Monthly Archives: August 2015

Simboles de Bliss en la pais de mervelias: Alice per nonparlores

Fonte: Michael Everson, volum 1, paje 695
Simboles de Bliss ia es inventada par Charles K Bliss en la desenio de 1940, como un lingua aidante internasional, vidal, ideografial, e sin pronunsia. Los no ia susede, ma en la desenio de 1970, un ospital en Toronto ia descovre ce los permete bon la comunica par enfantes serebral paraliseda. Tal enfantes, ci pote comprende la parla de otras ma no pote parla mesma, es capas de indica simboles sur un carta.

La organiza BCI ia developa la vocabulo, cual ave aora sirca 4900 lexemes fundal. On combina los per formi parolas nova: “Alisia” es traduida como “nometa simbolin + xica + desira + comprende” (= Xica Curiosa).

La vocabulo ia es un problem en tradui Alisia en la pais de mervelias a Bliss: per esemplo, en capitol 7, no parolas ia esiste per “confusa”, “cortesia”, “melasa”, o “interompe”.

Un defia plu grande ia es tradui la bromas de parolas e la poesias a un lingua sin fonolojia e sin silabas. Per la bromas, Everson ia xerca simboles con similias vidal. Per la poesias, el ia iniora la scande, ma en la Coda de la mus (cual ave un forma vidal) el ia atende la longia de la simboles.

GANESH E LA LAKTO-MIRAKLO

« Ho Deo Mea, venez manifestar tua prezenteso en ica statuo, plasizez tu en ol. Ica imajo divenez korpo por tu. » – segun Atharva Veda (Le « Veda » esas sakra texti di India qui evas plu kam 3 000 yari).

 

Ye la 21ma di septembro 1995, semblas ke Ganesh (deajo kun elefanto-kapo, tre amata e populara en India) t.e. la deo dil obstakli e di la sajeso respondizas ica « Veda »-ala prego qua esas extreme anciena. La magazini, la laboreyi, la kontori klozesas en la skopo ke singlu povez irar por nutrar la Deajo. La turbi amaseskas an la pordi dil templi e milioni de lakta litri desaparas ye la astonegata o joyoze admiranta okuli dil testi.

Mem en Francia on audis, che la radiofonala* staciono France-Culture, la informajo pri ta favoro-dio e pri to quon la informili nomizis « la lakto-miraklo ».

Omno komencis frue matine. Esas 5 kl., t.e. la tempo dil jornesko, e konseque, la oportuna instanto en India por veneracar la Deo dil komenci, nome Ganesh. La « puja » (rituaro) qua facesas singladie, honore a lu, konsistas ek ofrar a lu diversa kozi : lumo, flori, incenso, « vibhuti » (sakra cindro) ed anke lakto, qua esas pureso-simbolo.

Ma itadie, eventas nekustumalaji. Viro habitanta preurbo di New Delhi sonjis ke Ganesh tre deziras absorbar lakto. Konseque, il iras, quik de la auroro, a la maxim proxima templo ube skeptika sacerdoto permisas a lu ofrar kulieredo de lakto a la petra statuo. E lore, astonegante, desaparas la lakto, « magiale konsumata dal Deo ». Ed ica fenomeno repetesas. Dum tempo de kelka hori, la informajo difuzesas rapidege e la templi di tota India vizitesas da kurioza ed entuziasmoza turbi. Singlu volas ofrar ulo, e por singlu la fakto esas la sama : senegarde ke Ganesh esez ek petro, bronzo, arjento o ligno, la lakto, qua ofresas a lu per proximigar la kuliero de lua rostro, lua dentego o lua boko, desaparas kelka sekundi pose, kelkafoye kelka minuti pose. Ne importas ke la ofrajo donesez devocoze o pro nura kuriozeso,

da fervoroza hinduisto, Mohamedano o mem ateisto, la rezulto sempre esas la sama : GANESH DRINKAS LA LAKTO.

La hinduisti ya savas ke Ganesh esas gurmanda Deo, nu itadie, lu pruvas a li ke lu vere meritas lua reputeso, nam lo esas mili de lakta litri qui

desaparas ! En Mumbay (Bombay) o Delhi, la magazini fine indijas la precoza liquido. Singlu volas experimentar o verifikar da su ipsa ica

nekredeblajo. La homi stacas en serii qui plulongeskas alonge la templi, e viri, mulieri, same kam pueri, vartas kun laktopoti enmanue, dum plura hori por povar travivar ica extraordinara okaziono.

Ni askoltez l’experienco di Jay Debashi, jurnalistino, tale quale el deskriptis ol por la kolumni dil jurnalo NEW DELHI ORGANISER :

« Lo esas quaze benediko ! » elu dicas. Multa personi quale

Rilke Verma di la jurnalo TIMES opinionas ke ico esas vere miraklo. « Pro ke me esas religiema persono, me iris unesme a chambro e me lokizis kulieredo de lakto kontre la fotografuro di Ganesh. Me astonesis vidar ke, kelka sekundi pose, la kulieredo esis mi-vakua. Me verifikis ke la kadro dil fotografuro ne esas humida. Fakte, ol esas sika. Me ne povis kredar to quon me esas vidanta. Ico esas klare mesajo dal Dei dicante « Ni esas hike, yen la pruvo ». La fakto ke statuo manifestesez , ke ol aceptez la ofraji qui donacesas ad lu, ico eventas tempope en

la hinduismo, ma ico esas rara fenomeno, mem tote eceptala, ed ol grantesas nur a tre devocoza homi. Olim existis Nambi Anbar Nambi, granda santulo vivinta dum la 10ma yarcento, il habitis la regiono Tamil Nadu e Ganesh manjis lua ofraji. E pose la granda mistikulo di Bengal, Ramakrishna Paramahamsa, a qua Kali, t.e. la Deala Matro, manifestesis en la templo di Kalkutta. Ma cadie, la miraklo esas amasala miraklo. Mili de personi koncernesas ed ico eventas en diversa loki di nia planeto. Ganesh ne establisas diferi inter lua adepti,

il benedikas omni e grantas lua favoro ad omni, sen dicerno de la raso, la kasto, la fortuno o mem la religio. Ico esas fenomeno nulatempe eventinta antee e kelka personi interpretas ol kom l’anunco di ciklo-fino e la veno di nova ero o kom signo di la arivo da granda ento sur la Tero.

Dicesas en India, ke kande Krishna naskis la bovini-mamo furnisis tre abundanta lakto, ico esis raporto quan multi opinionis esar nur rakonto… til cadie ! La granda majoritato de la homi agnoskas la lakto-miraklo kom miraklo, t.e. extraordinara evento, neexplikebla per la naturo-legi e qua atribuesas a la prezenteso od a l’ago da deala povo. La plu multa hinduisti konvinkesas pri la reala existo di la dei e di

Deo same kam pri lia interago kun la homo. Jay Dubashi dicas « Se uladie la dei decensas e drinkas kelketa lakto de nia kulieredi, pro quo ico esus miraklo ? Ico esas tote naturala afero ! »

Kompreneble existas tamen kelka skeptika ciencisti qui probas negar la deala manifesto di ca evento. Li parolas pri kapilareso-fenomeno e pri kolektiva histerio. La molekuli sur la rugoza surfaco petra o marmora povas krear kapilaresofenomeno absorbanta la lakta guteti. Cetere oli ne esus reale absorbata dal statuo ma formacus dina strato de guteti ye la surfaco qua esus videbla se la statuo esus nigra. Opoze ad ita expliko on povas dicar : Forsan esas tala pro quo ne ? Ma lore adube iris ica omna lakto ? Ultre lo : qualamotive ica fenomeno nulatempe antee

eventis, nek dum la dek yari qui sequis ica famoza dio 21ma di septembro ’95 ?

La skeptikismo e la dubo sempre akompanas omna extraordinara fenomeni. Kande miraklo efektigesas la homo konfrontesas a lua limiti, il ne plus povas intelektar, il ne plus povas explikar, ulo plu granda kam lu superiras lu. Oportas lore saltar mentale aden lo Deala, altramaniere omno divenas misterioza e nekomprenebla.

 

« Facilesas kredar kande onu vidas. Serchar per onua tota anmo lore ne plus necesesas. Nur deskovras la extersensa vereso ta qua ipsa sua skeptikeson vinkas ». (Yogananda)

 

Por nia Ocidentala menti, la veneraco dil statui en la hinduismo esas kelkafoye desfacile aceptebla. Onu ne tre bone komprenas ita parto de la kulto qua konsistas ek nutrar la statui, purigar oli e varsar adsur lia kapi amaso de sakra pudro, vestizar oli edc… Lore se la statui produktas vivo-signi, movas e drinkas lakto, on vere ne plus savas to quon on devas opinionar ! Por studiar ita miraklo da Ganesh

en lua maxim spiritala dimensiono, me propozas a vu probar komprenar to quo esas vere statuo en la hinduista kulto danke la expliki da Swami Premananda, sajulo di nia epoko vivanta en sud-India : « Kande la templo parkonstruktesas , ilu dicas, la deajo instalesas pos grandanombra festi- e rituaro-dii. Dum la precipua ceremonio onu demandas a Deo* venar por habitar la statuo.

La statuo lore konsideresas kom esante la provizora korpo di Deo quan ni veneracas dum rituaro nomita « puja ». Oportas intelektar ke ni ne veneracas petro o statuo, ma ni sendas nia pregi a la Deajo quan ol reprezentas. » « Ni komunikas kun la Deo per la mediaco di « puja » honore a la Deajo. Lore vibrado prezentesas en la templo ed ol esas quaze granda faro qua donas lumo e guidas la homaro. »

 

Deo* : Deo esas la Universala Forco, la Kosmala Inteligenteso, la Prima Energio, la Suprega Vereso…

 

Sur la interreto on povas serchar

 

(Artiko extraktita de la revuo STARGATE)

 

Exterterani en Nova Zelando

“En lua “Ancient History of the Maori” (Anciena Historio di le

Maori), Nova Zelando, 1889, John White kolektis legendi dil Sudala

Maro kun la skrupuli di ciencisto. Kande lu komencis redaktar sua

verko en 1880, on raportis a lu multa prehistoriala historii qui

transmisesis de unesma informo-fonto a lu da la sacerdoti. Ja en lua

unesma libro la temi traktata esis ube on devas serchar la origino

dil prehistorio:

 

“La genealogio dil dei

La historio dil kreado

Milito en la universo

La kreo di homulo ed homino

La diluvio e raportaji pri la Archo

Mariaji inter dei ed homi

Voyaji inter la Tero ed altra steli

Nutrivi qui falis de la cielo.”

 


Nova Zelando esas prizata lando dal Exterterani
La legendo Rongamai koncernas tribuala militado. Pro timo

desvinkor, la tribuo Nga-Ti-Hau serchis sekureso en fortifikata

vilajo. Kande li minacesis da nevinkebla adverso lore la militisti

Nga-Ti-Hau serchis la helpo dal deo Rongamai. Kande la suno esis

ye lua zenito, la deo aparis.

 

“Lua aparo esis

quale brilanta stelo,

quale fairala flamo,

quale suno.”

 

Rongamal flugis super la vilajo e tervenis:

 

“La sulo movesis,

Nubi de polvo impedis nia vido

La bruiso grondis quale tondro,

Pose quale la impetuoza sono en musloskalio”.

Tale adportesis nova kurajo a la militisti per ica manifesto di

forteso dal deo e li invadis lia astonata enemiki.

 

En la legendo di Tawhaki, la yunino Hapai decensas de la sepesma

cielo por pasar la nokti kun “bela homulo”. Ica selektita viro savas

nulo pri la origino dil yunino; erste kande el esas gravida elu

revelas la “vereso”. El venas de distanta mondo trans ilua

horizonto ube el havas la rango di deino. Lore, cesinte esar yunino,

el naskigas filiino e pose retroiras aden la kosmo.

La diverseso de la helpi per qui la deaji envelopata da misterio

retroiras a l’universo esas perplexiganta. Lore senfina skali uzesas,

e pose desaparas ed esas nultempe rividita, lore turmi existas por

helpar la starto, altrafoye araneo-teli o vito sarmenti esas sate

forta por irigar la voyajeri adciele, ma li esas anke ofte

transportata da uceli o draki, od eniras la vakua spaco sur kordi.

Ma irgequa esez la raporto, olda muliero sempre asistas la departo.

Squatanta sur la sulo, elu kontas terpomi. Elu avertas la deaji pri

“la vento qua suflas ad-tere” e pose el jetas la terpomi aden la

fairo, unope, non, ok, sep, sis, kin… La olda muliero facis reguloza

konto retroe, exakte quale on facas nunepoke che Spacocentro.”

 

Extrakturo de la libro L’ ORO DIL DEI da Erich von Däniken.

 

(Artiklo publikigita en la n°1/2003 di Kuriero Internaciona)

 

“And the mome raths outgrabe”: Tradui Alisia a linguas inventada

Fonte: Sarah L Higley, volum 1, paje 690

Alisia en la pais de mervelias es un obra fundida en la cultur engles. Donce perce on tradui lo a linguas inventada?

Linguas inventada permete ce nos sorti de la Matris de nos linguas propre e esplora la tunel de coneo. La primas ia es strana o mistica: la abracadabra de latina maloiada, o la manoscrito de Voynich (cual ia inspira cisa la Codex Seraphinianus). La Lingua Ignota de Hildegard de Bingen ia ave un vocabulo de 1012 sustantivos, con traduis latina e deutx, ma no verbos o sintatica.

Linguas internasional aidante ia rejeta la tasonomia de ideas de la linguas filosofial de la sentenio 17: on reconose pastinaca e carota car los sona diferente.
 
Esperanto ia gania un comunia internasional de parlores, e es prosima a un lingua natural con se jergo, bromas e leteratur propre. Se sintatica flexable conveni per tradui de otra linguas. Ma linguas franca deveni instituida par acasos de economia, siensa e diverti.

Lojban esplora la ipotese de Sapir–Whorf ce la nos comprende de la mundo es limitada par la strutur de nos linguas, un idea ilustrada par George Orwell en Mil Novesento-Otodes-Cuatro con Newspeak, de cual se vocabulo ia es restrinjeda per limita pensas rebelante. An tal, linguas es capas de adota vocabulo la un de la otra.

Ursula Le Guin ia debe eleje un pronom engles per refere a la “getenianes” androjine en La mano sinistra de la note. Suzette Haden Elgin ia crea Láadan, un lingua per femes, con un pronom de jenero neutral e con morfemes atestal (como en lojban), espresante como la parlor sabe lo cual el dise.

Alisia no es traduida a dothraki o klingon o na’vi, cisa car la diferes cultural ta es tro vasta. On debe tradui bromas gramatical, omonimes comica, poesias riable, parodias de pronunsia, e vocabulo nova. (On pote regarda la poesia “Jabberwocky” como scriveda en un lingua construida.)

Sur “Twinkle, twinkle, little bat”, la tradui esperanto par Kearney en 1910 es debil, sacrifiante la sinifia per reali un rima. La tradui elefen con plateta reteni la idea de la forma ciroterin de un “tea-tray”. La tradui de esta poesia a lojban no ia susede.

On ta pote tradui Alisia a un lingua nonperfeta de un popla intera imajinada, capas de sonia se sonias propre.

La Kongresa Sezono 2015 en Esperantujo

En la postkongresa (aŭgusto-septembro) kajero de “La Ondo de Esperanto” aperis multaj artikoloj pri la “Kongresa Sezono” en Esperantujo. Kelkaj el ili estas publikigitaj ankaŭ en la novaĵretejo “La Balta Ondo”. Temas pri la jubilea 100a Universala Kongreso en Lillo, 71a Internacia Junulara Kongreso en Germanio, 10a Somera Esperanto-Studado en Slovakio kaj pri la Nord-Amerika Somera Kursaro en Usono.

Legu en “La Balta Ondo”
http://sezonoj.ru/

Eksteraj rilatoj prioritato por nova TEJO-prezidanto

Libera Folio: Ĉu vi volus diri al la legantoj de Libera Folio ion pri viaj prioritatoj kiel la nova prezidanto de TEJO?

Michael Boris Mandirola: – Ni havas strategian planon, kiun akceptis la Komitato de TEJO kaj kiu difinas la direkton de nia organizo – kaj tion ni sekvos kiel gvidilo. Ni komprenas ke granda laborŝarĝo atendas nin, ĉar la Komitato voĉdonis por nur 5-kapa estraro, tamen tio ebligis la elekton de kohera kaj kunema teamo. Ni ĉiuj pretas por la defio kaj certe enplektos en la laboroj  plurajn kunlaborantojn kaj komisiitojn por la laŭeble plej sukcesa plenumo de la Strategio de TEJO 2014-2017.

– Se vi demandas pri miaj personaj prioritatoj, eksteraj rilatoj estas por mi prioritato ekde mia aktiviĝo en TEJO kaj tio certe restos prioritato ankaŭ en mia agado kiel prezidanto. Mi kredas ke porti nian idearon pri lingva justeco al junularpolitikaj tavoloj kaj kreskigi la respekton kaj la subtenon al Esperanto kiel solvo al la problemoj de internacia komunikado estas unu el la plej gravaj taskoj de TEJO. Kompreneble sukcese kaj kontentige konkludi la procezon pri la jura memstariĝo de TEJO estas unu el la urĝaj temoj kaj certe tio estas alia prioritato.

– Krome la organizo dum la lastaj monatoj havis pozitivan financan evoluon pro diversaj sukcesaj subvencipetoj kaj indus profiti je tio por strategie rearanĝi la laboron de la oficejo kiu povos en venonta jaro kalkuli je du plentempaj volontuloj kaj verŝajne je parttempa oficisto; mi kredas ke tio povos porti grandan helpon kaj subtenon al diversaj kampoj kiel landa agado, informado, eksteraj rilatoj kaj aktivula trejnado, krom kompreneble subvencipeti por ke ni povu investi en pligrandskaligo de nia agado.

Kiel vi strebos utiligi la novan statuson de TEJO kiel jure sendependa organizaĵo?

– Ĉefe por pli bone evoluigi niajn eksterajn rilatojn, sed eventuale tio povus ankaŭ plifaciligi kaj plisekurigi nian laboron pri subvencipetado: ja estis jam problemoj antaŭ pluraj jaroj pro la malklareco de nia situacio.

Kiel vi volas formuli la kontrakton kun UEA?

– Ni volas formuli ĝin tiel ke estu plej avantaĝe por ambaŭ la organizoj kaj tial la estraroj kaj la ĝenerala direktoro estos engaĝitaj en la procezo. La Komitato de TEJO ankaŭ estos tre enplektita kaj ĝia koncerna laborgrupo jam esprimis konkretajn rekomendojn, estas fakte grave ke la Komitato estu aktiva aktoro en la organizo. Cetere TEJO memstariĝos jure, sed celas resti junulara sekcio de UEA: mi kredas ke apenaŭ estas aktivuloj de TEJO kiuj volus disigi la membraron, la sidejon kaj la strategian sinergion de la du organizoj.

Kiuj eniris la novan estraron?

– Cédric Marchal (kasisto, subvencio kaj movebleco), Arina Osipova (ĝenerala sekretario, kongresoj kaj edukado), Juliana Evandro (vicprezidanto, informado, kulturo, homaj rimedoj, pasporta servo kaj adoleska agado), Ariadna García Gutierrez (landa, regiona kaj loka agado, scienca kaj faka agado) kaj mi (prezidanto, eskteraj rilatoj kaj aktivula trejnado). Temas pri malgranda teamo sed kun motivitaj homoj kaj kun multe da deziro je fruktodona kaj sukcesa evoluo de la organizo. Kompreneble ni antauvidas ke pluraj aliaj homoj estos aktivaj komisiitoj en gvida rolo: malgranda estraro signifos ankaŭ pli fortan engaĝon de neestraranoj.

Kiel okazis, ke oni ne sekvis la rekomendojn de la elekta komisiono?

– Mi prezentis mian disponeblon ĝustatempe al la Elekta Komisiono por ĉiuj estraraj postenoj krom kasisto, monatojn antaŭ la Komitatkunsido. La rezulton de la laboro de la Elekta Komisiono mi, kune kun la Komitato, ekkonis nur dum la unua sesio de la Komitatkunsido. Rogier Huurman bone priskribis la okazaĵojn laŭ mia scio, mi fakte eksciis pri la petskribo nur la nokton mem antaŭ la dua sesio; la tekston subskribis pli ol duono de la ĉeestantaj voĉdonrajtaj komitatanoj kaj tial mi akceptis ilian peton okazigi demokratian baloton.  Persone mi bedaŭras ke Łukasz ne akceptis estis proponita ankaŭ kiel estrarano ĉar lia sperto kaj vasta konaro povintus tre utile kontribui al la laboro en la Estraro ankaŭ de alia pozicio.

– Pri la rezulto de la voĉdono, ja estas rajto de la Komitato malakcepti la rekomendojn de la Elekta Komisiono, kaj ĉi-foje tio okazis. Tiom meminiciata Komitato estas tamen signifa pozitiva novaĵo kompare al antaŭ kelkaj jaroj. Mi antaŭĝojas la estontan kunlaboron.

Kial vi volis, ke la komitato jam en la IJK akceptu la novan statuton, kvankam ne pretas la proponata kontrakto kun UEA?

– Malneto de la kontrakto pretas, sed ĝi bezonas plulaboron kun UEA. La propono estis unue aprobi la statuton por ke ni havu jam certan “uzeblan” statuton, ke ni havu bazon sur kiu difini la kontrakton, kio laŭ mi helpus atingi pli facile kaj klare interkonsenton pri la kontrakto pli “neprigante” ĝian atingon. La Komitato de TEJO preferas koni la interkonsenton kun UEA en la definitiva formo por havi plenan kontrolon pri la procezo kaj certiĝi ke ne estus risko de ekvalidigo de la statuto sen la kontrakto: estas alia decido ol tiu kiun mi esperis, tamen komprenebla kaj sencohava.

Ĉu laŭ vi kaŭzas problemojn la fakto, ke la nova statuto ne estis akceptita?

– Mi ne povas antaŭvidi specifan problemon, krom la risko la reta voĉdono ne estos kvoruma; ĝenerale, mi esperas ke tiu decido ne kaŭzu miskomprenojn en la homoj kiuj observas la procezon. Ĉiuokaze la Komitato donis precizan mandaton prepari la kontrakton surbaze de la nun proponata statuto: ja ne estis vere aparte disputvekaj punktoj en ĝi post la pluraj poluradoj. Tio signifas ke ni povas pludaŭrigi la procezon ĉar ni havas la bazon por la Kontrakto.

Kiam laŭ vi povos realiĝi la jura sendependiĝo de TEJO disde UEA?

– La tempoplano restas la sama, nome atingi interkonsenton ĝis oktobro kun ekvalidigo de la nova statuto je la komenco de 2016.

Vi diris ke TEJO restos junulara sekcio de UEA. Kiel TEJO povos esti jure sendependa, sed tamen samtempe resti junulara sekcio de alia asocio? Kiel oni formulos tion en la kontrakto?

– La kontrakto difinos ĉefe konkretajn financajn kaj administrajn aferojn. La asocia rilato kun UEA estas fundamenta afero kaj ĝi estas difinita en la statuto. Kompreneble tio havas konkretajn plenumojn: ekzemple, kiel difinite en la statuto, la membrara situacio restas esence la sama; nome ke la junaj individuaj kaj aligitaj membroj de UEA estas la individuaj kaj aligitaj membroj de TEJO kaj, kiel difinate en la kontrakto, daŭre estos reciproka reprezentiĝo kaj konsilado.

VOYAJO A KRETA

Dum la lundio 23ma di septembro 2002, me arrivis a la Franca aerportuo di Roissy cirkum Paris. Ibe me trovis rapidamente mea voyajo-kompani, qui esis preske omna, membri di mea laboreyo-administrerio, nam ica voyajo organizesis po chipa preco da mea samprofesionani. Ni vartis dum longa tempo nia aviacilo, qua kelke tardesis (quale ofte por avioni). Pos desfacila departo, ni ne havis tranquila aviacado nam en la proximeso di Macedonia ni subisis « aerala petulaji » tre forta, ma fine ni atingis la aerportuo di arivo en Iraklio, chefurbo di Kreta, lor la vespero kande ja nokteskis. Pose ni eniris interurba autobuso, olqua duktis ni a nia hotelo « Alexandros » jacanta en l’urbeto Georgopolis, ube ni arivis ye 23 kloki. Quankam ni arivis tarde, ni povis repastar e ni vizitis kelke la cirkumajo dil hotelo ante irar a lito. Me sucesis telefonar a mea familiani e pagar mea kurtatempe durinta advoko telefonal po moneto-peco di 50 cent(imi) en nia nova pekunio komuna.

Dum la sequanta dio, 24ma di septembro – Me enskribigis me dal vakanco-klubo, qua jeras la hotelo, por exkursi per interurba autobusi dum la semano di mea sejorno. La unesma exkurso komencis lor la posdimezo di ca dio ipsa. Nia autobuso duktis ni al urbo Khania (pronuncez la –kh quale la Hispana jota o la Germana ach-laut). Ante atingar Khania, ni vizitis monakerio ortodoxista, qua tamen ne esis en pura ortodoxista stilo, nam la Veneziani okupis l’insulo Kreta dum quar yarcenti (del XIIIma yarcento til fino dil XVIIma yarcento) e li influis forte la lokala arkitekturo ed arto. La pregeyo ipsa dil monakerio esis tre bela e pure Greka-ortodoxista, nam esis belega ikoni e splendida  ‘ikonostasio’ (loko ornita per ikoni, dop qua la sacerdoto izolesas por la kulto). Nia guidistino, nomata Ariadne quale la heroino Kretana di la legendo pri la Minotauro, explikis a ni abundante per tro multa detali (quale pos elu nia omna guidisti) la historio e la apartaji di ca monakerio e dil ortodoxista religio, talmente ke me memoras nur poke la explikaji. Plu tarde ni vizitis, nefore, loko superpendanta la maro e qua aspektis quale tranquila gardeno, ube enterigesis la granda Greka viro politikal Eleftherios Venizelos (1864-1936) naskinta en Khania e qua pleis importanta rolo en la politiko Greka dum la komenco dil XXma yarcento. Pose l’autobuso arivis en Khania e la guidistino vidigis da ni marveloza e charmiva stradeti di qui la domi konstruktesis precipue dum la Veneziana epoko. Fine ni havis libera tempo por vizitar la merkato-halo qua havis etoso tipalmente mediteraneal  ed ube multa vari lokal : legumi, frukti, kuki, saponi e maxim diversa mestieraji, kelkafoye tre bunta e spicizita e qui ne esas trovebla en West- o Mez-Europa, expozesis. Fininte la vizito che la halo ante itere sidar en la turismala vehilo por retrovenar al hotelo, me vizitis ortodoxista kirko ube la popo celebris deala servo. On kantis tradicionala kantiki sen irga akompano da muzikilo. La kirko ipsa ne tre dessimilesis Romana-katolika kirki ecepte la prezenteso dil ikonostasio. En la hotelo, me havis l’okaziono gustar lokala frukti, precipue oranji e vitberi, qui esis delicoza e tre saporoza, extreme dominacante per lia qualeso le sama, quin ni gustas en nia nordala landi.

Dum merkurdio 25ma di septembro – Me exkursis tra Kretana vilaji. Nia guidisto, viro cafoye, savigis ni en l’autobuso ke esas mult olivieri en Kreta. Omna rurala posedanti havas olivieri qui esas la richeso dil insulo, nam l’olivi di Kreta e lia oleo esas le maxim bona en la mondo. En l’unesma vilajo ube ni haltis, il vizitigis da ni tre mikra ortodoxista kirko rural (semblas ke oli esas same mikra en omna vilaji, probable ye l’imito dil anciena pagana templi Greka). Ni vidis itere belisima (belega) ikoni ed ikonostasio. Pose ni trairis altra vilajo nomita Argiopolis (ico signifikas Arjenturbo), olqua havas multa restaji del Veneziana epoko. Olim, dum l’Antiqua Epoko, l’urbeto nomesis Lappa ed en 1930, cirkume, on trovis ibe restaji di Termi evanta de la Romana periodo. Nia Greka akompananto parolis anke a ni pri la historio di Kreta, pri lua tre alta civilizuro en tempi prehistorial. Segun il, e multa kulturoza Greki, la erupto di la volkano dil insulo Santorini (ye 1500 a.K. cirkume) produktis terorigiva bruiso qua audesis til Egiptia e destruktis la Kretana civilizuro per kataklismo, tale naskigante la mito pri Atlantida.

Promenante en la vilajo, plu tarde, me vidis unesmafoye dum mea vivo, popo enstrade. Il havis longa hararo, esis tote nigre vestizita ed esis ankore tre yuna ed aspektanta bele.

Lor la dimezo-repasto ni manjis en restorerio vilajal. Tre rustika, ma tamen sat komfortoza. La nutrivi esis saporoza e reprezentis bone la lokala koquarto rural. Dum la posdimezo, la guidisto vizitigis da ni famoza domo di anciena familio richa qua rezistis heroale kontre la Turki dum la Turka okupado di Kretia (1669-1898). Ica habiteyo transformesis a muzeo ed on montris a ni la utensili e la kostumi dil omnadia vivo. Regretinde, pro la mikreso dil domo e la tro grandanombra asistanti, esis tro varma en ol e ni sudorifis per granda guti.

Jovdie, ye la 26ma di septembro – Nulo previdesis por me e me repozis en la hotelo. Me promenis tamen en l’urbeto e kompris jurnali, inter li la interesiva Germanlingua jurnalo di Grekia « Die Athener Zeitung » (La jurnalo di Athina) qua savigas tre valoroza informi, omnadomene, pri Grekia.

Venerdie, ye la 27ma di septembro – Me exkursis a la arkeologiala ruini dil palaco di Knosos. Lo esis tre bela jorno kun tre bela blua cielo sunoza, ma sen tro forta varmeso. La tre bone organizita vizito di la agri kun ruini arkeologial esis tre interesanta. Esis anke turista grupi di multa nacioni Europan ed on audis precipue la soni dil Italiana, Germana, Nederlandana ed Angla lingui, e mem, me kredas, di la Polona. Nia guidistino esis muliero kun nigra hari, qua aspektis quale sud-Europanino tipala. En sud-Francia esas anke personi qui aspektas tale e me ne esis eklandigita. El parolis ecelante la Franca e raportis a ni tre seriozamente e tre komplete pri la arkeologiala exkavi facita dal arkeologiisto Angla, sir Arthur John Evans (1851-1941) e lua trovaji. La insulo, anke el dicis a ni, konocis altisima nivelo civilizal lor la bronzo-epoko (ye 2000 a.K., cirkume) e plu tarde dum la palaco-periodo til 1500-1350 ante nia ero. Por la richa Kretani existis ja individuala balno-kuvi ed ico existos itere erste dum la 18ma yarcento en Europa. La stradi esis neta kun bona sistemo di kanalizuro. La populo di Kreta esis extreme religiema ed esis nek Indo-Europana nek Semida. Til nun, onu ne savas lua origino.

Ye dimezo l’interurba autobuso duktis ni ad Iraklio, chefurbo di Kreta, relative moderna e prosperoza urbo. Me dejunis en restorerio kun samlandani di sudwest-Francia, regiono quan me konocas sat bone. Li aludis pri la multa Europani qui kompras rezideyi, liaregione, precipue Angli, e qui prizas vivar en ica loki. La Angli qui habitas en la regiono Perigordia (sudwest-Franca provinco, dum la Mezepoko ol esis posedajo dil reji di Anglia) dicas ke ol tre similesas sud-Anglia ma kun plu sunoza klimato. Pos la repasto, ni vizitis la belega muzeo di Iraklio qua kontenas la trovaji esante la rezultajo dil exkavi en Knosos. On povis vidar ibe splendida objekti :  juveli, siglili, desegnuri piktala, sarkofagi edc… Por singla, nia guidistino havis expliko e lo esis tro multe por me.  Me nur memoras, ke, ultre lia brilanta nivelo civilizala, la anciena Kretani pensis esar nur parto dil naturo e ne opinionis esar supera a la animali od esar exter li. Erste la Greki dil klasika konocata epoko (8ma yarcento a.K., e pose) komencis opinionar tale e plasizis la homo super la cetera kreuri.

Pos katastrofatra tertremi ed invadi (od infiltrado) da kontinentala Greki, la Kretana civilizuro lente dekadeskis. La invadi dal Doriani dum la 12ma-11ma yarcenti a.K. kontributis retroirigar la insulo a mizeroza desevolucioninta stando. En la klasika epoko Greka la insulo esis dope lasita e lua kulturo esis tre provincala. La situeso pluboneskis lor la Romana periodo, e plu tarde, lor la lasta yarcenti dil Veneziana okupado (16ma-17ma yarcenti p.K.). Kreta havis itere granda florifado kultural (arto, arkitekturo, literaturo) e prospero. La famoza piktisto El Greco laborinta en Hispania, venis de Kreta tatempe. Nun, ca insulo, segun semblo, konocas itere ora epoko e kulturala florifado, e plura mondfamoza autori Greka, inter li Nikos Kazantzakis (1883-1957), same kam muzikisti, esas Kretani. Pos la vizito dil muzeo, ni havis libera tempo dum un horo e me profitis ico por vizitar la charmiva stradeti dil urbo, qui posedas to quon me konsideras kom Greka e mediteraneal atmosfero. Ica atmosfero tre pensigis me a mea yunevo en sud-Francia. Ol kompozesas per indolenteso, vivo-plezuro cirkondata per kelka misterio e ligiteso dil prezenta tempo a pasinta epoki evanta plura yarmili, tale transmisante, ulagrade, sentimento di permananta yuneso. E di intimeso favoroza a diskreta amori.  

Retroveninte proxim la muzeo ube ni devis vartar nia omnibuso, me vidis la afishi di cinemo. La titulo dil nun spektigata filmo esis : « Femme fatale » en la Franca. Ica titulo tre amuzis me, nam « femme fatale » signifikas : « belisima muliero qua atraktas la viri a tragediatra fato ». Do, quankam tre skarsa esas la ordinara Greki qui savas la Franca, onu ne hezitis uzar mea linguo matral por expresar tala koncepto. La stradi e chosei esas neta. Evidente Kreta esas sat prosperoza regiono. Mem se la lando ne esas richa, semblas ke la reputeso di povra lando quan havis Grekia, nelongatempe ante nun, esas nun nur memorajo.

Saturdie, ye la 28ma di septembro – Me levesis tre frue por irar a la insulo Santorini. La vetreo esis tre sunoza, matine, e la maro trek alma, tamen esis desagreabla fakto ke la iro per navo duris dum kin hori, same kam la retroveno. En la navo esis poka de mea samlandani, ma multa Germani. Fortunoze, me savas fluante ita linguo e konseque me povis parolar kun altra pasajeri. Evidentamente, kande on voyajas en stranjera landi, lo esas bona esar min o plu poligloto. Arivinta ye dimezo, interurba autobuso vartis ni ed acensigis ni vers vilaji montaral. La guidistino qua parolis alternante Germane e France montris a ni marala loko cirkondata dal insulal montaro. Ica loko nomizesas « kaldiera » segun Hispana vorto qua signifikas : kaldrono. Sub la maro esas la volcano qua tempope produktas tertremi. Esis en ica loko ke eventis la kataklismo, en 1500 a.K., qua subversis la lore existanta mondo. Fine ni arivis a pleziva vilajeto ube ni povis rapide repastar. Pos departo ed iterata veho autobusal, ni atingis la belega vilajo Ia qua salias, per altra montaral disto, super la maro. La domi esis, quale ofte en Grekia, farbizita per blanka koloro e la arkitekturala stilo di ca domi esis tre originala. Nia guidistino asertis ke la famoza arkitekto dil XXma yarcento, Le Corbusier, lojis hike dum kelka tempo ed il kaptis idei surloke por lua arkitektural projeti. Ni darfis promenar dum mi-horo tra la charmanta e tre komercanta vilajo. La guidistino plendis ke prospero venis tro rapidamente en ica insuli e ke la homi ne dominacas ol. Lor la retroveno, nia profesionala akompananto, naracis a ni la nekalma historio dil insulo per devasti da pirati e pri la lojanti qui mustis fugar tre fore de la maro por salvesar. Nunepoke, on kultivas ibe viteyi, frukti e legumi e, tote aparte, ula « tomati-cerizi » qui esas tre saporoza. Ni parfinis decensar de la monto per ‘teleferiko’ (ulaspeca vehilo-acensilo uzata por plu facile acensar e decensar en montala loki). Ma regretinde komencis pluvar abundante e ni riatingis la navo por retroveno sub pluvego.

Sundie, ye la 29ma di septembro – To esis nia lasta dio di sejorno e ne previdesis exkurso. Amiki Franca invitis me venar kun li a vicina vilajo an bordo di lago. Ni vehis adibe per « treneto » por turisti. La vetero esis tre agreabla e sunoza lore. Ni promenadis babilante cirkum la lago e pose ni iris dejunar a mikra restorerio rural proxim la lago. La repasto esis saporoza, abundanta e chipa, ni pagis aproxime 10,50 euri. En Paris po simila repasto ni pagabus adminime 17 o 18 euri. Per la euro ni havas l’avantajo povar bone komparar la preci e ne plus havar kambio-problemi. Pos la dejuno, ni promenis ed iris ad agreabla drinkeyo sur kolineto nefore de la lago. Regretindamente, la pluvo arivis e ni mustis retrovenar a nia hotelo per la « treneto » sub vera diluvio falanta del cielo.

Ni retrovenis a nia lando peravione, dum la sequinta dio 30ma di septembro e ni arivis sub koldeta suno autunal. Grekia esas belisima ed interesiva lando, e Kreta esas tre atraktiva insulo. Se la cirkonstanci posibligos lo, me volunte vizitos itere ita lando.

 

 

(Artiklo da JEAN MARTIGNON publikigita en LETRO INTERNACIONA n°5/2002) 

 

 

Un resenia contempora de la lingua sona

Completinte la presenta de la letera de Kenneth Searight, me dona asi la testo de un resenia par Bernard Long (“Verdano”) en la numero de setembre 1935 de The British Esperantist.

Sona: An Auxiliary Neutral Language.By Kenneth Searight. 119 pp. (London, 1935: Kegan Paul. Price 2s. 6d.)

This book sets forth in considerable detail a project for yet one more “interlanguage” (to use the author’s own term), of which it can at any rate be said that its compilation has obviously involved a vast expenditure of time and energy, and that it is extremely ingenious in many respects. The author rejects, as too national or too European, not only Esperanto and all more or less similar tongues such as Ido and Novial, but also “Basic English,”—though he seems to credit the myth that English itself is “the language of some five hundred million people”. His aim has been to devise a language so wide in its appeal that the Eastern world will accept it along with the Western, and to this end he has constructed what is for practical purposes an a priori scheme, despite the fact that some of the roots (or “radicals”) have been taken from such tongues as Chinese, Japanese, Turkish and Arabic. Captain Searight may, however, be reminded that the a priori solution of the language problem has long since been given up by the majority of students of the question, and also that (as has been strikingly shown in the case of Esperanto) such nations as the Japanese, who are at present compelled to learn European languages if they wish fully to assimilate Western ideas, are able and willing to follow the lead of Europe in the matter of an auxiliary tongue. In other words, such a tongue, first and foremost a necessity for the European peoples (who for obvious reasons will not look at any a priori scheme), will be adopted in the East as a matter of course when it is fully established in Europe. To attempt to cater for the entire world is in any case chimerical; and in the present reviewer’s opinion even “Basic English” would have more chance in Europe, did Esperanto not exist, than Sona or any similar scheme.

None the less, Sona may be of interest to those who have a taste for the academic aspect of the language problem, and anyone wishing to investigate its character should get a copy of Captain Searight’s little book, as there is no room here for a detailed account of the scheme or any discussion of its merits and weaknesses. It must suffice to say that it has a good deal in common with Esperanto in the way of word-building, and appears to be a language that could be learnt and used. Whether it would prove in practice to have sufficient precision and clarity for international purposes would be a matter for deliberate trial; and on this point its author will doubtless remember that the proof of the pudding is in the eating, and that no new language can logically claim to compete with Esperanto until it has survived the ordeal of a great congress of twenty, thirty or more nationalities, at which all kinds of subjects (social, literary and scientific) are discussed—as at Esperanto gatherings—in the one language alone.

Mr. C. K. Ogden, the inventor of “Basic English,” contributes a Preface to the book, though he seems still to see a possible future for his own project, and cannot therefore, presumably, be greatly in favour of Sona. He asks whether the writer “has been wasting his time?” One fears that from the practical point of view the reply must be in the affirmative; unless, as Mr. Ogden suggests, “any new idea in the international language field may be of use to those who come after.” Incidentally, readers of this journal will be interested to know that in Mr. Ogden’s view Esperanto is among the languages which “have their roots in thin air which will one day give them their death-blow”. Fortunately for some of us, it would need a rather more powerful force than even a hurricane of thin air to deal such a sad stroke to Esperanto; and the various paper projects, not even being alive, do not need the stroke at all.

VERDANO.

Un letera de Kenneth Searight

En la copia de la libro de sona en la biblioteca de Montagu Butler de la Asosia Esperanto de Britan, me ia trova un letera de Kenneth Searight, la desinior de sona.

Scriveda par mano a interna de la covrente fronte de la libro, on leje “with the author’s compliments / Kenneth Searight / 11.5.35”. Lo pare ce cuando Butler ia reseta la libro, el ia es provocada a envia un letera longa a Searight, a cual la letera trovada ia responde. Butler ia resenia ance la libro en la numero de setembre 1935 de The British Esperantist.

Vide ance fotos de la letera.

Fas-na-Coile
Fort Augustus
Scotland.

18/May./35

Dear Sir,

Thank you for your letter of 15/May., & for the address you gave me in New York. I have had a copy sent out as you so kindly suggest. I have found your letter, received this morning, of great interest & much appreciate your criticisms. I will endeavour now to comment on your most constructive remarks.

Neutrality
“Sona” attempts to be neutral not so much in its radicals & the words formed therefrom as in the way it approaches ideas & the way of expressing them. It caters for the internationality of certain words by admitting them into its vocabulary but separated from it by the use of a capital letter. European civilization may be dominant, but it is not so in all ways to an Oriental. The ordinary every-day words we use are not predominantly international. Though a Jap may accept “Radio” I’m sure he doesn’t like “Knabo” or “Maldextra”. Moreover much of the Western grammar mechanism is strange & unnatural to the Oriental. Esperanto etc., are purely Western.

Classification of “Sona”
Semi-constructed but a-priori, not a posteriori as Esp. Nov. Occid. etc. I agree that very few English people – probably none at all – could guess the meaning of a word or sentence in Sona: but split up the word (see page 90) & I think he could. No study required.

English
I agree with you up to a point. Ogden’s “Basic” is good for non-English speaking nationals but would be very difficult for us to keep within its bounds. Reformed spelling would ruin our language. The Latin races would never accept it. (i.e. English however spelt)

Qualities required of an I.L.
Your six points are correct. I think for “Sona” may be added (4) & (3) to your (5) & (6) though in the case of (3) – Internationality it is in the formation of its structure & way of expression rather than of its actual words. Internationality, except to a few European languages, can never be applied to words.

You say that “Sona” in forming words uses elements the combination of which is too subtle. Surely a word is visualised & remembered as it stands no matter how it has been formed. Cf. English “constitution” “excitability” etc.† With only 360 elements to learn I should have thought the tax on memory would be negligible compared to the learning of several thousand roots. At the same time I quite see your point – the same was made by Prof. Jespersen.

† Sona. KA|IDA|SIN and UZI|LI|VI

Alphabet
Y is a neutral vowel like “e” in French je, me, te & only becomes consonant before A, E, I, O, U. Y (name) is pronounced like “e” in French je – almost like English -er in “father”.

The 6 “aspirates” (see Gaelic) are really combinations with “h”. J (zh, dzh), C (ch), X (sh), V (bh), F (ph).

Word order
Sona follows the simple logical order of English & Chinese. You may be right about the repetition of pronouns & tense forms, but I think you will acknowledge that two forms for “his” is an improvement on English.

“He said he (another person) was living with his sister” – might be rather a startling statement. In “Sona” there is no doubt :- ON LATO UA ON ZIA SO (SI) BOZAN (where the inclusion of SI would be startling!)

I am most grateful to you for your long & interesting letter & should be pleased to have any further criticisms or suggestions you may care to make at any time.

Yrs. sincerely
Kenneth Searight

Notas:

the internationality of certain words — Searight ia ajunta la parola “certain” a pos, con un sinia de omete (^).

knabo — Esta es la parola esperanto per “xico”.

maldextra — Esta es la parola esperanto per “sinistra”, ma la spele coreta es maldekstra.

Classification of Sona — Searight ia scrive “2.” a esta titulo, ma no ia numeri la otras.

a-priori, a posteriori — La ifenis noncoerente es par Searight.

Esp. Nov. Occid.Esperanto, Novial, Occidental.

see page 90 — Esta refere a la introdui a la Table de Radisales (capitol VIII) en la libro de Searight.

LA PORKO EN LA SUCEDO DIL TEMPI

La porko esas animalo di qua la historio savigas multo pri olta di la homi.
Ico esas la tezo dil historiisto Mark Essig en lua libro The Lesser Beats, a Snout to Tail History of the Humble Pig (La neimportanta bestii : historio de la muzelo til la kaudo dil humila porko) la Guardian explikas. La relati esis desfacila, komence. La porki, qui esas la fiera decendanti di robusta apri neamansita, ulagrade domestikigis su ipsa. La homi komencis sedentarieskar dek-a-mil yari ante nun ed anke atraktar a su la porki per varsar grani en la cirkumajo di lia habiteyi. Ita animalo esas omnivora quale la homo ma lua rejimo nutrival genitis granda desfido. Tamen se la porko es tante ofte neaceptata, lo esas avan omno pro motivi kultural. La eminenti di Mez-Oriento dum la Antiqua Epoko repugnesas konsumar lu o sakrifikar lu a lia deaji, grandaparte pro lua sordideso. La povri min postulema , kontentigas su tre bone per ica abundanta posiblajo nutrival.

Ica proximeso inter basa klasani e porki certigas a ti laste dicita (ma ya anke a le unesma) mala reputeso. La porki konstante asociesis a konduti sexual judikata kom sat repugnanta. Komprenende, la porki havabis anke lia prizanti, quale la Romani, qui dum la Antiqua Epoko, multopligis la recepti pri koquarto koncernante lia karno, o la Anglosaxoni, qui, la Guardian memorigas lo, iris til promulgar severa punisi kontre la personi kulpoza pro destruktir la querki, nam la glani esas la preferala disho dil porki.

Fine, la Chiniana autoritatozi mantenas ankore stoko de porki por la kazo di nutrivala katastrofo.


 (Artiklo extraktita de la gratuita jurnalo DIRECT MATIN)

 

Li Hello-Kitty-catastrofe (original raconta)

Ci es un litt anecdote ex mi scol-annus. Hodie yo anc posse rider pri it, ma tande it esset un grand catastrofe por me o fórsan yo ha solmen inventet it? Yo ne va narrar vos … :-)

Li “Hello-Kitty-catastrofe”
Yo havet 15 annus quande it evenit. It esset un lunedí in li matine. Yo devet ear in li scola. Yo esset ancor tre fatigat. Mi plu yun sestra Amelie avigilat me per cantar quam un gallino. Desde ho-annu yo devet ear denov in li sam scola quam Amelie. To es vermen un grand punition por me! Quelcvez yo odiat la.
It esset vermen tre tard. Yo devet rapidmen vestir me! In li balne-chambre yo prendet li unesim calsonette quel yo videt e mettet it, in li sam témpor yo nettat mi dentes por sparniar témpor. Yo mettet un curt robe estival con flores pro que it vermen esset calid. Pos un brev dejuné yo hastat con Amelie al autobus con quel noi ea al scola.
Yo esset felici que yo esset in just témpor in li scola. Amelie subridet tre stultmen a me e yo ne savet pro quo.
“Quo es Amelie?”, yo questionat. Amelie regardet a me e solmen grinat.
“Tu es ancor un bebé!”, yo criat e foreat.
Ma tande it evenit in li grand pause sur li scol-corte. Yo conversat con mi max bon amica Katrin. Detra noi stat un grand gruppe de puéres e pro to yo esset un poc nervosi. Noi ridettat e juit li atention del puéres. In ti moment yo lassat cader li litt tasca in quel yo anc portat mi manjage por li pause.
Katrin ridet e yo monstrat la mi lingue. Yo inclinat me por elevar li tasca. Yo monstrat mi dorse e mi posteriore al puéres. In ti moment li puéres comensat rider quam alienat e monstrat a me. Yo mem audit que un de ili fat mem un foto de me.
Yo esset incolerat e criat:
“Quo es tam amusant?”
In ti etá puéres es vermen ancor totmen infantin, yo pensat.

hellokitty2_001
Ma ili ridet mem plu fortmen. Lars, qui es un poc quam li ductor de ti gruppe de puéres ex mi classe, dit a me:
“Hello Kitty! Tre dulci calsonette por li litt principessa de mamá, Michelle!”
Lars monstrat un foto al altri scoleres e nu mem altri puellas de mi classe comensat rider sonorimen. Ma pro quo omnes ridet pri me? Yo ne comprendet. Yo esset tre desperat e regardat a Katrin. Ella eat a Lars e anc regardat li foto. Retornante Katrin chuchocat in mi orel:
“Tu porta un ‘Hello Kitty’ calsonette. On posset vider it quande tu hat inclinat te por elevar li tasca.”

hellokitty_001
Li calsonette esset de mi sestra e yo hat prendet it per accidente ex li balne-chambre. It esset totmen infantin e anc tre strett por me pro que yo havet ja 15 annus e Amelie 11 annus. To esset li cause pro que omni púeres ridet pri me! E mi sestra Amelie savet it, ti litt serpente!
Yo rubijat e omnes ridet mem plu. Yo havet lacrimes in li ocules e curret al toilette. Yo eat in un cabine e cludet it per clave. Yo plorat mult. Pos li pause li altri scoleres subridet sempre quande ili videt me. Solmen Katrin consolat me. It esset un del max long e max terribil scol-dies de mi tot vive!
Por far li afere mem plu mal Amelie narrat a mi genitores que yo ha furtet su vestimentes, ma mi genitores solmen ridet. Li altri catastrofe esset que Lars mettet li foto de me in facebook. Yo esset tre felici que Katrin intervenit e Lars deletet it. Pos quelc dies li Hello Kitty-afere esset ja obliviat e hodie yo anc posse rider pri it.

Li Hello-Kitty-catastrofe (original raconta

Ci es un litt anecdote ex mi scol-annus. Hodie yo anc posse rider pri it, ma tande it esset un grand catastrofe por me o fórsan yo ha solmen inventet it? Yo ne va narrar vos … :-)

Li “Hello-Kitty-catastrofe”
Yo havet 15 annus quande it evenit. It esset un lunedí in li matine. Yo devet ear in li scola. Yo esset ancor tre fatigat. Mi plu yun sestra Amelie avigilat me per cantar quam un gallino. Desde ho-annu yo devet ear denov in li sam scola quam Amelie. To es vermen un grand punition por me! Quelcvez yo odiat la.
It esset vermen tre tard. Yo devet rapidmen vestir me! In li balne-chambre yo prendet li unesim calsonette quel yo videt e mettet it, in li sam témpor yo nettat mi dentes por sparniar témpor. Yo mettet un curt robe estival con flores pro que it vermen esset calid. Pos un brev dejuné yo hastat con Amelie al autobus con quel noi ea al scola.
Yo esset felici que yo esset in just témpor in li scola. Amelie subridet tre stultmen a me e yo ne savet pro quo.
“Quo es Amelie?”, yo questionat. Amelie regardet a me e solmen grinat.
“Tu es ancor un bebé!”, yo criat e foreat.
Ma tande it evenit in li grand pause sur li scol-corte. Yo conversat con mi max bon amica Katrin. Detra noi stat un grand gruppe de puéres e pro to yo esset un poc nervosi. Noi ridettat e juit li atention del puéres. In ti moment yo lassat cader li litt tasca in quel yo anc portat mi manjage por li pause.
Katrin ridet e yo monstrat la mi lingue. Yo inclinat me por elevar li tasca. Yo monstrat mi dorse e mi posteriore al puéres. In ti moment li puéres comensat rider quam alienat e monstrat a me. Yo mem audit que un de ili fat mem un foto de me.
Yo esset incolerat e criat:
“Quo es tam amusant?”
In ti etá puéres es vermen ancor totmen infantin, yo pensat.

hellokitty2_001
Ma ili ridet mem plu fortmen. Lars, qui es un poc quam li ductor de ti gruppe de puéres ex mi classe, dit a me:
“Hello Kitty! Tre dulci calsonette por li litt principessa de mamá, Michelle!”
Lars monstrat un foto al altri scoleres e nu mem altri puellas de mi classe comensat rider sonorimen. Ma pro quo omnes ridet pri me? Yo ne comprendet. Yo esset tre desperat e regardat a Katrin. Ella eat a Lars e anc regardat li foto. Retornante Katrin chuchocat in mi orel:
“Tu porta un ‘Hello Kitty’ calsonette. On posset vider it quande tu hat inclinat te por elevar li tasca.”

hellokitty_001
Li calsonette esset de mi sestra e yo hat prendet it per accidente ex li balne-chambre. It esset totmen infantin e anc tre strett por me pro que yo havet ja 15 annus e Amelie 11 annus. To esset li cause pro que omni púeres ridet pri me! E mi sestra Amelie savet it, ti litt serpente!
Yo rubijat e omnes ridet mem plu. Yo havet lacrimes in li ocules e curret al toilette. Yo eat in un cabine e cludet it per clave. Yo plorat mult. Pos li pause li altri scoleres subridet sempre quande ili videt me. Solmen Katrin consolat me. It esset un del max long e max terribil scol-dies de mi tot vive!
Por far li afere mem plu mal Amelie narrat a mi genitores que yo ha furtet su vestimentes, ma mi genitores solmen ridet. Li altri catastrofe esset que Lars mettet li foto de me in facebook. Yo esset tre felici que Katrin intervenit e Lars deletet it. Pos quelc dies li Hello Kitty-afere esset ja obliviat e hodie yo anc posse rider pri it.

La frazo (unesma mikra-texto)

Kar amiki,

dum kelka dii me vakancis en la Nordo di Hispania, en la regiono Aragón, apud la Pirieni. Ibe, me kompris libro qua tre plezis a me, nam ol naracas experiencii dil autoro tra 100 mikra rakonti.

Tale, me pensis facar to…forsan me ne skribos 100 mikra-texti e forsan me skribos pluse, ma ca texti havas nur du skopi: skribar irgo (me kredas ke to esas sempre bona) ed skribar en nia amata linguo. 


1.      LA FRAZO

Multafoye, me kredas, poka vorti esas plu bona kam longa parolado. To eventis a me kelka dii ante nun. Me esis dum kelka dii en la nordo de Hispania, apud la Pirinei e la frontiero kun Francia. Tadie, me vizitis Canfranc e lua bela e Hispan-Franca fervoyala staciono. Pose, ni volis vizitar nia vicina lando. Ni haltis en Etsaut (en la Franca), Eth Saut (en la Gaskoniana). Ibe, ni sidas e drinkas en la placo, apud la kirko e la municipala domo, dum ke nia filiino manjas. La garsono kelke parolas la Hispana e me kelke parolas la Franca.

Kande me iras pagar la drinkaji, me letkas kurioza frazo quan me ne regardabis antee:

Un kafeo: 3 euri.

Bon jorno! Voluntez servar a me kafeo! : 1,50 euri

La mairie d’Etsaut
Fotografuro ek Wikipedio.

Cuanto persones usa esperanto en la interrede?

Fonte: Amri Wandel, revista Esperanto, maio 2015

Contas tradisional de partisipores en cursos, vendes de libros de aprende, e membros de organizas ia estima la cuantia de esperantistes como entre 100 000 e un pico de miliones. Multe depende de la defini de “esperantiste”.

Ma en la eda de interrede, nos ave statisticas plu fidable. On pote gugli “esperanto” e trova sirca 100 milion pajes. [Ma esta mesura mesma es nonfidable.]

A la fini de 2014, la cuantia de usores de Facebook ci ia declara se como parlores de esperanto ia es 320 000. (A 18 menses a ante, lo ia es 140 000.) On ia declara ce Facebook ave sirca 1000 milion contas, ma serta alga de los es no plu ativa. Si on suposa ce min ca 10% de la popla mundal usa Facebook, on ave 3,2 milion esperantistes en la mundo.

Probable alga de la esperantistes declarada en Facebook no parla multe bon la lingua; ma probable on ave esperantistes entre los ci no declara se. (Ance ante la epoca de interede, on ia trova nonparlores suportante entre la membros de organizas esperanto.)

On conclui ce la mundo conteni a la min milion persones capas de parla esperanto a alga grado.

La linguas desiniada de Hollywood

Interlinguistica per esperantistes
(numero 10 de 10 articles)
Fonte: Federico Gobbo, revista Esperanto, maio 2015

En la tredes anios pasada, un spesie nova de linguas desiniada ia apare en filmas. La prima ia es klingon en la filmas de Star Trek. En la filma prima, en 1979, la atores ia parla engles e on ia dupli otra sonas a pos, nonconvinsente. Per solve esta problem artal (no linguistical), Paramount Pictures ia emplea Marc Okrand, un esperta sur la linguas nativa de America.

Okrand ia desinia un lingua multe nonsimil a engles, con un pronunsia difisil, posposadas, e OVS per la ordina de un frase. La sintatica es coerente, con sinco sufisas per nomes e nove per verbos, ma la morfolojia es caososa. Alga parolas ave orijines comica: mon (surie) veni de Mona Lisa, e qogh (orea) veni de Van Gogh. En 1985, Okrand ia publici un libro corta sur la detalias de la lingua, incluinte un disionario de sirca 1500 parolas.

Nun ia imajina ce trekistes va aprende e usa la lingua. Ma en 1992, Lawrence M Schoen ia fundi la Instituida de Lingua Klingon (KLI), con un revista nomida HolQeD (lingua-siensa). El ia tradui ance leteratur, incluinte Hamlet. En la mesma anio, un edita nova de la libro ia apare, con vocabulo nova e min klingonin, como noSvagh (desodorinte) e yuch (xocolada). Klingon no es en la domina publica, e lo no aseta fasil parolas nova. Un klingoniste ia crea un alfabeta spesial, pIqaD, ma lo no ia deveni ofisial, car otra scrives ia apare ja en la filmas. La reuni anial 20 de KLI ia aveni en 2013, ma la comunia ia diminui pos la fini de la series televisada de Star Trek en 2005.

Resente, tal linguas ia deveni modosa, ma pos klingon, on crea los en modo consensa de fanes a la interede. Per esemplo, la lingua na’vi, desiniada par Paul Frommer per la filma Avatar, ia apare en 2009 con un pajeria ofisial e an un concurso leteratural. Ance Okrand ia crea otra linguas.

David J Peterson, un studiante pasada de interlinguistica e esperanto, desinia aora tal linguas como se labora xef. El ia fundi la Sosia de Crea Linguas en 2007 [la autor dise 2000], cual ia populari la parola engles conlang per “lingua construida”. En 2010, per la serie televisada Jua de Tronos, el ia developa la lingua dothraki cual es relativa fasil per aprende e ia gania un comunia zelosa. Dothraki conteni referes a la cultur esperanto; per esemplo, ido sinifia falsa”. Se linguas tende asentua un cultur fondal. En setembre 2015, el va publici un libro sur esta arte.

La linguas de Tolkien ia es orijinal creadas privata, cual la autor ia desinia sola per se efeto artal en se naras. Ma per la filmas dirijeda par Peter Jackson, los ia es multe developada a linguas cuasi nova.

Nova sonprogramo de Radio Esperanto

Hieraŭ, la 16an de aŭgusto post longa paŭzo aperis la 32a podkasto de Radio Esperanto el Kaliningrado (Ruslando).

En ĉi tiu programo:

 1. Enkonduke
 2. La jubilea kongreso en Lillo
 3. Esperanto-novaĵoj
 4. La Ondo de Esperanto, 2015, №7
 5. Literatura konkurso Liro-2015
 6. Kantas Jonny M.: Eternan lumon

La programon gvidas Halina Gorecka kaj Aleksander Korĵenkov.
La programo daŭras 26 minutojn.
Amplekso: 25 Mbajtoj.

Aŭskultu ĉi tiun kaj plurajn el la pli fruajn elsendojn de “Radio Esperanto” rete:
http://sezonoj.podfm.ru/esperanto/
aŭ abonu ilin:
http://sezonoj.podfm.ru/esperanto/rss/rss.xml

Nova sonprogramo de Eadio Esperanto

Hieraŭ, la 16an de aŭgusto post longa paŭzo aperis la 32a podkasto de Radio Esperanto el Kaliningrado (Ruslando).

En ĉi tiu programo:

 1. Enkonduke
 2. La jubilea kongreso en Lillo
 3. Esperanto-novaĵoj
 4. La Ondo de Esperanto, 2015, №7
 5. Literatura konkurso Liro-2015
 6. Kantas Jonny M.: Eternan lumon

La programon gvidas Halina Gorecka kaj Aleksander Korĵenkov.
La programo daŭras 26 minutojn.
Amplekso: 25 Mbajtoj.

Aŭskultu ĉi tiun kaj plurajn el la pli fruajn elsendojn de “Radio Esperanto” rete:
http://sezonoj.podfm.ru/esperanto/
aŭ abonu ilin:
http://sezonoj.podfm.ru/esperanto/rss/rss.xml