Monthly Archives: April 2017

En aprilo (triesma mikra-texto)

Nia Hispana linguo havas multa proverbi (refranes) e multi de li esas pri la vetero. Yen ke ni havas pri aprilo tre konocata proverbo:

En abril, aguas mil.

E yen ke me skribis ica mikra e preske infantala rimo en Ido, nur por amuzar me, inspirita ye ita proverbo:

En aprilo,
rakontas ca konsilo
sen dubo
prenez via parapluvo.

Pikturo: Placo di Europa sub la pluvo da Gustave Cailebotte (ek Wikipedia)

Aresto kaŭzis batalon inter rusiaj esperantistoj

La aresto de la 25-jara esperantisto Dmitrij Bogatov en Moskvo kondukis al reciproka insultado kaj preskaŭa interbatado de du veteranoj de la rusia movado. Post la konflikto unu el ili anoncis sian demision el la estraro de Rusia Esperantista Unio.


Dmitrij Bogatov en la juĝejo. Foto: Polina Nemirovskaja

Dmitrij Bogatov estis arestita komence de aprilo. La aŭtoritatoj akuzas lin pri disvastigo de “alvokoj al terorismo”, ĉar anonimulo uzis lian retadreson por publikigi instigojn porti ”ĉifonojn, botelojn, benzinon, terebinton kaj ŝaŭmplaston” al nepermesita manifestacio en la centro de Moskvo.

La aresto tuj kaŭzis iom da disputo en retaj diskutejoj de la rusiaj esperantistoj. Liaj propraj klubanoj ĉeestis en la kortumo antaŭ lia enkarcerigo por subteni lin, dum kelkaj aliaj tuj supozis lin kulpa pri la asertata krimo. Multaj timas, ke la afero povas malutili al la famo de Esperanto en Rusio, sed preferas atendi la kortuman pritrakton kaj nenion aserti pri la kulpo aŭ senkulpeco de la akuzato.

La akra konflikto ĉirkaŭ la temo okazis dum kunveno de Moskva Esperanto-klubo lunde la 24-an de aprilo, kiun ĉeestis naŭ personoj. La kunveno komenciĝis trankvile per literatura parto, en kiu partoprenis interalie Valentin Melnikov, kiu legis sian satiran versaĵon “Pisemismo”.

Dum teknika paŭzo, kiam estis preparata projekciilo por la sekva programero, Valentin Melnikov ekdisputis pri la aresto de Dmitrij Bogatov. En Facebook Valentin Melnikov poste priskribis la okazaĵojn jene:

”N. Gudskov, konata pro siaj anarkiista-ekstremista mondkoncepto kaj ne toleranta iun opinion ne koincidan kun la lia, subite furioze atakis min pro mia eldiro pri evidenta kulpo de la akuzito, volis eĉ bati.”

Pli frue en reta diskuto Valentin Melnikov demandis: “Ĉu hazarde la aferon disblovis ĝuste “Eĥo Moskvy”, la plej fifama radio, kies mastroj apenaŭ kaŝas sian celon fine detrui Rusion kaj fari ĝin usona kolonio? Ĉu en iu alia lando partopreno en kontraŭŝtata agado, alvokoj al ŝtatrenverso ktp. estas nepuneblaj? Kaj, fine sed ne laste: ĉu posedo de Esperanto liberigas homon de la neceso obei leĝojn?”


Nikolaj Gudskov kaj Valentin Melnikov. Fotoj: MASI, Valentin Melnikov.

Kiam la afero leviĝis dum la klubkunveno en Moskvo, Nikolaj Gudskov– alia estrarano de Rusia Esperantista Unio, reagis al la vortoj de Valentin Melnikov pri la “evidenta kulpo” de la arestito.

– Mi decidis, ke ne plu endas silente akcepti tiaĵojn – feliĉe, oni min subtenis, Nikolaj Gudskov klarigas responde al demando de Libera Folio.

En raporto pri la klubkunveno sendita al retpoŝta listo de Moskvaj esperantistoj Viktor Aroloviĉ skribas, ke la disputo inter la du estraranoj fine kondukis al interbatiĝo:

”La kriegado de Valentin evidentiĝis pli laŭta, kaj Nikolao decidis apliki “pli konvinkan argumenton” – la fizikan forton. Li anoncis; “Se vi ne ĉesos, mi tuj batos vian muzelon!”. Sed Valentin kredeble ne aŭdis la averton: kiam li kriegas, li aŭdas nur sin mem. Nikolao leviĝis, iris al la kontraŭa flanko de la tablo kaj frapis la oponanton. Tiu kompreneble reciprokis.”

Evidente la situacio aspektis perforta, sed ŝajne tamen okazis nur reciproka svingado de pugnoj.

– Mi vere intencis lin bati, sed efektiva bato de nenies flanko okazis, rakontas Nikolaj Gudskov.

Anstataŭe Nikolaj Gudskov provizore forlasis la kunvenejon. Post diskuto inter la restintoj la kunvenejon forlasis ankaŭ Valentin Melnikov, kaj Nikolaj Gudskov revenis. La sekvan tagon Valentin Melnikov en Facebook publike anoncis sian demision de la estraro de Rusia Esperantista Unio.

Responde al demando de Libera Folio Valentin Melnikov klarigas, ke la kialo de lia demisio estas “nedeziro iel ajn kontakti la personojn, kiuj uzas malhonestan manipuladon”.

– Gudskov jam pli frue insiste (por ne diri histerie) postulis defendi la krimulojn el totalisma sekto “Teorio de feliĉo”, kiam ili estis arestitaj kaj laŭleĝe punitaj pro tre gravaj krimoj. Nun la historio tute similas. Li evidente opinias, ke scipovo diri “Saluton – ĝis revido” ebligas al homo ignori ĉiujn leĝojn kaj fari ajnan krimon.

En sia respondo al Libera Folio Valentin Melnikov aldone akuzas plurajn rusiajn esperantistojn pri diversaj misagoj. Nikolaj Gudskov siaflanke diras, ke ekzistas homoj, kiuj ĉesis vizitadi la Moskvan klubon por ne renkonti Valentin Melnikov.

– Samtempe konsideru, ke mi opinias, ke li estas vere talenta persono, kiu faris multon valoran por Esperanto-kulturo. Lia traduko de Onegin estas vere bonega. Sed la talento ne faras la homon eltenebla en certaj cirkonstancoj, diras Nikolaj Guskov.

La advokato de Dmitrij Bogatov apelaciis lian areston, sed la 25-an de aprilo kortumo en Moskvo malakceptis la apelacion kaj konfirmis, ke Bogatov restu malliberigita dum la afero estas esplorata.

Le parlator

Io es un parlator
e parlar es mi labor
Io parla tote le die
e tote le nocte, deo mie
Mi voce es artificial
isto es synthetic, non carnal
Toto lo que tu vole io dice
Io es tu servitrice
Io es le parlatora
Omne viros me adora
Ma trovante que io non existe
illes deveni tanto triste
Sempre io remane neutral
non me tocca emotiones
mi voce es distincte e clar
sin ulle preoccupationes
Que vos me da le parolas
le plus difficile, le plus longe
Io nunquam facera errores
toto io sin falta depinge
Endosymbiotic consortio
io dice sin ulle effortio
Celastro scandente
Io pronuncia fluentemente
Fusilante mitraliatrice
Sin effortio io dice
Ultramicrobalancia
fluentemente io pronuncia
Cata scriptor besonia su parlator
assi como musica besonia instrumentos
Marcus Scriptor e Carla Parlator
ha facite hodie iste experimento
Tu me trova in parlator.org
e io face cata interlinguista org-
oliose, alora visita me tosto
e usa mi servicios sin costo

La Sorcisto de Oz, fino

Chapitro 23
Gilda grantas la deziro di Dorothy

Ante ke li iros a Glinda, tamen, li duktesis a chambro dil Kastelo, ube Dorothy lavis sua vizajo e pektis sua hararo, e la Leono forsukusis la polvo ek sua krinaro, e la Terorigilo frapetis su aden sua maxim bona formo, e la Hakisto polisis sua stano ed oleizis sua junti.

Nun prizentinda, li omna sequis la soldatino aden chambrego ube la Sorcerino Glinda sidis sur trono ek rubini.

El esis e belega e yuna a lia okuli. Elua hararo havis koloro richa e reda e fluis per lokli sur elua shultri. Elua robo esis pure blanka; ma elua okuli esis blua, e li benigne regardis la puerino.

‘Quon me facez por tu, mea puero?’ el demandis.

Dorothy naracis sua tota historio al Sorcerino; quale la ciklono portabis el a la Lando Oz, quale el trovabis sua kompani, e pri l’aventuri marveloza quin li renkontrabis.

‘Mea maxim kara deziro nun,’ el anke dicis, ‘esas retroirar a Kansas, nam Onklino Em certe pensas ke ulo terorinda eventis a me, e lo igus el metar vesto traural; e sen ke la rekoltaji cayare esas plu bona kam dum la pasinta yaro, me esas certe ke Onklulo Henry ne povas afordar to.’

Glinda inklinis su e kisis la dolca vizajo levita dil amoza puerino.

‘Me benedikas tua kara kordio,’ el dicis, ‘me esas certa ke me povas dicar pri moyeno per qua tu povas retroirar a Kansas.’ Pose el anke dicis:

‘Ma, se yes, tu mustas donar l’Ora Chapeleto a me.’

‘Volunte!’ klamis Dorothy; ‘fakte, por me ol ne plus esas utila, e vu havanta ol povas komandar trifoye l’Alizita Simii.’

‘E me opinionas, ke me bezonas lia servo precize ta tri foyi,’ ridetante respondis Glinda.

Dorothy lore donis l’Ora Chapeleto ad el, e la Sorcerino dicis al Terorigilo,

‘Quon tu facos pos ke Dorothy livabos ni?’

‘Me retroiros al Smeralda Urbo,’ lu respondis, ‘nam Oz nomizis me la regnanto e la populo prizas me. Me nur anxias pri transiror la kolino dil Martelo-Kapi.’

‘Per l’Ora Chapeleto me komandos ke l’Alizita Simii portez tu al pordegi dil Smeralda Urbo,’ dicis Glinda, ‘nam esus regretinda privacar la populo de tante marveloza regnanto.’

‘Ka me es advere marveloza?’ demandis la Terorigilo.

‘Tu esas neordinara,’ respondis Glinda.

Turnante su al Stana Hakisto, el demandis:

‘Quo esos tua fato pos ke Dorothy livabos ica lando?’

Lu apogis su sur sua hakilo e pensis dum instanto. Pose lu dicis,

‘La Winkii esis tre benigna a me, e deziris ke me regnez li pos ke la Maligna Sorcerino mortabis. Me afecionas la Winkii, e se me povus retroirar a la Lando del Westo, me tre prizus regnar li por sempre.’

‘Mea duesma komando al Alizita Simii,’ dicis Glinda, ‘esos, ke li sekure portez tu a la lando dil Winkii. Tua cerebro esas forsan ne tam granda kam to dil Terorigilo, ma tu esas advere plu brilanta kam lu—esante bone polisita—e me esas certa, ke tu regnos saje e bone la Winkii.’

Lore la Sorcerino regardis la Leono grand e piloza, e demandis,

‘Pos ke Dorothy rivenabos ad elua propra hemo, quo esos tua fato?’

‘Trans la kolino dil Martelo-Kapi,’ lu respondis, ‘esas foresto splendid ed olda, e l’omna bestii ibe habitanta nomizis me lia rejo. Se me nur povus retroirar a ta foresto, me tre felice pasus mea vivo ibe.’

‘Mea triesma komando al Alizita Simii,’ dicis Glinda, ‘esos ke li portez tu a tua foresto. Pose, paruzinte la povo dil Ora Chapeleto, me donacos ol a la Rejo dil Simii, por ke lu e lua bando esez libera por sempre.’

La Terorigilo e la Stana Hakisto e la Leono nun avide dankis la Benigna Sorcerino por elua bonfacemeso, e Dorothy klamis,

‘Vu esas certe tam bona kam belega! Ma vu ne ja dicas, quale me retroiros a Kansas.’

‘Tua arjenta shui portos tu trans la dezerto,’ replikis Glinda. ‘Se tu savabis pri lia povo, tu povabus retroirar a tua Onklino Em ye l’unesma dio en qua tu venis a ca lando.’

‘Ma takaze me ne havabus mea marveloza cerebro!’ kriis la Terorigilo. ‘Me forsan pasabus mea tota vivo en la maizo-agro dil farmisto.’

‘E me ne havabus mea bela kordio,’ dicis la Stana Hakisto. ‘Me forsan stacabus rustizita en la foresto til le fino dil mondo.’

‘E me vivabus kom poltrono por sempre,’ deklaris la Leono, ‘e nula bestio en la foresto dicabus bona vorto a me.’

‘To omna es tote vera,’ dicis Dorothy, ‘e me joyas ke me esis utila a ca bon amiki. Ma nun ke singlu havas to quon lu maxime deziris, e singlu es anke felica per havar rejio por regnar, me opinionas, ke me deziras retroirar a Kansas.’

‘L’arjenta shui,’ dicis la Benigna Sorcerino, ‘havas marveloza povi. Ed un de la maxim remarkinda esas, ke oli povas portar tu ad irga loko en la mondo per tri pazi, e singla pazo facesas en un instanto. Tu bezonas nur kunfrapar la taloni trifoye ed imperar ke la shui portez tu adirgube tu deziras irar.’

‘Se lo es vera,’ joyoze dicis la puero, ‘me quik demandos ke li portez me a Kansas.’

El jetis sua brakii cirkum la kolo di la Leono e kisis lu e tenere frapetis lua granda kapo. Pose el kisis la Stana Hakisto, qua ploris per maniero tre danjeroz a sua junti. Ma el embracis la korpo mola e burizita dil Terorigilo vice kisar lua piktita vizajo, e trovis ke el ipsa ploris pro ta tristoza departo de sua amanta kamaradi.

Glinda la Benigna decensis elua rubina trono por adio-kisar la puerino, e Dorothy dankis el por elua omna benigneso montrita a sua amiki e su ipsa.

Dorothy nun solene prenis Toto aden sua brakii, e dicinte un final adio, el trifoye kunfrapetis la taloni di sua shui, dicante,

‘Portez me adheme ad Onklino Em!’

* * * * * * * *

Instante el jiris tra la aero tante rapide, ke el vidis e sentis nur la vento siflanta en sua oreli.

L’Arjenta Shui facis nur tri pazi, e lore el haltis tante subite, ke el rulfalis plurfoye adsur la herbaro ante ke el saveskis, ube el esas.

Tandem, tamen, el sideskis e cirkumregardis.

‘Per lo Bona!’ el kriis.

Nam el sidas sur la larja savana di Kansas, ed avan el esas la nova farmo-domo quan Onklulo Henry konstruktabis pos ke la ciklono forportabis l’olda. Onklulo Henry melkas la bovini en la stablo-tereno, e Toto saltabis de elua brakii e kuras vers la stablo joyoze aboyante.

Dorothy staceskas e trovas, ke el portas nur kalzoni. Pro ke l’Arjenta Shui falabis de elua pedi dum la flugo tra la aero, ed esas perdita por sempre en la dezerto.

Chapitro 24
Itere heme
Onklino Em jus ekirabis la domo por aquizar la kauli, e regardante vidis, ke Dorothy kuras ad el.

‘Mea kara puero!’ el kriis embracante la puerino e kovranta elua vizajo per kisi; ‘deube en la mondo tu venas?’

‘Del Lando Oz,’ grave dicis Dorothy. ‘Ed anke hike es Toto. Ed, ho, Onklino Em! Me joyas itere esar heme!’

FINO

*  *  *

Co esas la fino di La Sorcisto de Oz, ed anke la fino di mea blogo e di mea laboro por Ido. Me lasos ol restar dum plura semani, e pose forigos ol.

La Sorcisto de Oz, Chapitro 22


Chapitro 22
La Lando dil Quadlingi

La quar voyajanti sekure trapasis la restajo dil foresto, ed ekirinte olua tenebro, li vidis avan li eskarpa kolino kovrita de somito al bazo per granda rokaji.

‘To esos harda por klimar,’ dicis la Terorigilo, ‘ma malgre to ni mustas transirar ol.’

Do lu iris adavane e l’altri sequis lu. Li preske atingis l’unesma rokajo kande li audis rauka voco kriar,

‘Fortenez vi!’

‘Qua tu esas?’ demandis la Terorigilo. Lore kapo montris su super la roko e la sama voco dicis,

‘Ca kolino apartenas a ni, e ni ne permisas ke irgu transirez.’

‘Ma ni mustas transirar ol,’ dicis la Terorigilo. ‘Ni iras a la Lando dil Quadlingi.’

‘Ma vi ne iros!’ replikis la voco, e pasis de dop la roko la maxim stranja homo quan la voyajanti ultempe vidabis.

Lu esis tre kurta e plumpa ed havis granda kapo plata ye la suprajo e subtenita da dika kolo rugoza. Ma lu havis nula brakii, e vidante to, la Terorigilo ne timis, ke tal impotento povas preventar li klimar la kolino. Do lu dicis,

‘Me regretas ne facar to quon tu deziras, ma ni mustas transpasar tua kolino, sive tu permisas sive ne.’

Tam rapide kam fulmino-stroko la kapo dil homo lansesis adavane e lua kolo extensesis til ke la plata suprajo dil kapo frapegis la mezo dil Terorigilo, ed igis lu rulfalar kulbutante del kolino.

Preske tam rapide kam ol lansesabis, la kapo retrovenis al korpo, e la homo rauke ridis e dicis,

‘Esas ne tam facila kam tu opinionis!’

Koro de ridado tumultoza venis de l’altra roki, e Dorothy vidis centi del senbrakia Martelo-Kapi sur la kolino, unu dop omna roko.

La Leono tre iraceskis pro la ridado pri l’acidento dil Terorigilo, e bramante lauta bramo resonanta quale tondo, lu hastoze kuris a la kolino.

Itere kapo rapide lansesis, e la granda Leono rulfalis del kolino quaze lu pafesis da kanono-kuglego.

Dorothy kuris ed elevis la Terorigilo a sua pedi, e la Leono proximeskis kelke kontuzita e doloranta, e dicis,

‘Esas vana kombatar homi havanta frapanta kapi; nulu povas rezistar li.’

‘Ma quon ni povas facar?’ el demandis.

‘Advokez l’Alizita Simii,’ sugestis la Stana Hakisto; ‘tu ankore darfas komandar li unfoye.’

‘Bone,’ el respondis, e metinte l’Ora Chapeleto el dicis la vorti magial. La Simii, quale sempre, venis rapide, e pos poka instanti la tota bando stacis avan el.

‘Quon tu komandas?’ questionis la Rejo dil Simii reverencante profunde.

‘Portez ni trans la kolino aden la lando dil Quadlingi,’ respondis la puerino.

‘Ni facos lo,’ dicis la Rejo, e l’Alizita Simii quik sizis la quar voyajanti e Toto per sua brakii e forflugis kun li. Dum ke li pasis super la kolino, la Martelo-Kapi kriis pro vexeso, e lansis lia kapi alte aden la aero; ma li ne povis atingar l’Alizita Simii, qui sekure portis Dorothy ed elua kamaradi trans la kolino e depozis li en la belega lando dil Quadlingi.

‘To esis la lasta foyo quon vu povis advokar ni,’ dicis la chefo a Dorothy; ‘do adio e bona fortuno a vi.’

‘Adio, e tre multa danki,’ replikis la puerino; e la Simii acensis aden la aero e pos instanto desaparabis.

La lando dil Quadlingi semblis richa e felica. Esis agro pos agro de maturanta frumenti, e bone pavita voyi inter oli, e bela rivereti murmuranta e trans oli forta ponti. L’omna fenci e domi e ponti esis farbizita brile rede, quale ti esis farbizita flave en la lando dil Winkii e blue en la lando dil Munchkini. La Quadlingi ipsa, qui esis kurta e grosa ed aspektis plumpa e bonkordia, vestizesis per reda vesti olqui brilis kontre la verda herbari e flava frumenti.

La Simii depozabis li proxim farmo-domo, e la quar voyajanti marchis ad ol e frapetis la pordo. Ol apertesis dal spozino dil farmisto, e Dorothy demandinte ulo por manjar, la muliero donis a li bona dineo, tri sorti de tarti e quar sorti de kuketi, e boledo de milko por Toto.

‘Quante fore esas la Kastelo di Glinda?’ demandis la puero.

‘Ne tro fore,’ respondis la spozino dil farmisto. ‘Sequez la voyo al Sudo e vi balde atingos ol.’

Dankinte la benigna muliero, li restorita marcheskis, pasis l’agri e transiris la bela ponti, til ke li vidis avan li tre bela Kastelo. Avan la pordegi esis tri yunini vestizita per bela red uniformi pasmentizita; e Dorothy proximeskante, un de li dicis ad el,

‘Pro quo vu venas a la Lando Sudal?’

‘Por vidar la Benigna Sorcerino hike regnanta,’ el respondis. ‘Ka vu duktez me ad el?’

‘Dicez a me vua nomo, e me demandos ka el aceptas vu.’ Li dicis qui li esas, e la soldatino eniris la Kastelo. Pos poka instanti el rivenis por dicar, ke Dorothy e l’altri quik enirez.

2017-04-23 – Triar nuve commandante in paise francis

SENTIR SONO

postimagePopolo francis triar nuve commandante di paise. Emmanuel Macron e Marine Le Pen avvicinar a rundo due. Emmanuel Macron star fundo di movimento “In avvicinar!”. Ellu star per libero società e per governar affaires per maniera mezzo o terzo. Marine Le Pen star commandante di Fronte di Nazion. Ella volir guardar antico usanza di nazion francis contra nuve popolo que venir a il paise. Le Pen star contra governo di Bruxelles a paise francis; Macron star per ista. (82 | FR)

Amikumu ekhavis pli ol mil novajn uzantojn

La poŝtelefona aplikaĵo Amikumu, kiu helpas trovi proksimajn esperantistojn, estis lanĉita sabate la 22-an de aprilo. Dum la unua tago ĝi ekhavis pli ol mil novajn uzantojn.


Jen kie en la mondo troviĝas la ĝisnunaj uzantoj de Amikumu.

Esperantistoj estas la unuaj uzantoj de la nova aplikaĵo, per kiu eblas trovi proksimajn parolantojn de dezirata lingvo por interrilati kun ili rete aŭ eksterrete.

Monkolekto por evoluigi la aplikaĵon estis lanĉita en oktobro 2016, dum iom da tempo 350 esperantistoj dise en la mondo uzis provversion de la programo, kaj la 22-an de aprilo la unua publika versio estis lanĉita por Android kaj por iPhone.

La aplikaĵo nun estas dulingva – en la angla kaj en Esperanto. Per la unua versio tamen eblas serĉi nur parolantojn de Esperanto. Spite tiun limigon, la aplikaĵo furore ekdisvastiĝas.

– Ĝis nun estas 1.500 uzantoj en Amikumu, kaj la nombro kreskas rapide dum mi tajpas. Ni kredas ke estos pli ol 2.000 uzantoj ene de 24 horoj, rakontas Xu Jie, la merkatikisto de Amikumu.

Ne eblas precize scii, kiom da homoj jam elŝutis la aplikaĵon, li aldonas.

– Bedaŭrinde ni nun ne havas tian statistikon pri elŝuto. Sed niaj Amikumu-anoj jam komencis komenti pri nia apo en la ap-vendejoj. Ekzemple, en Google Play, jam 64 uzantoj komentis pri Amikumu. Ni esperas ke se vi ŝatos Amikumu, vi nepre komentos pri nia apo en via apo-vendejo.

Kiu estos la sekva paŝo?

– Venont-monate Amikumu laŭplane malfermiĝos ekster Esperantujo. Ni speciale fokusos pri la plej popularaj lingvoj (krom la angla) en Esperantujo. Kaj ni ankaŭ poste tradukos nian apon al kiel eble plej multaj lingvoj poste. Se vi volus helpi, kontaktu min retpoŝte!

En la nuna versio uzantoj povas indiki diversajn lingvojn kiujn ili parolas, sed eblas vidi nur la cent plej proksimajn parolantojn de Esperanto. En postaj versioj oni povos elekti serĉi ankaŭ parolantojn de aliaj lingvoj, kaj supozeble aldoniĝos pliaj manieroj rafini la serĉon.

Kiam oni trovis homon kiun oni volas kontakti, eblas fari tion per la enkonstruita tekstmesaĝilo de Amikumu.

La Sorcisto de Oz, Chapitro 21


Chapitro 21
La Leono divenas Rejo dil Bestii

Decensinte del muro porcelana la voyajanti trovis su en desagreabla lando plena de marshi e fango e kovrita da herbi alta e ranca. Esis desfacila marchar sen falar aden fangoza trui, nam la herbaro esis tante densa ke ol celis ti. Tamen per sorgema serchado li iris sekure til ke li atingis solida tero. Ma hike la lando semblis mem plu sovaja, e pos marchado long e fatiganta tra bushi li eniris altra foresto ube l’arbori esis plu grand e plu olda kam irg arbori li vidabis.

‘Ca foresto esas tote charmanta,’ deklaris la Leono cirkumregardante pro joyo; ‘me nultempe vidis plu belega loko.’

‘Ol aspektas tenebroza,’ dicis la Terorigilo.

‘Tote ne,’ replikis la Leono; ‘me dezirus habitar hike dum mea tota vivo. Videz quante mola esas la seka folii sub via pedi, e quante luxoza e verda esas la musko adheranta a ta old arbori. Certe nula bestio sovaja dezirus plu agreabla hemo.’

‘Forsan esas bestii sovaja nun en la foresto,’ dicis Dorothy.

‘Me tale supozas,’ replikis la Leono; ‘ma me ne vidas irgo de li.’

Li marchis tra la foresto til ke la nokto esis tro obskura por irar plu fore. Dorothy e Toto e la Leono kushis su por dormeskar, dum ke la Hakisto e la Terorigilo gardis li segun kustumo.

Jorne li itere marchis. Ante ke li irabis tre fore li audis basa sonado quale grondado di multa sovaj animali. Toto kelke ploretis ma l’altri ne pavoris e li restis marchante en la voyeto tre fulita til ke li venis a libera spaco en la foresto, en qua kolektesis centi de bestii de omna sorto. Esis tigri ed elefanti ed ursi e volfi e foxi ed omna altra sorti de natur-cienco, e dum instanto Dorothy pavoris. Ma la Leono explikis ke l’animali kunvenabis, e lu judikis pro lia grunado e grondado, ke li havis granda trublo.

Dum ke lu parolis, plura bestii remarkis lu, e quik la grand asemblo taceskis quaze per magio. La maxim granda tigro proximeskis a la Leono e reverencis, dicante,

‘Bonveno, Ho Rejo di Bestii! Vu venas en bona tempo por kombatar nia enemiko ed itere donar paco al omna animali dil foresto.’

‘Quo esas via trublo?’ nelaute demandis la Leono.

‘Ni omna minacesas,’ respondis la tigro, ‘da feroc enemiko qua recente eniris la foresto. Ol esas giganta monstro, quale grand araneo havanta korpo tam granda kam to di elefanto e gambi tam longa kam trunko di arboro. Ol havas ok de ta longa gambi, e marchante tra la foresto lu sizas animalo per gambo e tiras lu a sua boko, ube lu manjas ol quale araneo manjas musho. Nulu de ni esas sekura dum ke ca feroc ento vivas, e ni kunvenas por decidar quale havar sorgo pri ni, kande vu advenis inter ni.’

La Leono pensis dum instanto.

‘Kad esas altra leoni en ica foresto?’ lu demandis.

‘No; esis uli, ma la monstro manjis li omna. Ed ultre, nulu de li esis tam grand e brava kam vu.’

‘Se me mortigus via enemiko, ka vi reverencus a me ed obedius me kom Rejo dil Foresto?’ questionis la Leono.

‘Ni joyoze facos lo,’ respondis la tigro; e l’omna altra bestii bramis granda bramo: ‘Ni facos lo!’

‘Ube nun es via grand araneo?’ demandis la Leono.

‘Ibe fore inter la querki,’ dicis la tigro indikante per sua avana pedo.

‘Bone gardez ta mea amiki,’ dicis la Leono, ‘e me quik iras por kombatar la monstro.’

Lu adiis sua kamaradi e fiere formarchis por kombatar l’enemiko.

La grand araneo jacis dormante kande la Leono trovis ol, ed aspektis tante leda ke sua enemiko levis la nazo pro repugno. Olua gambi esis tam longa kam la tigro dicabis, e lua korpo esis kovrita per hari long e grosa. Ol havis granda boko kun rango de akuta denti longa de futo; ma olua kapo juntesis a la dika korpo per kolo tam dina kam la tayo di vespo. To sugestis a la Leono la maxim bona maniero kombatar la ento, e pro ke lu savis ke esas plu facila kombatar ol dum ke ol dormas, lu grande saltis rekte adsur la dorso dil monstro. Lore, per un frapego da sua pezoza pedo armizita per akuta ungli, lu frapis la kapo dil araneo de olua korpo. Saltinte al sulo, lu spektis til ke la longa gambi cesis friskar, e lu savis ke ol esis vere mortinta.

La Leono retroiris a la libera spaco ube la bestii dil foresto vartis, e fiere dicis,

‘Vi ne plus timez via enemiko.’

Lore la bestii reverencis a la Leono kom lia Rejo, e lu promisis rivenar e regnar li tam balde kam Dorothy sekure ireskabos a Kansas.

TEJO sen buĝeto “pro sabotado de UEA”

La estraro de TEJO dum ĵusa komitata kunsido daŭre ne povis prezenti financan raporton pri la jaro 2016, nek buĝeton por la jaro 2017. Laŭ la estraro la problemo estas kaŭzita de la fakto, ke la Centra Oficejo ne donas al la kasisto de TEJO la bezonatajn informojn.

La ĉefa decida organo de TEJO, la komitato, kunvenis dum la Internacia Junulara Forumo okazinta en Italio dum la paska semajnfino. Krom la daŭre ne ekzistanta financa raporto, ĝis la lasta momento mankis ankaŭ tagordo por la kunsido.

La unua punkto de la tagordo, kiu fine estis afiŝita en la komitata diskutejo, estis “raciigi la estraranecan periodon al la vivo de junuloj”. Pli simple dirite temis pri tio, ke oni mallongigu la oficperiodon de la estraranoj de du jaroj al unu.

Laŭ kritikantoj de la lastmomente prezentita ŝanĝopropono la mallongigo de la estrara oficperiodo kaŭzos novajn problemojn en la kontinueco de la estrara laboro, ĉar la estraranoj apenaŭ havos tempon akiri sciojn kaj kompetenton pri siaj taskoj antaŭ ol ili jam devos transdoni la taskojn al siaj posteuloj, des pli ke la estraranoj povos ofici maksimume dum du sinsekvaj mandatperiodoj. Spite la kritikon, la propono estis akceptita de la majoritato.

Dum la diskuto pri la jarraporto pri 2016 denove leviĝis la demando, kial daŭre mankas la financa parto de la raporto, kiu laŭ la regularo devis esti prezentita jam en januaro. Responde al tio la estraro klarigis, ke tute ne kulpas la kasisto de TEJO, sed la Centra Oficejo de UEA, kiu ne donas al la kasisto la bezonatajn informojn pri la financaj aferoj de TEJO.

Same dum diskuto pri la jura memstariĝo de TEJO la estraro kulpigis la Centran Oficejon kaj konkrete la ĝeneralan direktoron de UEA pri la prokrastiĝo de la jura registrado de la nova statuto de TEJO. Ĉar la statuto daŭre ne estas jure registrita, TEJO daŭre ne estas oficiale sendependa organizaĵo.

En aparta punkto de la tagordo estis traktitaj la “rilatoj inter TEJO kaj CO”.

La klarigoj de la estraro pri la prokrastumado de la Centra Oficejo kaj la ĝenerala direktoro vekis miron inter la komitatanoj. Alexandre Raymond, komitatano A kaj eksa estrarano de TEJO, dum la diskuto konkludis, ke temas pri rekta sabotado de TEJO flanke de la Centra Oficejo.

La prezidanto de TEJO, Michael Boris Mandirola, ne kontraŭdiris, sed aldonis, ke la prezidanto de UEA, Mark Fettes, havas la “saman sintenon” al TEJO kiel la ĝenerala direktoro. Dum baldaŭa kunsido de la estraro de UEA Mandirola kiel reprezentanto de TEJO promesis levi la temon pri la kunlaborproblemoj.

Punkto pri buĝeto por la jaro 2017, kiu devis esti aprobita jam dum la pasintjara IJK, tute mankis en la tagordo de la komitato de TEJO. La sendependiĝanta asocio do plu agados sen ajna plano aŭ superrigardo pri siaj propraj financoj por la kuranta jaro.

La prezidanto de TEJO, Michael Boris Mandirola kaj la ĝenerala direktoro de UEA, Veronika Poór, ne respondis al demandoj de Libera Folio pri la asertataj problemoj en la kunlaboro. La estraro de UEA kunvenos en la Centra Oficejo dum la sekva semajnfino.

TEJO sen buĝeto ”pro sabotado de UEA”

La estraro de TEJO dum ĵusa komitata kunsido daŭre ne povis prezenti financan raporton pri la jaro 2016, nek buĝeton por la jaro 2017. Laŭ la estraro la problemo estas kaŭzita de la fakto, ke la Centra Oficejo ne donas al la kasisto de TEJO la bezonatajn informojn.

La ĉefa decida organo de TEJO, la komitato, kunvenis dum la Internacia Junulara Forumo okazinta en Italio dum la paska semajnfino. Krom la daŭre ne ekzistanta financa raporto, ĝis la lasta momento mankis ankaŭ tagordo por la kunsido.

La unua punkto de la tagordo, kiu fine estis afiŝita en la komitata diskutejo, estis “raciigi la estraranecan periodon al la vivo de junuloj”. Pli simple dirite temis pri tio, ke oni mallongigu la oficperiodon de la estraranoj de du jaroj al unu.

Laŭ kritikantoj de la lastmomente prezentita ŝanĝopropono la mallongigo de la estrara oficperiodo kaŭzos novajn problemojn en la kontinueco de la estrara laboro, ĉar la estraranoj apenaŭ havos tempon akiri sciojn kaj kompetenton pri siaj taskoj antaŭ ol ili jam devos transdoni la taskojn al siaj posteuloj, des pli ke la estraranoj povos ofici maksimume dum du sinsekvaj mandatperiodoj. Spite la kritikon, la propono estis akceptita de la majoritato.

Dum la diskuto pri la jarraporto pri 2016 denove leviĝis la demando, kial daŭre mankas la financa parto de la raporto, kiu laŭ la regularo devis esti prezentita jam en januaro. Responde al tio la estraro klarigis, ke tute ne kulpas la kasisto de TEJO, sed ja la Centra Oficejo de UEA, kiu ne donas al la kasisto la bezonatajn informojn pri la financaj aferoj de TEJO.

Same dum diskuto pri la jura memstariĝo de TEJO la estraro kulpigis la Centran Oficejon kaj konkrete la ĝeneralan direktoron de UEA pri la prokrastiĝo de la jura registrado de la nova statuto de TEJO. Ĉar la statuto daŭre ne estas jure registrita, TEJO daŭre ne estas oficiale sendependa organizaĵo.

En aparta punkto de la tagordo estis traktitaj la “rilatoj inter TEJO kaj CO”.

La klarigoj de la estraro pri la prokrastumado de la Centra Oficejo kaj la ĝenerala direktoro vekis miron inter la komitatanoj. Alexandre Raymond, komitatano A kaj eksa estrarano de TEJO, dum la diskuto konkludis, ke temas pri rekta sabotado de TEJO flanke de la Centra Oficejo.

La prezidanto de TEJO, Michael Boris Mandirola, ne kontraŭdiris, sed aldonis, ke la prezidanto de UEA, Mark Fettes, havas la ”saman sintenon” al TEJO kiel la ĝenerala direktoro. Dum baldaŭa kunsido de la estraro de UEA Mandirola kiel reprezentanto de TEJO promesis levi la temon pri la kunlaborproblemoj.

Punkto pri buĝeto por la jaro 2017, kiu devis esti aprobita jam dum la pasintjara IJK, tute mankis en la tagordo de la komitato de TEJO. La sendependiĝanta asocio do plu agados sen ajna plano aŭ superrigardo pri siaj propraj financoj por la kuranta jaro.

La prezidanto de TEJO, Michael Boris Mandirola kaj la ĝenerala direktoro de UEA, Veronika Poór, ne respondis al demandoj de Libera Folio pri la asertataj problemoj en la kunlaboro. La estraro de UEA kunvenos en la Centra Oficejo dum la sekva semajnfino.

La Sorcisto de Oz, Chapitro 20

Chapitro 20
La Lando delikata e porcelana

Dum ke la Stana Hakisto facis skalo ek ligno trovita en la foresto, Dorothy kushis su e dormeskis, nam el esis fatigita dal longa marchado.

La Leono anke kurvigis su por dormar e Toto kushis su apud lu.

La Terorigilo spektis la Hakisto laboranta, e dicis a lu,

‘Me ne komprenas pro quo ca muro esas hike, nek ek quo ol es facita.’

‘Repozigez tua cerebro e ne suciez pri la muro,’ replikis la Hakisto; ‘Kliminte ol, ni saveskos to quo esas trans ol.’

Pos kelka tempo la skalo kompletigesis. Ol aspektis negracila, ma la Stana Hakisto certesis ke ol esas forta ed utila a lia skopo. La Terorigilo vekigis Dorothy e la Leono e Toto, e dicis a li ke la skalo esas pronta. La Terorigilo unesme acensis la skalo, ma esis tante nehabila ke Dorothy mustis proxime sequar por ke lu ne falez. Pozante sua kapo super la suprajo dil muro, la Terorigilo dicis, ‘Ho me!’

‘Procedez,’ klamis Dorothy.

Do la Terorigilo klimis adsupre e sideskis sur la suprajo dil muro, e Dorothy pozis sua kapo super la muro e kriis,

‘Ho me!’ same kam kriabis la Terorigilo.

Pose venis Toto, e quik aboyeskis, ma Dorothy tacigis lu.

La Leono nun klimis la skalo, e laste venis la Stana Hakisto; ma li amba kriis, ‘Ho me!’ regardante trans la muro. Sidante en rango sur la suprajo dil muro, li omna regardis adinfre e vidis stranja vidajo.

Avan li esis larja lando havanta sulo tam glata e brilanta e blanka kam la bazo di pladego. Dissemita cirkume esis multa domi tote konstruktita ek porcelano e piktita per la maxim brila kolori. Ta domi esis tre mikra, la maxim granda nur tam alta kam la tayo di Dorothy. Esis anke beleta stableti e cirkum oli fenci porcelana, e multa bovi e mutoni e kavali e porki e hani, ti omna facita ek porcelano, stacis en grupi.

Ma maxim stranja esis la homi habitanta ca stranja lando. Esis melkistini e pastorini havanta brile kolorizita korsaji ed orea makuli sur lia robi; e princini havanta la maxim belega robi arjentea ed orea e purpura; e pastoruli vestizita per brachi havanta strii rozea e flava e blua, ed ora bukli sur lia shui; e princuli portanta kroni juvelizita sur lia kapi e sutani ek erminfeli e vamsi satina; e drola klauni en robi plesita ed havante reda makuli sur lia vangi e chapeleti alta e pinta. E, maxim stranje, ta omna homi esis facita ek porcelano, mem lia vesti, ed esis tante mikra ke la maxim alta de li esis ne plu alta kam la genuo di Dorothy.

Komence nulu mem regardis la voyajanti, ecepte un purpura hundeto porcelana havanta extraordinare granda kapo, qua venis al muro ed aboyis e li per mikra voceto, e pose forkuris.

‘Quale ni decensos?’ demandis Dorothy.

Li trovis ke la skalo esas tante pezoza, ke li ne povas tirar ol adsupre, do la Terorigilo falis del muro e l’altri saltis adsur lu por ke la harda sulo ne nocez li. Komprenende li penis ne falar adsur lua kapo por ne pikar su per lua pingli. Omni sekure decensinta, li elevis la Terorigilo, la korpo di qua esis tre platigita, e frapetis la palii aden lua justa formo.

‘Ni mustas transirar ica stranja loko por atingar la fora bordo,’ dicis Dorothy; ‘name esus neprudenta irar per irg altra directiono ecepte rekte sudale.’

Li marcheskis tra la lando di homi porcelana, e li unesme renkontris melkistino porcelana qua melkis bovino porcelano. Li proximeskis, e la bovino subite pedfrapis e renversis la tabureto, la sitelo, e mem la melkistino ipsa, li omna falis adsur la sulo porcelana kun granda bruiso.

Dorothy shokesis vidar ke la bovino kurte frakasabis sua gambo, e ke la sitelo jacis en plura peceti, e la kompatinda melkistino havis nocho en sua sinistra kudo.

‘Yen,’ iracoze kriis la melkistino; ‘videz to quon vi facis! Mea bovino frakasis sua gambo, e me mustos duktar el al rapecero por ke ol esez riglutinata. Quon vi intencis venar adhike e pavorigar mea bovino?’

‘Me tre regretas,’ replikis Dorothy; ‘bonvole pardonez ni.’

Ma la beleta melkistino tro vexesis por respondar. El prenis budante la gambo e forduktis el, la kompatinda animalo klaudikis per tri gambi. Livante li, la melkistino lansis multa regardeti reprochoze trans la shultro vers la nehabila stranjeri, e portis sua kudo nochita a sua flanko.

Dorothy tre chagrenis pro ta acidento.

‘Ni mustas esar tre sorgema hike,’ dicis la bonkordia Hakisto, ‘o ni domajos ica beleta hometi til ke li ne rekuperos.’

Kelke plu fore Dorothy renkontris yuna princino maxim belege vestizita, qua quik haltis vidante la stranjeri e forkureskis.

Dorothy deziris vidar la Princino, do el kuris vers el; ma la porcelanino kriis:

‘Ne chasez me! ne chasez me!’

El havis tante pavoroza voceto ke Dorothy haltis e dicis,

‘Pro quo ne?’

‘Pro ke,’ respondis la princino anke haltante de sekura disto, ‘se me kurus, me forsan falus e ruptus me.’

‘Ma ka vu ne povos rapecesar?’ demandis la puerino.

‘Ho yes; ma on nultempe esas tam bela pos rapecesir, vu savas,’ respondis la princino.

‘To me supozas,’ dicis Dorothy.

‘Yen Sioro Jokero, un de nia klauni,’ duris la porcelanino, ‘qua sempre probas staceskar sur lua kapo. Lu ruptis su tante ofte, ke lu rapecesas en cent loki, e tote ne aspektas belete. Lu venas, e vi povas ipse vidar.’

La gaya Klauneto ya marchis vers li, e Dorothy vidis ke, malgre lua bela vesti reda e flava e verda, lu tote kovresis per fendeturi extensanta omnaloke e montranta, ke lu multaloke esis rapecita. La Klauno pozis sua manui aden sua poshi, e pos ke lu bufabis sua vangi ed impertinente gestabis per la kapo, il dicis,

‘Ho bela damego,
Pro quo regardego
Ad olda Sioro Jokero?
Tu es tam bizara,
Extraordinara
Kam irga dansant rinocero!’

‘Tacez, sioro!’ dicis la princino; ‘ka tu ne vidas ke ti esas stranjeri, e devas traktesar per respekto?’

‘Nu, me suspektas ke me ya respektas,’ deklaris la Klauno, e quik staceskis sur sua kapo.

‘Ne atencez Sioro Jokero,’ dicis la princino a Dorothy; ‘lu esas multe frakasita en sua kapo, e to igas lu fola.’

‘Ho, me tote ne atencas,’ dicis Dorothy. ‘Ma tu esas tante belega,’ el duris, ‘ke me certesas ke me povus tre amar tu. Ka tu ne permisas, ke me portez tu a Kansas e pozez tu sur la mantelo-tabulo di Onklino Em? Me povas portar tu en mea korbo.’

‘To igus me tre desfelica,’ respondis la princino porcelana. ‘Komprenez, hike en nia propra lando ni vivas kontente, e povas parolar e movar quale ni deziras. Ma se ni esas forportita, nia junti quik rigideskas, e ni povas nur stacar rekte ed aspektar bele. Komprenende on expektas nulo plusa pri ni stacanta sur mantelo-tabuli ed armoreti e tabli en saloni, ma nia vivi esas multe plu agreabla hike en nia propra lando.’

‘Me ne igus tu desfelica por la mondo!’ klamis Dorothy, ‘do me nur adias.’

‘Adio,’ replikis la princino.

Li sorgeme marchis tra la lando porcelana. La animaleti e l’omna homi kuris ek lia voyo, timante ke la stranjeri ruptos li, e pos cirkume horo la voyajanti atingis la fora bordo dil lando e venis ad altra muro porcelana.

Tamen ol ne esis tam alta kam l’unesma, e stacante sur la dorso dil Leono, li omna povis klimar al suprajo. Pose la Leono pozis sua gambi sub su e saltis adsur la muro; ma saltante lu renversis kirko porcelana per sua kaudo e tote frakasis ol.

‘To esis mala,’ dicis Dorothy, ‘ma me advere opinionas, ke ni esis fortunoza ne plu domajir ca hometi kam ruptir gambo di bovino e kirko. Li omna esas tante frajila!’

‘Li ya esas,’ dicis la Terorigilo, ‘e me gratitudas, ke me esas facita ek palii e ne facile domajita. Esas en la mondo plu mala standi kam esar Terorigilo.’

2017-04-16 – Plebiscitum in Turcia

AUDI PRAELECTIONEM SONITAM (accentu Turcico)

postimageTurciae cives majoritate quinquaginta unius centesimarum plebiscito commendaverunt civitatis constitutionem mutandam, systema parlamentarium evertendum, Turciam rem publicam praesidentialem faciendam et praesidentiam exsecutivam cum ampla potestate praesidi Recep Tayyip Erdoğan forsan usque ad annum bis millesimum undetricesimum dandam. Opponentes nonnulli, praecipue democratae sociales (Populi Factio Republicana), in dubium vocant scrutinium et id probandum petunt. (71 | TR)

Esperantisto malliberigita en Moskvo

La aŭtoritatoj akuzas la 25-jaran matematikiston pri disvastigo de “alvokoj al terorismo”. Li estis arestita interalie por malhelpi ke li veturu al Italio, kie li planis ĉeesti esperantistan renkontiĝon.


Foto: Polina Nemirovskaja

La 25-jara Dmitrij Bogatov estas membro de la Moskva Esperanto-klubo MASI. Kune kun sia edzino li planis partopreni la Internacian Junularan Festivalon en Italio de la 12-a ĝis la 18-a de aprilo. Lia nomo estas en la listo de aliĝintoj.

Li tamen ne povis veturi, ĉar li estis kaptita de la polico la 6-an de aprilo pro suspekto pri alvokoj al publika malordo lige kun nepermesita manifestacio, kiu okazis en la centro de Moskvo la 2-an de aprilo.

Laŭ akuzo li sub la kaŝnomo “Ajrat Baŝirov” en la socia reto Vkontakte instigis manifestaciantojn porti al la Ruĝa Placo “ĉifonojn, botelojn, benzinon, terebinton kaj ŝaŭmplaston”.

Dmitrij Bogatov, kiu laboras kiel instruisto de matematiko ĉe Moskva Universitato de Financo kaj Juro, komplete neas sian kulpon. Laŭ lia advokatoj la alvokoj sub la nomo de “Ajrat Baŝirov” estis publikigitaj el pluraj IP-adresoj, el kiuj nur unu estas tiu de la loĝejo de la akuzato. Aldone la publikigoj sub tiu nomo daŭris ankaŭ post la aresto de Dmitrij Bogatov.

Laŭ la advokatoj de Bogatov, li same kiel “Ajrat Baŝirov” estas uzanto de la sistemo Tor, kiu permesas anoniman aliron al la reto. Bogatov ŝajne havis en sia hejma servilo elirnodon de Tor, tra kiu la anonimulo “Ajrat Baŝirov” dufoje aliris la reton por skribi siajn alvokojn.

Kiam la sistemo Tor estas uzata, eblas spuri el multaj nodoj nur la lastan, tra kiu anonima uzanto aliras la reton. Entute la sistemo Tor havas proksimume sep mil nodojn, el kiuj iom malpli ol mil estas tiel nomataj elirnodoj, tra kiu la sistemo ligiĝas al la malferma reto. Ĉi-kaze la elirnodo povis tute hazarde esti tiu en la servilo de Bogatov. Eĉ se la alvokoj ŝajnis veni el lia servilo, ili do ne nepre estis skribitaj de li.

La juĝisto unue rifuzis malliberigi la akuzaton, ĉar la imputata krimo ne estis sufiĉe serioza. Tiam la esplorkomitato aldonis novajn, pli seriozajn akuzojn pri “alvokoj al realigo de terorisma agado aŭ pravigo de terorismo pere de interreto” kaj “preparoj por organizado de publika malordo”.

La prokuroro subtenis la pozicion de la esplorkomitato kaj krome argumentis, ke Bogatov havas bonajn komputadajn kapablojn kaj tial povas detrui pruvojn pri krimo, se li ne estos malliberigita. Aldone oni atentigis, ke Bogatov havas validan pasporton kaj vizon kaj planas veturi al Italio la 12-an de aprilo.

Bogatov deklaris sin preta fordoni la pasporton kaj resti en Moskvo je la dispono de la esplorado. Krome liaj advokatoj prezentis pruvojn pri tio, ke li ne estis en sia loĝejo, kiam unu el la kontraŭleĝaj alvokoj estis publikigita. Tamen la kortumo decidis malliberigi lin ĝis la 8-a de junio dum la krimesplorado daŭros. Pluraj komputiloj de Bogatov estis konfiskitaj.

En intervjuo de la retejo Meduza la patrino de Dmitrij Bogdanov opiniis, ke la akuzoj estas absurdaj:

– Li ja ne ofendus eĉ kateton, kial alvokoj al publika malordo? Li kaj lia edzino, ŝi estas genetika biologo, ili jam de pluraj jaroj manĝas nenion mortigitan. Ili ludas ŝakon, ili lernis Esperanton en tri monatoj kaj intencis veturi al internacia kongreso.


Pli pri la temo:

Pardonpeto pro libera esprimado

La estrara deklaro ĵus aperinta en la revuo Esperanto signifas, ke le revuo ne plu bezonos intervjuotojn, opinias Nikola Rašić: “La estraro mem povas plenigi la intervjuojn per la ĝustaj sintenoj, per la oficialaj veroj… kiuj ne ĝenas fidelajn membrojn kaj kunlaborantojn.”

En la “novembra” numero de la revuo Esperanto, redaktita de Attila Kaszás kaj fine aperinta en februaro 2017, estis publikigita intervjuo de Jorge Camacho, en kiu la intervjuito interalie esprimas akre kritikan opinion pri Historio de la esperanta literaturo kaj precipe pri la fakto, ke la verko ricevis la premion Antoni Grabowski kaj pozitivan atenton en la revuo.

En la marta numero de la sama revuo, aperinta post la eksigo de Attila Kaszás kaj redaktita de Stefan MacGill, aperis “Estrara pardonpeto” pri la enhavo de la intervjuo kun Camacho. La pardonpeto, laŭ kiu la estraro unuflanke “subtenas la liberan esprimadon de opinioj” sed aliflanke postulas, ke la esprimataj opinioj estu “konstruaj kaj respektemaj”, mirigis multajn legantojn de la revuo.

Unu el ili estas la multjara membro kaj iama oficisto de UEA, Nikola Rašić, kiu sendis al Libera Folio la ĉi-suban tekston pri la temo.

 

Antaŭe mi malpaciencis kiam venos la revuo. Nun mi jam timas ke ĝi venos.
Simo Milojević, 2003

Pardonpeto pro libera esprimado

Revuo Esperanto, la oficiala organo de UEA, en sia marta numero de 2017 aperigis kuriozan oficialan anoncon, per kiu la estraro pardonpetas pro opinioj esprimitaj en interjvuo de homo kiu ne estas estrarano, sed libera sendependa individuo kun propraj opinioj, kiel kutime ĉe intervjuitoj. La estraro evidente kredas ke ĝi devus ial respondeci pro diversaj opinioj de “siaj” intervjuitoj.

Ni citu, do:

La Estraro de UEA pardonpetas al tiuj niaj membroj, kiujn ofendis kelkaj vortoj kaj esprimoj uzitaj de nia intervjuito Jorge Camacho en la novembra numero. Kvankam ni ja subtenas la liberan esprimadon de opinioj, kontribuoj al nia revuo estu konstruaj kaj respektemaj, ankaŭ kiam temas pri kritiko. La intervjuo ne spegulas la sintenton de la Asocio, kaj ni sincere bedaŭras la eventualan ĝenon al la koncernatoj, niaj fidelaj membroj kaj kunlaborantoj. (Bv. noti la imperativon ‘estu’).

Postskribe oni direktas la legantojn kvar paĝojn for, al la deklaro de la juĝkomisiono de la premio “Antoni Grabowski”, kiu atribuis premion al la libro Historio de la esperanta literaturo de Carlo Minnaja kaj Giorgio Silfer, al kiu rilatas la opinio de Camacho. Pliajn 13 paĝojn poste aperas recenzo de la sama verko el la plumo de Suso Moinhos. (Iom kaosa trakto de la sama temo en tiu numero, do).

Pri tio, do, temas. “Ilia” intervjuito Jorge Camacho esprimis sian opinion (ja klare kaj rekte, kiel Camacho jam kutimas) pri tiu libro, pri kiu la “Asocio” evidente havas alian sintenon. Tio do estas lia peko. Kio precize estas la du opinioj ne vere gravas, kvankam notindas ke ni ja konas la opinion de Camacho, sed ne tiun de la “Asocio” kaj ne klaras kiel “Asocio” povas havi opinion.

La Camacha opinio ne spegulas (tiele!) la opinion de la asocio, kio implicas ke intervjuoj kvazaŭ ja devus speguli la sintenton de la asocio, kaj ke la estraro, nome de la asocio, eĉ havas sintenon pri kiu ajn libro, aŭ kio ajn pri kio intervjuatoj povus opinii. Ne estas ankaŭ klare kiam, kiel kaj kial la asocio alprenis la sintenon pri kiu la estraro parolas. Mi volonte vidus iun protokolon pri tiu bizara sintenalpreno.

Mi naive pensis ke ĉiu ja rajtas esprimi opiniojn, precipe pri libroj, des pli renoma verkisto kiel Camacho. La aliaj rajtas havi opiniojn pri liaj opinioj. Camacho ja konscias kaj kutimas ke li mem prenas respondecon por siaj eldiroj. Li nur ne konsciis ke la estraro povas elekti por li la ĝustajn vortojn kaj esprimojn.

Tio ne estas la kutimaj reguloj en demokratiaj sistemoj. Ne estas vere kutime ke estraro prenas al si taskon de librorecenzanto kaj oficiale sintenas pri iu libro, kio devus resti afero de faka aŭ persona prijuĝo. Eĉ pli strangas ke la estraro komentas opinion de konata verkisto, do iu principe kompetenta pri la temo. Ankoraŭ pli strange se la estraro mem ne diras kio estas ĝia precipa sinteno pri la koncerna libro, se ĝi jam transprenis la malnecesan taskon juĝi pri io tia.

La estrara pardonpeto, bedaŭrinde, lasas anonci ion timigan. Estas normale ke en intervjuoj homoj esprimu individuajn opiniojn, pri kiuj klare ne povas respondeci la redakcio de la revuo aŭ eĉ la estraro, kies organo ĝi estas. Estus, ekzemple, absurde se New York Times devus respondeci pri la vortoj de Lady Gaga, kiujn ŝi donis en iu intervjuo. Estus eĉ pli strange se la redakcio prenus oficialan starpunkton pri iu muzikaĵo. Sed eĉ pli absurdas se la redakcio donas al “siaj” intervjuitoj instrukciojn kiel ili devas esprimi sian “liberan” opinion (ekzemple konstrue kaj respekteme, nekrude, eĉ se kritike).

Pri tio kio estas konstrua kaj respektema la opinioj povas malsami. Do, “niaj” (t.e. de la estraro) intervjuitoj devus sekvi tiajn instrukciojn kaj esence ne povas vere libere opinii. La intervjuitoj prefere demandu la estraron, kiu starigas la regulojn kaj kriteriojn por la oficialaj veroj aŭ jam havas pretajn ĝustajn sintenojn por ili. La estraro ŝajne povos al ĉiuj rekomendi sian konstruan kaj respekteman interpreton de kio ajn, inkluzive de literaturo.

Fakte la intervjuitoj eĉ ne plu devas doni intervjuojn, nek devus entute strebi pensi kaj opinii. Tio liberigas la estontajn intervjuotojn de ajna intelekta peno. Tre komforta situacio. La estraro mem povas plenigi la intervjuojn per la ĝustaj sintenoj, per la oficialaj veroj, ne alternativaj falsaj novaĵoj, kiuj ne ĝenas fidelajn membrojn kaj kunlaborantojn.

Estas absurde pensi ke la estraro entute povus respondeci pri opinioj de “siaj” intervjuitoj. Tio estas klara eĉ al analfabetoj pri ĵurnalismo kaj demokratio. Ke la estraro provas limigi la rajton je libera esprimado de opinioj, doni instrukciojn kiel fari tion, ne apartenas al demokrataj praktikoj kaj simple ne rajtus okazi. La estraro ĉi-foje fakte deklaris:

  1. ke ĝi (la “Asocio”) havas ian sintenon pri la nomita temo (la libro menciita)
  2. ke la estrara sinteno estas alia ol tiu de “ties” intervjuito
  3. ke ĝi simpatias kun siaj fidelaj membroj kaj kunlaborantoj, kiujn Camacho eventuale ĝenis per esprimo de sia opinio
  4. ke ĝi ne simpatias kun Camacho kaj liaj opinioj (la “Asocio” eĉ pardonpetas pro lia incidento)
  5. ke Camacho ne esprimas la sintenon de la “Asocio”
  6. ke la sinteno de Camacho ne estas la sinteno de fidelaj membroj kaj kunlaborantoj.

Mirinde kiom da sensencaĵoj povas eniri malgrandan anonceton. Por ne diri ke la uzo de “nia intervjuito” lasas pensi ke la estraro iel kvazaŭ posedas “siajn” intervjuitojn kaj rajtas ilin regi aŭ direkti.

Mi ne certas ke tasko de la estraro de iu demokrata moderna asocio estas havi sintenon pri iu ajn verko, precipe ne (pri) literatura. Ĝi fakte transprenis la rolon de universala recenzanto. Ekde nun simple ne havas sencon recenzi aŭ opinii pri kio ajn, ne havas sencon sin esprimi. Apenaŭ havas sencon paroli Esperanton tiam, krom se oni unue konsultiĝas kun la estraro pri la demando kio decas kaj kio permesitas. Estas do klare ke intervuoj kiuj spegulos la sintenon de la estraro ĉiam senprobleme aperos. Do, la estraro anoncis cenzuradon kaj eĉ donis instrukciojn kiel praktiki la memcenzuron.

La unuajn tridek jarojn dum mia vivo mi loĝis en socia sistemo kie la gazetaro precize tiel funkciis. Kritiko estis permesita nur se ĝi estis “konstrua” kaj aprobita de la aŭtoritatoj. Kio estas “konstrua” kaj “respektema”, tion kompreneble decidas la aŭtoritatoj. Ofte oni senpostenigis redaktorojn kiuj aperigis opiniojn de diversaj intervjuitoj kiuj ne plaĉis al la gvidantoj. La redakcio respondecis al la Estraro (de la Partio) aŭ al la Politburoo. La Estrara noto estas nenio alia ol tio. La Politburoo nun fariĝas la recenza aŭtoritato. Miaj haroj hirtiĝas!

Tamen, tio ne estas tiom terura. Nome, povas esti eĉ pli terure. Sur la paĝo 55 oni aperigas la (ŝajne oficialan) deklaron de la juĝkomisiono de Fondaĵo Antoni Grabowski (U. Lins, I. Ertl, S. Chengtai) pri la opinio de Jorge Camacho, kiu degnis havi alian opinion (krudan, laŭ ili). Tio do estas la oficiala vero pri tiu libro. La Deklaro diras ke ne ekzistas pli bona historio de la Esperanto-literaturo, kaj ke tio devus okazi por ke oni povu “pravigi la krudan opinion de Jorge Camacho”.

Tio sonas iom pli bone: krudaj opinioj estas en ordo nur kiam ekzistas pli bona komparobjekto! Jen pliaj instrukcioj kiel trovi la propran liberan opinion! Jen ankaŭ libera kaj oficiala sugesto kiu estas “la plej bona libro”. Kompreneble estas diversaj kaj pluraj opinioj pri tio kio estas bona aŭ la plej bona, sed estas maltrankvilige kiam tio venas de iu oficiala aŭtoritato. Kaj la fakto ke iu libro estas la sola de sia speco ne devus sufiĉi por protekti ĝin de diversaj kritikoj aŭ komentoj.

Per tio oni forprenas ajnan rajton prezenti kian ajn sintenon malsaman ol tiu kiun atingis la komisiono (post matura pripensado). Tio des pli validas por situacio kiam ekzistos eĉ pli bona libro. Tiam oni okupiĝu pri la bona, kaj ne pri la malbona libro! Kaj kiam ekzistas nur unu libro, ne vere necesas “matura pripensado”. Ĉiukaze, denove tre kurioza kriterio por librokritiko.

Ne temas entute pri tiu konkreta libro (kiu estas bonvena kaj meritas multflankan pritrakton, krudan aŭ nekrudan), sed pri io alia multe pli grava por la pluvivo de la asocio. Se la estraro kaj la revuo tiel planas trakti la opiniojn, tiam mi, kiel fidela membro kaj kunlaborinto, ne plu bezonas legi tiun revuon kaj serioze pripensos ĉu mi volas membri en asocio kiu per imperativoj kaj instrukcioj reguligas la “liberan” esprimadon de opinioj. Des pli ke temas pri libroj, pri kiuj ĉiu leganto neeviteble kreas propran impreson. Mi ankaŭ ne volas legi revuon kiu nur “spegulas” la sintenon de la asocio (kio ajn ĝi estu kaj kiel ajn tiu sinteno estiĝu).

Mi esperas ke la estraro sincere bedaŭros sian pardonpeton kaj komprenos ke tiaj klare stalinismaj intervenoj prezentas ĝenon al aliaj fidelaj membroj kaj kunlaborantoj, kiuj preferas liberan spacon por personaj opinioj kaj rifuzas cenzuron. Koncerne la juĝkomisionon, ĝi evidente miskomprenis sian rolon kaj devus refoje mature pripensi sian deklaron. Jorge Camacho rajtas havi eĉ krudajn opiniojn, senkonsidere de iliaj kriterioj.

La estraro siaflanke ŝuldas pardonpeton al ĉiuj siaj liberamaj kaj demokratemaj fidelaj membroj kaj kunlaborantoj, kaj devus promesi neniam plu fari ion tiel senprecedencan kaj hontindan. Kaj la revuo devus daŭre “speguli” tiun liberecan praktikon. Kiel en ĉiu revuo, la redaktoroj, ĵurnalistoj kaj precipe iliaj invititaj gastoj devus ĉiumomente senti sin liberaj kaj senkatenaj en sia esprimado. La estraro rajtas kontribui, sed ne devas nek rajtas kunredakti, eĉ se ĝi tamen devas respondeci. Kiel ĉi-kaze.

Nikola Rašić

La Sorcisto de Oz, Chapitro 19


Chapitro 19
Atakata dal Arbori kombatanta

Ye la sequanta matino Dorothy adiis per kiso la beleta verda yunino, e li omna presis la manuo dil soldato havanta la verda vango-barbo, qua marchabis kun li til la pordego.

Rividante li, la Gardisto dil Pordego multe astonesis ke li livos la belega Urbo por trovar nova tribulo. Ma il quik klef-apertis lia orel-binokli, olquin il itere pozis aden la verda buxo, e donis a li multa bondeziri por portar kun li.

‘Vu esas nun nia regnanto,’ il dicis al Terorigilo; ‘do vu mustas rivenar a ni tam balde posible.’

‘Me certe facos lo se posible,’ replikis la Terorigilo; ‘ma me mustas unesme helpar Dorothy irar adheme.’

Dorothy donante al afabla Gardisto final adio dicis,

‘Me esis tre benigne traktita en tua belega Urbo, ed omni esis tre komplezant a me. Me ne povas dicar quante gratitudoza me esas.’

‘Ne esforcez to, mea karo,’ il replikis. ‘Ni tre prizus retenar tu kun ni, ma se tu deziras retroirar a Kansas, me esperas ke tu trovez moyeno.’ Lore il apertis la pordego dil extera muro e li ekiris e komencis lia voyajo.

La suno multe brilis dum ke nia amiki turnis sua vizaji vers la Lando del Sudo. Li omna esis tre gaya, e ridis e kune babilis. Dorothy itere esis esperoza irar adheme, e la Terorigilo e la Stana Hakisto joyis esar utila ad el. Pri la Leono, lu ravisate sniflis la liber aero e jetis sua kaudo ambalatere pro pura joyo esar itere en la ruro, e Toto kuris cirkum li e chasis falenti e papilioni dum ke lu gaye aboyas.

‘La vivo dil Urbo tote ne konvenas a me,’ komentis la Leono dum ke li briske marchis. ‘Me perdis multa karno depos ke me lojas hike, e nun me deziregas demonstrar a l’altra bestio, quante kurajoza me esas.’

Li nun turnis su e juis lasta regardo al Smeralda Urbo. Li povis vidar nur amaso de turmi e turmo-pinti dop la verda muri, ed alte super omno la klosho-turmi e kupolo dil Palaco di Oz.

‘Oz konkluze ne esis desbona Sorcisto,’ dicis la Stana Hakisto sentante sua kordio kliktiganta en sua sino.

‘Il savis quale donar cerebro a me, ed anke tre bona cerebro,’ dicis la Terorigilo.

‘Se Oz glutabis dozo del sama kurajo quan il donis a me,’ anke dicis la Leono, ‘il esabis bravulo.’

Dorothy dicis nulo. Oz ne satisfacabis sua promiso ad el, ma il agabis segun posibleso, do el pardonis il. Quale il dicabis, il esis bona homo, mem se il esis desbona Sorcisto.

La voyajo dil unesma dio esis tra verd agri e brila flori extensanta omnalatere cirkum la Smeralda Urbo. Tanokte li dormis sur la herbaro, nulo super li ecepte la steli; e li repozis ya tre bone.

Matine li duris voyajar til ke li venis a densa foresto. Esis nula voyo cirkum ol, nam ol semblis extensar al sinistra latero ed al dextra latero tam fore kam li povas vidar; e pluse li ne audacis chanjar la direciono di sua voyajo pro timo perdesar. Do li serchis loko ube li maxim facile povus enirar la foresto.

La Terorigilo avaniranta fine deskovris grand arboro havanta tante larje extensita branchi, ke esis spaco sube por la trupo pasar. Do lu avane marchis al arboro, ma jus irante sub l’unesma branchi, oli bendis adinfre e tordis su cirkum lu, e quik lu levesis del sulo e jetesis kapavane adinter sua kompananta voyajanti.

To ne nocis la Terorigilo, ma surprizis lu, e lu aspektis kelke vertijoza kande Dorothy stacigis lu.

‘Hike es altra spaco inter l’arbori,’ vokis la Leono.

‘Me unesme probez ol,’ dicis la Terorigilo, ‘name me ne nocesos jetita.’ Lu marchis parolante ad altra arboro, ma olua branchi quik sizis lu ed itere jetis lu retroe.

‘Quale stranja,’ klamis Dorothy; ‘quon ni facez?’

‘L’arbori evidente decidis kombatar ni, e haltigar nia voyajo,’ komentis la Leono.

‘Me opinionas, ke me ipsa probez ol,’ dicis la Hakisto, e pozinte sua hakilo sur sua shultro, lu marchis al unesma arboro olqua tante rude traktabis la Terorigilo. Granda brancho bendante adinfre por sizar lu, la Hakisto hakis tante feroce ke lu tranchis ol en du peci. Quik l’arboro sukusis sua omna branchi quaze ol doloras, e la Stana Hakisto sekure pasis sub ol.

‘Venez!’ lu kriis a l’altri; ‘hastez!’

Li omna kuris adavane e pasis sub l’arboro sen noco ecepte Toto, qua kaptesis da brancheto ed esis sukusita til ke lu ululas. Ma la Hakisto rapide forhakis la brancho e liberigis la hundeto.

L’altra arbori dil foresto facis nulo por ditenar li, do li decidis ke nur l’unesma rango dil arbori povas bendar adinfre lia branchi, e ke oli probable esas la policiani dil foresto, e donesis ta marveloza povo por gardar kontre stranjeri.

La quar voyajanti facile marchis tra l’arbori til ke li venis al fora bordo dil foresto. E lore astonate li trovis su avan alta muro qua semblis esar ek blanka porcelano. Ol esis glata, quale surfaco di plado, e plu alta kam lia kapi.

‘Quon ni nun facez?’ demandis Dorothy.

‘Me facos skalo,’ dicis la Stana Hakisto, ‘nam ni certe mustas klimar la muro.’

Amikuma aplikaĵo aperos aprile

La teamo de la nova aplikaĵo por trovi proksimajn esperantistojn esperas ekhavi dek mil uzantojn jam dum la unua monato. Amikumu estos lanĉita por la ĝenerala publiko dum aprilo.


La eka ekrano de Amikumu en poŝtelefono.

Pasintjare Chuck Smith kaj Richard Delamore lanĉis monkolekton por krei novan telefonan aplikaĵon, kiu helpos esperantistojn trovi unu la alian kiam ili troviĝas proksime kaj volas esti trovitaj. Nun Amikumu estas testita kun bona sukceso kaj baldaŭ eblos ekuzi ĝin.

Libera Folio petis la respondeculojn de Amikumu rakonti pri la nuna stato de la projekto. Al niaj demandoj respondis Xu Jie, la nova merkatikisto de Amikumu.

Libera Folio: Laŭ diversaj mencioj en la reto eblas konkludi, ke Amikumu jam serioze progresas kaj estas iom uzata, kvankam la aplikaĵo ankoraŭ ne estas oficiale lanĉita. Ĉu vi povus rakonti iom pri la nuna stato de la aferoj?

Xu Jie: – Malgraŭ ĉiaj malfacilaĵoj, ni multe progresas solvante problemojn kaj teknologiajn kaj neteknologiajn. En marto, ni lanĉetis la beta-version por niaj testantoj, kiuj helpas nin trovi cimojn kaj ankaŭ doni sugestojn. Ĉi-monate, Amikumu nepre debutos por ĉiuj esperantistoj. Fakte, la apo estas jam plejparte preta – ni simple plibonigas ĝin kaj forigas la restantajn cimojn. Se oni volas tuj informiĝi pri la oficiala lanĉo de Amikumu, mi forte rekomendas, ke oni vizitu nian retejon: www.amikumu.com kaj aliĝu al nia retpoŝtlisto por ricevi mesaĝon.

– Same pasintmonate ni sukcese debutigis nian retejon en dek du lingvoj. Tio ne povas realiĝi sen la helpo de niaj lingvoambasadoroj. Se oni volus fariĝi ambasadoro de sia lingvo, kontaktu nin. Krome ni oficiale registras la firmaon (en Aŭstralio) kaj plene tradukis ĉiujn jurajn dokumentojn al Esperanto, ĉar Esperanto estas nia labora lingvo. Tio kaŭzis multe da amuzo por nia advokato!

La provversion de via aplikaĵo uzas proksimume 350 homoj diversloke en la mondo, kaj ili ĉiuj estas esperantistoj. Kie troviĝas la plej multaj testantoj? Kial ili ĉiuj estas esperantlingvanoj, kvankam via aplikaĵo celas atingi ankaŭ aliajn komunumojn?


Prov-uzantoj de Amikumu dise en la mondo.

– Nuntempe ĉiuj 350 testantoj estas esperantistoj, kiuj loĝas tre dise tra la tuta mondo. Laŭ niaj statikistoj, la plej multaj testantoj troviĝas en okcidenta Eŭropo. Esperantistoj kaj esperantaj organizoj estas niaj ĉefaj subtenantoj. Ĉiuj teamanoj en Amikumu estas esperantistoj, ni laboras kaj komunikas ĉiutage per la zamenhofa lingvo. Unuvorte, esperantistoj estas nia kerna uzantaro kaj subtenantaro. Estonte, kiam Amikumu sukcesos en Esperantujo, pri kio mi ne dubas, ni malfermiĝos por alilingvanoj. Ni kredas, ke tiam Esperantujo multe profitos pro Amikumu.

Eble vi povus rakonti iom pri la spertoj de la testantoj? Kiajn ŝanĝojn vi faras antaŭ la publikigo de la preta aplikaĵo?

– La testantoj estas ege entuziasmaj, sugestemaj kaj helpemaj. Ni volas doni niajn sincerajn dankojn al ili. Ili ĉiutage donas al ni cimo-raportojn aŭ plibonig-sugestojn kaj senpacience atendas la oficialan lanĉdaton de Amikumu. Iu eĉ diras en la Telegrama grupo: “Laŭ mi la nura manko de Amikumu estas, ke mankas esperantistoj proksime de mi.” Ni atendas 10.000 uzontojn en la unua monato, espereble tiam la manko estos solvita.

– Aldone, ni teknike devas prepari niajn servilojn por la torento de novaj uzontoj. Ni eĉ dungis sistemadministranton (Jesse Alter) pasintmonate anticipe de tio. Vi povas vidi la tutan teamon en nia retejo (krom mi, kiu ankoraŭ estas tro nova).

Kion oni jam povas fari per Amikumu? Kio ŝanĝiĝos, kiam la aplikaĵo estos oficiale lanĉita? Kiaj evoluigoj atendeblas poste?


Xu Jie, la merkatikisto de Amikumu.

– La ĉefaj funkcioj jam estas pretaj. Oni povas trovi proksimajn esperantistojn. Ĉar ni estas ankoraŭ en la beta-testfazo kaj ni ne volas tro multe da testantoj nun, kompreneble la problemo de manko de proksimaj esperantistoj por spontanea rendevuo ekzistas. Kaj oni ankaŭ povas aldoni lingvojn al sia profilo por ke aliuloj apude vidu kiajn lingvojn oni scipovas aŭ lernas. Post la oficiala lanĉo, ni decidos laŭ statistiko, kiu estos la sekvanta lingvo post Esperanto. Iom post iom, ni tradukos la interfacon al kiel eble plej multe da lingvoj.

– Krome, ni ebligos al Amikumanoj krei eventojn kaj lokajn grupojn; meti pinglojn sur mapon en la apo mem, kaj poste oni povos eĉ trovi homojn, kiuj havas la samajn ŝatokupojn apude (ne nur lingvojn). Tamen, tio estas longdaŭra plano tro for en la estonteco. Ni ĉiuj teamanoj esperas renkonti vin en Amikumu. Ni Amikumu kune, espere kaj Esperante.


Pli pri la temo:

Buller reiras al sia politika kariero

Osmo Buller, la antaŭa multjara ĝenerala direktoro de UEA, ĵus estis elektita en la municipan konsilantaron de sia hejmvilaĝo Taivalkoski en nordorienta Finnlando. Kvankam politiko nun iĝas lia ĉefa okupiĝo, li ne neglektos la Esperanto-movadon.


La elekta reklamo de Osmo Buller en la loka gazeto.

Reveninte al Finnlando post sia pensiiĝo ĉe UEA Osmo Buller tuj kandidatis en la lokaj elektoj sur la listo de la maldekstra partio Vasemmistoliitto, Maldekstra ligo, kiu antaŭ la elektoj ne havis reprezentanton en la municipa konsilio de Taivalkoski. Kun minimuma marĝeno de unu voĉo li estis elektita.

Libera Folio petis la antaŭan ĝeneralan direktoron rakonti pri siaj planoj.

Libera Folio: Ĉu politiko iĝos via ĉefa okupiĝo nun?

Osmo Buller: – Ĝi ja estos mia plej grava okupo, kvankam ankaŭ aliaj ne mankos. La novaj komunumaj organoj ekoficos en junio, sed jam nun laborigas min pritraktoj kun la aliaj frakcioj pri la konsistigo de la novaj urba estraro kaj diversaj komisionoj. Mi esperas mem eniri almenaŭ la komisionon pri edukado, kulturo kaj sporto, kies laborkampo estas konata al mi pro mia pli frua laboro en Taivalkoski. Kiel la sola reprezentanto de mia partio mi tamen devos enprofundiĝi en ĉiuj aferoj, kiuj en Finnlando apartenas al la taskaro de la komunumoj. En pli grandaj frakcioj eblas labordivido, sed mi devos mem esplori kaj respondi pri ĉio. Tio estos sufiĉe temporaba.

Kiajn celojn vi akcentis dum via elektokampanjo?

– Mi ne multe kampanjis, ĉar mi revenis al Taivalkoski mallonge antaŭ la elektoj. Mi tamen kredis, ke mi plu estas sufiĉe konata kaj gajnus belan kvanton da voĉoj, eĉ se mi ne estis certa, ke ili sufiĉus por elektiĝo. Mia kampanjo limiĝis preskaŭ nur al gazetanoncoj, cetere la plej elegantaj inter ĉiuj, dank’ al Francisco Veuthey, kiu dezajnis ilin. Mia propra slogano estis “Sperto trans limoj por la bono de Taivalkoski”, per kiu mi evidente celis mian 26-jaran sperton ĉe UEA, kiun mi volas disponigi por mia hejmloko. Krome mi kompreneble diskonigis la la tutlandajn celojn de la partio, precipe kontraŭstaron al la registara plano pri reformo de socialaj kaj prisanaj servoj, kiuj estus tre damaĝaj precipe al homoj en foraj kaj malmulte loĝataj lokoj.

Pro kio vi estas konata en Taivalkoski?

– Oni konas min ekde mia lerneja tempo, kiam mi laboris en la poŝtoficejo kaj gvidis la klubon de lernantoj en mia lernejo kaj la skoltojn, aktivis en la eklezio, fajrobrigado, ktp. Poste mi forestis longe, sed dufoje mi revenis, laborante kiel la komunuma sekretario pri kulturo (1989-1991) kaj direktoro de la Päätalo-instituto (2002-2004). La fondo de tiu lasta estis mia ĉefa atingo en la antaŭa posteno, sed oni ankaŭ bone memoras la restadon de Roman Dobrzyński en 1990 por fari la filmon “Reveno al Finnlando” por la Pola Televido pri la spertoj de Józef Molka, kiu devis kiel militkaptito kunkonstrui fervojon tra Taivalkoski por la germana armeo en la 2-a mondmilito. Tiam la lokaj homoj vidis en la praktiko la funkciadon de Esperanto, kiu estis la laborlingvo de tiu projekto.

Ĉu via kariero ĉe UEA iel influis vian elektiĝon? Ĉu Esperanto iel rolis en la kampanjo?

– Verŝajne ĝi ne rekte influis mian elektiĝon, ĉar mi estis konata jam de longe. En mia kampanjo Esperanto ja rolis almenaŭ tiel, ke ĉiufoje, kiam mi devis prezenti min al la publiko, mi rakontis pri mia laboro ĉe UEA. Eble kelkaj donis sian voĉon al mi ĝuste pro mia internacia sperto, ĉar tiurilate mi elstaris inter ĉiuj kandidatoj, kaj en la nuna mondo tiu aspekto gravas.

Ĉu vi sukcesos ion realigi kiel la sola reprezentanto de via partio?

– Pri tio mi optimismas, ĉar mi havas bonajn personajn rilatojn kun reprezentantoj de aliaj partioj, kelkajn el kiuj mi konas ekde mia infanaĝo. Unu el ili, kiu krome sidas en la landa parlamento, estis mia samklasano kaj kelkfoje eĉ publike esprimis sian ĝojon pri mia kandidatiĝo, kvankam niaj politikaj koloroj estas malsamaj. Verdire, miaj novaj gekolegoj ankaŭ estas seriozaj homoj kaj tial sendube pli facile persvadeblaj per argumentoj ol ekzemple estraranoj de UEA.

Ĉu vi planas nenian aktivadon en la Esperanto-movado?

– Mi plu membras en la Komitato kaj Financa Komisiono de UEA. Krome mi partoprenos en la UK en Seulo kaj baldaŭ post ĝi en la itala Esperanto-kongreso. Certe mi aktivos ankaŭ en la Esperanto-Societo de Oulu, kies prezidantino Aini Vääräniemi cetere loĝas en Taivalkoski.

La plej fama persono kun fono en Taivalkoski estis la popularega verkisto Kalle Päätalo, kies romanegoj en Finnlando estas presataj en enormaj eldonkvantoj. Ĉu vi ne planas traduki ion el liaj verkoj?

– Traduki Päätalo estas fortimiga defio, ĉar lia lingvaĵo estas tiel bunta kaj specifa. Kvankam mi scipovas kaj eĉ uzas la saman dialekton, mi havas nek tempon nek kuraĝon provi esperantigi iun ajn el liaj dikaj romanoj. Eble mi ja povus elekti kelkajn memstarajn fragmentojn, ĉe kiuj la lingvaĵo ne tro gravas, sed tio ĉi ne estas promeso!