Monthly Archives: June 2016

La Fenixo sur l’espado, parto 4

Rezumo di lo preirinta: La proskriptito Askalante konspiras asasinar Konan, rejulo di Aquilonia. Lua sklavo, Thoth-Amon la Stigiana sorcero, mortigas la barono Dion di Atalus por riganar sua ringo magial. La Rejulo Konan, barbarulo qua ganis la trono di Aquilonia, nun dormas negardita en la palaco dum ke la konspiranti proximeskas….

4.
Yuna la mondo e febla la homi,
           E demoni libere destruktis,
Me kontre Set per fairo e stalo
           E la suko dil *upas luktis;
Nun ke me dormas en la nigra monto
           E l’eri efacas omna nomi,
Kad vi oblivias lu qua kombatis
           La Serpento por salvar homi?

[* Arboro (Antiaris toxicaria) de Afrika ed Asia qua havas latexo uzata kom venono por flechi.]

Sole en la granda dormo-chambro havanta alta ora kupolo dormis e sonjis la Rejulo Konan. Tra griza nebuleto vorticanta il audis stranja advoko, febla e fora, e quankam il ne komprenis ol, semblis ke il ne havis la povo ignorar ol. Tenanta l’espado en manuo il trairis la griza nebulo quale homo tramarchas nubi, e lu marchante, la voco plu distinteskis til ke il komprenis la vorto parolata—esis ilua propra nomo kriata trans la abismi di Spaco e Tempo.

Nun dispersis la nebuleto ed il vidis, ke il esis en grand obskura koridoro qua semblis esar cizelagita ek nigra petro solida. Ol ne esis lumizita, ma per ula magio il vidis. La planko-sulo, plafono, e muri esis polisita e matide brilis, e skultita en figuri di heroi anciena e dei mi-obliviata. Il fremisis vidante la vasta konturi tenebroza dil Sennom Oldi, e savis ulmaniere ke mortiva pedi ne trapasabis ta koridoro dum yarcenti.

Il venis a larja eskalero cizelagita ek la solida petro, e la muri dil shakto esis ornita da esotera simboli tante anciena e hororinda ke oli facis ganso-pelo a la Rejulo Konan. La gradi esis single skultita en figuro abomininda dil Olda Serpento, Set, por ke il pozis sua talono adsur la kapo dil Serpento ye singla pazo, quale intencita de olda eri. Malgre to il esis tranquila.

Ma la voco ankore advokis ilu, e fine, en obskureso qua esas nepenetrebla da ilua okuli materiala, il eniris stranja kripto, e vidis nebulatra figuro havanta blanka barbo, qua sidis sur tombo. La hari di Konan herisis ed il sizis sua espado, ma la figuro parolis per profunda toni.

‘Ho homo, ka tu konocas me?’

‘Ne me, per Krom!’ blasfemis la rejulo.

‘Homo,’ dicis la ancienulo, ‘me esas Epemitreus.’

‘Ma Epemitreus la Sajulo esis mortinta dum mil-e-kinacent yari!’ balbutis Konan.

‘Askoltez!’ imperis l’altru. ‘Quale stoneto lansata aden obskura lago difuzas rugi al fora rivi, tale eventi en la Mondo Nevidebla plaudas quale ondi ye mea dormado. Me bone merkis tu, Konan di Kimeria, e l’estampo di brav agi esas sur tu. Ma mala fati esas en la lando kontre qui tua espado ne povas helpar.’

‘Vu parolas enigmatre,’ Konan dicis perturbite. ‘Lasez me vidar mea enemiko e me fendos lua kranio al denti.’

‘Liberigez tua furio barbara kontre enemiki havanta karno e sango,’ respondis la ancienulo. ‘Ne kontre homi me shirmez tu. Esas obskura mondi quin la homaro apene konjektas, en qui senforma monstri pazegas—demoni qui advokesas de la Extera Nihili por ganar formi material e lacerar e manjar segun l’imperi di mala magiisti. Esas serpento en tua domo, ho rejulo—vipero en tua rejio ek Stigia havanta l’obskura sajeso dil ombri en sua tumultoz anmo. Quale dormanto sonjas pri la serpento qua reptas apud lu, me sentis la abomininda prezenteso di la novico di Set. Lu esas ebria pro terorinda povo, e sua frapi kontre sua enemiko forsan ruinos la rejio. Me advokis tu a me por donacas a tu armo kontre lu e lua hundi del inferno.’

‘Ma pro quo?’ Konan demandis perplexe. ‘On dicas, ke vu dormas en la nigra kordio di Golamira, deube vu sendas vua fantomo havanta ali nevidebla por helpar Aquilonia en kazo di bezono, ma me—me esas exterlandano e barbarulo!’

‘Tacez!’ La toni fantomatra reperkutis tra la granda kaverno ombroza. ‘Tua destino esas ligita ad Aquilonia. Gigant eventi formacesas en la reto ed sino di Fato, e sorcero dementa pro sango ne obstruktez la voyo di destino imperial. Ante eri Set tordigis su cirkum la mondo quale pitono cirkum viktimo. Dum mea tota vivo, tam longa kam ta vivi di tri vulgari, me luktis kontre lu. Me pulsis lu aden la ombri di la sudo misterioza, ma en obskura Stigia homi ankore adoras to quo a ni esas la arki-demono. Quale me luktis kontre Set, me luktas kontre sua adoranti e sua partisani e sua akoluti. Montrez tua espado.’

Astonata, Konan facis lo, e sur la granda lamo, proxim la arjenta espado-konko, la ancienulo trasis, per magra fingro, stranja simbolo brilanta quale blanka fairo en la ombri. E tainstante kripto, tombo, ed ancienulo desaparis, e Konan, konfuza, saltis ek sua lito en la granda dormo-chambro havanta ora kupolo. E stacante konfuza pro la stranjeso di sua sonjo, il agnoskis ke il tenis sua espado en sua manuo. Ed ilua hari herisis sur sua nuko, pro ke sur la larja lamo simbolo esis grabita—konturo di fenixo. Ed il rimemoris, ke sur la tombo en la kripto il vidabis to quon il pensabis simila figuro ek petro, ed il havis ganso-pelo pro la omna stranjeso.

Dum ke il stacis, furtatra sono en la extera koridoro rivivigis ilu, e ne hesitante por explorar, il meteskis sua homarmaro; il itere esis la barbarulo, suspektema ed alerta quale griza volfo akulita.

(fino sequos)

Un jaguar olimpial es matada

Un jaguar es matada par fusil, corta pos cuando on ia usa lo en un rele de torxa olimpial a un zo en Manaus, un site en Brasil.

La jaguar fema ia evade se manejores pos la rituo a lundi e ia ataca un soldato.

Cuatro dardos calminte ia fali para lo, e un soldato ia fusili lo con pistol.

Organizores de la juas olimpial ia dise ce los ia era en esibi la torxa olimpial a lado de un bestia savaje cadenida.

Grupos per diretos animal ia condena la mata. Alga ia demanda perce la jaguar ia es an envolveda en la rituo.

En un declara, la dirijor de enforsa de lege sur animales caturada a la organiza Persones per la Trata Etical de Animales ia dise: “Cuando nos va aprende? Bestias savaje, ci on teni caturada e ci on obliga a fa cosas asustante, dolosa a veses, e sempre nonatural, es bombas-orolojos tictacante.”

La animal ia es nomida Juma. On ia eleva el, con ses conasedas, en la zo en la Amazon de cuando lo ia es un jaguareta.

La torxa olimpial viaja en rele tra Brasil ante la rituo abrinte de la juas en agosto.

BEANTA VUNDURO

150 yari pos lua erupto, la Separo-milito duras impregnar la mento dil Usani, inter qui esis mili de homi celebranta ita aniversario kun fiereso mixita kun tristeso e furio.

150 yari ante nun, ye la 12ma di aprilo 1861, eruptis en Usa la maxim sangoza milito di lua historio : 618.000 mortinti, plu kam un milion de grava vunditi, teritorio quarople de olta di Francia devastita. Ita buchado recevis, e mantenas, du diferanta nomi – un por singla partiso – ico pruvas ke ol separas ankore la menti. Segun la Nordana vinkinti, ico esis intercivitana milito. Or, nulo esas plu nejusta. La desvinkinta Sudo nulatempe volis kaptar Washington, modifikar la federala institucuri, impozar lua sociala e

politikala reguli. La maxim kara deziro dil Sudo esis pludurar vivar quale lu vivabis depos du yarcenti sub lua blanka suno, en la tropikala humideteso, l’ombro di lua magnolii, la sereneso di lua agri di kotono, di tabako e di sukro-kani. La Sudo havis civilizuro defensenda. Lo esas por olu ke lua filii iris a kombato. Pro desestimo, la Nordo konsideris li kom rebeli. Qua esas kulpoza ? La Sudo mustis reaktar kontre komercala strangulado volata da le «yankee», sucedo de legi vexanta, neyusta e dominacanta, la repetita violaco di Konstituco asertante ke singla Stato havas la yuro separar su de la Federuro. Ita yuron revendikis la Sudo lor teroriganta konflikto quan lu nomizis la «milito inter la Stati».

Lo esis ya lukto inter la du parti de la Usana kapruptilo. La peci situita en la Nordo interpretis la Konstituco segun maniero autoritatema, centraligema, koaktanta. Inverse, la peci situita en la Sudo interpretis segun maniero flexebla, regionalista e liberala la sama Konstituco. La fondinta Patri versimile deklarabus kom justa la Sudo : on darfis livar l’Uniono. La vorto carelate devas dicesar : separo. Parolesas pri la defio di dek-e-un Stati por prezervar lia suli, lia hemi, lia mori, lia koncienci – l’anmo dil Sudo, lua ebulianta e fiera sango, qua balde manifestesos ye la avana parto dil historiala ceno.

Fuorto Sumter

Un monato pos l’iro da Abraham Lincoln en la Blanka Domo dum marto 1861, omna regardi direktas su vers mikrega fuorto konstruktita ye la somito di insuleto izolita jacanta ye l’enireyo dil portuo di Charleston, en Sud-Carolina. Ol esas Fuorto Sumter. Nordana garnizono okupas ol , ico esas provokanta simbolo meze dil Sudana lando. De-ibe spricos la cintilo qua acendos la pulvero til la generala incendio. La Sudani siejas Fuorto Sumter, pose, ye la 12ma di aprilo 1861, fruamatine, li aspersas ol per obusi. La kanonpafado duros dum duadek-e-quar hori, produktos nur kelka vunditi ed abutos a la livro dil fuorto. Ico esas la maxim bona okaziono posibla a Lincoln por kredigar ke la Sudo esas la atakanto. Il mobilizas 75.000 viri. La milito komencas. Sequas mil dii de kombato, dek-e-sis decidigiva batalii, deko de febroza kampanii e, che la du partisi, ita flamifi di audaco, di kurajo, di heroeso qui parkovris la nemezureble granda honoragro dil vizajo di la granda militi. Granda quale olta di 1914-1918 por la Franci. Granda pro ke ol esas la unika qua havis kom agoloko lia propra teritorio. Dum aprilo 1865, la Sudo agnoskis la desvinko per la armi. Ma lu nulatempe aceptis la lego dil vinkanto. Ita asasinita libereso, pri qua plu kam sis million homi revabis, poslasis vunduro olqua nulatempe risaneskos. La Sudo cedis. La Sudo submisis su. La Sudo rieniris l’Uniono. Ma sub ita semblo, lu pluduris esar rebela – en lua mento, lua anmala fibri, lua esperi. E lua memoraji. Du monati ante la eventi di Fuorto Sumter, Jefferson Davis elektesis kom prezidanto dil Sudala Federuro. Il facis juro sur la gradi dil Kapitolo* di Montgomery, Alabama. Lo esis lore la triumfo dil fido, dil entuziasmo, dil euforio. La historio aceleresis.

Opoze a Lincoln, esis de nun Davis. Opoze a la Nordo, esis plu kam irgatempe antee la Sudo asemblita, havanta nacionala volo, e la percepto di komuna destino. Un yarcento e duimo plu tarde, dum pasinta februaro, la homi esis multa mili qui celebris ita evento kun fiereso mixita kun tristeso e furio. Opoze a la ipsa Kapitolo di Montgomery, la anciena fusili, la kostumi di la lora epoko, la Sudana standardo kun lua steli e la kruco di Santa-Andreas defilis tra la fumuro dil kanoni, la himno dil neperisiva Dixie, olqua kantas la dolceso di la vivo, la lando dil kotono e la bona anciena tempo. La parado duris dum plura hori. Ye la fino, ibea aktoro pleis la rolo di Davis e lektis la diskurseto quan ilca dicis olim : «Opoze a la forteso, la Sudo flarigos da lua adversi l’odoro dil pulvero. Lu defensos lua yuri. Nur lua yuri. Ma lua omna yuri.» Du monati pose, la kanonpafado di Fuorto Sumter montris tre videble ke la Sudo esis profunde konvikita pri la yusteso di lua skopo. Ye la pasinta 12ma di aprilo, itafuorto, simbolo di neshanceligebla volo, invadesis dal turbi celebranta ica historiala memorajo e manifestanta fervoro. Quale en Montgomery. E quale ibe olim, adversa fanatiki furiis kontre la «nostalgiozi di la sklavismo».

Ka la sklaveso esis la kauzo di ca konflikto ?

La maxim revoltiganta trompo di lo «politically correct»-a koncernanta la Separo-milito ligesas al sklaveso. On injenias por kredigar dal Usani ke ol esas la unika kauzo di ca konflikto. Ico esas plusa mentio. Kande la unesma pafi kambiesis, la Stati dil Nordo kontenis deki de mili de sklavi. La sklaveso esis legala en Washington ed en 1857 – t.e. apene quar yari ante la komenco di la milito – la Suprega Korto di Usa riasertis ke la fakto posedar gehomi de nigra raso por submisigar li a konstanta laboro esas konstitucala yuro. Samepoke, deputiti dil Nordo propozis emendo ye la Konstituco, olqua precize definis ke la federala instanci havas nula povo por intervenar pri la sklaveso en la Stati ube lu existas. Kurte, onu ne mortigis 618.000 soldati por liberigar 4,5 million Nigri importacita de Afrika. La milito produktesis per la obstinego di Lincoln por irgakuste salvogardar l’Uniono. Po la preco di teroriganta sango-balno. Lincoln havas sua mauzoleo en Washington. Ol esas mem la maxim impresanta de omni. Multa memorinda frazi quin lu dicis grabesas ibe. Ma on serchus vane la maxim signifikanta de oli: «Se me povabus salvar l’Uniono sen liberigar mem un sklavo, lore me agabus lo.»


Segun artiklo publikigita en la jurnalo AF 2000 redaktita da Philippe Maine.

(Ek Kuriero Internaciona n° 4/2010)

2016-06-21 — Astronomia: Solstitio et plenilunio

AUDI PRAELECTIONE SONITO (accentu Rossico)

Howling at the Moon in MississaugaSolstitio es die maximo longo aut maximo breve de anno. Hodie solstitio aestivo boreale sive solstitio hiberno australe incide decem-duo horas post plenilunio. Coincidentia de plenilunio et solstitio es eventu vero raro. Ultimo solstitio cum plenilunio es in anno millesimo nongentesimo octogesimo-sexto. Alio occasione pro experire plenilunio in idem tempore quam solstitio es die vigesimo-primo de mense Junio de anno bis millesimo sexagesimo-secundo. (56)

Telegramo furoras inter Duolinguloj

Libera Folio: Kiel Telegram malsamas de aliaj mesaĝiloj kiel ekzemple WhatsApp?

Robin van der Vliet: – Telegram estas nuba mesaĝilo, kiu flue sinkronigas ĉiujn viajn datumojn kun ĉiuj viaj aparatoj, kontraste al WhatsApp. Oni povas sendi ĉiajn dosierojn ĝis 1,5 GB. Aldone ĝi estas tute senpaga, la aplikaĵoj estas malfermitkodaj kaj la oficialaj aplikaĵoj ne enhavas reklamojn.

Kiaj ĉambroj troviĝas en Telegram? Ĉu estas nur unu granda diskuto?

– Preskaŭ ĉiuj uzantoj estas en la ĉefa ĉambro Esperantujo, kie ni parolas pri diversaj temoj laŭplaĉe, sed krom tiu grupo ni ankaŭ havas kelkajn pli etajn grupojn por esperantistoj. Ni ekzemple havas grupojn por sendi nur voĉmesaĝojn, ludi per Telegram-robotoj, diskuti seriozajn aferojn kaj por amuzaj aferoj kiel bildoj kaj glumarkoj. Krom tio ni ankaŭ havas kelkajn dulingvajn grupojn, kie oni rajtas paroli la alian lingvon. Tie troviĝas novaj esperantistoj, kiuj demandas pri Esperanto en tiu lingvo, sed ankaŭ esperantistoj, kiuj lernas tiun lingvon kaj Esperante demandas pri tiu lingvo.

Kial ĉi tio estu interesa por mi? Kiel ĝi utilos? Ja eblas babili kun esperantistoj multloke kaj multmaniere, kial ĉi tiu estas la plej bona?

– Niaj grupoj jam havas multajn membrojn kaj oni tre facile povas aliĝi al la plej interesaj temaj grupoj sen konigi vian telefonnumeron al ĉiuj grupmembroj. Post pli da tempo ni havos pli kaj pli da grupoj pri specifaj temoj kaj tio neniam okazis antaŭe en la tuta historio de Esperanto.

Vi parolis pri robotoj kaj glumarkoj, pri kio temas precize?

– Telegram disponigas al siaj uzantoj malferman platformon por kreado de glumarkoj kaj programado de robotoj. Jam kelkaj homoj kreis arojn de Esperantaj glumarkoj kaj ĉiuj povas aldoni tiujn glumarkarojn kaj uzi ilin. Oni krome povas uzi robotojn per Telegram. Tiuj robotoj funkcias kiel specialaj kontoj, kiuj respondas aŭtomate. Per tiuj robotoj oni povas serĉi bildojn, serĉi novajn glumarkojn, fari publikan voĉdonadon kaj ludi ludojn kiel “pendumito” kaj “homlupo”. Mi ekzemple kreis la roboton por ludi “pendumiton” kaj la roboton por eltrovi la ligilojn al ĉiuj Esperantaj grupoj, glumarkaroj kaj robotoj kaj por havi Esperantan tradukon de Telegram.

Krome, pri vi, kiam kaj kiel vi lernis Esperanton?

– Mi mem komencis lerni Esperanton antaŭ unu jaro per Duolingo. Mi jam antaŭe provis lerni la hispanan per Duolingo. Lerninte Esperanton mi rimarkis, ke ĝi estas multe pli facila ol la hispana. Mi memoras, ke mi tuj aliĝis al Telegram-grupo, kiam mi legis pri ĝi ĉe Reddit. Tie mi multe parolis kaj amikiĝis kun kelkaj homoj. Paroli kun aliuloj tie multege helpis min lerni la lingvon. Post iom da tempo la grupo kreskis kaj kelkaj novaj grupoj aperis kaj nun ni havas grandan gruparon kun multaj esperantistoj.

Mi ĝojegas aŭdi pri la kresko de la esperantistaro en la interreto. Dankon al vi pro via agado! Kiel oni povas engaĝiĝi ĉe Telegram?

– Simple iru al telegramo.org kaj aliĝu al la grupoj, kiujn vi ŝatas. Ni atendos vin, amuziĝu!

Intervjuis Chuck Smith

Barain desitadani un eglesor xia

La xef de la Gardores Revolual de Iran ia sujesta ce un resiste armada ta pote aveni en Barain, un pais governada par muslimes suni, pos cuando on ia sutrae la sitadania de la eglesor xia major.

Generalo Qasem Soleimani ia dise ce la ata par Bahrain contra xec Isa Qassim ta pote “ensende la rejion”.

Barain ia acusa la eglesor de usa se autoria per “servi interesas stranjer”, promovente “setalisme e violentia”.

Miles de protestores ia asembla prosima a se casa. Los ia canta sloganes denunsiante Re Hamad bin Isa al-Khalifa e la governa. La ministreria de internas ia avisa contra protestas.

En un declara publicida par Fars, un ajenteria semiofisial de novas, Soleimani ia dise: “La al-Khalifas [la renores de Barain] sabe serta ce se ataca conta xec Isa Qassim es un linia roja, e ce traversa lo ta ensende Barain e la rejion intera, e lo ta lasa a persones no otra posible ca fa un resiste armada.”

Plu temprana, la ministreria de esternas irani ia critica ance la ata.

La eglesor ave la titulo relijial aiatola. El ia suporta protestas gidada par la comunia xia, la majoria, per plu diretos sivil e political.

En anunsia la deside de sutrae la sitadania baraini de Qassim, la ministreria de internas ia dise ce la eglesor “ia adota teocratia e ia asentua la fida asoluta a la eglesa”.

Lo ia acusa el de es en contata continuante con “organizas e partitos cual es enemis de la rena”.

La departe de esternas de la SUA ia descrive se como “alarmada” par la deside, ajuntante ce lo es “nonconsensa de atestas credable” per suporta la sutrae la sitadania.

La developa aveni a mera dias pos la suspende par la governa baraini de la grupo xef de oposores xia, la Sosia Muslim Nasional al-Wefaq, cluinte se ofisias e comandante ce on jela se ativas finansial.

La xef political de al-Wefaq, xec Ali Salman, un eglesor xia, es en prison. El ia es condenada en 2015, e on ia estende resente se periodo de prisoni a nove anios.

Un mesaje diplomata de la SUA, publicida par WikiLeaks, ia descrive xec Isa Qassim como la xef spirital de al-Wefaq. On regarda el ance como la xef spirital de la comunia xia plu vasta de Barain.

La mesaje ia dise ce la eglesor ia studia en Qom, un site irani, en la desenio de 1990, e ce el ia spende ance tempo en la site Najaf, un sentro de eruditia xia en Iran.

2016-06-19 — Comitia communialia in Italia

AUDI PRAELECTIONEM SONITAM (accentu Italiano)

62386164Italia comitia communalia habuit. Virginia Raggi, candidata motus contra potentes stabilitos (Motus Quinque Stellae), electa est nova praefecta Romae, femina prima ad hoc munus accedens. Christiani sinistri (Factio Democratica), ducti ab Italiae ministro primo Matthaeo Renzi, dixerunt eventum comitiorum et amissionem Romae et Augustae Taurinorum ictum cruciabilem fuisse, motu contra potentes stabilitos speciose lucrante. (129 | IT)

La cuantia de deslocadas es la plu grande de istoria

La ajenteria de refujadas de la Nasiones Unida dise ce la cuantia de persones deslocada par gera es la plu alta de istoria rejistrada.

Lo estima ce, a la fini de 2015, 65,3 milion persones ia es o ja refujada o xercante refuja o interna deslocada. La cuantia ia crese par 5 milion persones en un anio.

La cuantia coresponde a un person en cada grupo de 113 sur la planeta.

Entretempo, la xef NU sur refujadas dise ce un clima disturbante de xenofobia ia saisi Europa en cuando lo luta per maneja la crise de migrores.

La enflue de persones, la plu grande de pos la Gera Mundal Du, ia aumenta la suporta per grupos estrema destriste e politicas controversa contra la migra.

En se reporta anial oji, a la Dia Mundal de Refujadas, la NU ia dise ce esta es la ves prima cuando la cuantia de refujadas en la mundo ia esede 60 milion.

Plu ca un dui de los veni de sola tre paises: Suria, Afganistan, e Somalia.

An con la foca intensa sur la crise de migrores a Europa, la NU ia dise ce 86% de la refujadas de mundo es refujada en paises de revenu basa e media.

Turcia es la pais cual reseta la plu multe refujadas, con 2,5 milion persones, segueda par Pacistan e Lubnan.

Plu ca milion migrores ia ariva en Europa par mar en la anio pasada, seguente la Organiza Internasional per Migra (OIM), ma otra ajenterias estima un cuantia multe plu grande. La OIM ia dise ce sirca 35 mil ia ariva par tera.

La destinas prefereda per la plu multe persones es paises norde e plu rica, como Deutxland e Sveria. Esta es refletada en la statistica NU per solisitas nova de refuja en 2015, cual indica Deutxland como la resetante major, segueda par la Statos Unida e Sveria.

La plu de refujadas suri en Turcia pertine a la scema tempora de proteje de la governa turces, e donce on no conta los como refujadas.

La crise european de migra ia causa divides political major en la Uni European. Alga statos en la zona Schengen, en cual on ia aboli fronteras nasional, erije sercas e reinstitui un sistem de frontera.

La bloco european ia ateni un acorda con Turcia en un atenta de limita la move coletiva de persones a la UE. Grupos de diretos umana ia critica forte esta acorda.

En comentas separada, Filippo Grandi – la xef NU sur refujadas – ia dise ce xefes de statos european debe ata plu per coordina se politicas e per combate stereotipos negativa sur refujadas. “Los ci fa la reversada, ci tisa la opina publica contra refujadas e migrores, es culpable de crea un clima de xenofobia cual es multe disturbante en la Europa de oji.”

El ia ajunta ce lo es nonfortunosa ce alga desides fada par la UE per maneja la crise “no ia es realida”, e ia descrive esta como “un posible cual on ia perde”.

2016-06-19 — Pluviu Indonesia

35510539Torrentialu pluviu causavar glissationus terreni e seriosus inundationus centra insuli Java suda Indonesii. A minus vintius humanus morivir e circum trentus disparevir. Multus partus centri insuli Java, populati denso maniero, esser pronu glissationes terreni e lus essevar affect pessimo maniero. Avalanchus fangi interravar humanus interioras loris domis. Millus domis essevar inundat. Automobilus essevar scopat ex vius e decus domis essevar destruct. (3 | ID)

-u substantivu o adjectivu, -s pluralu, -i de (genitivu), -e a, pro (dativu), -o per (instrumentalu), -a in (locativu), -r presentu o infinitivu verbu, -var imperfectu verbu, -vir perfectu verbu

Romanes va eleje cisa se maior fema prima

Lo pare probable ce Roma va eleje se maior fema prima en un ronda desidente de vota munisipal.

On regarda Virginia Raggi, de la Promove Sinco Stelas antisistem, como la favoreda contra Roberto Giachetti de la Partito Democrata sentral destriste.

Un vinse par Raggi ta es un colpa contra Matteo Renzi, la ministro xef de Italia. La Partito Democrata de Renzi risca perde ance en Milano, la capital finansial de la pais, e va esperia batalias difisil en Torino e Bologna.

Raggi es un avocato de 37 anios. El ia gania 35% de votas en la ronda prima a du semanas ante aora, contra 24% per Giachetti.

Analistes dise ce un vinse en Roma va dona a Sinco Stelas e se mesaje antiglobaliste un plataforma forte per la elejes parlamental en 2018.

La maior seguente de Roma va trova un site afondante en detas de plu ca €13 mil milion ($15 mil milion), la duple de se spende presuposada anial.

Romanes es frustrada par dolinetas, montones de dejetada, e problemes seria de transporta publica e de casas.

La Promove Sinco Stelas ia es fundida par Beppe Grillo, un comediste, en 2009, e lo campania contra la froda cual domina ja la politica italian tra anios.

Ignazio Marino de la Partito Democrata ia resinia como maior de Roma en otobre, pos un scandal de spende. La site es sin maior en la tempo interveninte.

Un scandal multe plu grande, envolvente la influe alegada de la mafia en la governa local de Roma, ia nuri la asende de Sinco Stelas. La partito desira institui se per deveni la oposor xef en la vota jeneral de 2018.

Renzi ia aposta se futur political sur un referendo en otobre en cual el vole ce italianes suporta reformis constitual profonda. La intende es fini la tradision de governas “porda caruselin” e ajunta stablia pos anios de disputas en partitos e de nonprogresas en legi.

Homarano: La plej fidinda

“La titolo de la libro estas trafa, adekvata al la enhavo – la internacia lingvo estis por Zamenhof nur unu el la vivostreboj kaj tute ne la plej grava. Oni bone komprenas tion post la tralego, ĉar Korĵenkov ne limigis la rakonton al la lingvaj ambicioj, sed taŭge lokas ilin en la pli vasta perspektivo de la Zamenhofa idearo, precipe lia hilelismo/homaranismo”, – skribis en sia blogo Paweł Fischer-Kotowski pri la libro Homarano de Aleksander Korĵenkov.

Lia recenzo estas legebla ankaŭ en la novaĵretejo La Balta Ondo
http://sezonoj.ru/2016/06/zamenhof-9/

Putin protesta contra la proibi de atletisme rusce

Vladimir Putin, la presidente de Rusia, ia dise ce lo es nonjusta ce la ecipo rusce de atletisme lejera es ancora proibida de concursos internasional, incluinte la Juas Olimpial de esta anio en Brasil.

La Asosia Internasional de Federas Atletal (IAAF) ia deside no sutrae la suspende, ajuntada pos acusas de drogis sponsorida par la governa.

Atletas individua pote compete en modo neutral si los demostra ce los es limpa, sin drogas.

Putin ia recomenda un interveni par la Comite Internasional Olimpial (CIO). La dirijores de la CIO ia dise ce los va fa oji un confere telefonal per discute la tema, ante un consenta completa de la CIO en Lausanne a martedi.

“On ave prinsipes universal reconoseda de lege, e un de los es ce la culpablia debe sempre es personida,” Putin ia comenta. “Perce la persones ci ave no relata a violes ta sufri per los ci ia fa la violes? Me suposa ce nos va fa un discute con nos colaborores en la strutur mundal antidrogi, e me espera un reata conveninte de la Comite Internasional Olimpial.”

La pais ia es suspendeda par la IAAF en novembre 2015, pos un reporta autonom par la Asosia Mundal Antidrogi (WADA) cual ia descrive un cultur de usa vasta de drogas, con la envolve an de ajenterias secreta.

A pos, Rusia ia fa reformis incluinte un revisa completa de la regulas, la introdui de probas autonom, e lesones antidrogi en scolas.

Un ecipo ia studia esta reformis, ma un reporta nova par WADA, publicida a martedi, ia conteni plu alegas danante. An si on ia fa progresas notable per sasia la criterios de la IAAF, lo ia dise, plu laboras resta.

Spesial, lo pare ce la cultur profonda de tolera drogis no ia cambia. La atletas e se instruor xef pare no vole reconose la estende de la problem; on ancora no ia crea un infrastrutur forte e produosa contra lo, capas de deteta e preveni; e on ave alegas detaliosa ce la ministreria de sporte ia dirije un sistem de drogi e asconde.

WADA ia dise ce ofisiores en Rusia es impedida de proba atletas, e es menasada par ajenterias de securia.

Rune Andersen de la IAAF ia dise ce la atletisme rusce es “contaminada par drogi, an a la nivel la plu alta”. El ia comenta: “La drogi sistemosa cual ia aveni en Rusia – distingui la atletas limpa es difisil.”

John Coates, la vispresidente de la CIO, ia dise ce on debe continua proibi atletas rusce e no permete ce los partisipa en la Olimpiales cual va comensa en Rio de Janeiro a 5 agosto. El ia sujesta ance ce en Rusia la ajenteria antidrogi e la organiza atletal es “putrida asta la cor”.

Entretempo, Yelena Isinbayeva, un saltor con palo ci ave 34 anios e medalias de oro ganiada en la Olimpiales de 2004 e 2008, ia dise ce el va defia la deside de la IAAF en corte legal, declarante ce lo es “un viole de diretos umana”.

El ia ajunta: “Me es deludeda e coler. Me es ofendeda. Nun ia batalia per nos diretos, e on ave un ansia enorme sur la IAAF mesma e se disposa a defende la diretos de atletas limpa. On culpa nos per un cosa cual nos no ia fa. Me no va resta silente, me va ata. Me va apela a la corte de diretos umana.”

En un declara, la ministreria de sporte de Rusia ia descrive se como “estrema deludeda” par la deside de la IAAF, ajuntante ce lo crede ce “la sonias de atletas limpa deveni destruida par causa de la condui odiable de otra atletas e ofisiores”.

Sebastian Coe, la presidente de la IAAF, ia dise ce “no politica” es envolveda en la deside sur proibi Rusce. El ia asentua la natur unida de la deside e la diversia internasional de la membros de la consilio.

Responsas

Olim a un curso pro feminas de auto-training con le thema “Como a viver in amor con nostre inamorato?”, le moderator demandava le participantes:
 
- Quante de vos ama vostre partenarios de plen corde?
 
Tote le feminas levava le manos. Alora le moderator continuava:
 
- Quando era le ultime occasion, quando vos informava vostre partenarios, como vos les ama?
 
Le majoritate del feminas respondeva, que justo hodie, alicunas heri, alteres non memorava.
 
Postea le moderator demandava le participantes, que illas prende lor telephonos e invia le sequente message in SMS a lor maritos / partenarios: 
“Io te ama, mi caro!”
 
Post que le majoritate del responsas habeva arrivate, le moderator incoragiava le damas a cambiar le telephonos con le vicinos e leger le responsas recipite de voce alte.

Ecce alicun messages de responsa:

- Qui le diabolo face le burla?!
- Eh, bellissime matre de mi infantes; es tu malade, o que…?
- Si, anque io te ama. Como tu sta?
- Que?! Tu rumpeva le auto de novo?!
- Io non comprende, a que tu pensa…
- Que tu faceva de novo?!
- Non sia tanto mystic, plus tosto que tu me dice, quante moneta tu vole!
- Esque io sonia, o que…?
- Si tu non dice immediatemente, a qui ha essite dedicate iste message, alicuno va morir!
- Io credeva, nos habeva concordate, que tu non bibe durante le jorno…
- Tu matre de novo va habitar a nos, es ver?

La Fenixo sur l’espado, parto 3

Kara lekteri,

Pro ke me recevis lamento ke mea lasta blogajo esas tro longa por lektar facile per komputoro, me decidis ofrar unope la segmenti restanta di “La Fenixo sur l’espado” e pro to emendis la lasta blogajo. To faciligos lektado (ed anke forigos mea bezono kompozar nova blogaji dum plura semani!). Pos la lasta segmento me pozos la tota novelo inter mea Ido-dokumenti por omni *ekkargar.

Rezumo di lo preirinta: La proskriptito Askalante konspiras kun rebela nobeli por asasinar la rejulo di Aquilonia, la barbara Konan la Kimeriano, qua ganis la krono per mortigir l’antea rejo. La sklavo di Askalante, Thoth-Amon, olima sorcero Stigiana, bitre obeas impero, ke lu gardez Dion, la barono di Atalus, qua esos rejulo pos la mortigo di Konan.

Konan lamentas a sua bon amiko Prospero, ke esar rejulo esas min facila kam divenar rejulo. L’eskadroni imperial kavalkis al frontieri kontre la atakanta Pikti, Prospero voyajas ad altra rejio pro trompanta demando, e la korpo-gardisti rejal subornesas da la konspiranti. Nun restas en l’urbo nula helpo por la rejulo.

3.
Sub la piramidi la granda Set su volvas;
En l’ombri di la tombi lua homi reptas.
Me parolas la Vorto del abismi sensuna—
Sendez servero por l’odio, squamoza Uno!
 

La suno kushas su e grabas la verdeso e nebulatre bluo dil foresto per kurta orea lumo. La deskreskanta lumi briletis de la dika oro-kateno quan Dion di Atalus sencese tordis en sua grosa manuo dum ke il sidis en la flamatra abundo di burjoni e flor-arbori qua esis sua gardeno. Il movis sua grosa korpo sur la marmora sidilo e furtatre regardetis cirkume, quaze serchar celata enemiko. Il sidis en ronda bosko di gracil arbori, e la branchi interplektita lansis sur il dika ombro. Proxime fonteno arjente tinklis, ed altra fonteni nevidebla susuris perpetua simfonio tra la granda gardeno.

Dion esis sola ecepte la granda, despala figuro repozanta apud lu sur marmora benko, qua regardis la barono per okuli profunda e solena. Dion ne egardis Thoth-Amon. Il neprecize konocis il kom sklavo quan Askalante multe fidas, ma quale multa richuli, Dion apene atencis homi sub ilua propra rango.

‘Ne esez tante nervoza,’ dicis Thoth. ‘La konspiro ne povas faliar.’

‘Askalante povas erorar same kam altri,’ kurte dicis Dion sudorifante pro penso di falio.

‘Ne ilu,’ la Stigiano ridetachis feroce, ‘altre me ne esus ilua sklavo ma vice ilua mastro.’

‘Quala parolo?’ deskontente replikis Dion, qua apene atencis la konversado.

La okuli di Thoth-Amon streteskis. Spite ilua forta volo, il preske explozis pro sua longe restriktita shamo, odio, e furio, pronta por irga danjeroza oportunajo. To quon il ne imaginis esis, ke Dion egardis ilu ne kom homo havanta mento e savo, ma nur kom sklavo, e do ento senvalora.

‘Askoltez me,’ dicis Thoth. ‘Vu esos rejulo. Ma vu ne konocas la mento di Askalante. Vu ne povos fidar ilu pos ke Konan mortigabos. Me povas helpar vu. Se atinginte povo vu protektos me, me helpos vu.

‘Askoltez, lordo. Me esis en la sudlando granda sorcero. Homi parolis pri Thoth-Amon quaze pri Ramon. La Rejulo Ktesfon di Stigia grande honorizis me, abasis la magiuli de altaji por exaltar me super ili. Li odiis me, ma timis me, por ke me dominacis enti del extero qui venis segun mea advoko e facis to quon me imperis. Per Set, mea enemiko ne savis la horo en qua lu vekos noktomeze e sentos la unglizita fingri di sennoma hororo an sua fauco! Me facis nigra e terorinda magio per la Serpento-Ringo di Set, olquan me trovis en obskura tombo tri milii sub la tero, obliviita ante ke l’unesma homo reptis ek la slimoza maro.

‘Ma furtisto furtis la Ringo e mea povo ruptesis. La magiisti levis su por mortigar me, e me fugis. Vestizita kom kamel-duktisto, me voyiris kun karavano en la lando Koth, kande la spolianti di Askalante atakis ni. Omni di la karavano mortigesis ma me ipsa; me salvis mea vivo per revelar ad Askalante mea identeso e per jurar servar ilu. Bitra esas ta sklaveso!

‘Por sempre retenar me, il skribis pri me en manuskripto, siglis ol e donis ol aden la manui di ermito habitanta la frontieri sudal di Koth. Me ne audacas stekar poniardo en il dormanta, o trompez il ad ilua enemiki, nam pose ta ermito apertos la manuskripto e lektos—quale Askalante instruktis lu. E lu parolos vorto en Stigia—’

Itere Thoth fremisis e paleskis.

‘Homi ne konocis me en Aquilonia,’ il dicis. ‘Ma se mea enemiki en Stigia saveskus ube me esas, ne la larjeso dil duimo dil mondo inter ni suficus salvar me de tala fato ke fendus la kordio di bronza statuo. Nur rejulo kun kasteli e legioni de espadagisti povus protektar me. Do me revelas a vu mea sekreto, ed urjigas ke vu paktez kun me. Me povas helpar per mea sajeso, e vu povas protektar me. Ed uldie me trovos la Ringo—’

‘Ka ringo? Ka ringo?’ Thoth ne evaluabis juste la tota egoismo di ta homo. Dion ne mem audabis la paroli dil sklavo, il esis tote okupata da sua propra pensado, ma ta lasta vorto rugizigis sua su-atenco.

‘Ka ringo?’ il repetis. ‘To memorigas me—mea ringo por fortuno. Me obtenis ol de Shemana furtisto qua juris, ke il furtis ol de sorcero fore en la sudo, e ke ol donos a me fortuno. Me pagis multo ad il, Mitra savas lo. Per la dei, me bezonas nun mea omna fortuno pro ke Volmana ed Askalante enduktis me per lia sangoza komploti—me trovos ta ringo.’

Thoth rapide staceskis, la sango redigis sua vizajo e sua okuli ardoreskis per la astonata furio di homo qua subite homprenas la vera profundaji dil porkatra stupideso di stultulo. Dion ne atencis il. Levante sekreta kovrilo en la marmora sidilo, il tastis dum instanto en amaso di bagateli di omna sorti—barbara berloki, peceti di osti, peci di belacha ornivachi—fortuno-ornivi e magiala juveli olquin sua karaktero supersticoza igis lu kolektar.

‘Ha, yen ol!’ Il triumfe levis ringo stranje facita. Esis ek metalo simila a kupro, fasonita kom squamoza serpento havanta tri volvaji, lua kaudo en lua boko. Lua okuli esis flava gemi brilanta funeste. Thoth-Amon kriis quaze frapita, e Dion jiris e beis, sua vizajo subite pala. La okuli dil sklavo brulis, la boko larje apertesis, la granda bruna manui extensesis quale unglegi. ‘La Ringo! Per Set! La Ringo!’ il kriachis. ‘Mea Ringo—furtita de me—’

Stalo briletis en la manuo di la Stigiano e per levar sua larja bruna shultri il stekis la poniardo aden la grosa korpo dil barono. Krio alta e dina de Dion ruptesis da strangulata gluglo e sua tota mola korpo krulis quale fuzita butro. Stultulo al fino, il mortis kun teroro frenezioza e ne saveskis pro quo. Forjetinte la velkita kadavro, ja oblivianta ol, Thoth sizis la ringo per la du manui, sua ombroza okuli flamifanta pro timinda avideso.

‘Mea Ringo!’ il susuris per terorinda exulto.

Quante longe il blotisis super ta funesta kozo, senmova quale statuo, drinkanta olua maligneso aden ilua nigra anmo, ne mem la Stigiano savis. Kande il sukusis su de sua revado ed ektiris sua mento ek la abismi noktal ube ol exploris, la luno levas su e lansas long ombri trans la glata marmora dorso dil gardeno-sidilo, an la bazo di qua sternachis la plu obskura ombro qua esabis la lordo di Atalus.

‘Ne plus, Askalante, ne plus!’ susuris la Stigiano, e sua okuli brulis en la nokto tam rede kam ti di vampiro. Squatante, il sizis manuedo de konjelanta sango del stagnanta flako en qua sua viktimo sternachis, e frotis ol aden la okuli dil kupra serpento til ke la flava gemi esis kovrita per karmezina maskilo.

‘Blindigez tua okuli, mistika serpento,’ il kantis per susuro qua frostigis la sango. ‘Blindigez tua okuli a la lunlumo ed apertez oli a plu obskur abismi! Quon tu vidas, ho serpento di Set? Quan tu advokas ek l’abismi dil Nokto? Ka l’ombro di qua falas sur la deskreskanta Lumo? Advokez lu a me, ho serpento di Set!’

Pasante la manuo sur la squami per stranja, cirklatra movado dil fingri, movado qua sempre adportis la fingri itere a lia komenco-punto, ilua voco sinkis plu base dum ke il susuris obskura nomi e sangoza sorci obliviita tra la mondo ecepte en la feroca doplandi di obskura Stigia, ube monstra formi movas en la krepuskulo dil tombi.

Esis movado en la aero cirkum ilu, tala vortico quale esas en aquo kande ul ento venas a la surfaco. Sennoma vento glaciiganta suflis kurte ad il, quaze de apertita Pordo. Thoth sentis ento dop ilu, ma ne cirkumregardis. Il fixis sua okuli a la marmoro lunlumizita, ube tenua ombro flotacis. Dum ke il duris lua susuranta sorci, ta ombro kreskis e klarigesis, til ke ol esis distinta e hororinda. Olua konturo ne esis nesimila a to di giganta babuino, ma nula tala babuino ultempe marchis sur la tero, ne mem en Stigia. Ankore Thoth ne regardis, ma tiris ek sua zono sandalo di sua mastro—sempre portata pro la febla espero ke il povus tale uzar ol—e jetis ol dop su.

‘Konoceskez ol bone, sklavo dil Ringo!’ il klamis. ‘Trovez lu qua portis ol e destruktez lu! Regardez lu en lua okuli e fulminez lua anmo, ante ke tu arachos lua guturo! Mortigez lu! Yes,’ per blinda explozo pasionoza, ‘ed omni apud lu!’

Thoth vidis skisita sur la muro lunlumizita ke la hororajo abasis lua kapo misformacita e flaras la odoro quale repugnanta hundo. E la sangoza kapo retroe jetesis e la ento jiris ed iris quale vento tra la arbori. La Stigiano jetis sua brakii adsupre pro frenezioza exulto, e sua denti ed okuli brilis en la lunlumo.

Soldato postenizita exter la muri kriis pro tresayanta hororo kande granda nigra ombro havanta flamifanta okuli saltis la muro e preterpasis il per ventego-impetuo. Ma ol esis tante rapide irinta ke la konfuza militisto stacis, kurioza se ol esis sonjo od halucino.

(duro sequos)

Valle esperas sesobligi Heroldon de Esperanto

Heroldo de Esperanto estis fondita de Teo Jung en la jaro 1920 en Kolonjo, Germanio kiel semajna gazeto, unue sub la titolo Esperanto Triumfonta. Ĝi dum multaj jaroj estis la plej ofte aperanta gazeto en Esperanto, eĉ se la aperritmo iĝis dusemajna kaj poste eĉ pli maldensa, tiel ke en la lastaj jaroj laŭplane devis aperi po 17 numeroj.

Dum multaj jaroj la gazeton redaktis Ada Fighiera-Sikorska. Post ŝia morto en 1996 la gazeton transprenis Itala Interlingvistika Centro, kiu tuj transdonis ĝin al Kooperativo de Literatura Foiro. En la praktiko Heroldo de Esperanto baldaŭ iĝis la organo de la Esperanta Civito. Dum lastaj jaroj plurfoje okazis neklarigitaj paŭzoj en la aperado de la gazeto, supozeble pro manko de financaj kaj homaj rimedoj ĉe la Civito, kiu nun decidis liberiĝi de la eldonaĵo.

Ĝin aĉetis Fabrício Valle, brazila esperantisto, entreprenisto kaj eksa redaktoro de la oficiala organo de UEA, la revuo Esperanto. Libera Folio kontaktis lin por intervjuo.

Libera Folio: La Esperanta Civito informis, ke via entrepreno aĉetas Heroldon de Esperanto. Ĉu vi volus rakonti iom pri viaj planoj rilate la revuon?

Fabrício Valle: Fakte, nia ĉefa negoco estas lingvo-instruado, ne eldonado de gazeto, sed fariĝi la eldonistoj de la tre renoma Heroldo de Esperanto estas revo de ĉiu ambicia entreprenisto. Nu, ni konscias pri la grandaj riskoj, sed fari el ĝi la plej bonan kaj modernan Esperanto-gazeton kaj krome, konigi ĝin vaste ekster niaj rondoj estas defio, kiun ambiciaj entrenistoj kiel ni ne pretas ne alfronti. Atingi la celon estos zenito en nia kariero kaj krome eble ĝi povos fariĝi nia ĉefa negoco, kial ne? Ni atendu la evoluon de nia entrepreno. Pri la detaloj rilate ŝanĝojn, ideojn ktp., ĉiuj legantoj de Libera Folio povos legi en nia Facebook-paĝo. Tie ni afiŝos niajn ideojn, kiam ili iom post iom fariĝos definitivaj.

Kiel ofte la revuo aperos sub via respondeco?

– Ĝi ne aperos nur sub mia respondeco. Estos kerna profesia redakcia stabo kun kvin postenoj: du redakciaj direktoroj (mi kaj Paulo Lima), redaktoro, redakcia sekretario kaj ĉefa provleganto (ni ne parolu pri grafikisto). Nu, nuntempe Heroldo aperas 17 fojojn jare kun 4 paĝoj. En 2017 ĝi aperos kun minimume 16 paĝoj en ĉiu numero, kaj do ni decidis pro tio prudente aperigi ĝin monate. Espereble jam en 2018 ĝi aperos 24 fojojn jare kun pli ol nuraj 16 paĝoj, sed tio dependos de nia kapablo sesobligi la nombron da abonantoj ĝis la fino de 2017. Ne facila celo, ni scias. Nia ambicio estas granda, sed ĉio dependos de la ambicio ankaŭ de la esperantistoj. La financaj rimedoj diktos la ritmon de la evoluo de Heroldo de Esperanto en niaj manoj. La fina venko estos aperigi ĝin semajne kun 32 paĝoj, sed tio estas afero de svaga estonteco.

Ĉu vi planas iajn ŝanĝojn en la direktiĝo kaj ĝenerala enhavo?

– Jes. Jam estas grandaj novaĵoj sur la papero. Mi kaj Paulo Lima jam funde komencis skizi ĉiujn eblajn ŝanĝojn. Mi ne povas prezenti ĉiujn detalojn tuj, sed ni ĉiam afiŝos en nia Facebook-paĝo informojn pri  ĉiu nova decido, nova farita paŝo. Tamen, mi povas diri jam nun, ke estos ĉirkaŭ naŭ ĉeftemoj kaj la agado por kaj per Esperanto estos traktataj kiel du apartaj ĉeftemoj. Ni volas klare signali, ke unu afero estas la tradicia laboro por Esperanto kaj tute alia afero estas la faka agado per Esperanto, kiun ni volas forte stimuli. Krome, ne nia umbiliko, sed la mondo estos nia spegulo. El tio la legantaro de Libera Folio povas spekulacii pri la ŝangoj.

Ĉu konserviĝos ia ligo al la Esperanta Civito?

– Mi devas tre klare diri, ke Heroldo de Esperanto estas oficiala organo de neniu organizaĵo, de neniu tendenco, de neniu specifa grupo en Esperantujo. Gvidos Heroldon klaraj gvidolinioj inspiritaj de ĵurnalismaj etiko kaj bonaj principoj, kiujn mi kaj Paulo Lima jam kompilas kaj redaktas. Ni ambicias fari el Heroldo profesian gazeton, funkciantan sub tre klara redakcia politiko. Tio esence signifas, ke ni diskriminacios nenion kaj neniun. Do, ni ne havos liston de tabuaj temoj aŭ liston de proskribitaj potencialaj kunlaborantoj. Kritika tono estos bonvena, kondiĉe ke respekto al homoj kaj institucioj estu regulo. Ne estos bezonata nia konsento pri la enhavo de kritika artikolo por ĝi aperu en Heroldo, sed kompreneble vakuaj, naivaj kaj senargumentaj artikoloj tute ne aperos.

– En tiu kunteksto Heroldo estos ja sendependa kaj neniu esperu, ke ni aperigos nenion pri la agado de Esperanta Civito aŭ artikolon de civitano. Ĉu UEA ne havu lokon en Heroldo pro tio, ke iuj esperantistoj ne ŝatas la agadon de UEA kaj opinias ĝiajn estraranojn malkompetentaj ktp.? Ĉu Gbeblo Koffi ne havu lokon pro tio, ke UEA-estraranoj ne ŝatas la agadon kaj opiniojn de Koffi? Ĉu SAT ne havu lokon pro tio, ke iuj samideanoj kredas, ke esperantistoj estas tute neŭtralaj homoj kaj politiko, kiel konkreta agado per Esperanto estas danĝera vojo? Ĉu ni evitu paroli pri esperantista ekonomio ĉar iuj esperantistoj opinias, ke mono, mono kaj mono detruas la internan ideon de Esperanto kaj ni devas vivi kvazaŭ en geto, sen ia ligo kun la ekstera mondo, kie ekonomio ludas gravegan rolon, ankaŭ sur la kampo de kulturo, de lingvo-instruado? Tute ne.

– La esperantistoj multe parolas pri lingvaj rajtoj, demokratia komunikado, homaj rajtoj, do ili facile komprenos la ideon pri rajto je komunikado. Nia sendependeco signifas, ke ĉiuj havos lokon sur la paĝoj de Heroldo. Do Esperanta Civito, UEA, SAT, raŭmistoj, finvenkistoj, retonovistoj, UETA, Afrika Komisiono de UEA, fakaj asocioj  ĉiuspecaj ktp. havos sian lokon en Heroldo. Nia rolo en tio estos starigi regulojn por ke ĝi ne fariĝu areno de sterilaj kvereloj aŭ personaj atakoj kaj kontraŭatakoj. Vere, ni preferas malhavigi al ni plian abonanton ol perdi nian elanon de sendependa periodaĵo. Heroldo de Esperanto estos granda kaj profesia gazeto kaj respegulos tiun bolantan kaldronon nomatan Esperantujo… aŭ Esperantio por aliaj, kun ĉiuj ĝiaj kontraŭdiroj kaj multekoloraj facetoj.

Kiom da abonantoj estas nun, kaj kiom vi devos havi por ke la afero estu profita aŭ almenaŭ ne malprofita por vi?

– Ni jam sufiĉe funde pritraktis la financan aspekton, kiu estas vera defio por ni kaj fakte la plej granda minaco, kvankam temas samtempe pri la plej granda promeso. Objektive pri via demando: ni devas almenaŭ triobligi la nombron da abonantoj, por ekhavi la necesajn financajn rimedojn por konkretigi absolute ĉiujn niajn planojn por 2017. Por nia tuta plano bonvenus 24 paĝoj, sed eble tio ne konkretiĝos tuj. Bone, estas multege da variantoj kaj ni atente kreas diversajn scenejojn per Excel.  Ĝis oktobro, kiam ni lanĉos nian abonkampanjon por 2017, ni havos la definitivajn trajtojn de la nova Heroldo. Ni kalkulas pri la apogo de ĉiuj, kiuj kredas, ke profesia gazeto, sub ĉiuj aspektoj, povos helpi la evoluon de nia afero en la mondo.

La afrikano kalkulu kun aksiomoj

Ni ŝatus instruojn, kiuj konfirmas kion ni scias, dum kion ni scias, tio ne ebligas al ni progresi. Tute mankas al ni fleksiĝemo por lerni, ŝanĝiĝi por iri antaŭen. Doktoro SIMONTON, unu el la plej bonaj specialistoj pri kuracado de kancero kaj ĉiuj aliaj malsanoj, havis ian kredosistemon fleksan.

La Biblio klare montras, ke ni devas konstante ŝanĝiĝi pere de renovigo de la pensmaniero por distingi kio estas bona, utila kaj perfekta. Alidire, sen renovigo de la pensmaniero, sen ŝango de mensostato, oni neniam scios kio esta bona, utila kaj perfekta.

La Nobla Korano instruas, ke Dio nenion povas fari por popolo, kiu ŝanĝas nenion en si. Alidire, se vi daŭre pensas la saman aferon, Dio donos al vi la saman aferon. Estas do necese malkovri kaj apliki novajn aksiomojn por havi transformitan vivon.

Aksiomo estas evidenta propono, el kiu oni tiras konsekvencojn logikajn. Iam, al studentoj afrikaj en Ĉinio la profesoro diris: “Oni laboras en la tago kaj dormas en la nokto.” La studentoj reagis por demonstri la malon. La profesoro ripetis la saman diron evidentan, ĝis studento faris la bonan demandon, kial la profesoro tion diras.

La profesoro respondis: “Se vi ne dormas la nokton, vi konstatos, ke ok horoj da dormado en la tago ne ebligos al vi reakiri la necesan energion por la laboro kaj tial vi estas devigata dormi la sekvan nokton por denove farti bonege.” Neniu estas devigata sekvi la aksiomojn, sed oni devas kalkuli kun ili kaj antaŭvidi kiel malpliigi la konsekvencojn kiam oni decidis ĉirkaŭiri ilin.

La homo evoluas en kvar sferoj: la korpa, kiu estas malforta kaj videbla kaj kiu volas, ke oni agu laŭ la videblaĵoj; la emocia sfero kiu postulas perfektan regadon de la emocioj; la mensa sfero, kiu ŝatus, ke per la potenco de la parolo ni modifu niajn pensojn por modifi niajn realaĵojn, niajn emociojn, nian sorton; kaj fine la sfero spirita, kiu per agoj pertubas la leĝojn naturajn kaj implicas reagojn ofte tragikajn. Bona menstrejnisto intervenas nur en la sfero mensa kaj pro tio kontrolas tute facile la tri aliajn sferojn de la vivo.

Por resaniĝi de malsano ĉe piedo, la korpo utiligas produktojn por rekte ataki la malsanon, la emocia sfero emociojn, kiuj subtenas la malsanon ĉe la piedo, dum la spirita kunigos entojn resanigajn kaj la mensa nur agas kiel Dio por instali per nenio krom la parolo la ideon de saneco.

La ĉefa aksiomo de la saneco konsilas forigi de sia kapo ĉiun ideon de malsaneco kaj pensi nur pri bona farto. Kiu havas malsanan koron, tiu devas ripeti: “Mi havas perfektan koron.” La precipa aksiomo de la feliĉo estas kredi sian bonan stelon, paroli, pensi, kaj spiri nur pozitivecon. La ĉefa aksiomo de prospero estas proklami, pensi kaj senti la prosperecon. La ĉefa aksiomo de la perlaboro estas proklami, pensi, senti sian rajton perlabori.

Kiuj dubas, al tiuj mi ŝatus memorigi, ke la parolo de Dio deklaris, ke la malfortulo devas ripeti, ke li estas forta. Kion ni devas fari, tio estas ne distanciĝi de sfero por aliri alian, sed povi emfazi la mensan dimension por kontroli aliajn per forta mensostato. Ni priparolu feliĉon, sanecon prosperon, ni vizitu tiujn, kiuj same faras kaj Dio zorgos pri la cetero.

Mi amas vin, mi respektas vin, mi deziras ĉion plej bonan al vi.

Franclingva kroniko de Coach Patrick POGNON kun la esperantigo de GBEGLO koffi

PS: Kiuj interesiĝas pri tio ĉi, tiuj povas :

– Aliĝi al la retlisto franclingva CERVEAU COLLECTIF AFRICAIN, sendante malplenan mesaĝon al cerveaucollectifafricain-subscribe@yahoogroupes.fr, kaj poste konfirmi respondante la alvenintan mesaĝon respondan.

– Aliĝi al grupo FIAD-ESPERANTO en ties retlisto esperanta fiad-esperanto@googlegroupes.com aŭ simple rilati kun GBEGLO Koffi

– Viziti la retpaĝaron: www.fiad-solutions.org.

 

 

 

 

LA AFRIKANO KALKULU KUN AKSIOMOJ

Ni shatus instruojn, kiuj konfirmas kion ni scias, dum kion ni scias, tio ne ebligas al ni  progresi. Tute mankas al ni fleksighemo por lerni, shanghighi por iri antauen. Doktoro SIMONTON, unu el la plej bonaj specialistoj pri kuracado de kancero kaj chiuj aliaj malsanoj, havis ian kredosistemon fleksan.

La Biblio klare montras, ke ni devas konstante shanghighi pere de renovigo de la pensmaniero por distingi kio estas bona, utila kaj perfekta.Alidire,  sen renovigo de la pensmaniero, sen shango de mensostato, oni neniam scios kio esta bona, utila kaj perfekta.

la Nobla Korano instruas, ke Dio povas nenion por popolo, kiu  shanghas nenion en si. Alidire, se vi daure pensas la saman aferon, Dio donos al vi la saman aferon. Estas do necese malkovri kaj apliki novajn aksiomojn por havi transformitan vivon.

Aksiomo estas evidenta propono, el kiu oni tiras konsekvencojn logikajn. Iam,al  studentoj afrikaj en Chinio  la profesoro diris :”Oni laboras en la tago kaj dormas en la nokto”. La studentoj reagis por demonstri la malon. la profesoro ripetis la saman diron evidentan, ghis studento faris la bonan demandon, kial la profesoro tion diras.

la profesoro respondis :”se vi ne dormas la nokton, vi konstatos, ke  ok horoj da dormado en la tago ne ebligos al vi reakiri la necesan energion por la labori kaj tial vi estas devigata dormi la sekvan nokton por  denove farti bonege”. Neniu estas devigata sekvi la aksiomojn, sed oni devas kalkuli kun ili kaj antauvidi kiel malpliigi la konsekvencojn kiam oni  decidis chirkauiri ilin.

La homo evoluas en kvar sferoj : la korpa, kiu estas malforta kaj videbla kaj kiu volas, ke oni agu lau la videblajhoj; la emocia sfero kiu postulas perfektan regadon de la emocioj ; la mensa sfero, kiu shatus, ke per la potenco de la parolo ni modifu niajn pensojn por modifi niajn realjahojn, niajn emociojn, nian sorton; kaj fine la sfero spirita, kiu per agoj pertubas la leghojn naturajn kaj implicas reagojn ofte tragikajn. Bona menstrejnisto intevenas nur en la sfero mensa kaj pro tio kontrolas tute facile la tri aliajn sferojn de la vivo.

Por resanighi de malsano che piedo, la korpo utiligas produktojn por rekte  ataki la malsanon, la emocia sfero  emociojn, kiuj subtenas la malsanon che la piedo, dum la spirita kunigos  entojn resanigajn kaj la mensa nur agas kiel Dio por instali per nenio krom la parolo la ideon de saneco.

la chefa aksiomo de la saneco konsilas forigi de sia kapo chiun ideon de malsaneco kaj pensi nur pri bona farto. Kiu havas malsanan koron, tiu devas ripeti :”Mi havas perfektan koron”. La precipa aksiomo de la felicho estas kredi sian bonan stelon, paroli, pensi, kaj spiri nur pozitivecon. La chefa aksiomo de prospero estas proklami, pensi kaj senti la prosperecon. La  chefa aksiomo de la perlaboro estas proklami, pensi, senti sian rajton perlabori.

Kiuj dubas, al tiuj mi shatus memorigi, ke la parolo de Dio deklaris, ke la malfortulo devas ripeti, ke li estas forta. Kion ni devas fari, tio estas ne distancighi de sfero por aliri alian, sed povi emfazi la mensan dimension por kontroli aliajn per forta mensostato. Ni priparolu felichon, sanecon prosperon, ni vizitu tiujn, kiuj same faras kaj Dio zorgos pri la cetero.

Mi amas vin,  mi respektas vin, mi deziras chion plej bonan al vi.

Franclingva kroniko de Coach Patrick POGNON kun la esperantigo de  GBEGLO koffi

PS : Kiuj interesighas pri tio chi, tiuj povas :
-    Alighi al la retlisto franclingva CERVEAU COLLECTF AFRICAIN, sendante malplenan mesaghon al cerveaucollectifafricain-subscribe@yahoogroupes.fr, kaj poste konfirmi respondante la alvenintan mesaghon respondan.
-    Alighi al grupo FIAD-ESPERANTO en ties retlisto esperanta
fiad-esperanto@googlegroupes.com au simple rilati kun GBEGLO Koffi
-    Vizitante la retpagharon : www.fiad-solutions.org

Tricent aliĝintoj al BET-52

Hieraŭ, la 12an de junio, la organizantoj de la 52aj Baltiaj Esperanto-Tagoj (BET-52), kiuj okazos la 2–10an en julio en Birštonas (Litovio), registris aliĝinton №300. La aliĝintoj al BET-52 loĝas en 29 landoj. Preskaŭ duono da aliĝoj, nature, estas el Litovio – 148 personoj. Sekvas Pollando kun 29 aliĝintoj. La trian lokon okupas Ruslando kun 27 aliĝintoj, 19 aliĝintoj reprezentas Latvion. Sekvas 25 landoj kun malpli ol dek aliĝintoj.

Legu pli en la novaĵretejo La Balta Ondo
http://sezonoj.ru/2016/06/bet-53/

2016-06-11 — Fugida ex Bahrain

AUDI REGISTRATION DE SON (accentu hungarian)

40476794Li activista por jures homan e dissidenta politic Zainab al-Khawaja ha fugit ex Bahrain a Dania, hante esset menaciat per un rea(r)reste. Ella hat esset liberat ex un prison bahrainitic in may, pos que li guvernament de Bahrain a(f)frontat indignation international. Li o(p)position in Bahrain gradualmen evanesce, quo spegula li repression del vive politic in li Golfe Persic pos li revoltes in li annu du mill deciun, queles enervat li monarchs local. (24 | BH)