Monthly Archives: May 2016

Linguo, Stupideso, e nova argumento por la propagado di Ido

Me rilektas la bonega libro The Story of Stupidity (La Historio di stupideso) da James F. Welles, Ph.D. (Mount Pleasant Press 1980). Tre apta nuntempe. Ultre ilua genioza explorado pri stupideso tra la eri, me trovis lo sequanta:

Linguo funcionas ne nur kom komuniko-sistemo por grupo ma anke kom etiko-ideali-sistemo qua definas la vivo mental dil membri e do esas chefa kontributanto a stupideso. Pozitive, linguo evidente kapabligas homi diskutar problemi, procedi e fenomeni olquin li koncie konocas. Altralatere, linguo anke (e plu subtile) influas la percepto-procedo e facas ol tante ambigua ke homi povas aceptar evidenta deskonkordaji inter lia kredi ed agadi en multa grava, ego-definanta eventi. Exemple, la Kruco-militanti mortigis per la nomo di Kristo, e komercisti laboras en la kuntexto parola di kapitalismo por ganar la helpo di guvernerio, se libera konkurenco detrimentas lia propra aferi. … Tale semblas ke la naturo parola di nia skemi formacas la percepto homal per nebulizar la limiti inter desagreabla fakto e dezirata prefero. …

Ni single advere konstruktas nia propra realeso per ta procedo ordinanta percepti segun kategorii. Ti esas nia propra konstrukturi skemal segun nia propra linguo-grupo. Ta konstrukturi lore determinas la mondo mental di singla homo, la reguli dil lango por asignar percepti al kategorii, e la hipotezi kreata por explikar quale varia eventi e kozi perceptita relatas l’una a l’altra. …

Quankam linguo-sistemi agas kom ekrani o sivi inter homi e lia cirkumaji, oli avancigas kooperado inter membri dil group per developar percepto komunal. Samtempe, oli avancigas konflikto inter grupi quale varia lingui facas varia percepti e konocaji en varia socii. Tale linguo esas obstaklo ne sole kontre objektaleso ma anke kontre kooperado inter diversa grupi. Maxim male, linguo impedas homi komprenar to quon li ipse agas. 

Yen la ideo ke nia linguo matral (per qua on pensas) ya ipse posibligas, formacas, mem inhibas nia pensado; ideo ankore disputebla e kontroversala. Ma ni Idisti bone savas, ke lernar stranja linguo apertigas la mento, ne nur per la oportunajo parolar kun exterlandani e lektar libri de altra landi e tempi. Uzar nova vorti esas havar nova idei. Havar nova gramatiko esas havar nova pensado. La menti di ti qui savas multa lingui havas multa penso-moyeni.

Anke, lernar stranja linguo esas lernar ni ipsa. Per nova linguo ni deskovras quale ni ipsa pensas, pensis. Me nultempe parkomprenis mea propra linguo matral til ke me lernis l’anciena Greka. Per ta kompexa linguo (quar modi! tri voci! sep tempi!) me deskovris la kompexeso di mea semblante simpla Angla linguo. L’anciena Greki esis homi simila a me, pensis komprenebla pensaji, ma pensis altramaniere kam me pro lia linguo. Esis ta maniero formacita da lia linguo qua posibiligis multa idei, de la klareso di Homeros til la komplexeso di Aeskhylos e la nebulozeso di Plotinos.

Dro Welles durigas:

Kustumale homi ne povas esar objektala pri li ipsa od irgo pro ke li uzas la etiko-ideali e linguo di lia grupo por judikar lia mondumo. Se homi esas irgo, li esas judikanti, e lia percepti pri kozi ed eventi judikesas kom bona o mala segun la normi formacita da lia experienci social. Quante multe komformeso genitesas da e linguo e normi, tante multe kritiko objektal inhibesas, e stupideso instigesas kande homi adheras strikte a manieri di pensado ed agado neaplikebla a nuna problemi o mem domajanta ti koncernanta.

La chefa argumento por linguo auxiliara esas ke ol faciligas komunikado inter homi. Yen nova argumento: lernar linguo ne nur povas faciligar komunikado inter homi, ma interne ni ipsa. Ol povas liberigar nia propra pensado ed expozar e sapar la prejudiki ni ipse portas en ni. E la Linguo Internaciona, kom maxim facile lernebla linguo, povas rapide efektigar ta bonaji.

Kad lo esas dementa ideo por propagado di Ido, ke ol plubonigas nia menti ed anmi?

Forsan ni nultempe konvinkos l’Europa Uniono adoptar Ido kom interlinguo. Ma ni ya povus atraktar homi qui deziras plubonigar su ipsa. Ni ofras linguo facile lernebla, bela, flexebla, kapabla por omna faki. Ido anke esas bona ponto-linguo a la lingui natural; pos lernir Ido, on povas plu facile lernar, exemple, la Franca.

La plu multa homi lernas stranja linguo nur pro bezono, avantajo, koakto. Lingui kreskas per la povo di olia lando, religio, politiko. Nu, auxiliara linguo intence ne havas lando; ni certe ne deziras ligar Ido ad ula religio o politiko por atraktar adheranti: to esas explicite e juste interdiktata. Ma multa homi exploras la auxiliara lingui por amuzo, e multa homi laboras plubonigar su per varia moyeni. Ka ni anke propagez Ido kom utensilo por plubonigar nia menti ed anmi?

Nu, ni probez omna moyeni por atraktar nova Idisti.

******

Se yes o no, ni devas atraktar homi a nia idiomo. Por atraktar homi ni bezonas verki original, moderna lerno-libri, filmi, kansoni, blogi. Ni ripublikigez l’olda tomi, facez videi, podkasti, konocigez per omna moyeni nia bel idiomo. Me vidas hike ke Gert Heintze dil Germana Ido-Societo ri-imprimas du libreti Idal. Me ipsa intencas editar la rinovigita Dyer dicionarii pos plusa laboro. Ni havas plura Ido-skripteri: Gonçalo Neves tradukas e havas bona blogo; José Cossío Ramírez skriptis du romani, La Aventuri dil Amazonia I e II; Jean Martignon laboregas per Kuriero Internaciona, editis Antologio ek ol, havas blogo, e belege tradukas l’Iliado ed altra verki; Partaka skriptis Habemus LIA, tradukis Dicaji, Citaji, e.c.; Fernando Tejón tradukis La Princeto da Saint-Exupéry. Me ipsa editis du verki original e du tradukuri.

Nuntempe ne esas multa Idisti, e do ne multa lekteri. Ma lekteri ne venos se Ido esas preske nekonocata.

Ni Idisti esas tre (tro) tacema. Ni ne-ofte apogas tala laborado. Ni ne kompras la libri o parolas pri oli. Ni ne komentas ye la blogi. Ofte ni mem ne komunikas kun altra Idisti, ma traktas la L.I. kom privata ludo o kapruptilo.

Se ni facas bruiseto, mem nur inter ni, altri audos. Audante, uli askoltos.

******

Pluse, per Parolez Ido! me saveskis ke ulu volas adjuntar Ido a Duolingo, situo por lernar multa lingui, inkluzante Esperanto e Klingon! Se Klingon, pro quo ne Ido? Se multa Idisti demandas Ido-kurso, la linguo adjuntesos. Irez ed ofrez kontributar kurso. Anke altra situi existas por lernar lingui, e ni devus demandar Ido-kurso che li.

Ma maxim importanta esas ke ni omna parolez pri nia bel idiomo, parolez por kurajigar l’altra Idisti, e parolez laute!

La SUA xerca la puni de mori per la fusilor de Charleston

La departe de justia de la SUA xerca la puni de mori en la caso de la fusilor ci ia mata nove persones en un eglesa en Charleston en la anio pasada.

Loretta Lynch, la avocato jeneral, ia dise ce “la natur de la crimin alegada e la dana resultante” ia es fatores en eleje la puni de mori.

On ia acusa Dylann Roof sur la omisides de nove adorores a un eglesa afroamerican en la site Charleston en la stato Carolina Sude.

La polisia ia dise ce el ia pasa un ora en senta con parocianes ante comensa fusili. La om de 22 anios ia es a un consenta de studia biblial a la Eglesa Bispal Metodiste African Emanuel cuando el ia ataca.

El fronti 33 acusas federal, incluinte crimines de odia, impedi de relijio, e atacas par fusil.

Seguente la polisia, el ave opinas de supremisme blanca e ia ataca la vitimes par causa de se raza.

Miles de persones ia es presente a la funera de un de la vitimes, la prete Clementa Pinckney. Presidente Barack Obama ia es entre los, e el ia fini se loda de la prete par canta la imno Amazing Grace (“Grasia stonante”).

La trajedia ia reinisia debates sur relatas de razas e ia provoca un reata forte contra la bandera batalial de la Statos Federada, pos cuando un foto ia apare en cual la suspetada porta un tal.

Kompleta (preskaŭ) Historio de UK-oj

Kadre de la 52aj Baltiaj Esperanto-Tagoj, kiuj okazos la 2-10an de julio 2016 en Birštonas,
teatro “Verda Banano” prezentos la plej gajan Esperanto-spektaklon de la lastaj 125 jaroj. La kabareda prezento de la Universalaj Kongresoj de Esperanto pritraktas plej diversajn trajtojn de niaj samideanoj kaj priskribas moke nian verdan mondon. Sur la scenejo aperas Alta Kongres-Protektanto kiu, kiel kutime… ne venas al la kongreso kaj sendas leteron angle, kverelo pri la gramatiko de la plej facila lingvo de la mondo, kongresa amo kaj nekomprenebla prelego dum Kongresa Universitato. La spektakton prezentos Georgo Handzlik kaj Saŝa Pilipoviĉ.

Legu pli en la novaĵretejo La Balta Ondo
http://sezonoj.ru/2016/05/bet-47/

Brices de Lego deveni plu violente

Un studia nova dise ce la produidas de Lego deveni sempre plu violente en cuando la fabricores fa un “corsa de armas” per atrae la atende de enfantes en la eda dijital.

Rexercores de Zeland Nova dise ce brices con armas ia deveni plu comun e apare aora en 30% de pacos de Lego, refletante un tende plu jeneral en divertis per enfantes.

Lego dise ce lo usa armas sempre per un intende plu bon, como la salva de la mundo, e ce los es un parte de la developa de enfantes.

En un studia publicida par la jornal enlinia PLOS ONE, rexercores de la Universia de Canterbury ia conclui ce Lego “mostra creses major e esponente de violentia tra la tempo”, con un proportio plu alta de armas aparente entre la pesos de construi e la pacos temida de Lego.

Lego ia apare se armas prima en 1978 cuando un paco de castel ia inclui spadas, axas, e lansias.

“La produidas de la compania Lego no es tan inosente como a un ves pasada,” Christoph Bartneck, ia rexercor xef, ia comenta. “Lo pare ce la violentia en la produidas de Lego ia suprapasa mera la rici de juas.”

Un analise de catalogos de Lego de 1973 asta 2015 ia trova ce la situas imajida ia deveni ance plu violente, tal ce 40% de tota pajes conteni aora alga spesie de violentia como fusili o condui menasante.

La studia ia dise: “Per catura la atende de se clientes, fabricores de juas es simil fisada en un corsa de armas metafor per produidas nova e stimulante.”

Un portavose per Lego ia responde ce la produidas de la compania promove ativias diversa de jua, como construi, fantasia, e disputa. “Como en otra spesies de jua, la jua de disputa es un parte natural de la developa de un enfante. Nos atenta sempre usa comicia cuando posible, car esta aida diminui la grado de violentia.”

En 2003–4, ego ia bancaroti cuasi, cuando juas eletronical ia menasa se futur.

La compania con base en Danmarc ia atenta reinventa se par abrasa la cultur popular, vendente pacos con temas liada a francisias major de sinema, como Star Wars, Batman, e Harry Potter.

La resulta ia es des-un anios de crese en segue. Plu temprana en esta anio, la compania ia anunsia ce se profita neta en 2015 ia alti par 31% a $1,4 mil milion.

Mark Fettes rekandidatas por la prezidanteco de UEA

En sia raporto al la Komitato de UEA, nun publikigita ankaŭ en la retejo de la asocio, la elekta komisiono, kiun prezidas Ulrich Lins rakontas, ke ĝi ekde la Universala Kongreso en Lillo dediĉis multe da atento al la kunmetado de laŭeble taŭga estraro:

“Ni ricevis kelkajn sinproponojn por estraraneco kaj ankaŭ mem turnis nin al homoj, kiujn ni konsideras taŭgaj por esti estrarano. Pluraj kriterioj devas esti observataj, interalie pri regiona aparteno, pri sekso, pri aĝo. Ne eblis atingi kontentigan ekvilibron. Entute, la nombro de seriozaj kandidatoj restas limigita. Kelkaj verŝajne taŭgaj personoj pro diversaj kialoj, ekzemple la prefero agi kadre de sia Landa Asocio, malakceptis kandidatecon por la Estraro.”

La sep personoj, kiujn la elekta komisiono fine decidis proponi kiel kandidatojn por la nova estraro de UEA estas la sekvaj: Emilio Carlos Vaz Cid, Mark Fettes, Bharat Kumar Ghimire, Lee Jungkee, Stefan MacGill, Martin Schäffer, Maria Rosaria Spanò. La finan elekton faros la Komitato de UEA en Nitro. La elekta komisiono subtenas la rekantidatiĝon de Mark Fettes por la prezidenta posteno, sed cetere ne indikas siajn preferojn inter tiuj kandidatoj aŭ la postenoj kiujn ili povus okupi.

El la nunaj estraranoj en la propono de la elekta komisiono mankas Barbara Pietrzak, José Antonio Vergara kaj la demisiinta Stefano Keller.

La eleje de la presidente osteraices va es postal desideda

Votas postal va deside la eleje presidental de Osteraic, pos cuando la resultas prendeda de voterias ier ia dona un vantaje peti a la aspiror estrema destriste.

La ministreria de internas ia dise ce Norbert Hofer de la Partito de Libria ia sta pico ante se oposor, Alexander Van der Bellen. Si el es elejeda, Hofer va es la xef prima de stato estrema destriste en la Uni European.

Un tema major de se campania ia es la crise de migrores en Europa, do la cuantia de refujadas ia crese rapida.

Sirca 90 mil persones ia reclama refuja en Osteraic en la anio pasada, corespondente a sirca 1% de la popla de la pais, e la Partito de Libria ia fa un campania antimigra.

Oji, on va conta sirca 750 mil votas postal de aprosima 12% de la 6,4 milion votores osteraices.

La eleje presente ia revela un divide profonda sur la dirije cual la nasion debe segue.

Suporta per la Partito de Libria ia crese en anios resente par causa de un frustra grande con la partitos instituida de la sentro sinistra e sentro destra. Temes sur la crise de migrores ia aida plu la destra estrema.

La presidentia es un posto xef ritual, ma un vinse per Hofer ta dona momento a partitos popliste e estrema destriste en otra paises european.

A la ves prima de pos la Gera Mundal Du, ambos partitos sentral ia es eliminada en la ronda prima.

La presidente de la Comision European, Jean-Claude Juncker, e de la Parlamento European, Martin Schulz, ia espresa se ansia sur la posible de un vinse par Hofer.

Pos la conta final de votas a voterias, Hofer ia ave 51,9% e Van der Bellen – un aspiror autonom ma suportada par la Partito Verde – ia ave 48,1%.

Hofer ia comenta ce la vinsor ultima va ave “la taxe de uni Osteraic”. Van der Bellen ia dise ce el ia batalia per la Uni European en se campania.

En la ronda prima en april, Hofer ia gania 35% de la votas e Van der Bellen ia reseta 21%. La resulta ia provoca la canselor Werner Faymann a resinia cuando el ia perde la suporta de se colaborores en la Partito Sosial Democrata.

Acel partito e la Partito de la Popla ia governa Osteraic tra desenios, o solitar o aliada. A la eleje jeneral la plu resente en 2013, los en junta ia gania apena un cuantia sufisinte de votas per governa en un “alia grande”.

La presidente presente, Heinz Fischer, ci ave 77 anios, no ia pote aspira denova pos se du periodos en la posto.

La xef de la Taliban es probable matada

Ofisiores de la SUA dise ce Akhtar Mansur, la xef de la Taliban afgani, ia es probable matada en un ataca airal.

El e un otra combator mas ia es atacada cuando los ia viaja en un veculo en un area distante de Pacistan, prosima a la frontera de Afganistan.

La Pentagon ia confirma ce lo ia atenta ataca Mansur, ma ia dise ce on judi ancora la resultas.

Mansur ia deveni la xef de la Taliban en julio 2015, sustituinte per Mohammand Omar, la fundor e xef spirital.

La ataca ia aveni prosima a la vila Ahmad Wal a sirca 15:00 de ora local ier, e ia es autorida par Barack Obama, la presidente de la Statos Unida.

La Casa Blanca ia comenta ce e Pacistan e Afganistan ia es informada sur la ataca a un tempo corta pos se aveni.

Un comandor anonim de la Taliban ia dise: “Nos ia oia esta reportas nonfundida, ma esta no es la ves prima. Me ia vole sola comparti con vos me propre informa ce Mula Mansur no ia es matada.”

Rumores falsa ia flota comun supra xefes de la Taliban. Omar ia mori en 2013, ma la Taliban no ia confirma esta asta pos la pasa de du anios. On ia reporta ce Mansur ia es matada en un batalia de fusil en la anio pasada, ma la governa afgani ia rejeta esta.

La asinia de Mansur como xef de la Taliban ia es disputada, e un grupo competente ia eleje se propre xef.

La declara par la Pentagon ia dise ce Mansur es ativa envolveda con la projeta de atacas “presentante un menasa a nonmilitares e fortes de securia afgani, nos empleadas, e aliadas”.

La Taliban ia fa ganias pos cuando soldatos internasional ia retira se de un rol ativa combatente en 2014. La fortes de OTAN es sempre plu posada en zonas de batalia per suporta soldatos afgani ci combate la Taliban.

Fuma en la avion cual ia cade a jovedi

On reporta ce fuma ia es detetada en la avion de EgyptAir ante cuando lo ia cade en la Mediteraneo a jovedi.

Sensadores ia persepi fuma en la saleta privata e en la sistemes eletrical de la avion, a mera minutos ante la perde de la sinial, seguente datos publicida par Aviation Herald (Eraldo de Avioni), un pajeria de la industria de aviones.

An tal, on no ia confirma ofisial esta informa.

La vola MS804 ia es viajante de Paris a Qahira con 66 persones.

La Eraldo de Avioni ia dise ce lo ia reseta datos de vola arcivida par ACARS (la Sistem de Adirije e Reporta per Comunicas Avional) tra tre canales nonrelatada.

La sistem ia mostra ce a 02:26 de ora local a jovedi, fuma ia es detetada en la saleta privata de la Airbus A320. Pos un plu minuto, un avisa de fuma en la alcova de avionica ia es transmeteda.

La mesaje final de ACARS ia a veni a 02:29, e on ia perde la contata con la avion a 02:33.

ACARS es costumal usada per envia datos de vola a la airocompanias.

La editor de Jornal Internasional de Securia de Avioni ia comenta ce lo es posible ce un fali tecnical ia aveni: “On ia reporta fuma en la saleta privata, e fuma en la alcova de avionica a pos, e tra un periodo de tre minutos la sistemes de la avion ia descomuta, donce, sabe, esta comensa indica ce lo ia es probable no un saisi, lo ia es probable no un luta en la piloteria – lo ia es plu probable un foco en la avion. Ma esce esta ia es un foco tecnical, un sircuito corta, o esce lo ia es car un bomba ia esplode en la avion, nos no sabe.”

Elas ia dise plu temprana ce la radar ia mostra ce la Airbus A320 ia fa du verjes subita e ia desende tra plu ca 7600 metres ante cade en la mar.

Ier, ecipos xercante ia trova detrito, partes de corpo, sejas e bagaje a sirca 290 cilometres a norde de Alexandria.

Kial afrikanoj ne estas riĉaj?

 

Ĉiu afrikano, kiu havas iom da mono, ŝatus elspezi tiun monon en la landoj de siaj majstroj-koloniistoj. Ili pasigas siajn feriojn eksterafrike, aĉetas domojn ekster Afriko, vizitas lernejojn ekster Afriko, kuracigas sin ekster Afriko…., anstataŭ elspezi tiun monon en siaj propraj landoj profite al siaj popoloj.
Statistikoj montras, ke la mono de judoj iras de judaj manoj al judaj manoj, antaŭ ol iri al manoj de alia popolo, dum la mono de la afrikanoj iras rekte de iliaj manoj al tiuj de alirasaj homoj. Nur 6% de la mono de la afrikanoj restas en sia medio. Tial la judoj estas supre, dum la afrikanoj estas malsupre de ĉiu skalo de la socio.
Konsideru ni la ekzemplon de la prezidento Alassane OUATA de Kotdivuaro. Lia edzino estas judo. Li ĉion akiris de la juda raso: karieron, bonstaton, ktp. Sed kion li povas doni reciproke al tiu ĉi judino? Nepre nenion finance riĉigan, rilatan, ktp. Multaj gvidantoj afrikanoj edziĝas kun judinoj por havi tion, kion la raso afrika ne donas al ili, la riĉaĵon de reto de potenca raso.
Anstatu aĉeti varojn/produktojn eŭropajn, aziajn kaj amerikajn, la afrikanoj povus industriigi Afrikon, starigi instituciojn ebligantajn disvolviĝon de komercado. Kiam amerikano, aziano aŭ eŭropano iniciatas ion, tuj afrikanoj sekvas lin. Sed, kiam afrikano iniciatas ion, la aliaj afrikanoj lin kritikas, humiligas, persekutas kaj eĉ mortigas.
Ekde kiam mi komprenas, ke la kokaĵoj importatajn de Eŭropo (aŭ ankaŭ de aliaj kontinentoj) al Afriko estas destinataj por manĝigi hundojn, mi ne plu manĝas tiajn. Tuj post la pretigado de tiu ĉi kroniko, mi esploros eblecon necesan doni al afrikano la monon, kiun mi elspezas por tiuj nutraĵoj. Jes, mia mono estas destinata antaŭ ĉio unue al la afrikanoj.
La plej granda problemo de la plejparto de afrikanoj estas ke ili neniam rekonas siajn erarojn. Ilia kutimo detrui aŭ mortigi sian samkontinentanon por manĝi kun koloniistoj, ilia nekapablo krei entreprenon kaj generi riĉaĵon, ilia rifuzo lerni kaj apliki regulojn, ilia tendenco malŝpari monon en funebroj, baptiĝo, komuniiĝo estas laŭ ili la eraroj de aliaj personoj.
La afrikano krias kaj denuncas la organizon Francio-Afriko matene je la naŭa horo, kaj je la deka horo li estas en la konsulejo Franca por peti vizon. Li krias kaj denuncas la priŝtelon kaj rabon de Afriko, kaj kelkajn minutojn poste, li estas en benzinstacio TOTAL por aĉeti benzinon, dum samkontinentano havas apude sian benzinstacion. Ni devas konsumi afrikane, pensi afrikane kaj agi afrikane.
Por sukcesi kaj riĉiĝi, la afrikanoj devas plenumi siajn respondecojn. Ili devas unuiĝi, mortigi la nescion, la naivecon, la avidecon, la malgrandanimecon, la perfidon, la kalumniadon, la torpedon, ktp por lerni pensi pri si per si, por lerni gajni propralabore. La lernado estas la bazo de ĉiu disvolviĝo, de ĉiu riĉeco kaj la edukado unue estu kultura.
Karaj fratinoj kaj fratoj afrikanoj, estas nur unu maniero esti afrikano, defendi Afrikon, riĉigi Afrikon kaj sekve esti riĉa, tiu maniero estas konsumi afrikane, pensi afrikane, defendi la afrikan rason, protekti kaj promocii la afrikan rason. Ĉio alia estas nur literaturo. DANGOTE, la niĝeria miliardulo, investas nur en Afriko, kaj Afriko redonas ĉion al li.
Franclingva kroniko de la prezidanto Patrick POGNON de FIAD esperantigita de GBEGLO Koffi

 

KIAL AFRIKANOJ NE ESTAS RICHAJ ?

Chiu afrikano, kiu havas iom da mono, shatus elspezi tiun monon en la landoj de siaj  majstroj-koloniistoj. Ili pasigas siajn feriojn eksterafrike, achetas domojn ekster Afriko, vizitas lernejojn ekster Afriko, kuracigas sin ekster Afriko…., anstatau elspezi tiun monon en siaj propraj landoj profite al siaj popoloj.
Statistikoj montras, ke la mono de judoj iras de judaj manoj al judaj manoj, antau ol iri al manoj de alia popolo, dum la mono de la afrikanoj iras rekte de siaj manoj al tiuj de alirasaj homoj. Nur 6% de la mono de la afrikanoj restas en sia medio. Tial la judoj estas supre, dum la afrikanoj estas malsupre de chiu skalo de la socio.

Konsideru ni la ekzemplon de  la prezidento Alassane OUATA de Kotdivuaro. Lia edzino estas judo. Li chion akiris de la juda raso : karieron, bonstaton, ktp. Sed kion li povas doni reciproke al tiu chi judino ? Nepre nenion finance richigan, rilatan, ktp. Multaj gvidantoj afrikanoj edzighas kun judinoj por havi tion, kion la raso afrika ne donas al ili, la richajhon de reto de potenca raso.

Anstatu acheti varojn/produktojn europajn, aziajn kaj amerikajn, la afrikanoj povus industrigi Afrikon, starigi instituciojn ebligantajn disvolvighon de komercado. Kiam amerikano, aziano au europano iniciatas ion, tuj afrikanoj sekvas lin. Sed, kiam afrikano iniciatas ion, la aliaj afrikanoj lin kritikas, humiligas, persekutas kaj ech mortigas.

Ekde kiam mi komprenas, ke la kokajhoj importatajn de Europo (au ankau de aliaj kontinentoj) al Afriko estas destinataj por manghigi hundojn, mi ne plu manghas tiajn. Tuj post la pretigado de tiu chi kroniko, mi esploros  eblecon necesan doni al afrikano la monon, kiun mi elspezas por tiuj nutrajhoj. Jes, mia mono estas destinata antau chio unue al la afrikanoj.

La plej granda problemo de la plejparto de afrikanoj estas ke ili neniam rekonas siajn erarojn. Ilia kutimo  detrui au mortigi sian samkontinentanon por manghi kun koloniistoj, ilia nekapablo krei entreprenon kaj generi richajhon, ilia rifuzo lerni kaj apliki regulojn, ilia tendenco malshpari monon en funebroj, baptigho, komuniigho estas lau ili la eraroj de aliaj personoj.

La afrikano krias kaj denuncas la organizon Francio-Afriko matene je la naua horo, kaj je la deka horo li estas en la konsulejo Franca por peti vizon. Li krias kaj denuncas la prishtelon kaj raboj de Afriko, kaj kelkajn minutojn poste, li estas en benzinsatacio TOTAL por acheti benzinon, dum samkontinentano havas  apude sian benzinstacion. Ni devas  konsumi afrikane, pensi afrikane kaj agi afrikane.

Por sukcesi kaj richighi, la afrikanoj devas plenumi siajn respondecojn. Ili devas unuighi, mortigi la nescion, la naivecon, la avidecon, la malgrandanimecon, la perfdon, la kalumniadon, la torpedon, ktp por lerni pensi pri si per si, por lerni gajni propralabore. La lernado estas la bazo de chiu disvolvigho, de chiu richeco kaj la edukado unue estu kultura.

Karaj fratinoj kaj fratoj afrikanoj, estas nur unu maniero esti afrikano, defendi Afrikon, richigi Afrikon kaj sekve esti richa, tiu maniero estas konsumi afrikane, pensi afrikane, defendi la afrikan rason, protekti kaj promocii la afrikan rason. Chio alia estas nur literaturo. DANGOTE, la nigheria miliardulo, investas nur en Afriko, kaj Afriko redonas chion al li.

Franclingva kroniko de la prezidanto Patrick POGNON de FIAD esperantigita de GBEGLO Koffi

KIAL AFRIKANOJ NE ESTAS RICHAJ

Estas nenio malbona en tio sed la afrikanoj taskas al si ne kompreni nek sekvi tiajn regulojn bazajn. La afrikanoj mortigas afrikanojn, kontrauas la sukceson de aliaj afrikanoj. 93% da afrikanoj moritigitaj, estas forpasigitaj de afrikanoj. La shtatestroj afrikaj prishtelas la popolon kaj sendas la monon al sia majstroj- koloniistoj, kiuj alpruntas  al ili la saman monon, kiun tiuj shtatestroj devas poste repagi kun altegaj rentumoj.

Chiu afrikano, kiu havas iom da mono, shatus elspezi tiun monon en la landoj de siaj  majstroj-koloniistoj. Ili pasigas siajn feriojn eksterafrike, achetas domojn ekster Afriko, vizitis lernejojn ekster Afriko, kuracigas sin ekseter Afriko…., anstatau elspezi tiun monon en siaj propraj landoj profite al siaj popoloj.
Statistikoj montras, ke la mono de judoj iras de judaj manoj al judaj manoj, antau ol iri al manoj de alia popolo, dum la mono de la afrikanoj iras rekte de siaj manoj al tiuj de alirasaj homoj. Nur 6% de la mono de la afrikanoj restas en sia medio. Tial la judoj estas supre, dum la afrikanoj estas malsupre de chiu skalo de la socio.

Konsideru ni la ekzemplon de  la prezidento Alassane OUATA de Kotdivuaro. Lia edzino estas judo. Li chion akiris de la juda raso : karieron, bonsaton, ktp. Sed kion li povas doni reciproke al tiu chi judino ? Nepre nenion finance richigan, rilatan, ktp. Multaj gvidantoj afrikanoj edzighas kun judinoj por havi tion, kion la raso afrika ne donas al ili, la richajhon de reto de potenca raso.

Anstatu acheti varojn/produktojn europajn, aziajn kaj amerikajn, la afrikanoj povus industrigi Afrikon, starigi instituciojn ebligantajn disvolvighon de komercado. Kiam amerikano, aziano au europano iniciatas ion, tuj afrikanoj sekvas lin. Sed, kiam afrikano iniciatas ion, la aliaj afrikanoj lin kritikas, humiligas, persekutas kaj ech mortigas.

Ekde kiam mi komprenas, ke la kokajhoj importatajn de Europo (au ankau de aliaj kontinentoj) al Afriko estas destinataj por manghigi hundojn, mi ne plu manghas tiajn. Tuj post la pretigado de tiu chi kroniko, mi esploros  eblecon necesan doni al afrikano la monon, kiun mi elspezas por tiuj nutrajhoj. Jes, mia mono estas destinata antau chio unue al la afrikanoj.

La plej granda problemo de la plejparto de afrikanoj estas ke ili neniam rekonas siajn erarojn. Ilia kutimo  detrui au mortigi sian samkontinentanon por manghi kun koloniistoj, ilia nekapablo krei entreprenon kaj generi richajhon, ilia rifuzo lerni kaj apliki regulojn, ilia tendenco malshpari monon en funebroj, baptigho, komuniigho estas lau ili la eraroj de aliaj personoj.

La afrikano krias kaj denuncas la organizon Francio-Afriko matene je la naua horo, kaj je la deka horo li estas en la konsulejo Franca por peti vizon. Li krias kaj denuncas la prishtelon kaj raboj de Afriko, kaj kelkajn minutojn poste, li estas en benzinsatacio TOTAL por acheti benzinon, dum samkontinentano havas  apude sian benzinstacion. Ni devas  konsumi afrikane, pensi afrikane kaj agi afrikane.

Por sukcesi kaj richighi, la afrikanoj devas plenumi siajn respondecojn. Ili devas unuighi, mortigi la nescion, la naivecon, la avidecon, la malgrandanimecon, la perfdon, la kalumniadon, la torpedon, ktp por lerni pensi pri si per si, por lerni gajni propralabore. La lernado estas la bazo de chiu disvolvigho, de chiu richeco kaj la edukado unue estu kultura.

Karaj fratinoj kaj fratoj afrikanoj, estas nur unu maniero esti afrikano, defendi Afrikon, richigi Afrikon kaj sekve esti richa, tiu maniero estas konsumi afrikane, pensi afrikane, defendi la afrikan rason, protekti kaj promocii la afrikan rason. Chio alia estas nur literaturo. DANGOTE, la nigheria miliardulo, investas nur en Afriko, kaj Afriko redonas chion al li.

Franclingva kroniko de la prezidanto Patrick POGNON de FIAD esperantigita de GBEGLO Koffi

La dia la plu calda en Barat

Un site barati en la stato Rajasthan ia rompe la recordo de temperatur de la pais, rejistrante 51°C.

La recordo nova en Phalodi, en esta stato de deserto, ia apare a media de un onda de caldia tra la intera de Barat.

La recordo presedente per la temperatur la plu alta ia es 50,6°C, notada en 1956.

La caldia ia colpa multe de la norde de la pais, do la temperatur es ja plu ca 40°C tra alga semanas.

On esperia sempre semanas de sol forte e caldia cresente ante la saison de monson en Barat, ma lo es nonusual ce la temperatur esede 50°C e menasa la vive.

La ofisia de meteorolojia ia publici avertis de “onda de caldia sever” tra partes grande de la statos norde e ueste de Barat per la fini de semana.

Barat declara un onda de caldia cuando la temperatur masima ateni 45°C, o sinco grados plu alta ca la promedia per la area en anios presedente.

En esta estate, la caldia ia prende desuples de vives en Telangana e Andhra Pradesh, statos sude.

On previde un libri permanente de la caldia sola cuando la monson va ariva. Esta aveni normal en la media de junio.

2016-05-19 — Pluvegoj kaj elektoj en suda Hindio

AŬSKULTU SONAN REGISTRAĴON (turka akcento)

82051595 La nombro de mortoj post tri tagoj de pluvego kaj glitoj de tero en Srilanko altiĝis al ĉirkaŭ kvardek. Ĉirkaŭ ducent familioj malaperis kaj savantoj tiris korpojn el la koto. Pluvegoj ankaŭ trafis la najbarajn sudbaratajn ŝtatojn — Tamilnadon kaj Keralon, kie ankaŭ estas elektoj de ŝtataj leĝdonaj asembleoj. Socialdemokratoj (Tutbarata Dravida Progresa Federacio de Annadurai) de la tamilnada ĉefa ministrino Jayalalithaa Jayaram ŝajnas laŭ tendencoj gajni Tamilnadon por la dua periodo. (527 | IN)

Un avion misre desapare en vola de Paris

Un avion de EgyptAir cual ia es portante 66 persones de Paris a Qahira (Cairo) ia desapare de radar.

La Airbus A320 ia asenti supra la este de la Mediteraneo, corta pos entra a la airospasio misri.

La airocompania dise ce lo ia reseta un sinial per aida ante cuando la avion ia sesa es detetable par radar.

En la vola MS804, on ia ave 56 pasajores – incluinte tre enfantes – sete ecipores, e tre securiores. La pasajores ia inclui 30 misris, 15 franseses, un brites, du iracis, e ance viajores de Canada, Beljia, Cuait, Arabia Saudi, Jazair, Sudan, Txad, e Portugal.

La avion ia parti de la airoporto Charles de Gaulle en Paris a 23:09 de ora local a la sera de ier, e la intende ia es ce lo va ariva en la capital de Misre oji, corta pos 3:00 local.

Lo ia vola a 11 300 metres supra la Mediteraneo cuando on ia perde la contata a 02:45 de ora de Qahira.

La autoriosas elinica ia acompania soldatos misri en la opera de xerca.

Plu temprana, un ofisior sitada par la jornal misri Al-Ahram (“La piramides”) ia dise ce la contata final con la avion ia aveni a des minutos ante se desapare, e ce no sinial per aida ia es enviada. Ma EgyptAir ia tuita ce la aparatos de crise de la avion ia envia un tal sinial.

La avion ia vola de Asmara en Eritrea a Qahira, e de ala a Tunis (la capital de la pais con la mesma nom), ante vade tra Qahira a Paris.

Sherif Ismail, la ministro xef de Misre, es a la airoporto en Qahira con la familias de los ci ia es en la avion.

En marto, un avion de EgyptAir ia es saisida en viaja e diverjeda a Cipros. La atacor ia sede plu tarda e tota ostajes ia es librida.

En otobre pasada, un avion rusce de pasajor en vola de Sharm el-Sheikh ia cade a la penisola Sina, matante tota se 224 persones. Ofisiores en Rusia e Misre ia dise plu tarda ce lo ia es tirada a tera par un aparato esplodente, e ativistes de Daex ia dise ce los ia bombi lo.

2016-05-18 — Terrae motus in Ecuadoria

AUDI PRAELECTIONEM SONITAM (accentu Hispanico Columbiano)

228789Terrae motus fortis magnitudinis sex et septem partes decimae prope Muisne Ecuadoriae boreooccidentalis in ora Pacifica mane factus est. Terrae motus alter magnitudinis sex et octo partes decimae prope Quinindé sive Rosa Zárate Ecuadoriae occidentalis circa meridiem factus est. Nunc mensis secundus circiter septingenti homines mortui sunt terrae motu multo fortiore, pessimo post multa decennia, quo aedificia collabebantur, viae flectebantur et permulta damna illata sunt. (79 | EC)

Tri ‘rant’-i

Til nun en ica blogo me esas tre serioza. Nun es bona tempo por amuzo.

Hike me prizentas la jenro deklamacho – Angla: rant. La Angla vorto ‘rant’ havas aparta signifiko e nuanci: deklamo emocoza, emociganta, neregulizita, fanatika, ulfoye neracionoza, desordinita, dementa, mem danjeroza. La ‘rant’-o perturbas, incitas, iracigas, ofensas (ecepte ke on konkordas!). ‘Rant’-o postulas atenco. ‘Rant’-o klamas: Askoltez! Plu precize: Askoltez!

Nu, nuntempe ni havas multa ‘rant’-anti. La inter-reto instigas ‘rant’-i; on povas diskursachar furioze preske sen konsequantaji. Ed en Usa ‘rant’-anti evidente kaptas nia politiko. Tala deklamachi ne amuzas, ma pavorigas racionoza homi. Ma historiala ‘rant’-i esas ofte tre interesiva ed instruktiva. Do, sequas tri ‘rant’-i da Italiano, Franco, e probable Usano, de la fanatika a la cinika a la tote dementa (o ka ol esas dementa?).

Mea tacema Idisti, memorez: Nulo kaptas askoltanto sen facar bruiso!

Adavane, Ikonoklasti!

Renzo Novatore, pseudonimo di Abele Rizieri Ferrari (12 mayo 1890 – 29 novembro 1922), esis Italiana anarkiisto ed individualisto, influita da Nietsche, de Sade, e l’inventinto dil klamo-punto.

Historio, materialismo, monismo, pozitivismo, ed omn altra ‘ism-’i di ta mondo esas old e rustizita utensili quin me ne plus bezonas od atencas. Mea principo esas vivo, mea fino esas morto. Me volas vivar intense mea vivo ed embracar tragediale mea morto.

Vu vartas la revoluciono? Vartez! Mea propra revoluciono ja komencis ante longe! Kande vu esos pronta (per Deo, quala senfina vartado!) me iros kun vu kelkatempe. Ma kande vu haltos, me duros per mea voyo dementa e triumfal vers la granda e sublima vinko dil nulo!

Irga socio quan vu konstruktos havos sua limiti. Ed exter la limiti di irga socio iros la nedocila ed heroala vaganti kun sua nedomtita e virga pensaji – ti qui ne povas vivar sen projetar sempre nova e terorinda explozi rebela!

Me esos inter li!

E pos me, kam ante me, sempre esos ti dicante a sua kompani:

‘Do prefere turnez tu a tu ipsa kam a tua dei o dia idoli. Trovez lo celata en tu; ektirez ol aden la lumo; montrez tu ipsa!’

Pro ke omnu qua, serchante sua propra interneso, extraktas lo misterioze celata en su esas ombro eklipsanta irga soci-formo qua povus existar sub la suno!

Omna socii trepidas kande la desestimanta aristokrataro di la vaganti, le ne-acesebla, le unika, la reji dil idealo, e la vinkanti dil nulo rezolveme avancas. Do venez, Ikonoklasti, adavane!

‘La Minacanta Cielo ja Obskureskas e Taceskas!’

Literaturo e la ceteri

Philippe Soupault (2 agosto 1897, Chaville, Hauts-de-Seine – 12 marto 1990, Paris) esis Franca skriptisto, Dada-isto e, kun André Breton, fondis Surrealismo.

‘Pro quo tu skriptis manifesto?’ Li kriis.

Me skriptis manifesto pro ke me havis nulo por dicar.

Literaturo existas, ma en la kordio di imbecili.

Esas absurda separar la skribisti bona de la mala. Unlatere esas mea amiki, altralatere la ceteri.

Kande mea samtempani komprenabos ta kozi, forsan ta-instante ni respiros plu kontente e povos apertar nia okuli o boko sen timo ad asfixio. Me pluse esperas, ke ta homi pri qui me parolas e qui havas nur la maxim charmega desestimo por me nultempe komprenos irgo. Yen la nura favoro quan me pregas de li.

To quon li kriachas pro etiko, tradiciono, literaturo esas sempre la sama kriacho, la sama lamento. Lia desestimanta rideto esas a me tam dolca kam la pasiono di lia majestoza spozini. Li povas desprizar me; li nultempe saveskos to quon me pensas pri me ipsa, pro ke mea vivo kuras quale la horloj-indici.

Ti omna homi nultempe mem havos la kurajo ba-ar por montrar lia repugneso. Me, me havas la kurajo ba-ar e kriar ke ca manifesto esas idiota ed havas kontredicaji, ma me konsolacas me memorante ke ta famoza literaturo, ta floro, naskis en la diafragmo di kretini, esas mem plu stupida.

de La NEVIDEBLI

Ne-solicita manuskripto recevesis da Hugh Fox en 1975. La autoro nomizis su Thibaut D’Amiens (nomo di arki-episkopo di Rouen en 1229!). La manuskripto esas konspiro-teorio pri la dominaco dil homaro da maligna, deatra enti: la Nevidebli. La manuskripto publikigesis da Horizon Press en 1976. Hugh Fox longe e vane serchis l’autoro, e pose sufris mento-krulo.

Quante plu ni proximeskas la NEVIDEBLI, tante plu li nevidebleskas. Logiko-linei konvergas, ni proximeskas konfronto—e vice konfrontas trompilo-realaji qui ditenas ni dum ke la Nevidebli ipsa (konocanta lore ke li esas sequata!) okupas su per krear tota serii di plusa kontre-realaji konstruktita segun la logiko-linei qui duktas ultre la trompili.

Rezumar nia explorado til nun:

1. Semblas ke, segun reala ‘povo,’ la vera kapableso ‘movar’ ed ‘agar’, nacionala guvernerii e land-limiti esas iluziona, e pozita super la substrukturo dil mondala naciono-populi esas korporacionala strukturo surnacional qua esas formacita da kompanio-serio havanta simila skopi ed intenci.

2. Ica korporacionala strukturo surnacional guvernas e la Paco e la Milito, esas surmorala segun la senco ke milito-produkturi e paco-produkturi esas esence nur produkturi e lia produkturo-naturo restas libera de irga modifiko.

3. Ne multo de ca korporacionala vendo-strukturo surnacional koncernas la ‘konservado-cickli’ qui ri-kolokas energio en la tota sistemo mondal. La vendo-strukturo ne sucias la nutraji, vesti o domi, vice atencas la un-voya diminuteso (exhausto) di omna energio-resursi. Un merkinda exemplo: la interplektajo dil automobilo- e petrolo-industrii.

4. La lasta teleologiala ‘fino’ di ta strukturo korporacional esas exhaustar omna resursi mondal, mortigar la mari, destruktar la aero (omni interligita procedi segun la tota mondala vivo-apoganta sistemi) e lore abandonar la Tero e diplasar su a l’extera spaco.

5. Irga homo o grupo esforcanta irgamaniere obstruktar la skopo di ca projeto esas quik mortigita per multa moyeni (tale nomata morti naturala, aviono faleganta, e.c.) ofte da pos-hipnotigata Guli imperata ne nur obliviar lia nuna programi ma tote ne konocas la supera projeto dil Nevidebli pri destrukto mondala.

6. Pri la korporacional-financala povo-strukturi, povas esar nur un posibla plu alta energio-strukturo kam la ‘kompanii’ ipsa, la ‘energio’-unajo di operaci korporacional, PEKUNIO, altra vorte, LA BANKI.

7. La nukleo di omna korporacional-financala povo, do, esas la prezidanto/prezidanti di la komitati di la maxim granda banki quale Chase Manhattan.

8. La Nevidebli, do, konstitucas mikra grupo di surnacionala interligita bankist-industrialisti en la manuo di qui FINE ESAS OMNA MONDALA POVO. Semblas ke li esas la vera Mondo-Guvernanti—la reala NEVIDEBLI—e la kulpo di la vasta mortigado di nuntempa Milito, la kulpo di la kapavana kurado vers Mar-ocido e Ter-ocido, konkluze mustas asignesar a li.

Mexico proposa legali sposis ge

La presidente de Mexico, Enrique Peña Nieto, ia proposa un reformi constitual per legali sposis omosesal tra la pais.

La deside segue un judi par la Corte Suprema cual ia abri la via per tal unis.

Sposis ge es legal sola en la capital – la Site Mexico – e en alga statos.

En otra partes de America Latina, sposis omosesal ia deveni ja legalida en Arjentina, Brasil, Uruguai e, la plu resente, Colombia.

La Corte Suprema de Mexico ia deside en la anio pasada ce lo es nonconstitual ce la statos de la pais proibi tal sposis.

Peña Nieto ia fa la anunsia a un aveni per onora la dia nasional de Mexico contra omofobia.

A Twitter, la presidente ia dise: “Per un Mexico incluinte cual reconose en diversia un de se fortes la plu grande.” El ia ajunta la parola grilida “#SinHomofobia”.

La imajes de el e la governa mexican en Twitter ia es miscada con la bandera de colores de arco de sielo cual representa la orgulo ge.

Arjentina ia es la pais prima de America Latina cual ia legali sposis omosesal en julio 2010.

En pasada, la partito cual governa Mexico – la Partito Revoluinte Institual – ia es sempre orgulosa ce lo ia suporta la valuas tradisional de la sosia mexican. Ma la move par la presidente es cisa un reconose par la governa ce la disposa sur diretos ge ia destensa en anios resente.

Un xef de Xina visita Hongkong

En Hongkong, un securia forte es ativa per la visita de un ofisior major de Beijing.

Zhang Dejiang, la om encargada con cosas de Hongkong en Beijing, va ariva entre consernas sur la libria de la teritorio e sur interferes par Xina.

On ia posa plu ca 6000 polisiores, ia proibi avionetas, e ia erije paradores alta en areas sentral.

Grupos prodemocrata dise ce los va fa protestas en la visita, an tal.

Zhang, ci es ance la presidente de la Comite Permanente de la Congresa Poplal Nasional e donce la xef tre de Xina, va parla a un confere economial en se visita de tre dias, ma va encontra ance un grupo de legores prodemocrata.

Mera a oras ante se atera, ativistes ia desplia un bandera sur la colina Beacon Hill en Hongkong. Lo ia ave la testo: “Me desira la direto vera universal de vota.” On ia sutrae la bandera a pos.

Zhang es la ofisior xines la plu major ci ia visita Hongkong de pos 2014, cuando miles de protestores ia ocupa partes grande de la site per esije un vota completa libre.

A pos, alga grupos localiste ia apare e ia mostra ce los es preparada per usa violentia per combate lo cual los vide como un dilui de la identia de la site, temente un influe cresente sosial e political de Xina continental.

En febrero, sentos de protestores, nurida par tal sentis localiste, ia escava e lansa brices en un scaramuxa violente con la polisia ci ia atenta clui un mercato noturna de comedas. La protestores ia regarda la mercato como un simbol de tradisiones local.

Plu temprana en esta mense, reportas ia dise ce on ia usa cola per reforti petras de pave sirca la legeria afin on no pote usa los como misiles.

E ier, un om de Hongkong ia es arestada en Shenzhen, pico a la otra lado de la frontera, per atenta compra un avioneta sur cual on ia alega ce el intende usa lo per disturba la visita.

La intensia de securia sirca la visita de Zhang es un indica de la nivel de ansia de la autoriosas. Ma ativistes prodemocrata es iritada ce on ia refusa ce los prosimi a la visitor, e ia promete defia la restrinje.

Hongkong ave librias cual on no trova en Xina continental. Estas ia es un parte de esensal de la acorda fada cuando Britan ia redona Hongkong a Xina en 1997.

Ma un ansia ce tal librias pote deveni debilida ia es asentuada par la desapare de sinco vendores de libros de Hongkong, conoseda per publici libros controversa sur xefes xines.

On ia descovre ce autoriosas de Xina continental ia deteni la omes en lo cual la departe de esternas de la Rena Unida ia descrive como “un nonsegue major” de protocol.

Colombia saisi un cuantia recordo de cocaina

La polisia en Colombia dise ce los ia saisi un cuantia drogas nonlegal la plu grande de se istoria – cuasi oto tones de cocaina.

La drogas ia es ascondeda en un cultiveria de bananas prosima a Turbo, un vila costal en la norde-ueste de la pais.

La drogas ia parteni a Clan Usuga, un gang de criminores. On ia aresta tre suspetadas, ma tre otras ia evade.

Cuasi 1,5 tones ia es envolveda “e preparada per vade a la mercato esportal”, seguente Luis Carlos Villegas, la ministro de defende.

Esta ia es la catura de cocaina la plu grande sur teritorio colombian, an si cisa saisis pico plu grande ia aveni a mar.

La ocupa xef de Clan Usuga es la contrabanda de drogas, ma on ia acusa lo ance de estorse, mina nonlegal, desapares forsada, e omiside.

La polisia colombian estima ce la gang ave sirca 2000 membros ativa. En la sinco anios pasada, la fortes de securia ia catura 6700 membros.

Plu temprana en esta mense, la governa de la pais ia dise ce lo va inisia atacas airal contra ganges ci contrabanda drogas o fa minas nonlegal.

La stratejia nova foca a tre ganges – Clan Usuga, Los Pelusos e Los Puntilleros.