Category Archives: Nuntios

De Gabriel Svoboda

2018-01-19 – Brulo en Filipinoj

26734322_1338305312941357_1643071407335895136_nBrulo denove trafis fabrikon de House Technologies Inc. ene de ekonomia pretiga zono en Rosario en la nordfilipina provinco Cavite. La brulo komenciĝis en tranĉejo de ligno en dudek unu horoj kaj kvardek naŭ minutoj en vendredo. La Filipina Ruĝa Kruco – Nacia Ĉefa Sidejo sendis du kontraŭbrulajn kamionojn kaj du ambulancojn. La oficejo de la kontraŭbrula protekto deklaris, ke la brulo estis sub rego kaj direkto en dudek tri horoj kaj kvardek naŭ minutoj. (0 | PH)

2018-01-15 – Eksplodasion in Irak

99596143_044049882-1Du bomberi suisidiik fasiav eksplodasioni in diurn lundiik in strad basarik in Bagdad, urb prinsipal de Irak, mortifikante kuasi kuatrdes homi. Ist atak av esed leplu mortifikant in Bagdad da deklarasion de viktoriasion superioru Stat Mahometan in mens anterior e it av esed un eks ataki leplu mortifikant in Bagdad da mens yuliik in temp anuik du mil desseks, kuande bomb sharj-automobilik masiv aved mortifiked trisent dudeskuatr homi in kuartier komersik Karrada. (5 | IQ)

2018-01-14 – Seismo in Peru

AUDI REGISTRATION DE SONO

26231033_1749769111764288_8657924626399278154_nUn seismo potente in le Oceano Pacific juxta le costa de Peru ha affecte un catena de urbes litoral in Peru del sud in dominica, occidente al minus duo personas e vulnerante multo plus, quia illo faceva domos cader e camminos micar. Un viro ha essite fullate per un rocca in Yauca. Un persona ha morte in Bella Unión. In le initio, le Centro de Advertimento de Tsunami del Pacifico habeva advertite de undas tsunami possibile in le costa de Peru del sud. (17 | PE)

2018-01-13 – Elekto prezidantal en Chekia

ASKOLTEZ SONA ENREJISTRURO (achento Cheka)

99583879_043995058La elekto prezidantal en Chekia duros per la duesma fazo, en qua akademiestrulo por-Europana Jiří Drahoš afrontos nuna prezidantulo Miloš Zeman, qua esas tre simila per sua konduto ed opinioni al prezidantulo Usana Donald Trump. La unesma fazo di votado en venerdio e saturdio pasis sen-evente, ecepte ke manifestantino nud-mama esforcis impedar Zeman votar en la chef-urbo Praha en venerdio, klamante Angle, ke Zeman esas prostitucero dil prezidantulo Rusiana Vladimir Putin. (57 | CZ)

2018-01-13 – Ardor insendiik in Australia

AUSKULTA REGISTRASION DE SON (aksentuasion italik)

26239029_1752856184757540_1259584715871860326_nPort aerik in urb sekund leplu grand in Galesia Sudik Nov, Australia estik, av esed klosed in pomedidiurn saturndiik e voli av esed anuled u deturned kausu ardor insendiik vegetasionik, kel esav adported per venti uestik fort. Registrad fasied per vehikl flotant in aer superioru ardor monstrav nubi fumik grand movant se superioru port aerik. Ardor menasav domi. Plu tarde insendieri komensav avar sukses ko hidrobombardasion de ardor e prekautasion av esed tendrifiked. (0 | AU)

<phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈport aeˈrik ˈin ˈurb seˈkund ˈleplu ˈgrand ˈin gaˈlesia suˈdik ˈnov”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ausˈtralia esˈtik”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈav eˈsed kloˈsed ˈin pomedidiˈurn saturndiˈik ˈe ˈvoli ˈav eˈsed anuˈled ˈu deturˈned ˈkausu arˈdor insendiˈik vegetasioˈnik”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈkel eˈsav adporˈted ˈper ˈventi uesˈtik ˈfort”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”regisˈtrad fasiˈed ˈper veˈhikl floˈtant ˈin aˈer superiˈoru arˈdor monsˈtrav ˈnubi fuˈmik ˈgrand moˈvant ˈse superiˈoru ˈport aeˈrik”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”arˈdor menaˈsav ˈdomi”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈplu ˈtarde insendiˈeri komenˈsav aˈvar sukˈses ˈko hidrobombardasiˈon ˈde arˈdor ˈe prekautasiˈon ˈav eˈsed tendrifiˈked”/>.

2018-01-11 – Neĝa ŝtormo en Kazaĥio

26731011_1419384614851493_6771487366968296297_nPro granda neĝa ŝtormo en Astano, kazaĥia ĉefa urbo, la urbestro Aset Isekeŝev deklaris krizan situacion en la urbo en ĵaŭdo, petante organizaciestrojn, ke ŝtataj institucioj, edukaj institucioj, konstruistoj, privataj kompanioj, butikoj, distraj centroj kaj aliaj komercaj ekzistaĵoj ĉesu siajn agadojn dum la tago, escepte de organizacioj vive necesaj por la urbo: fajra brigado, polico, krizaj servoj, krizaj kuracaj servoj, kuracaj institucioj kaj publikaj servoj. (0 | KZ)

2018-01-10 – Glisasion de fang in Stati Unied de Amerik

26239572_1374994635940586_8837361270552474236_nIn matin merkurdiik, personel salvatorik no sesav eforsar truvar viktimi in Santa Barbara, Kalifornia, SUA uestik, keloke fang avav glised a domi, kuvred rutoni e sviped vehikli apo in diurn marsdiik, kuande deskuink milimetri de pluviad avav kaded durantu kuink minuti, per kekos slipr normik de inundasion subit avav esed multe surpased. Inundasioni e fang av klosed seksion kuinkdes-kilometrik de ruton sent un in omni du direksioni intr Santa Barbara e Ventura. (0 | US)

2018-01-08 – Ardor insendiik in Stati Unied de Amerik

new_yorkIn hor sept de matin lundiik, membri de servasion sekret observav fum su tekt de Trump Tower, struktur edifisiik siel-rasant ko kuinkdesokt etaji in kuartier Midtown Manhattan de New York, SUA nord-estik. Ili komunikav it a direktor de sekuritet insendiik in vestibul, kel spektav sistem fotoaparatik e dekuvrav flami in ventilasion. Tri homi av esed nemulte lesed. Ardor elektrik minim in struktur turiik su tekt de Trump Tower av esed determined kuale kaus de ardor insendiik. (0 | US)

2018-01-07 – Bomba in paise Zurina

26169640_1565657590150479_8338097666235282382_nIn nord-occidento di paise Zurina star città Idlib. La in domingo bomba in carreta rompir bastimento di Ajnad al-Kavkaz. Ajnad al-Kavkaz star armata per revoluzion co’l molto cento soldat. Piu di trenta genti star morto e settanta haber piaga. Paise Zurina lento comminchiar rinnovar se doppo rovina di guerra di un parte di popolo contra altra. Ista guerra comminchiar in anno due mille undici, quando governo di Bashar al-Assad fasir oppressione severo di revoluzion. (0 | SY)

2018-01-06 – Ardor insendiik in Filipini

AUSKULTA REGISTRASION DE SON (aksentuasion espanik)

26167096_1819575764776115_2945089498324813021_nArdor insendiik komensav in butikon in urb leplu grand de Filipini sentrik in du-des-un hori e tri-des minuti in diurn vendrdiik. It es ankor ekstinguand. Pumperi informav in po-medi-diurn saturndiik, ke ardor es ankor flagrant in partii de etaji sekund, ters, kuart e kuint de butikon. Kaus de ardor es ankor determinand. Arendatori e butiki in butikon no av esed perkuted per ardor. Butikon informav per *internet, ke it esero klosed in diurn saturdniik kausu ardor. (0 | PH)

<phoneme alphabet=”ipa” ph=”arˈdor insendiˈik komenˈsav ˈin butiˈkon ˈin ˈurb ˈleplu ˈgrand ˈde filiˈpini senˈtrik ˈin dudesˈun ˈhori ˈe triˈdes miˈnuti ˈin diˈurn vendrdiˈik”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈit ˈes anˈkor ekstinguˈand”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”pumˈperi inforˈmav ˈin pomedidiˈurn saturndiˈik”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈke arˈdor ˈes anˈkor flagˈrant ˈin ˈpartii ˈde eˈtaʒi seˈkund”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈters”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”kuˈart ˈe kuˈint ˈde butiˈkon”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”kaˈus ˈde arˈdor ˈes anˈkor determiˈnand”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”arendaˈtori ˈe buˈtiki ˈin butiˈkon ˈno ˈav eˈsed perkuˈted ˈper arˈdor”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”butiˈkon inforˈmav ˈper interˈnet”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈke ˈit eˈsero kloˈsed ˈin diˈurn saturdniˈik kaˈusu arˈdor”/>.

2018-01-01 – Prohibitiōne dē commércio dē ébore in Sīna

AUDI PRÆLECTIŌNE SONITO (accentu Bohēmico)

99424038_gettyimages-624864096Dum lóngo témpore, Sīna e es ūno ex máximo mercātus dē ébore, sed ab ánno bis mīllēsimo décimo octāvo, tōto commércio dē ébore et prōdúctos dē ébore es cóntrā lēge in Sīna. Es spe, quod elephántes es plūs sálvo nunc. Vēnditiōne dē ébore acquīsīto post ánno mīllēsimo nōngentēsimo septuāgēsimo quīnto es jam prohíbito in Sīna, secúndo Conventiōne dē Commércio Internātiōnāle dē Spécies in Perīculo dē Fáuna et Flōra Silvéstre, sed ísto prohibitiōne es īnsufficiénte. (0 | CN)

2017-12-23 – Fuogo in Filipinas

SENTIR SONO

25659298_1558317064256639_6916764788818034065_nIn mare di oriento star paise Filipinas. In scirocco dessa paise star città Davao. Fuogo comminchiar la in grandi botega non lungo doppo aperatura di botega in sabato. Fuogo comminchiar in parte di botega, ove vendir mobili, in piano numero tre. Fuogo rapido coprir altra piano di botega. Non sabir, perque fuogo comminchiar. Salvar sei umano. Venti otto lavorador non poter escapar ista botega. Fasir ricerca di loro, ma non poter trovar loro. Genti pregar per loro salvo. (0 | PH)

2017-12-21 – Tajfuno en Filipinoj

25550535_1728835297181063_8782956585782638782_nTajfuno Vinta trafis Mindanaon en sudaj Filipinoj. Oficistoj de la komanda centro de teamoj de kriza respondo kaj rapida respondo de la Departemento de Socia Bonstato kaj Disvolviĝo diris, ke novaj evakuitoj ankoraŭ venas. Tridek kvar evakuaj centroj lokitaj en diversaj regionoj jam estas malfermitaj. Ĉiuj sanaj oficejoj kaj hospitaloj en la tuta regiono jam estas pretaj liveri iujn ajn sanajn servojn kaj respondi al iuj ajn vundoj kaŭzitaj de la tajfuno Vinta. (0 | PH)

2017-12-21 – Fajro en Sud-Koreio

25659288_812508712253482_8598924967123408156_nAlmenaŭ dudek naŭ homoj estis mortigitaj kaj preskaŭ tridek vunditaj en ĵaŭdo pro grava incendio en ekzerceja konstruaĵo en Sud-Koreio – en la tria plej granda urbo de la provinco Nord-Ĉungĉongo en ĝia nordo. Tio estas unu el la plej mortaj incendiaj katastrofoj de la lando. La plej malbona incendio, kiu iam trafis modernan Sud-Koreion, estis incendia atako en fervoja stacia domo en la sudorienta urbo Teguo, kiu lasis cent naŭdek du homojn mortintajn en la jaro dumil tri. (0 | KR)

2017-12-18 – Katastrof transportik in Stati United de Amerik

25398724_10208780860117749_1541392497632937029_nTren voyajant eks Seattle, Washington, trans rels-rut Amtrak Cascades a Portland, Oregon, av anded eks relsi e kaded a su ruton automobilik Interstate 5 proksimu DuPont, Washington, SUA nord-uestik. A minu seks homi av moried. Kuasi sent homi – e pasajeri e laboratori rels-rutik – av esed lesed e admited per hospitali. (0 | US)

2017-12-18 – Triar señores commandante in Gujarat

99249314_gettyimages-894562570In mare di oriento star paise India. In occidento di India star paise Gujarat. Popolo triar señores commandante dessa paise. Señores, qui gia governar tutto India e qui volir guardar antico usanza di nazion hindu e protection di affaires dessa nazion, guadagniar. Señores, qui volir governo per popolo, libertà in società, donar ricchezza di qualche genti a autros, incoragiar interesso di tutto genti in terreno di India e separar governo e fe, perdir. (85 | IN)

2017-12-16 – Tropika ŝtormo en Filipinoj

AŬSKULTU SONAN REGISTRAĴON (ĉina akcento)

25298993_1522871144498493_5196697827005760022_nTropika ŝtormo Kai-tak iomete malfortiĝis en malfrua sabata posttag-mezo, atinginte teron en San Policarpo, mezaj Filipinoj. Filipina Administrado de Atmosferaj, Ter-Fizikaj kaj Astro-Sciencaj Servoj diris al loĝantoj de provincoj trapasotaj de la tropika ŝtormo, ke ili “devas fari taŭgajn aranĝojn kontraŭ superakvoj kaj glitoj de tero kaj kunordigi tion kun siaj respektivaj lokaj registaroj kaj administroj por reduktado kaj mastrumado de risko de katastrofoj”. (0 | PH)

<phoneme alphabet=”ipa” ph=”troˈpika ˈʃtormo ˈkaitak ioˈmete malforˈtid͡ʒis en malˈfrua saˈbata posttagˈmezo”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”atinˈginte ˈteron en san poliˈkarpo”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈmezaj filiˈpinoj”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”filiˈpina adminisˈtrado de atmosˈferaj”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”terfiˈzikaj kaj astrost͡siˈent͡saj ˈservoj ˈdiris al loˈd͡ʒantoj de proˈvint͡soj trapaˈsotaj de la troˈpika ˈʃtormo”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ke ˈili”/> “<phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈdevas ˈfari ˈtawgajn aˈrand͡ʒojn ˈkontraw superˈakvoj kaj ˈglitoj de ˈtero kaj kunorˈdigi ˈtion kun ˈsiaj respekˈtivaj ˈlokaj regisˈtaroj kaj admiˈnistroj por redukˈtado kaj mastruˈmado de ˈrisko de katasˈtrofoj”/>”.

2017-12-15 – Mōtu dē térra in Indōnésia

AUDI PRÆLECTIONE SONITO (accentu Finlandico)

25299202_1972251749689284_7989536524354008632_nJava, īnsula principāle dē Indōnésia, es concússo per fórte mōtu dē térra dē magnitūdine sex et ūno dīmídio in Vénere-díe in véspere ánte médio nócte, terrénte nérvos dē habitántes dē cápite Jakarta. Tremōre dē térra es in profunditāte nōnāgíntā et ūno chiliométros quási sub úrbe Cipatujah in Indōnésia médio. Víro habénte sexāgíntā et dúo ánnos in Ciamis et fēmina habénte octōgíntā ánnos in Pekalongan móri in ædifícios collāpso. (15 | ID)

2017-12-10 – Nix in Britanniīs

5620711_c2e88403Nix in Británniīs diēbus recéntibus múltō cadēbat. Grándēs térræ pártēs sub mātériē álbā tēctæ sunt. Regiōnēs nōnnūllæ sē ad íter níve obstruéndum prǽparant. Ammonítio “sūcina” prō Térrīs Mēdiīs Orientālibus, Ángliā Orientālī, Londīniō ac Ángliā Merīdiorientālī, Ángliā Septentriōoccidentālī, Cámbriā, Térrīs Mēdiīs Occidentālibus et Isúriā ac Hýmbriā Sōlis díē ēdícta est. Hóminēs íbi quóque ammonéntur, ut superfíciēs glaciālēs post nívis congelātiōnem cáveant. (35 | GB)

<phoneme alphabet=”ipa” ph=”nɪks ɪn bʀɪˈtʰannɪiːs dɪˈeːbʊs ʀɛˈt͡sɛntʰɪbʊs ˈmʊltʰoː kʰaˈdeːbatʰ”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈgʀandeːs ˈtʰɛʀʀɛː ˈpʰaʀtʰeːs zʊb maːˈtʰɛʀɪeː ˈalbaː ˈtʰeːkʰtʰɛː zʊntʰ”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ʀɛgɪˈoːneːs noːnˈnuːllɛː zeː ad ˈɪtʰɛʀ ˈnɪvɛ ɔbstʰʀʊˈɛndʊm ˈpʰʀɛːpʰaʀantʰ”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ammɔˈnɪt͡sɪɔ “ˈzuːt͡sɪna” pʰʀoː ˈtʰɛʀʀiːs ˈmeːdɪiːs ɔʀɪɛnˈtʰaːlɪbʊs”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈanglɪaː ɔʀɪɛnˈtʰaːliː”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”lɔnˈdiːnɪoː akʰ ˈanglɪaː mɛʀiːdɪɔʀɪɛnˈtʰaːliː”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈanglɪaː zɛpʰtʰɛntʰʀɪoːɔkʰt͡sɪdɛnˈtʰaːliː”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈkʰambʀɪaː”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈtʰɛʀʀiːs ˈmeːdɪiːs ɔkʰt͡sɪdɛnˈtʰaːlɪbʊs ɛtʰ ɪˈzʊʀɪaː akʰ ˈhʏmbʀɪaː ˈzoːlɪs ˈdɪeː eːˈdɪkʰtʰa ɛstʰ”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈhɔmɪneːs ˈɪbɪ ˈkʋɔkʋɛ ammɔˈnɛntʰʊʀ”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ʊtʰ zʊpʰɛʀˈfɪt͡sɪeːs glat͡sɪˈaːleːs pʰɔstʰ ˈnɪvɪs kʰɔngɛlaːt͡sɪˈoːnɛm ˈkʰavɛantʰ”/>.

2017-12-05 – Explōsiōne in Sȳria

24774905_1803492959949832_7774327706966059041_nAd mínimo ócto hóminēs es occīso post explōsiōne dē bómba in Mārte-díe in mōtro-vehículo trānsportānte viātōres in párte Akrama dē úrbe Homs in Sȳria médio – in territōrio ténto ab gubernāculo dē Sȳria dūcto ab prǽside Bashar al-Assad. In mēnses recēnte, múlto territōrio dē adversārios, jūvāto ab Occidēnte, et dē álio congregātiōnes mīlitānte, inclūdēnte Cīvitāte Islāmico, es acquīsīto ab mīlitāres dē gubernāculo dē Sȳria, jūvāto ab Rōssia. (17 | SY)