Monthly Archives: October 2016

Intervjuo kun Mark Fettes

Sub la titolo “Ni kunkreu kapablan, engaĝitan, multflankan kaj efikan Asocion” en la oktobra kajero de La Ondo de Esperanto aperis ampleksa intervjuo kun profesoro Mark Fettes, ĉi-somere elektita por la dua trijara prezidenta mandato en UEA. Li respondas al demandoj de Aleksander Korĵenkov pri senalternativaj elektoj en UEA, pri plenumitaj kaj neplenumitaj celoj kaj projektoj dum la antaŭa prezidanteco, pri la “Strategia plano” kaj “Daŭripova evoluo” (du aferoj, pri kiuj multaj el niaj aktivuloj apenaŭ interesiĝas), pri la novaj direktoro kaj redaktoro, pri la modifo de la Statuto de UEA kaj restrukturigo de la rilatoj kun TEJO kaj pri aliaj gravaj temoj.

La teksto de la intervjuo hodiaŭ aperis ankaŭ en la novaĵretejo La Balta Ondo, kie estas bonvenaj komentoj:
http://sezonoj.ru/2016/10/fettes-7/

Esperanto ekvideblas en granda usona retejo

Se oni estas scivolema pri io, serĉi en la reto ĉiam estas solvo. Sed oni ne ĉiam facile trovas la plej ĝustan respondon. Ĉiu povas skribi ion ajn kaj oni ne scias ĉu fakte estas spertulo aŭ novulo kiu respondas.

Por solvi tiujn problemojn, Stack Exchange estis kreita. Ĝi estas tre populara retejo por fari demandojn kaj ricevi respondojn de la komunumo, kiu per voĉdono montras kiuj respondoj estas la plej taŭgaj. Ĝi komenciĝis por programistoj sub la nomo Stack Overflow sed ĝi kreskis por inkluzivi aliajn komunumojn. Nun finfine ankaŭ Esperanton.

Ne temas pri simpla klako de butono por malfermi paĝon ĉe la retejo. Stack Exchange havas longan procedon por akcepti novajn komunumojn. Unue oni devas proponi la grupon, kaj poste oni devas kolekti almenaŭ 200 homojn kiuj promesas uzi la retejon, kaj 100 el ili devas jam havi sufiĉe bonan reputacion en alia komunumo de Stack Exchange

La originala propono por Esperanto komenciĝis antaŭ 7 monatoj, kaj lastatempe estis multe da laboro kunordigita ĉe Telegram por trovi la bezonatajn homojn. Oni sukcese atingis tion kaj poste estis 20 tagoj da privata beta versio en kiu nur la promesintaj homoj povis partopreni por kolekti bazon demandaron.

Finfine antaŭ du semajnoj la publika beta-versio komenciĝis kaj nun ĉiu ajn povas legi la demandojn kaj respondojn sen registriĝo.

Kompreneble jam estas pluraj aliaj retejoj kie oni povas starigi demandojn pri Esperanto; ekzemple la Lingva Konsultejo de Facebook aŭ la forumoj de Lernu kaj Duolingo. Tamen la demandoj tie ofte devojiĝas en diskuto kaj la utila informo de la konkludo estas perdita en la profundo.

Kun Stack Exchange la diskuto kaj la rezulto estas apartigitaj kaj la plej utila informo estas ĉiam ĉe la supro en publika paĝo kiu estas facile trovebla por la serĉantaj robotoj de Google.

Ĝis nun estas jam 301 demandoj ĉe la beta versio pri ĉia ajn temo, de demando pri la origino de la Bambo ĝis duboj pri la plej detalaj punktoj de la gramatiko. La nivelo estas larĝa – komencantoj povas demandi en la angla kion signifas la n-finaĵo aŭ spertuloj konkuras pri la plej ĝusta traduko de “sunburn”.

Ankaŭ demandoj pri teknikaj aferoj, ekzemple kiu klavaro estas la plej taŭga por skribi la ĉapelajn literojn, estas bonvenaj. La nivelo de la respondoj ĝis nun estas tre kontentiga kaj eĉ estas kelkaj akademianoj kiuj donas informplenajn respondojn al lingvaj demandoj.

Stack Exchange estas kreita de usona entrepreno kaj tial la ĉefa lingvo de la retejo estas la angla. Tamen en la esperanta komunumo oni ankaŭ bonvenigas demandojn kaj respondojn en Esperanto. Tiel la retejo estas utila kaj por anglalingvaj komencantaj kaj por progresintoj kiuj sentas sin pli komfortaj demandante en Esperanto mem.

La retejo ankoraŭ estas en sia infana fazo kaj ĝia estonta direkto estos gvidata de la uzantoj mem. Se vi volas esti parto de ĉi tiu nova kreskanta esperantaĵo la retejo troviĝas ĉi tie.

Charlotte Scherping, Neil Roberts

2016-10-02 — Votores colombian rejeta la acorda de pas

AUDI REGISTRATION DE SON (accento espaniol)

postimageEn Colombia, votores ia rejeta un acorda monumental de pas con rebelores FARC en la resulta surprendente de un referendo. 50,24% ia vota a contra.

La acorda ia es suscriveda en la semana pasada par Juan Manuel Santos, la presidente, e Timoleón Jiménez, la xef de FARC, pos cuasi cuatro anios de negosias. Ma la popla ia nesesa validi lo ante cuando lo ia pote deveni legal.

Parlante a la nasion, Santos ia dise ce el aseta la resulta ma va continua labora per ateni la pas.

El ia dise ce la sesafusili corente resta, e ce el ia comanda negosiores a viaja a Cuba per consulta xefes de FARC sur la paso seguente.

“Me no va sede,” el ia dise. “Me va continua la xerca per pas asta la momento final de me autoria, car esta es la modo de lasa un pais plu bon a nos enfantes.”

Entretempo, la xef FARC, conoseda como Timochenco, ia dise ce la grupo resta dedicada a reali un fini de la gera. El ia critica ance la campania de no.

“La FARC regrete profonda ce la potia destruosa de los ci semi odia e venja ia influe la opina de la popla colombian,” el ia dise.

A ante, la rebelores ia acorda abandona se armas pos 52 anios de gera per junta se a la prosede political. Ma oposores crede ce la acorda trata tro pardonosa la FARC, ci la SUA regarda ancora como un grupo teroriste.

La acorda ia ta permete ce la xefes de la rebelores evita un condena de prison si los ta confesa se crimines. On ia promete ance des sejas en congresa a la rebelores per la du elejes seguente.

La difere de cuantia entre la votores ci ia favore la acorda e los ci ia rejeta lo ia es min ca 63 mil entre 13 milion votas.

La prosede de pas es aora nubida par nonsertia.

Alvaro Uribe, la presidente pasada ci ia dirije la campania no, ia comenta ce tota colombianes desira la pas, ma ce la acorda nesesa “coretis”. “Nos vole contribui a un acorda nasional e deveni oiada,” el ia dise.

En la pasada, Santos ia averti ce on ave no scema alternativa per fini la gera cual ia mata 260 mil persones e ia desloca sirca oto milion. (73 | CO)

Le texto ne es de me, mais de Simon Davies, le autor del blog Aora Oji. Io ha supplete solmente le registration de son.

<phoneme alphabet=”ipa” ph=”voˈtores kolombiˈan reˈʒeta la aˈkorda de pas”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”en koˈlombia”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”voˈtores ja reˈʒeta un aˈkorda monumenˈtal de pas kon rebeˈlores ef a er ke en la reˈsulta surprenˈdente de un refeˈrendo”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”siŋkoˈdes ˈpunto du ˈkwatro ˈsentis ja ˈvota a ˈkontra”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”la aˈkorda ja es suskriˈveda en la seˈmana paˈsada par”/> Juan Manuel Santos, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”la presiˈdente”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”e”/> Timoleón Jiménez, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”la ʃef de ef a er ke”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”pos ˈkwasi ˈkwatro ˈanjos de neˈgosias”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ma la ˈpopla ja neˈsesa vaˈlidi lo ˈante ˈkwando lo ja ˈpote deˈveni leˈgal”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”parˈlante a la nasiˈon”/>, Santos <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ja diˈse ke el aˈseta la reˈsulta ma va konˈtinua laˈbora per aˈteni la pas”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”el ja ˈdise ke la sesafuˈsili koˈrente ˈresta”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”e ke el ja koˈmanda negosiˈores a viˈaʒa a ˈkuba per konˈsulta ˈʃefes de ef a er ke sur la ˈpaso seˈgwente”/>. “<phoneme alphabet=”ipa” ph=”me no va ˈsede”/>,” <phoneme alphabet=”ipa” ph=”el ja ˈdise”/>. “<phoneme alphabet=”ipa” ph=”me va konˈtinua la ˈʃerka per pas ˈasta la moˈmento fiˈnal de me awˈtoria, kar ˈesta es la ˈmodo de ˈlasa un ˈpajs plu bon a nos enˈfantes.”/>” <phoneme alphabet=”ipa” ph=”entreˈtempo”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”la ʃef ef a er ke”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”konoˈseda ˈkomo”/> Timochenco, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ja ˈdise ke la ˈgrupo ˈresta dediˈkada a reˈali un ˈfini de la ˈgera”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”el ja kriˈtika ˈaŋke la kamˈpanja de no”/>. “<phoneme alphabet=”ipa” ph=”la ef a er ke regˈrete proˈfonda ke la ˈpotia destruˈosa de los ki ˈsemi ˈodia e ˈvenʒa ja ˈinflue la oˈpina de la ˈpopla kolombiˈan”/>,” <phoneme alphabet=”ipa” ph=”el ja ˈdise”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”a ˈante”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”la rebeˈlores ja aˈkorda abanˈdona se ˈarmas pos siŋkoˈdes du ˈanjos de ˈgera per ˈʒunta se a la proˈsede politiˈkal”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ma opoˈsores ˈkrede ke la aˈkorda ˈtrata tro pardoˈnosa la fe a er ke”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ki la es u a reˈgarda aŋˈkora ˈkomo un ˈgrupo teroˈriste”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”la aˈkorda ja ta perˈmete ke la ˈʃefes de la rebeˈlores eˈvita un konˈdena de priˈson si los ta konˈfesa se kriˈmines”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”on ja proˈmete ˈaŋke des ˈseʒas en koŋˈgresa a la rebeˈlores per la du eˈleʒes seˈgwente”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”la diˈfere de ˈkwantia ˈentre la voˈtores ki ja faˈvore la aˈkorda e los ki ja reˈʒeta lo ja es min ka sesˈdes tre mil ˈentre des tre miˈljon ˈvotas”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”la proˈsede de pas es aˈora nuˈbida par nonˈsertia”/>. Alvaro Uribe, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”la presiˈdente paˈsada ki ja diˈriʒe la kamˈpanja no”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ja koˈmenta ke ˈtota kolombiˈanes deˈsira la pas”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ma ke la aˈkorda neˈsesa”/> “<phoneme alphabet=”ipa” ph=”koˈretis”/>”. “<phoneme alphabet=”ipa” ph=”nos ˈvole kontriˈbui a un aˈkorda nasioˈnal e deˈveni oˈjada,”/>” <phoneme alphabet=”ipa” ph=”el ja ˈdise”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”en la paˈsada”/>, Santos <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ja aˈverti ke on ˈave no ˈskema alternaˈtiva per ˈfini la ˈgera ˈkwal ja ˈmata duˈsento sesˈdes mil perˈsones e ja desˈloka ˈsirka ˈoto miˈljon”/>.

Votores colombian rejeta la acorda de pas

En Colombia, votores ia rejeta un acorda monumental de pas con rebelores FARC en la resulta surprendente de un referendo. 50,24% ia vota a contra.

La acorda ia es suscriveda en la semana pasada par Juan Manuel Santos, la presidente, e Timoleón Jiménez, la xef de FARC, pos cuasi cuatro anios de negosias. Ma la popla ia nesesa validi lo ante cuando lo ia pote deveni legal.

Parlante a la nasion, Santos ia dise ce el aseta la resulta ma va continua labora per ateni la pas.

El ia dise ce la sesafusili corente resta, e ce el ia comanda negosiores a viaja a Cuba per consulta xefes de FARC sur la paso seguente.

“Me no va sede,” el ia dise. “Me va continua la xerca per pas asta la momento final de me autoria, car esta es la modo de lasa un pais plu bon a nos enfantes.”

Entretempo, la xef FARC, conoseda como Timochenco, ia dise ce la grupo resta dedicada a reali un fini de la gera. El ia critica ance la campania de no.

“La FARC regrete profonda ce la potia destruosa de los ci semi odia e venja ia influe la opina de la popla colombian,” el ia dise.

A ante, la rebelores ia acorda abandona se armas pos 52 anios de gera per junta se a la prosede political. Ma oposores crede ce la acorda trata tro pardonosa la FARC, ci la SUA regarda ancora como un grupo teroriste.

La acorda ia ta permete ce la xefes de la rebelores evita un condena de prison si los ta confesa se crimines. On ia promete ance des sejas en congresa a la rebelores per la du elejes seguente.

La difere de cuantia entre la votores ci ia favore la acorda e los ci ia rejeta lo ia es min ca 63 mil entre 13 milion votas.

La prosede de pas es aora nubida par nonsertia.

Alvaro Uribe, la presidente pasada ci ia dirije la campania no, ia comenta ce tota colombianes desira la pas, ma ce la acorda nesesa “coretis”. “Nos vole contribui a un acorda nasional e deveni oiada,” el ia dise.

En la pasada, Santos ia averti ce on ave no scema alternativa per fini la gera cual ia mata 260 mil persones e ia desloca sirca oto milion.

Un amnestia per evadores de imposta fini en Barat

En Barat, un amnestia per evadores de imposta ia provoca desuples de miles de persones a declara plu ca $9,5 mil milion de revenu e ativas nondeclarada.

La fenetra de cuatro menses ia fini a venerdi, e ia trae 64 275 declaras. A tota, on ia ofre imunia contra prosede legal, intercambiada per paia de la imposta, un ajuntal, e un multa.

On estima ce la governa va gania sirca $4,5 mil milion de la scema. “Mone negra” (revenu nondeclarada) es un problem grande en Barat.

Plu temprana en esta anio, la governa ia contata sirca 700 mil evadores suspetada, recomendante ce los declara se revenu e ativas ascondeda.

Los ci ia segue la recomenda inclui un grupo de vendores de comeda de strada en Mumbai, ci ia declara cuasi $7,5 milion.

Ma an esta cuantia grande es mera un frato de la ganias nonrevelada de la pais. Lo no covre mone ascondeda en bancos suiz e paradisos finansial estra la pais. Alga investigores crede ce tal mone ave un valua de sirca $500 mil milion.

En la elejes barati de 2014, la ministro xef, Narendra Modi, ia promete trata sever la froda e la mone negra. En un serie de tuitas ier, el ia declara ce la amnestia ia es “susedosa”, disente ce lo ia es “un contribui grande a transparentia e la crese de la economia”.

La governa dise ce lo va spende la mone ganiada per la bonstate publica.

Autoriosas ia senti presada a reata pos la publici de la “Paperes de Panama” en april cual ia revela como persones rica e potiosa usa paradisos finansial per asconde se ricia. Sirca 500 baratis ia es entre la nomidas.

Un siclon intensi en la Caribe

La siclon la plu potiosa en la Mar Atlantica de nove anios move en dirije a Jamaica. La rapidia de venta es asta 260 cilometres per ora, sufisinte forte per destrui casas.

Meteorolojistes ia leva siclon Matthew a categoria sinco, la plu alta en la scala de intensia.

La ministro xef de Jamaica, Andrew Holness, ia clama un consenta urjente de parlamento per discute la preparas.

On previde ce la tempesta va ariva de la mar en o ante lundi. La costa sude va es la prima colpada. La capital, Kingston, es en acel parte, como ance la sola refineria de petrolio en la pais.

On ia averti ce la ventas alta pote bate ance la areas xef per turistes, incluinte Baia Montego en la norde.

La polisia, la armada, e ecipos local de crise es preparada per ativi, e on prepara refujerias tra la isola. Multe jamaicanes cumula aora acua e comedas.

On ia averti sur tempestas tropical ance per partes costal de Colombia e Aiti en la fini de semana.

Ofisiores en Aiti dise ce la conserna prima es proteje la isolas sude de la pais, de cual los descrive se abitores como “prima riscada”.

On previde ce asta 38 sentimetres de pluve va cade sur Jamaica e Aiti sude.

Jamaica ia es danada par siclon Gilbert en 1988, ma la tempesta major la plu resente en la rejion ia es siclon Sandy en 2012.