate: 17,5 punctos/percentos)


Le similaritate de svedese e norvegiano con Interlingua es plus o minus al mesme nivello que germano, anque essente linguas germanic. Anglese es plus similar, gratias a su vocabulario latinisate. Iste similaritate es mesmo plus grande in textos avantiate, que usa multe parolas latin e grec.

Russo sembla esser le minus similar lingua in iste lista, ma isto pote esser causate del inclusion del menses in le lista de 100 parolas. Russo ha le mesme parolas pro le menses que le linguas germanic, ma phoneticamente “russificate”, assi que illos es difficile a recognoscer, per exemplo:

52. junio – июнь (ijun) 0

53. julio – июль (ijul) 0

55. septembre – сентябрь (sientjabr) 0

56. octobre – октябрь (oktjabr) 1

57. novembre – ноябрь (najabr) 0

58. decembre – декабрь (djekabr)


In iste ligamine on discute si le linguas germanic es plus proxime al linguas romance que al linguas slave (in anglese):

Plure personas mantene que si, proque le linguas germanic ha imprestate plus de parolas latin que le linguas slave.


Retornante a svedese e norvegiano, io vole contar vos mi impressiones del intercomprension del linguas ex un perspectiva subjective.

Io parla svedese desde infantia. Quando io esseva un infante, a vices io incontrava textos norvegian. Io esseva fascinate del facto que io comprendeva tanto, ma totevia non habeva un comprension total. Quando io non comprendeva un importante parola, io a vices non comprendeva le integre phrase. Durante le annos io apprendeva multe parolas norvegian, e hodie comprende quasi toto.


Io faceva un experimento. Io prendeva un texto norvegian (bokmål) del sito economic “e24.no” e lo traduceva a svedese e Interlingua. Tote le parolas que un svedese (que sape nulle norvegiano) non comprende, io faceva grasse in omne tres linguas. Il se tracta del “Brexit”, un thema jam toccate in iste blog:


Texto prendite de:


(No)

Statsminister Theresa May sier det ikke blir noen avstemning i Underhuset i uka som kommer om skilsmisseavtalen med EU. Hun setter 12. mars som ny dato.


(Sv)

Statsminister Theresa May säger att det inte blir någon omröstning i Underhuset i veckan som kommer om skilsmässoavtalet med EU. Hon sätter den 12:e mars som nytt datum.


(Ia)

Le prime ministro Theresa May dice que il non habera ulle votation in le Camera Basse durante le septimana veniente, reguardante le accordo de “divorcia” con le UE. Illa pone le 12 marte como le nove data.


(No)

Det opplyste May om bord på flyet til EUs toppmøte med Den arabiske liga i Sharm el-Sheikh i Egypt søndag ettermiddag, melder Sky News og BBCs politiske redaktør Laura Kuenssberg.


(Sv)

Det beskedet gav May ombord på flyget till EUs toppmöte med Arabförbundet i Sharm el-Sheikh i Egypten söndag eftermiddag, rapporterar Sky News och BBCs politiske redaktör Laura Kuenssberg.


(Ia)

May dava iste responsa durante le volo al summitate del UE, con le Liga Arabe in Sharm el-Sheikh in Egypto, dominica postmeridie, reporta Sky News e le redactor politic de BBC, Laura Kuenssberg.


(no)

– Vi kommer ikke til å åpne for en meningsfull avstemning i Parlamentet denne uka. Men vi skal sikre at det skjer innen 12. mars, lovte hun.


(Sv)

- Vi kommer inte öppna för en meningsfull omröstning i parlamentet den här veckan. Men vi ska se till att det sker innan den 12:e mars, lovade hon.


(Ia)

-Nos non aperira pro un voto significante (Approbation parlamentari del resultato del negotiationes con le UE super le acto de exito del Grande Britannia ex le UE) in le parlamento iste septimana. Ma nos prendera cura que illo evenira ante le 12de martio, illa promitteva.


(No)

Etter at Underhuset i forrige måned avviste skilsmisseavtalen hun hadde forhandlet fram med EU, forsøker May å få til endringer som tilfredsstiller Underhusets bekymringer om det mest omstridte elementet i avtalen, nemlig spørsmålet om Irland-grensa.


(Sv)

Efter att Underhuset förra månaden avvisade skillsmässoavtalen hon hade förhandlat fram med EU, försöker May att få till ändringar som tillfredsställer Underhusets oro om den mest omstridda delen i avtalen, nämligen frågan om gränsen mot Irland.


(Ia)

Post que le Camera Basse, le mense passate, habeva rejectate le contractos del “divorcio”, le qual illa habeva negotiate con le UE, May essaya implementar cambios que satisfacerea le inquietude del Camera Basse, super le plus disputate parte del contractos: le question del frontiera con Irlanda.


(No)

EU står imidlertid fast på at det ikke er aktuelt å endre noe i selve avtalen.

Under møtet i Egypt skal hun ha samtaler på sidelinjen med andre EU-ledere, blant dem EU-president Donald Tusk. Hun sier at hennes team også skal til Brussel for videre forhandlinger kommende tirsdag.


(Sv)

EU står emellertid fast vid att det inte är aktuellt att ändra något i själva avtalen. Under mötet i Egypten ska hon ha samtal vid sidan om med andra EU-ledare, bland dem EU-presidenten Donald Tusk. Hon säger att hennes delegation också ska till Bryssel för vidare förhandlingar kommande tisdag.


(Ia)

Le UE totevia mantene que cambiamentos in le contractos mesme non es actual. Durante le incontro in Egypto illa habera dialogos al latere, con altere leaders de UE, inter illes le presidente del UE, Donald Tusk. Illa dice que su delegation anque vadera a Bruxelles pro negotiationes continuate le martedi veniente.


(No)

Tre statsråder i Mays egen regjering truet lørdag med at de vil stemme for et forslag om å utsette brexit framfor å forlate EU uten en avtale, om det ikke er noe gjennombrudd om skilsmisseavtalen i løpet av uka.


(Sv)

Tre statsråd i Mays egen regering hotade i lördags med att rösta för ett förslag om att skjuta upp brexit hellre än att lämna EU utan ett avtal, om det inte sker något genombrott i skillsmässoavtalen inom loppet av en vecka.


(Ia)

Tres consilieros statal del governamento de May menaciava de votar pro un proposition de postponer brexit, plus tosto que lassar le UE sin un contracto, si il non habera ulle avantiamento con le contractos de “divorcio” durante le septimana.


(No)

May sa søndag at en utsettelse av brexit ikke løser noen ting.


(Sv)

May sa på söndag att en uppskjutning av brexit inte löser någonting.


(Ia)

May diceva in dominica que un postposition del brexit solve nihil.


(No)

– Det vil alltid komme til et punkt der vi bestemme oss for om vi godtar avtalen som er forhandlet fram, eller ikke, sa hun.


(Sv)

- Det kommer alltid till en punkt där vi måste bestämma oss för om vi godtar avtalen som förhandlats fram eller inte, sa hon.


(Ia)

- Sempre arrivara un puncto ubi nos debe decider si nos accepta le contractos negotiate, o non, illa diceva.


Nos vide que le texto norvegian deberea esser assatis ben comprendite per un svedese. Totevia il ha alcun parolas importante que es differente.


Ultra isto il ha un par false amicos:


“Må” significa “debe” in norvegiano, ma es un forma conjunctive archaic in svedese, usate in phrases como “må han leva i hundrade år”, “Que ille vive cento annos”.

“Vil” es le mesme parola que le anglese “will”. “Jeg vil gå” in norvegiano es “Io vadera”. “Jag vill gå” in svedese significa “Io vole ir”.


Mi conclusion es que norvegiano e svedese es multo similar, ma pro obtener un assatis bon comprension, on debe apprender un par centos de parolas que differe inter le linguas. Post isto, le comprension es mesmo plus facile, anque considerante que le linguas es similar phoneticamente.


Al altere latere, linguas ha multe dominios, dependente de qual themas on discute: economia, botanica, cosas quotidian, hobbies etc.

Pro maestrar norvegiano profundemente, un svedese debe apprender un par milles parolas, e vice versa.


Que pensa vos, esque svedese e norvegiano es linguas o dialectos?

Nova Direktivo de EU pri kopirajto povos damaĝi minoritatajn lingvojn

Nova direktivo pri kopirajto minacas plurajn lingvojn kaj ankaŭ agadon de multaj aktivuloj. “Kiel ni vidas en Esperantujo, sufiĉe multe de la enhavo en minoritataj lingvoj estas farata de volontuloj en ilia libera tempo. Ili faras tion pro ĝojo el la kreemo. Ĉu, se oni devos defendi sin, oni ne perdos sian motivon?”, demandas Václav Zouzalík.

Jam dum pli ol unu jaro oni diskutas pri nova Direktivo pri Kopirajto en Unuiĝinta Cifereca Merkato. Ĝi estis menciita en decembra artikoleto ĉe Libera Folio, Muzikumejo en danĝero. En la artikoleto temis pri Artikolo 13 de la Direktivo, kiu havas potencon ne influi nur unu projekton, sed praktike ĉiujn minoritatajn lingvojn en EU, al kiuj apartenas ankaŭ Esperanto.

La proponata Direktivo pri Kopirajto en Unuiĝinta Cifereca Merkato devus starigi komunajn normojn pri kopirajto en la tuta Eŭropa Unio. La rolo de la Direktivo ne estas nur normiga, sed ankaŭ noviga, certe kun bonaj celoj, sed ankaŭ kun almenaŭ diskuteblaj rimedoj.


Bildo: gotphotos / shutterstock.com

Artikolo 13 starigas jenajn novigajn principojn:

– Interretaj servoj por publike kundividi verkojn rajtos permesi al la uzantoj kundividi nur verkojn por kiuj ili havos permeson per kontrakto aŭ verkojn, kiuj ne plu estas kopirajte protektataj (ĝenerale 70 jarojn post la morto de aŭtoro aŭ kiam temas pri verko de popola kulturo).
– La servoj devos kunlabori kun la rajtoposedantoj (aŭtoroj, eldonejoj kaj iliaj reprezentantoj) pri malpublikigo de verkoj, por kiuj ili ne havas rajton kundividi.
-Se la servo malpermesos alŝuti la verkon eĉ se ĝi ne kontraŭas ies ajn protektatan rajton, la alŝutinto havos la rajton apelacii kaj la servo devos home rekontroli la procedon. Se necesos pruvi, ke oni alŝutas la verkon surbaze de escepto en aŭtorrajta leĝo, la alŝutinto povos komenci la pruvproceson antaŭ kortumo.
– La servoj estos respondecaj pri gardado de enhavo, kiun ili kundividas. (Ĝis nun respondecas unuopaj alŝutintoj.)

Se por vi “la servoj” sonas tro ĝenerale, vi povas sur ilia pozicio imagi ekz. Jutubon, Vimeon, SoudCloud aŭ Pastebin.

La Direktivo je la 13-a de februaro trapasis la traktadon ĉe la Konsilio de Eŭropa Unio, kie estas reprezentantoj de ĉiuj membroŝtatoj, sed la problemaj partoj ne multe ŝanĝiĝis. La rezultan tekston vi  povas legi nur en ĝia neoficiala versio.

La problemo kun minoritataj lingvoj aperas ĉe la punkto de kontrolo, ĉu la alŝutata aŭ alŝutita verko (filmeto, muzikaĵo, podkasto, teksto) estas kopirajte protektata aŭ ne. Se vi unuafoje alŝutos vian propran filmeton, vi verŝajne tuj donos al Jutubo rajton kundividi vian filmeton (samkiel nun). Sed se vi en la video uzus poemon de jam longe mortinta poeto aŭ popolan kanton, Jutubo devos rekoni ĉu vi rajtas aŭ ne rajtas kundividi la poemon aŭ kanton.

Tio ne estas malfacila tasko, se temos pri kantoj de grandaj studioj (ili certe provizos Jutubon per ĉiuj bezonataj informoj), sed pli granda la problemo estas ĉe malgrandaj nekonataj (aŭ malaperintaj) eldonejoj kaj ĉe popola kulturo. Imagu, ke vi devus taksi videon de amatora romaa muzikgrupo el Rumanio ludanta romaan popolan kanton, sed jam antaŭe registritan de alia pli konata romaa muzikgrupo el Moldavio. La servoj certe ne dungos parolantojn de ĉiuj lingvoj en Eŭropo.

Kaj la amplekseco de la problemo pligrandiĝas laŭ la nombro de la diversaj verkoj. En nur unu video de Internacia Vespero mi povas havi dekojn da originalaj kaj tradukitaj poemoj kaj kantoj el diversaj landoj. Kiom da tempo la taksisto donos al unuhora video, se aliaj uzantoj alŝutas pliajn siajn videojn?

Se la servo estos plene respondeca pri la enhavo kiel proponite, kaze de dubo, ĉu iu verko damaĝas ies kopirajton aŭ ne, estas por ili pli sekure simple malpermesi la publikigon kaj lasi la alŝutinton defendi sin.

Certe la grandaj servoj utiligos aŭtomatajn programojn por kontroli la videojn, sonregistraĵojn kaj tekstojn. Verŝajne kune kun homa kontrolo. Jutubo jam uzas sian sistemon por kontroli la kopirajtan staton de alŝutitaj videoj, sed foje kun grandaj eraroj. Komence de la pasinta jaro la aŭstralia muzikisto Sebastian Tomczak ricevis kvin raportojn pri lezo de kopirajto ĉe sia video kun blanka bruo. Kelkajn monatojn poste la samo okazis al la muzikprofesoro Ulrich Kaiser el Germanio kun ne-plu-protektataj muzikaĵoj de Johano Sebastiano Baĥo.

Kiel ni vidas en Esperantujo, sufiĉe multe de la enhavo en minoritataj lingvoj estas farata de volontuloj en ilia libera tempo. Ili faras tion pro ĝojo el la kreemo. Ĉu, se oni devos defendi sin, oni ne perdos sian motivon? Por lingvoj, kiuj ne havas televidelsendojn (kaj foje ankaŭ ne radioelsendojn) tio povas esti laŭvorte mortiga afero.

Kontraŭuloj de la proponata Artikolo 13 (sed ankaŭ de simile diskutata Artikolo 11) jam anoncis protestojn por la 23-a de marto en diversaj eŭropaj urboj. La homoj ankaŭ kontaktas eŭropparlamentanojn por ke ili publike starigu sin kontraŭ Artikolo 13.

Václav Zouzalík

2019-W10 – Electiones municipal in Lituania

AUDI REGISTRATION DE SONO

143725-5406955215c7d2ece79d26-bigCommissiones electoral public ha obtente le numero del votos le plus alte in electiones municipal e burgomaestral in Lituania in dominica, ganiante 27 % de mandatos. Commissiones electoral public, que faceva su debut in electiones municipal in le anno 2015, es gruppos legal consistente de citatanos ordinari, qui vole esser candidatos in electiones municipal sin establir (o affiliar se con) un partito politic. Le conservativos es secunde e le socialdemocrates es tertie. (LT)

2019-W09 – Atako en Pakistano

AŬSKULTU SONAN REGISTRAĴON

imageEn mardo, pluraj batalaj aviadiloj de la tipo Mirage 2000 de la Barata Aera Forto flugis super Muzaffarabad, en Azad Kaŝmiro, norda Pakistano, sur la linio, kiu fiksas la limon inter barata Kaŝmiro kaj pakistana Kaŝmiro, kaj ili invadis la aeran spacon postulatan de Pakistano kaj bombis suspektan trejnejon de la terurista grupo Ĝaiŝ-e-Mohammed proksime de Balakot, Ĥajber-Paŝtulando, nordokcidenta Pakistano. Ĝaiŝ-e-Mohammed estis mortiginta almenaŭ 40 homojn en Barato. (PK)

Pomo quadrilateral

Private de su cute,
su forma rotunde,
secate
ad quadrilateralitate,
illo sta sur metallo
frigide

Un pomo
ma forsan
alique plus?
Forsan tu, forsan io,
forsan alcuno
qui nos non cognosce,
que esseva pellate
contra su voluntate

Le pomo
se senti frigide,
inquietemente
attendente
un calde bucca