Monthly Archives: September 2017

Labor e vita

Si tu tediose labor
es tu prime amor
tu oblida tu marita,
fratre, soror
Le monotonia
deveni tu via
Tu besonia variation,
cambiar ubication
Vive tu pro laborar
o labora tu pro viver?
Il es tempore questionar
lo que on dice es ver

2017-09-01 – Paco en Kolombio

Cartagena2011-_Skyline-_HabourFortoj Armitaj Revoluciaj de Kolombio (FARK), iama marksista-leninista gerilistaro, iĝis politika partio. La formala komenco de la partio okazis en vendredo en la kolonia Placo de Bolivar en Bogoto, kolombia ĉefurbo, antaŭ amaso da miloj da homoj, prezentante planitan paroladon fare de ĉefo de FARK Rodrigo Londoño, konata per lia milita nomo Timochenko. La partio volas daŭrigi sian “historian celon kaj aspiron por nova ordo de socia justeco kaj vera demokratio en nia lando”. (0 | CO)

2017-09-01 – Kresko ekonomial en Chekia

ASKOLTEZ SONA ENREJISTRURO (achento Polona)

Plana_CB_naves_01L’ ekonomio Chekiana kreskis ye du komo kin centimi en la duesma trimestro, quo esas olua maxim rapida pazo trimestral enrejistrita. Demando en-landa ed exter-landa augmentis aktiveso ekonomial. Produkto landal kuntara kreskis yarale ye quar komo sep centimi – plu rapide kam pre-dico. La banko central Chekiana divenis en l’ Uniono Europana pos cirkum kin yari l’ unesma, qua en agosto augmentis procento interestal, do kusto di prunti, qua antee esis preske zero. (11 | CZ)

<phoneme alphabet=”ipa” ph=”lə ekoˈnomjo t͡ʃeˈkjana ˈkreskis je du ˈkomo kin t͡senˈtimi en la ˈdwesma triˈmestro”/<, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”kwo ˈesas ˈolwa ˈmaksim raˈpida ˈpazo trimesˈtral enreʒisˈtrita”/<. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”deˈmando enˈlanda ed eksterˈlanda augˈmentis aktiˈveso ekonoˈmjal”/<. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”proˈdukto lanˈdal kunˈtara ˈkreskis jaˈrale je kwar ˈkomo sep t͡senˈtimi”/< – <phoneme alphabet=”ipa” ph=”plu raˈpide kam preˈdit͡so”/<. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”la ˈbanko t͡senˈtral t͡ʃeˈkjana diˈvenis en lə ˈunjono euroˈpana pos ˈt͡sirkum kin ˈjari lə uˈnesma”/<, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”kwa en aˈgosto augˈmentis proˈt͡sento interesˈtal”/<, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”do ˈkusto di ˈprunti”/<, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”kwa anˈtee ˈesis ˈpreske ˈzero”/<.

Mistajpo aligis 2 447 homojn al la UK en Lisbono

Preskaŭ 2 500 homoj frue matene la 1-an de septembro ricevis retpoŝtan konfirmon pri aliĝo al la venontjara Universala Kongreso en Lisbono, kvankam ili nek aliĝis nek pagis. La amasmesaĝo estis dissendita pro malfeliĉa mistajpo.

Vendrede matene multaj eŭropaj esperantistoj miris pri retpoŝta anonco kun la teksto:

Vi estas registrita kiel partoprenonto de la 103-a Universala Kongreso de Esperanto en Lisbono. Dankon por via aliĝo! Post iom da tempo vi ricevos poŝte la paperajn Duan Bultenon (krom se vi indikis en via aliĝilo, ke vi ne volas ricevi la paperan Duan Bultenon) kaj konfirmilon de aliĝo. La konfirmilon aŭ kopion de tiu ĉi mesaĝo vi nepre devas kunporti al la UK en Lisbono.

La mesaĝojn ricevis homoj, kiuj nek aliĝis al la kongreso nek pagis la aliĝkotizon. Multaj ricevintoj de la mesaĝo demandis en la reto, ĉu aliaj ricevis similajn anoncojn, dum aliaj ĝojiĝis pro la bela donaco de UEA. En la komitata listo de UEA la eksa prezidanto de TEJO, Michael Boris Mandirola, ŝercis pri la afero:

Mi bonvenigas la novan politikon kiu iom pli aktive puŝi nin partopreni la Universalan Kongreson malgraŭ la hezitoj kiujn kelkaj homoj povos havi kaj esperas ke ni povos ion similan vidi en aliaj kampoj.

Mi deziras tiel gratuli la atingon je pli ol 2 500 kongresanoj komence de septembro kaj por esprimi mian subtenon al tia agado. Esperinde ne estos tro da plendemuloj kiuj eĉ deziras mem decidi ĉu aliĝi aŭ ne al evento kies partopreno estas ja morala devo.

Iom post iom la ricevintoj de la mesaĝoj per komunaj fortoj konkludis, ke la evidente eraraj konfirmaj mesaĝoj estis dissenditaj al homoj kiuj jam partoprenis la Universalan Kongreson en Lillo en 2015, ĉar la kongresnumeroj de ĉiuj erare “aligitaj” homoj estis la samaj, kiujn ili havis en 2015.

Komentante la aferon, komitatano Brian Moon konstatis, ke jam sen eraraj aliĝmesaĝoj, kiujn oni nun devas korekti, la preparlaboroj por la venontjara kongreso malfruas:

Prefere oni ŝercu pri tiaj aferoj, anstataŭ plori aŭ koleriĝi – kio estus cetere tute pravaj reagoj. Sed serioze: plej plorindas, ke nun iu en CO devos uzi mi-ne-scias-kiom da labortempo por forigi la fuŝon – dum oni certe pledos pri tempomanko por klarigi la pli kaj pli ĝenan malfruiĝon en la preparado de la 103-a UK. Mi konstatas, ke ne nur ankoraŭ ne aperis la Unua Bulteno (kiu normale haveblas en la antaŭa UK), sed en la retpaĝoj pri kongresoj je la nuna momento (1-an de septembro) aperas pli-malpli nenio pri la 103-a krom aliĝilo.

Responde al demando de Libera Folio Andrej Grigorjevskij, kiu volontule ekster la Centra Oficejo prizorgas la retejon de UEA konfirmis, ke temis pri simpla erara entajpo de dulitera kodo:

– Mia eraro. Mi entajpis la kodon “li” anstataŭ “lb”. ”li” estas la kodo de la UK en Lillo, “lb” estas la kodo de la UK en Lisbono. Pro tio, ke tiuj ne ĉiam estas konjekteblaj, ilin necesas mane aldoni, kiam estas lanĉata la retpaĝo de la nova UK. La kodo diras al la programo, kie preni rilatajn kongresnumerojn, kiuj ne estas en la ĝenerala datumbazo.

Entute la mesaĝo estis sendita al 2 447 adresoj. Tre baldaŭ al la samaj adresoj estos sendita nova mesaĝo, kun peto ignori la eraran aliĝkonfirmon, diras Andrej Grigorjevskij.