Category Archives: Nuntios

De Gabriel Svoboda

2018-W16 – Explōsiōne in Sýria

AUDI PRÆLECTIŌNE SONITO (accentu Bohēmico)

000_1411_GEIn sábbato postmerīdiāno, dēpósito dē ármos pertinénte ad Irānia et Hezbollah, grége mīlitánte Islāmico Sīítico, es percússo per explōsiōne júxtā Halab, Sýria septentriōnāle. Es reportāto ab médios diurnārio locāle, quod lóco es aggrésso per aëróplano nōn identificāto; id pótes es ūno ex incursiōnes ex āëre ab coalītiōne Occidentāle. Sed ísto theōria es negāto ab statiōne tēlevīsífico Al Mayadeen, que dīc, quod explōsiōnes moderāto es fácto in lóco suprādícto in vēnēre-díe. (SY)

2018-04-13 – Vegetātiónis incéndium in Cīvitātibus Fœderātīs Américae

AUDĪ PRÆLĒCTIŌNEM SONITAM (accéntū Finlándicō)

30652806_1774877702575644_5325358739476185088_nStátus adverténtiæ ā Jóvis díē in Oklahōmā rūsticā Cīvitātum Fœderātārum Américæ merīdiōnālium válet, úbi incendiōrum cáusā octingénta chīliomētra quadrāta vegetātiōnis ārsērunt, mīlle quadringéntī hóminēs ex dómibus expúlsī sunt et múltī bóvēs occīsī sunt. Nóvus satélles artificiālis tam exāctum est, quod nóvæ párvæ flámmæ ab meteōrólogīs et vigílibus incéndiīs exstinguéndīs frequénter dēsuper cōnspicī póssint ántequam incéndium ab homínibus in térrā annūntiātum sit. (31 | US)

2018-04-07 – Kolision in Vestfalia

AUSKULTA REGISTRASION DE SON (aksentuasion anglik)

100747538_hi046011650-1Vir av diriged vehikl kontr grup de homi sedant in terasi ante restaurerii e kaferii in lok spasios ambulatorik in sentr historik de urb in Vestfalia, Germania uestik. Du homi av esed mortifiked e dudes homi av esed lesed (seks grave). Ist vir av posteriore mortifiked se per pistol. Il esav german de ansianitet kuatrdesokt anui, kel sufrav kausu maladitet intelektuik e konduktik e kel esav mikrodelikter, rapiant kosi pro ganiar mon pro su inklinasion drogik. (22 | DE-NW)

<phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈvir ˈav diriˈged veˈhikl ˈkontr ˈgrup ˈde ˈhomi seˈdant ˈin teˈrasi ˈante restauˈrerii ˈe kaˈferii ˈin ˈlok spasiˈos ambulatoˈrik ˈin ˈsentr histoˈrik ˈde ˈurb ˈin vestˈfalia”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”gerˈmania uesˈtik”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈdu ˈhomi ˈav eˈsed mortifiˈked ˈe duˈdes ˈhomi ˈav eˈsed leˈsed”/> (<phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈseks ˈgrave”/>). <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈist ˈvir ˈav posteriˈore mortifiˈked ˈse ˈper pisˈtol”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈil eˈsav gerˈman ˈde ansianiˈtet kuatrdeˈsokt ˈanui”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈkel sufˈrav kaˈusu maladiˈtet intelektuˈik ˈe kondukˈtik ˈe ˈkel eˈsav mikrodeliktˈer”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”rapiˈant ˈkosi ˈpro ganiˈar ˈmon ˈpro ˈsu inklinasiˈon droˈgik”/>.

2018-04-03 – Attacca in California

30123952_1311444028957178_9088212690110498019_nIn mare di occidento star miscolanza di multo paise american. In occidento dessa miscolanza star paise California. In martedi star attacca in San Bruno in casa di YouTube. YouTube star società qualche publicar pintura qualche movir se. Femella Nasim Aghdam cannonar la per pistola. Genti fugir in orror, tre umano haber piaga e doppo ista ella toucar se. In histoire, ella fasir pintura per YouTube, ma YouTube forar pintura di ella, dunque ella gribuillar contra YouTube. (3 | US)

2018-03-24 – Explosion in Idlib

AUDI REGISTRATION DE SONO

29541120_334511950404217_1150302003692968814_nAl minus septe humanos ha essite occise per un explosion de un bomba in un automobile in Idlib, Syria del nord. Le attacco ha evente juxta un hospital in le centro del urbe. Syria remane in un conflicto devastante, que ha occise centos de milles de humanos e que ha comenciate in le anno duo milles dece-un, quando manifestationes contra le presidente Bashar al-Assad e tentativas de Bashar al-Assad a opprimer le manifestationes deveniva plus e plus feroce e violente. (24 | SY-ID)

2018-03-24 – Surpris politikal in Malaysia

AUSKULTA REGISTRASION DE SON (aksentuasion espanik)

35a456b0352fe1efe2033d98d30c63424ac451e1In Malaysia, nasionalist Mahathir Mohamad volu pregar pardon regik pro demokrat sosial Anwar Ibrahim. Mahathir volu, ke Anwar devenia ministr prim, if oposasion ganiero selektasion sianuik. Elkos es surpris grand, kause Mahathir e Anwar avav esed neamiki politikal. Kuande Mahathir esav ministr prim, Anwar esav prisoned kausu akt seksuik antilegik. Ma sitempe ili fasi oposasion unied kontr ministr prim konservidistik Najib Razak, kel avav esed amik politikal de Mahathir. (0 | MY)

<phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈin maˈlajsia”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”nasionaˈlist mahathir mohamad ˈvolu preˈgar parˈdon reˈgik ˈpro demokˈrat sosiˈal anwar ibrahim”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”mahathir ˈvolu”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈke anwar deˈvenia miˈnistr ˈprim”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈif oposasiˈon ganiˈero selektasiˈon sianuˈik”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”elˈkos ˈes surˈpris ˈgrand”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”kaˈuse mahathir ˈe anwar aˈvav eˈsed neaˈmiki politiˈkal”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”kuˈande mahathir eˈsav miˈnistr ˈprim”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”anwar eˈsav prisoˈned kaˈusu ˈakt seksuˈik antileˈgik”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈma siˈtempe ˈili ˈfasi oposasiˈon uniˈed ˈkontr miˈnistr ˈprim konservidisˈtik nad͡ʒib razak”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈkel aˈvav eˈsed aˈmik politiˈkal ˈde mahathir”/>.

2018-03-20 – Attacca in Maryland

29472899_1896183250400484_8192814034546851840_n In mare di occidento star miscolanza di multo paise american. In scirocco dessa miscolanza star paise Maryland. La in matino di martedi in Great Mills, Austin Rollins cannonar in scola. Ellu star muchachu di vecchieza diecisette anno. Due scolier haber piaga. Una di loro star muchacha di vecchieza sedici anno e piaga di ella star molto serio; in histoire, cannoniere star in amor con ella. Cannoniere star morto per guardia Blaine Gaskill. (15 | US)

2018-03-18 – Incendio in Texas

29386993_600636330271848_8464059256504994909_nIn mare di occidento star miscolanza di multo paise american. In scirocco dessa miscolanza star paise Texas. La filo caldo cascar e grandi incendio comminchiar in Amarillo in sera di domingo. Vento soffiar partes di grandi incendio e fasir multo piccolo incendio di gerba. Genti medico e malato star inquieto in osbidal non lontano, ma loro non devir forar e zero casa star in pericolo. Fasir fine di incendio per agua, ma restar vigilar logo caldo in notte avanti lunedi. (4 | US-TX)

2018-03-17 – Prěd izborami v Rosiji / Пред изборами в Росији

POSLUŠITE ZVUKOZAPIS / ПОСЛУШИТЕ ЗВУКОЗАПИС (poljskym akcentom) / (польскым акцентом)

RTS1_NSCG-1200x806V nedělku budut v Rosiji prezidentske izbory. Prěd šestju godami iziskal tutčasny prezident Vladimir Putin šestdeset četyri procenty glasov i on dalje imaje široky podpor v Rosiji, čestično za svoju politiku, ale čestično takože za to, že kaky-nebud važny alternativny voditelj jedva može zaroditi se v rosijskoj medijno-političnoj sistemě. Rosija je povezanna v ukrajinskom i sirijskom konfliktu i v rosijskoj občině ne imaje apetita na daljšu vojennu povezannost. / В неделку будут в Росији президентске изборы. Пред шестју годами изискал тутчасны президент Владимир Путин шестдесет четыри проценты гласов и он далье имаје широкы подпор в Росији, честично за своју политику, але честично такоже за то, же какы-небуд важны алтернативны водитель једва може зародити се в росијској медијно-политичној системе. Росија је повезанна в украјинском и сиријском конфликту и в росијској обчине не имаје апетита на дальшу војенну повезанност. (0 | RU)

2018-03-17 – Antaŭ elekto en Rusio

AŬSKULTU SONAN REGISTRAĴON

RTS1_NSCG-1200x806Elekto de prezidanto okazos en Rusio en dimanĉo. Antaŭ ses jaroj, la aktuala prezidanto Vladimir Putin gajnis sesdek kvar procentojn de la voĉoj kaj li daŭre havas ampleksan subtenon en Rusio, parte pro sia politiko, sed parte ankaŭ pro ke iu ajn signifa alternativa gvidanto apenaŭ povas emerĝi en la rusia amaskomunikilara kaj politika sistemo. Rusio engaĝiĝas en la ukrainia kaj siria konfliktoj kaj ne estas multe da apetito en la rusia publiko por plua milita engaĝiĝo. (0 | RU)

2018-03-15 – Kolapso de ponto en Miamo

Sekcio longa 53 metrojn de ponto por piedirantoj kolapsis en la kampuso de Florida Internacia Universitato en Miamo, Florido, sudorienta Usono. La sekcio de la ponto, kiu kolapsis, pesis 860 tunojn kaj ĝi falis sur plurajn aŭtojn sur la vojo malsupre. Ok aŭtoj estas disbatitaj. La ponto estis konstruita je nur kvin tagoj pli frue en sabato; ĝi ankoraŭ ne estis malfermita por pedirantoj, kaj la universitato estis je printempaj ferioj dum la kolapso. (15 | US-FL-Miami-Ft. Lauderdale)

2018-03-14 – Aggressiōne in Alabāma

29186257_1676112049121511_2743514354363138048_nPlúmbo es ēmisso ab aggressōre armāto per pistólio cóntrā dúo hómines in véspere dē Mercúrio-díe in Hospitāle dē Ūniversitāte dē Alabāma in Birmingham, Cīvitātes Fœderāto dē América merīdiōnāle. Ūno ex dúo víctimas móri. Áltere víctima es ádhūc in hospitāle in státu stábile. Suīcīdio es cómmisso ab aggressōre. Hōrārio dē ómne operātiōnes chīrūrgico prō Jóve-díe es cancellāto. Ómne álio operātiōnes médico dē hospitāle es prōcēdente sécundum hōrārio in Jóve-díe. (15 | US-AL)

2018-03-12 – Nave di aria cascar in Nepal

29176795_1914722421895750_564707685967069184_nIn montagnia di oriento star paise Nepal; Kathmandu star città primer dessa paise. In mare di oriento star paise Bangladesh; Dacca star città primer dessa paise. Sessanta sette viator volar per nave di aria del Dacca a Kathmandu. In Kathmandu nave di aria fasir tentativa tocar terra in porto di aria, ma nave di aria cascar, rompir e incendiar. Pold esser quaranta umano star morto. Kathmandu star dentro rundo di multo montagnia e non star facile tocar terra la. (64 | NP)

2018-03-10 – President fransian in India

AUSKULTA REGISTRASION DE SON (aksentuasion italik)

e6119661144f71d1ebd7b432d803f051bacf5fc9President fransian av diked in diurn saturndiik, ke relasioni defendasionik ko India avav devenied multe plu bon ka anteriore, po ke omni du landi avav subskribed akord sekuritetik kontr influens cinesian kreskant in Osean Indian. Ministr prim indian, kel avav velkomed president fransian per inbrasasion grand durantu sie arivasion in diurn vendrdiik, av diked, ke Osean Indian ludero rol multe important in diurni futur. Posteriore ili partisipero konferasion di klimat. (0 | IN)

<phoneme alphabet=”ipa” ph=”presiˈdent fransiˈan ˈav diˈked ˈin diˈurn saturndiˈik”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈke relasiˈoni defendasioˈnik ˈko ˈindia aˈvav deveniˈed ˈmulte ˈplu ˈbon ˈka anteriˈore”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈpo ˈke ˈomni ˈdu ˈlandi aˈvav subskriˈbed aˈkord sekuriteˈtik ˈkontr influˈens t͡ʃinesiˈan kresˈkant ˈin oseˈan indiˈan”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”miˈnistr ˈprim indiˈan”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈkel aˈvav velkoˈmed presiˈdent fransiˈan ˈper inbrasasiˈon ˈgrand duˈrantu ˈsie arivasiˈon ˈin diˈurn vendrdiˈik”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈav diˈked”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈke oseˈan indiˈan luˈdero ˈrol ˈmulte imporˈtant ˈin diˈurni fuˈtur”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”posteriˈore ˈili partisiˈpero konferasiˈon ˈdi kliˈmat”/>.

2018-03-05 – Elekto en Italio

100283561_gettyimages-927494134Elekto okazis en Italio. La dekstra koalicio, kiu inkluzivas federistojn (la Nordan Ligon), gajnis malpli ol la tricent dek ses seĝojn bezonatajn por plejmulto. Sed rektdemokratianoj (la Kvin Steloj), kiuj insistas soli sen formi koalicion, verŝajne iĝis la plej granda partio en la malsupera ĉambro de la parlamento, kun ĉirkaŭ ducent tridek parlamentaj seĝoj. Kristanaj maldekstranoj (la Demokratia Partio) estas venkita kaj ilia estro Matteo Renzi estas forironta. (65 | IT)

2018-03-03 – Selektasion in India

AUSKULTA REGISTRASION DE SON (aksentuasion espanik)

indiaSelektasion es fasied in stati nord-est-indian. In Tripura, konservidisti nasional (Partis Poplik Indian) av multe viktoried superioru marksisti (Partis Komunistik de India). Progresisti (Kongres Nasional Indian) e konservidisti nasional (sekundare nomed “partis safranik”) av ekspedied sue shefi a fasiar komers politikal in Meghalaya, keloke omni du partisi konkurero a atinar favor de partisi minim e atraktar partisi minim a konferar alians ko un eks partisi grand. (28 | IN)

<phoneme alphabet=”ipa” ph=”selektasiˈon ˈes fasiˈed ˈin ˈstati nordestindiˈan”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈin triˈpura”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”konserviˈdisti nasioˈnal”/> (<phoneme alphabet=”ipa” ph=”parˈtis popˈlik indiˈan”/>) <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈav ˈmulte viktoriˈed superiˈoru markˈsisti”/> (<phoneme alphabet=”ipa” ph=”parˈtis komunisˈtik ˈde ˈindia”/>). <phoneme alphabet=”ipa” ph=”progreˈsisti”/> (<phoneme alphabet=”ipa” ph=”koŋgˈres nasioˈnal indiˈan”/>) <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈe konserviˈdisti nasioˈnal”/> (<phoneme alphabet=”ipa” ph=”sekunˈdare noˈmed parˈtis safraˈnik”/>) <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈav ekspediˈed ˈsue ˈʃefi ˈa fasiˈar koˈmers politiˈkal ˈin meghaˈlaja”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”keˈloke ˈomni ˈdu parˈtisi konkuˈrero ˈa atiˈnar faˈvor ˈdi parˈtisi miˈnim ˈe atrakˈtar parˈtisi miˈnim ˈa konfeˈrar aliˈans ˈko ˈun ˈeks parˈtisi ˈgrand”/>.

2018-02-24 – Vento tornar in Kentucky

SENTIR SONO

28467668_10156010676352319_900616043302627220_nIn mare di occidento star miscolanza di multo paise american. In scirocco dessa miscolanza star paise Kentucky. Vento tornar la in Hopkinsville in sera di sabato. Doppo ista tempesta, multo grandi casa vicino star rovina; un casa star rovina tutto e quatr’ casa star rovina per partes. Cento settanta genti devir sortir ista casa avanti notte. Tre umano star in osbidal co’l piaga, ma nullo piaga star serio. Commandante di città Hopkinsville disquiarar situation di pericolo. (47 | US-KY)

2018-02-24 – Striktifikasion de migrasion in Stati Unied de Amerik eks India

AUSKULTA REGISTRASION DE SON (aksentuasion espanik)

dtrump_660_022318043048Regulasion de permiti a intrar Stati Unied de Amerik es striktifiked. Servasioni de Borgesikitet e Migrasion de Stati Unied av publiked komunikad, ke lor ofisiri potesero pregar, ke firmai furna dokumenti detaliik e provi plu mult pro provar, ke ili av labori spesifik in okupasion spesial pro resivator de permit H-1B e ke ili av ist labori pro temp integr preged. Eksperti teknologiik, injenieri e matematikisti indian esero multe perkuted per ist-kos. (0 | IN)

<phoneme alphabet=”ipa” ph=”regulasiˈon ˈde perˈmiti ˈa inˈtrar ˈstati uniˈed ˈde ameˈrik ˈes striktifiˈked”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”servasiˈoni ˈde borgesikiˈtet ˈe migrasiˈon ˈde ˈstati uniˈed ˈav publiˈked komuniˈkad”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈke ˈlor ofiˈsiri poteˈsero preˈgar”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈke ˈfirmai ˈfurna dokuˈmenti detaliˈik ˈe ˈprovi ˈplu ˈmult ˈpro proˈvar”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈke ˈili ˈav laˈbori spesiˈfik ˈin okupasiˈon spesiˈal ˈpro resivaˈtor ˈde perˈmit ˈhaʃ liniˈet ˈun ˈbe ˈe ˈke ˈili ˈav ˈist laˈbori ˈpro ˈtemp inˈtegr preˈged”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”eksˈperti teknologiˈik”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”inʒeniˈeri ˈe matematiˈkisti indiˈan eˈsero ˈmulte perkuˈted ˈper istˈkos”/>.

2018-02-18 – Incéndium in Cīvitātibus Fœderātīs Américæ

27972012_10156210771121458_8144862037747902016_nVegetātiōnis incéndium véntō prōpúlsum in nōngéntōs ágrōs sōlis díē ápud Bishop úrbem júxtā Jōsēphópolim et Sacrāméntum Califórniæ in Cīvitātibus Fœderātīs Américæ occidentālibus diffūsum est. Vígilēs incéndium exstínguere témptant. Dómūs ēvacuántur. Incéndium mínāx est statiōnī ferriviāriæ históricæ ánnō mīllēsimō octingentēsimō octōgēsimō tértiō cōnstrūctæ, quæ intéreā fácta est mūsēum éxhibēns memorābília dē inítiō ferríviæ stríctæ distántiæ ínter rēgulīs. (1 | US)