Monthly Archives: April 2017

Itera renkontro kun Jose

Yen ke loko ube eventas ulo importanta en tua vivo sempre restas en la mento ed en la kordio. To eventas a me kande me retrovenas en Valencia. Esas ne-evitebla ke kande me eniras l’urbo Valencia, me pensas balde a ta quar plena Idista dii qui eventis preske un yaro anre nun. Pro to, me anke vizitis a nia olima Hispana reprezentero Jose Garcia, olqua me (ni) konocis en ita Ido Renkontro. Me konocis anke sua spozino, Maruja (anke Idisto) e ni havis dum un horo e kelka minuti agreabla konversado dum drinkar kafeo kun lakto e manjar kelka dolcaji. Esis tre bona askoltar Jose e Maruja parolar pri sua vivo e sua Ido-vivo. Yen altra mikra renkontro di du Hispan Idisti!


La Sorcisto de Oz, Chapitro 18

 Chapitro 18
A la Sudo

Dorothy bitre ploris pro la paso di sua espero por irar adheme a Kansas; ma itere pensante pri l’omno, el esis felica ke el ne acensis per la balono. Ed el regretis perdir Oz, quale anke elua amiki.

La Stana Hakisto venis ad el e dicis,

‘Advere me esus negratitudoze se me ne lamentus por la homo qua donis a me mea bela kordio. Me kelke deziras plorar pro ke Oz es absenta, se tu benigne vishos mea lakrimi, por ke me ne rustifez.’

‘Kun plezuro,’ el respondis, e quik adportis tualet-tuko. Lore la Stana Hakisto ploris dum plura minuti, ed el sorgeme spektis la lakrimi e vishis oli per la tualet-tuko. Fininte, lu bone dankis el ed oleizis komplete su per sua juvelizita oleuyo, por gardar kontre acidento.

La Terorigilo esis nun la regnanto dil Smeralda Urbo, e quankam lu ne esis Sorcisto, la populo fieresis pri lu. ‘Nam,’ li dicis, ‘esis nul altra urbo en la tota mondo regnata da burizita homo.’ E, segun lia savo, li esis tote justa.

Ye la matino pos ke la balono acensabis kun Oz la quar voyajanti kunvenis en la Trono-Chambro e diskutis pri aferi. La Terorigilo sidis sur la granda trono e l’altri respektoze stacis avan lu.

‘Ni ne esas desfortunoza,’ dicis la nova regnanto; ‘nam ica Palaco e la Smeralda Urbo apartenas a ni, e ni povas agar segun nia plezuro. Rimemorante ke kurta tempo ante nun me esis sur stango en maizo-agro di farmisto, e ke me esas nun regnanto di ca belega Urbo, me tre satisfacesas pri mea destino.’

‘Me anke,’ dicis la Stana Hakisto, ‘esas tre plezita da mea nova kordio; ed, advere, to esas la nura kozo quon me deziris en la tota mondo.’

‘Pri me, me esas kontenta savar ke me esas tam brava kam irga bestio vivanta, se ne plu brav,’ humile dicis la Leono.

‘Se Dorothy nur kontentesus habitar en la Smeralda Urbo,’ dicis la Terorigilo, ‘ni omna esus kune felica.’

‘Ma me ne deziras habitar hike,’ kriis Dorothy. ‘Me deziras irar a Kansas, e lojar kun Onklino Em ed Onklulo Henry.’

‘Nu, quon ni facez?’ questionis la Hakisto.

La Terorigilo decidis pensar, e lu pensis tante forte ke la pingli ed aguli salieskis ek sua cerebro. Lu fine dicis:

‘Pro quo ne advokez l’Alizita Simii e demandez, ke li portez tu trans la dezerto?’

‘Me ne pensabis lo!’ Dorothy joyoze dicis. ‘La perfekt ideo. Me quik iros por l’Ora Chapeleto.’

Portinte ol aden la Trono-Chambro, el parolis la vorti magial, e balde la bando de Alizita Simii enflugis tra apertita fenestro e staceskis apud el.

‘Co esas la duesma foyo vu advokas ni,’ dicis la Rejo Simio reverencante avan la puerino. ‘Quon vu deziras?’

‘Me deziras, ke vi adportez me flugante a Kansas,’ dicis Dorothy.

Ma la Rejo Simio negis per kapsukusar.

‘Neposible,’ lu dicis. ‘Ni apartenas nur ad ica lando, e ne povas ekirar ol. Ne ja esis Alizita Simio en Kansas, e me supozas, ke nultempe esos, nam li ne apartenas ibe. Ni joyoze servos vu irgamaniere posibla, ma ni ne povas transirar la dezerto. Adio.’

E pos plusa reverenco la Rejo Simio extensis sua ali e forflugis tra la fenestro, sequata da sua tota bando.

Dorothy preske ploreskis pro senkurajigo.

‘Me vane disipis la sorco dil Ora Chapeleto,’ el dicis, ‘nam l’Alizita Simii ne povas helpar.’

‘Advere tre mala!’ dicis la bonkordia Hakisto.

La Terorigilo itere pensis, e lua kapo konvekseskis tante hororinde, ke Dorothy timis ke ol explozos.

‘Ni advokez la soldato havanta la verda vango-barbo,’ lu dicis, ‘e demandez ilua konsilo.’

Do la soldato advokesis ed timide eniris la Trono-Chambro, nam kande Oz vivis il nultempe permisesis irar plu adavane kam la pordo.

‘Ta puerino,’ dicis la Terorigilo al soldato, ‘deziras transirar la dezerto. Quale el povas?’

‘Me ne savas,’ respondis la soldato; ‘nam nulu ultempe transirabis la dezerto, ecepte Oz ipsa.’

‘Kad esas nulu qua povas helpar me?’ insisteme demandis Dorothy.

‘Forsan Glinda povas,’ il sugestis.

‘Qua esas Glinda?’ questionis la Terorigilo.

‘La Sorcerino del Sudo. El esas la maxim povoza del omna Sorcerini, e regnas la Quadlingi. Anke, elua kastelo situesas an la bordo dil dezerto, do el forsan savas pri maniero transirar ol.’

‘Glinda esas benigna Sorcerino, ka ne?’ demandis la puerino.

‘La Quadlingi opinionas, ke el es benigna,’ dicis la soldato, ‘ed el es benigna ad omni. Me audis, ke Glinda esas belega muliero savanta quale restar yuna malgre la multa yari dum ke el vivas.’

‘Quale me irus ad elua kastelo?’ demandis Dorothy.

‘La voyo al Sudo esas rekta,’ il respondis, ‘ma on dicas, ke ol havas multa danjeri por voyajanti. Esas sovaja bestii en la foresti, e raso de stranja homi qui ne prizas ke stranjeri transirez lia lando. Pro ta kauzo, nula Quadlingi ultempe venas al Smeralda Urbo.’

La soldato ekiris e la Terorigilo dicis,

‘Semblas, malgre la danjeri, ke esas maxim bona, ke Dorothy voyajez al Lando del Sudo e demandez, ke Glinda helpez el. Nam komprenende, se Dorothy restas hike, el nultempe retroiras a Kansas.’

‘Tu evidente pensis itere,’ komentis la Stana Hakisto.

‘Yes ya,’ dicis la Terorigilo.

‘Me iros kun Dorothy,’ deklaris la Leono, ‘nam me tedeskas pri tua urbo ed itere deziras la foresti e ruro. Me esas advere sovaja bestio, vi savas. Pluse, Dorothy bezonos ulo por protektar el.’

‘Lo es vera,’ konkordis la Hakisto. ‘Mea hakilo forsan esus utila ad el; do me anke iros kun el a la Lando del Sudo.’

‘Kande ni komencos?’ demandis la Terorigilo.

‘Ka tu iros?’ li suprizite demandis.

‘Certe. Sen Dorothy me nultempe havabus cerebro. El levis me del stango en la maizo-agro e duktis me al Smeralda Urbo. Do mea fortuno debesas ad el, e me nultempe livos el til ke el fine voyajeskos a Kansas.’

‘Danko,’ Dorothy dicis gratitudoze. ‘Vi omna esas tre benigna a me. Ma me deziras komencar tam balde posible.’

‘Ni iros morge matine,’ replikis la Terorigilo. ‘Do nun ni preparez, nam ol esos longa voyajo.’

2017-04-09 – Typhone minace in Novo Caledonia

AUDI PRAELECTIONE SONITO (accentu Francico Canadense)

postimageIn Oceano Pacifico fi nascentia de novo typhone, que es minace pro insulas. Illo potes efficere pluvias torrente, ventos destructivo de velocitate centum triginta chiliometros pro hora, alluvio de vias maritimo et damno de pilas. Tamen illo es forsan parvo et celere in comparatione cum alio typhones. Typhone Cook fac motione adverso Vanuatu et postea cum directione australe ad Novo Caledonia (Francia orientale), que es attacto in lunadie et martedie. (58 | FR-NC)

<phoneme alphabet=”ipa” ph=”in ɔseˈanɔ paˈsifikɔ fi naˈsɛ̃sija de ˈnɔvɔ tyˈfɔne”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”kɥe ˈes miˈnase prɔ ˈinzylas”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈillɔ pɔˈtes effiˈsere ˈplyvijas tɔrˈrɛ̃te”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈvɛ̃tɔs destrykˈtivɔ de velɔsiˈtate ˈsɛ̃tɔm triˈʒinta kilijɔˈmetrɔs prɔ ˈɔra”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”alˈlyvijɔ de ˈvijas maˈritimɔ et ˈdɑ̃nɔ de ˈpilas”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”tamɛn ˈillɔ ˈes fɔrzan ˈparvɔ et seˈlere in kɔ̃parasiˈjɔne kɔm ˈalijɔ tyˈfɔnes”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”tyˈfɔne ˈkʊk ˈfak mɔsiˈjɔne adˈverzɔ vɑ̃ˈwaty et pɔsˈtea kɔm direksiˈjɔne ostˈrale ad ˈnɔvɔ kaleˈdɔnija”/> (<phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈfrɑ̃sija ɔrijɛ̃ˈtale”/>), <phoneme alphabet=”ipa” ph=”kɥe ˈes atˈtaktɔ in lyˈnadije et marˈtedije”/>.

2017-04-06 – Elekto en Gambio

AŬSKULTU SONAN REGISTRAĴON

postimageEn Gambio okazis la unua parlamenta elekto post kiam delonga prezidanto Yahya Jammeh estis eksiĝinta kaj ekziliĝinta. El 51 parlamentaj seĝoj, 31 seĝojn gajnis la Unuiĝinta Demokratiana Partio (homrajtistoj, konstituciistoj, kontraŭsubaĉetistoj, bazdemokratianoj, socialdemokratianoj). Po 5 seĝoj gajnis la Ligo por Patriota Resindirekto kaj Konstruo (aŭtoritaristoj, kontraŭkoloniistoj, religiaj konservistoj), la Demokratiana Kongreso de Gambio kaj la Nacia Partio de Repaciĝo. (33 | GM)

La Sorcisto de Oz, Chapitro 17


Chapitro 17
Quale la Balono lansesis

Dum tri dii Dorothy audis nulo de Oz. Ti esis trista dii por la puerino, quankam elua omna amiki esis felica e kontenta. La Terorigilo dicis, ke esas marveloza pensaji en sua kapo; ma lu ne dicis quin oli esas, pro ke lu savis ke nulu povas komprenar oli ecepte lu ipsa. La Stana Hakisto marchante sentis sua kordio kliktiganta en sua sino; e lu dicis a Dorothy ke lu trovas ol esar plu benigna e plu tenera kam to quon lu posedabis kande lu esis ek karno. La Leono deklaris ke lu timas nulo sur la tero, e joyoze afrontus armeo de homi o dekeduo del feroca Kalidahi.

Do singlu del grupo satisfacesis ecepte Dorothy, qua mem plu deziregis retroirar a Kansas.

Ye la quaresma dio el joyis ke Oz advokis el, e kande el eniris la Trono-Chambro, lu afable dicis:

‘Sideskez, mea karo; me opinionas, ke me trovis moyeno por tu ekirar ca lando.’

‘E ka retroirar a Kansas?’ el avide demandis.

‘Nu, me ne certesas pri Kansas,’ dicis Oz; ‘nam me ne havas irga nociono a qua sinso ol esas. Ma unesme ni mustas transirar la dezerto, e pose tu facile trovos la voyo adheme.’

‘Quale me povas transirar la dezerto?’ el questionis.

‘Nu, me dicos to quon me pensas,’ dicis la vireto. ‘Komprenez, me venis aden ca lando per balono. Tu anke venis tra la aero, portita da ciklono. Do me pensas, ke la maxim bona moyeno por transirar la dezerto esas tra la aero. Facar cikolono esas ultre mea povo; ma me meditis pri la afero, e kredas, ke me povas facar balono.’

‘Quale?’ demandis Dorothy.

‘Balono,’ dicis Oz, ‘esas facita ek silko saturita per gluo por retenar la gaso en ol. Me havas sat multa silko en la Palaco, do ne esus desfacila facar balono. Ma en la tota lando esas nula gaso por plenigar la balono, por flotacigar ol.’

‘Se ol ne flotacus,’ komentis Dorothy, ‘ol ne esus uzebla.’

‘Lo es vera,’ respondis Oz. ‘Ma esas altra maniero flotacigar ol; to esas plenigar ol per varmeg aero. Varmeg aero ne esas tam bona kam gaso, nam se la aero koldeskus, la balono decensus aden la dezerto, e ni perdesus.’

‘Ni!’ klamis la puerino; ‘ka tu venos kun me?’

‘Yes, komprenende,’ respondis Oz. ‘Me tedesas esar tala sharlatano. Se me ekirus ca Palaco, mea populo balde deskovrus ke me ne esas Sorcisto, e lore li vexeskus pro ke me dupigis li. Do me mustas restar inkluzita en ca chambri dum la tota dio, e to esas tedanta. Me tre preferas retroirar kun tu a Kansas ed itere laborar en cirko.’

‘Me joyos ke tu akompanos me,’ dicis Dorothy.

‘Danko,’ il replikis. ‘Se tu helpos me kunsutar la silkaji, ni laboreskez pri nia balono.’

Do Dorothy prenis agulo e filo, e tam rapide kam Oz sekis la silko-bendi en apta formi, la puerino nete kunsutis oli. Unesme esis bendo ek hele verda silko, e pose bendo ek smeraldea silko; nam Oz havis kaprico facar la balono del diversa nuanci dil cirkondanta koloro. Dum tri dii li kunsutis l’omna bendi, ma tandem li havis granda sako ek verda silko plu longa kam duadek futi.

Lore Oz indutis ol ene per dina gluo por facar ol aerespruva, pose lu anuncis ke la balono esas pronta.

Omno preparita, Oz sendis komunikajo a sua populo, ke il vizitos frato Sorcisto habitanta en la nubi. L’informo rapide dissemesis tra l’urbo ed omni venis por spektar la marvelajo.

Oz imperis, ke la balono ekportesez adavan la Palaco, e la homi tre atenceme regardegis ol. La Stana Hakisto hakabis grand amaso de ligno, e nun lu acendis ol, ed Oz pozis l’infrajo dil balono super la fairo por ke la varmeg aero acensanta kaptesez en la silka sako. Gradope la balono bufis ed acensis aden la aero, til ke fine la korbego apene tushis la sulo.

Lore Oz eniris la korbego e dicis al omno homi per lauta voco:

‘Me nun foriras por vizitar. Dum ke me esas absenta, la Terorigilo regnos vi. Me imperas, ke vi obediez lu quale vi obedias me ipsa.’

La balono nun luktis kontre la kordo qua ligis ol al sulo, pro ke la aero en ol esis varmega, e do ol esis tante multe plu lejera kam l’extera aero ke ol forte tiris su por acensar aden la cielo.

‘Venez, Dorothy!’ kriis la Sorcisto; ‘hastez, o la balono forflugos.’

‘Me ne povas trovar Toto,’ replikis Dorothy, qua ne deziris abandonar elua hundeto. Toto kurabis aden la turbo por aboyar a katyuno, e Dorothy fine trovis lu. El sizis lu e kuris vers la balono.

El preske atingabis ol, ed Oz extensabis sua manui por helpar el enirar la korbego, ma, krak! sonis la kordi, e la balono acensis aden la aero sen el.

‘Retrovenez!’ el kriachis; ‘me volas anke irar!’

‘Me ne povas retrovenar, mea karo,’ kriis Oz del korbego. ‘Adio!’

‘Adio!’ omni kriis, ed omna okuli regardis adsupre ube la Sorcisto vehis en la korbego, sekundope acensante plu e plu alte aden la cielo.

E to es la lasto quon irgu de li vidis Oz, la Marveloza Sorcisto, quankam il forsan sekure atingis Omaha e nun restas ibe, segun nia savo. Ma la populo afecionoze memoris il, e dicis l’una a l’altra,

‘Oz esis sempre nia amiko. Kande il venis, il konstruktis por ni ca bela Smeralda Urbo, e nun forinte lu livis la Saja Terorigilo por regnar ni.

Ma dum multa dii li lamentis pro perdir la Marveloza Sorcisto, e ne konsolacesis.

2017-04-05 – Prov de arm in Koré Nordik

AUSKULTA REGISTRASION DE SON (aksentuasion espanik nord-amerikan)

postimageKoré Nordik lansav arm balistikal de rang mediik per sirka seks-des kilometri in sue akuai estik. Sekuantu Koré Sudik, it es provokasion temer e menas pro paks internasional. Yaponia publikav protest fort. Ministr de aferi ekstrian de Stati Unied Rex Tillerson publikav not, ke “Stati Unied av parled sufise di Koré Nordik. Noi av noun komentasion ulterior.” It ankor no av esed klarifiked, kual signifikasion it av u eske it es intensioned kuale menas. (60 | KP)

<phoneme alphabet=”ipa” ph=”koˈre norˈdik lanˈsav ˈarm balistiˈkal ˈde ˈraŋg meˈdjik ˈper ˈsirka seksˈdes kiloˈmetri ˈin ˈswe ˈakwai esˈtik”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”seˈkwantu koˈre suˈdik”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈit ˈes provokaˈsjon teˈmer ˈe meˈnas ˈpro ˈpaks internasjoˈnal”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”jaˈponja publiˈkav proˈtest ˈfort”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”miˈnistr ˈde aˈferi eksˈtrjan ˈde ˈstati uˈnjed ˈɹɛks ˈtɪləsən publiˈkav ˈnot”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈke”/> “<phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈstati uˈnjed ˈav parˈled suˈfise ˈdi koˈre norˈdik”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈnoi ˈav noˈun komentaˈsjon ulteˈrjor”/>.” <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈit aŋˈkor ˈno ˈav eˈsed klarifiˈked”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈkwal signifikaˈsjon ˈit ˈav ˈu ˈeske ˈit ˈes intensjoˈned ˈkwale meˈnas”/>.

TEJO eksigas neaktivajn komitatanojn

TEJO ĵus eksigis el sia komitato la reprezentantojn de kvin landaj sekcioj, ĉar ili maltrafis tri voĉdonadojn. La decido ŝajnas kontraŭi la statuton de TEJO.


Foto: Thomas Hawk (CC BY-NC 2.0)

De multaj jaroj TEJO, same kiel UEA, suferas de pasiveco de la komitatanoj. Multaj anoj de la plej alta decida organo de la asocio apenaŭ videblas en la diskutoj kaj ne partoprenas retajn voĉdonadojn. En decembro 2016 la komitato de TEJO decidis disciplini sin mem per ŝanĝo en la reglamento.

– Jam de kelkaj jaroj estiĝis en la Komitato plendoj pri la malaktiveco de kelkaj komitatanoj kaj dum la komitatkunsido en 2015 aperis la ideo puni la malaktivajn kiuj ne partoprenas. Certe indas plifortigi la rolon de la Komitato kaj porti al ĝi pli da decidoj, tamen tio malfacilas kiam signifa kvanto da komitatanoj malpartoprenas, klarigas la prezidanto de TEJO, Michael Boris Mandirola.

Laŭ la  nova regulo, proponita de Michael Boris Mandirola kaj akceptita de la komitato en reta voĉdono, komitatano kiu ne partoprenas en tri sinsekvaj voĉdonadoj perdos sian postenon.

Post la akcepto de la regulo jam okazis tri pliaj voĉdonoj, kaj la 2-an de aprilo la ĝenerala sekretario de TEJO, Arina Osipova, anoncis la unuajn eksigojn.

Laŭ la mesaĝo de Arina Osipova, titolita “eksigo de la komitatanoj”, la tri lastajn voĉdonojn ne partoprenis kvin komitatanoj, ”kiuj ekde nun estas eksigitaj de TEJO-Komitato”. Temas pri la komitatanoj A por Benino, Ĉinio, Hungario, Irano kaj Meksiko.

Tamen estas dubinde, ĉu la nova regulo efektive estas valida. La plej grava dokumento, kiu difinas la rolon de la komitatanoj de TEJO, estas la statuto de la asocio. Laŭ la statuto, cetere ĵus renovigita, la komitatanoj A estas nomumitaj de la landaj aŭ fakaj sekcioj. Nenio estas menciita pri ebleco eksigi komitatanojn.


Michael Boris Mandirola.

Responde al demando de Libera Folio, Michael Boris Mandirola klarigas, ke la nova regulo pri eksigo pro pasiveco tamen ne estas kontraŭstatuta, ĉar ĝi ne uzas la vorton ”eksigo”:

–  La reglamento ne parolas pri eksigo sed pri silenta demisio: Komitatano kiu ne partoprenas 3 sinsekvajn retajn voĉdonojn estas konsiderata kiel demisiinta. Do fakte persista malpartopreno en la voĉdonoj estas silenta esprimo je malintereso pri la posteno, konsiderebla kiel demisio. La reglamentoj cetere kovras tion kio ne estas specifita en la statuto, kaj konkrete en ĉi tiu kazo estas neniu artikolo de la statuto kiu kontraŭas ĉi tiun reglamenton.

La komitatanoj mem ŝajnas pasive sinteni ankaŭ al la anonco pri eksigoj. El la kvin eksigitaj komitatanoj ĝis nun nur unu iomete protestis: Hamed Sufi, komitatano A por Irana Esperantista Junulara Organizo. Li mesaĝis jene en la komitata listo, kie li evidente ankoraŭ ne perdis la skriborajton:


Hamed Sufi. Foto: TEJO.

– Laŭ mi tia regulo aspektas tute terure kaj malprogresigante. Landaj reprezentantoj devus fukcii daŭre kiel komitatanoj A. Mi proponas ĉi tiele, ne laŭplaĉe de mi mem (ĉar mi vole-ne-vole baldaŭe rezignos mian landan organizon), sed emfazindas, ke la striktaj reguloj ĉiam malantaŭenigas la movadon.

Sian nepartoprenon en retaj voĉdonadoj li klarigas per teknikaj problemoj:

– Mi multfoje havis problemojn pri mia uzant-nomo kaj pasvorto, sed mi ne ricevis ĝustajn kontentigajn respondojn.

La Sorcisto de Oz, Chapitro 16


Chapitro 16
L’Arto magiala dil Granda Sharlatano

Ye la sequanta matino la Terorigilo dicis a sua amiki:

‘Gratulez me. Me iras ad Oz por fine aquirar mea cerebro. Rivenante me esos quale altra homi.’

‘Me sempre prizis tu quale tu esas,’ simple dicis Dorothy.

‘Tu esas benigna prizar Terorigilo,’ lu replikis. ‘Ma certe tu plu bone opinionos pri me audante la brila pensaji quin mea nova cerebro produktos.’ Lor lu adiis per gaya voco ed iris al Trono-Chambro, ube lu frapetis la pordo.

‘Enirez,’ dicis Oz.

La Terogilo eniris e trovis ke la vireto sidas apud la fenestro e profunde pensas.

‘Me venas por mea cerebro,’ la Terorigilo dicis kelke destranquile.

‘Ho yes; sideskez en ta sidilo, me pregas,’ respondis Oz. ‘Tu mustas pardonar me, pro ke me deprenos tua kapo, ma me mustas facar to por enpozar tua cerebro ye la justa loko.’

‘Esas bona,’ dicis la Terorigilo. ‘Tu esas libera deprenar ol, se ol esos plu bona kande tu ripozabos ol.’

Do la Sorcisto desligis lua kapo e vakuigis ol del palii. Pose il eniris la dopa chambro e prenis mezuro de brano, quan il mixis kun tre multa pingli ed aguli. Komplete kunsukusinte oli, il plenigis la suprajo dil kapo dil Terorigilo per ta mixuro e burizis la restanta spaco per palii por retenar ol. Rifixiginte la kapo dil Terorigilo a la korpo, il dicis a lu,

‘De nun tu esos granda homo, nam me donis a tu granda brandisanta cerebro.’

La Terorigilo esis e plezita e fiera pro la satisfaco di sua maxim granda deziro, e varme dankinte Oz lu retroiris a sua amiki.

Dorothy kurioze regardis lu. Lua kapo tre saliis ye la suprajo pro la cerebro.

‘Quon tu sentas?’ el demandis.

‘Me sentas me esar saja, certe,’ lu avide respondis. ‘Kande me kustumabos uzar mea cerebro, me savos omno.’

‘Pro quo ta pingli ed aguli eksaliis tua kapo?’ demandis la Stana Hakisto.

‘Ti es pruvo, ke lu esas akuta,’ komentis la Leono.

‘Nu, me devas irar ad Oz ed aquirar mea kordio,’ dicis la Hakisto. Do lu marchis al Trono-Chambro e frapetis la pordo.

‘Enirez,’ vokis Oz, e la Hakisto eniris e dicis,

‘Me venas por mea kordio.’

‘Bone,’ replikis la vireto. ‘Ma me mustas tranchar truo aden tua sino, por ke me povas enpozar tua kordio ye la justa loko. Me esperas, ke to ne dolorigos tu.’

‘Ho no,’ respondis la Hakisto. ‘Me tote ne sentos to.’

Do Oz adportis ladisto-cizego e tranchis quadrata trueto en la sinistra flanko dil sino dil Stana Hakisto. Pose, irinte al komodo, il ekprenis beleta kordio, tote fasonita ek silko e burizita per seg-pulvero.

‘Esas belegajo, ka ne?’ il demandis.

‘Yes ya!’ respondis la Hakisto, qua grande plezesis. ‘Ma kad ol esas benigna kordio?’

‘Ho, tre benigna!’ respondis Oz. Il pozis la kordio aden la sino dil Hakisto e pose ripozis la stano-quadrato e nete soldis ol ube ol esis ektranchita.

‘Yen,’ dicis il; ‘tu nun havas kordio pri qua irgu esus fiera. Me regretas ke me mustis rapecar tua sino, ma me advere ne povis evitar lo.’

‘Ne suciez pri la rapecuro,’ klamis la felica Hakisto. ‘Me es tre gratitudoza a tu, e nultempe oblivios tua benigneso.’

‘Ne parolez pri to,’ replikis Oz.

Lore la Stana Hakisto retroiris a sua amiki, qui deziris a lu omna joyo pro lua fortuno.

La Leono nun marchis al Trono-Chambro e frapetis la pordo.

‘Enirez,’ dicis Oz.

‘Me venas por mea kurajo,’ anuncis la Leono enirante la chambro.

‘Bone,’ respondis la vireto; ‘me queros ol a tu.’

Il iris ad armoro ed extensinte la manui ad alta tabulo deprenis botelo verda e quadrata, la kontenajo di qua il ekvarsis aden plado verd-orea e belege skultita. Pozante to avan la Poltrona Leono, qua flaris ol quaze lu ne prizis ol, la Sorcisto dicis,

‘Drinkez.’

‘Quo esas to?’ demandis la Leono.

‘Nu,’ respondis Oz, ‘se ol esus en tu, ol esus kurajo. Tu savas, komprenende, ke kurajo esas sempre en on; pro to ol advere ne povas nomizesar kurajo til ke tu glutabos ol. Do me konsilas tu, drinkez ol tam balde posible.’

La Leono ne plus hezitis, ma drinkis til ke la plado esis vakua.

‘Quon tu nun sentas?’ demandis Oz.

‘Me sentas me plena de kurajo,’ respondis la Leono, qua joyoze retroiris a sua amiki por dicar pri sua fortuno.

Oz nun sola ridetis pensante pri sua suceso per donir a la Terorigilo ed a la Stana Hakisto ed a la Leono exakte ti quin li supozis dezirar. ‘Quale me ne esus sharlatano,’ il dicis, ‘kande ta omna homi igas me facar to quon omni savas esas neposibla? Esis facila felicigar la Terorigilo e la Leono e la Hakisto, pro ke li imaginas ke me povas facar irgo. Ma bezonos plu kam imaginado por retroportar Dorothy a Kansas, e me esas certa ke me ne savas quale facar to.’

2017-03-31 – Konfero en Vatikano

postimagePapo Franciskus salutis partoprenanti di konfero organizata dal Komitato Pontifikal por Cienci Historial, nomizita “Luther ye kinacent yari pose: Ri-lekto dil reformo Luterana en olua kun-texto eklezial historial”, qua eventis en Roma depos merkurdio til venerdio. La papo dicis, ke il respondis per gratitudo a Deo e surprizeso, kande il unesme audis pri la konfero pri la kinacentesma aniversario dil prizento dil nonadekekin tezi da Martin Luther. (64 | VA)

<phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈpapo franˈt͡siskus saˈlutis partopreˈnanti di konˈfero organiˈzata dal komiˈtato pontifiˈkal por ˈt͡sjent͡si histoˈrjal”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”nomiˈzita”/> “<phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈlʊtɐ je ˈkinat͡sent ˈjari ˈpose”/>: <phoneme alphabet=”ipa” ph=”riˈlekto dil reˈformo luteˈrana en ˈolwa kunˈteksto ekleˈzjal histoˈrjal”/>”, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”kwa eˈventis en ˈroːma ˈdepos merˈkurdjo til veˈnerdjo”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”la ˈpapo ˈdit͡sis”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ke ˈil resˈpondis per gratiˈtudo a ˈdeo e surpriˈzeso”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈkande ˈil uˈnesme ˈaudis pri la konˈfero pri la kinat͡senˈtesma aniverˈsarjo dil priˈzento dil nonaˈdekekin ˈtezi da ˈmaɐ̯tiːn ˈlʊtɐ”/>.