Category Archives: Nuntios

De Gabriel Svoboda

2018-W24 – Juĝo en Hungario

AŬSKULTU SONAN REGISTRAĴON

hungarioPost kiam sepdek unu almigrantoj estis mortintaj en aŭgusto du mil dek kvin en kamioneto sur aŭtovojo ĉe Parndorf, Burgenlando, orienta Aŭstrio, finiĝis la juĝo kontraŭ la akuzitoj en la kazo de la tragedio. En ĵaŭdo en Kecskemét, meza Hungario, la kvar ĉefaj akuzitoj estis kondamnitaj al dudek kvin jaroj de malliberigo. La tri bulgarianoj kaj unu afganiano kriante metis la kulpon unu sur la alian. Dek aliaj akuzitoj estis kondamnitaj al ĝis dek du jaroj de malliberigo. (HU)

2018-W23 – Renkonto en Singapuro

101960985_18bfff94-48fe-4f18-b2a8-083722c1bd9cNordkoreia gvidanto Kim Ĝong-un kaj usona prezidanto Donald Trump alvenis en Singapuron antaŭ la venonta historia renkonto. Kim renkontis kun la singapura ĉefministro Lee Hsien Loong baldaŭ post la alveno. Kim kiel ĉefo faris sian unuan vojaĝon en eksterlandon en la Ĉinan Popolan Respublikon en marto, kaj en aprilo li fariĝis la unua nordkoreia gvidanto, kiu paŝis en Sudan Koreion, kiam li renkontis sudokorean prezidanton Mun Ĝe-In ĉe Panmunĵomo sur la interkoreia limo. (SG)

2018-W23 – Eksplodasion volkanik in Guatemaltekia

AUSKULTA REGISTRASION DE SON (aksentuasion espanik)

34809158_2066671140261972_5554722057645719552_nPo eksplodasion de *stratovolkan in Guatemaltekia sudik proksimu bord pasifik in medidiurn soldiik, plu ka sent homi es mortik kausu fluad ardant de sen, gasi kalid e roki fonded lavaik e kausu otr aksidenti volkanik. Sirka trisent homi es lesed e sirka dusent es mankant. Plu ka kuatr mil homi av debed abandonar region sirka volkan e viti de kuasi du milion homi esav influensed per ist katastrof. Port aerik internasional in urb prinsipal guatemaltekian esav klosed. (GT)

<phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈpo eksplodasiˈon ˈde stratovolˈkan ˈin guatemalˈtekia suˈdik prokˈsimu ˈbord pasiˈfik ˈin medidiˈurn soldiˈik”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈplu ˈka ˈsent ˈhomi ˈes morˈtik kaˈusu fluˈad arˈdant ˈde ˈsen”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈgasi kaˈlid ˈe ˈroki fonˈded lavaˈik ˈe kaˈusu ˈotr aksiˈdenti volkaˈnik”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈsirka triˈsent ˈhomi ˈes leˈsed ˈe ˈsirka duˈsent ˈes manˈkant”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈplu ˈka ˈkuatr ˈmil ˈhomi ˈav deˈbed abandoˈnar regiˈon ˈsirka volˈkan ˈe ˈviti ˈde kuˈasi ˈdu miliˈon ˈhomi eˈsav influenˈsed ˈper ˈist katasˈtrof”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈport aeˈrik internasioˈnal ˈin ˈurb prinsiˈpal guatemaltekiˈan eˈsav kloˈsed”/>.

2018-W22 – Sēparātísmus in Camerūnia

AUDI PRÆLECTIŌNE SONITO

43936570_303In sábbato postmerīdiāno, vīco Menka in Camerūnia septentriōoccidentāle es vīsitāto ab polīticos. Ad mínimo vīgíntī-dúo hómines in domicílio prō hóspites es occīso íbi ab mīlites in vēnēre-díe. Secúndum indícios ab gubernāculo dē Camerūnia, íllos es sēparātístas terrōrístico, quī vol sēcessiōne dē Camerūnia septentriōoccidentāle Anglophōno ab cētero Camerūnia Francophōno. In Octōbre bis mīllēsimo décimo séptimo, Re pūblico Ambazōnia es dēclārāto ab íllos. (CM)

2018-W22 – Sēparātísmo in Camerūnia

AUDI PRÆLECTIŌNE SONITO

43936570_303In sábbato postmerīdiāno, vīco Menka in Camerūnia septentriōoccidentāle es vīsitāto ab polīticos. Ad mínimo vīgíntī-dúo hómines in domicílio prō hóspites es occīso íbi ab mīlites in vēnēre-díe. Secúndum indícios ab gubernāculo dē Camerūnia, íllos es sēparātístas terrōrístico, quī vol sēcessiōne dē Camerūnia septentriōoccidentāle Anglophōno ab cētero Camerūnia Francophōno. In Octōbre bis mīllēsimo décimo séptimo, Re pūblico Ambazōnia es dēclārāto ab íllos. (CM)

2018-W21 – Reunition con le Commonwealth in Zimbabwe

AUDI REGISTRATION DE SONO

2c3ef2b3402a4dcc8240e22b61954896_18Zimbabwe ha sollicitate a reunir se con le Commonwealth de Nationes. Le presidente Robert Mugabe habeva evulse Zimbabwe ex le Commonwealth in le anno 2003 post un election disputate in le anno previe e suspension subsequente ex le organisation. Mugabe ha essite expulse ex politica in le anno 2017. Le sollicitation ha essite facte in le 15 de maio. Patricia Scotland, le secretaria del Commonwealth, ha revelate illo in su enunciation in lunedi, publicate in martedi. (ZW)

2018-W20 – Manifēstātiōnes in Palæstīna

AUDI PRÆLECTIŌNE SONITO (accentu Bohēmico)

safe_image.phpCīvitātes Fœderāto dē América trānsfer súō lēgātiōne in Isrāele ex Tel Aviv ad Yerushaláyim in Lūna-díe – in septuāgēsimo díe anniversārio dē dēclārātiōne dē indēpendéntia dē Isrāele. Es manifēstātiōnes dē multitūdines dē Ārabes Palæstīno júxtā sǽpe in līmite ínter Isrāele et Fímbria dē Ġazza. Círciter sexāgíntā Ārabes Palæstīno es occīso ab mīlites Isrāelēnse. Ínter occīsos es quīnquāgíntā mémbros dē Ḥamās, organizātiōne Ārabe Palæstīno vīso ab múltos quam terrorístico. (IL) (PS)

2018-W20 – Ataki in Indonesia

AUSKULTA REGISTRASION DE SON (aksentuasion espanik)

32840218_605936839739918_1044580078391918592_nKausu ataki suisidiik ante eklesi in diurn soldiik in urb sekund leplu grand de Indonesia in est de land proksimu bord ind-pasifik, destri visitatori de mes matinik av esed mortifiked e sirka kuinkdes otri lesed in ekles katolik. Otr ataki av esed fasied in ekles presbitristik e in ekles pentekostistik. Omni ataki av esed fasied per grup familiik heksamembrik. Organisasion teroristik Stat Mahometan av deklared, ke sie martiri avav fasied el ataki kontr kristiani. (ID)

<phoneme alphabet=”ipa” ph=”kaˈusu aˈtaki suisidiˈik ˈante ekˈlesi ˈin diˈurn soldiˈik ˈin ˈurb seˈkund ˈleplu ˈgrand ˈde indoˈnesia ˈin ˈest ˈde ˈland prokˈsimu ˈbord indpasiˈfik”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈdestri visitaˈtori ˈde ˈmes matiˈnik ˈav eˈsed mortifiˈked ˈe ˈsirka kuinkˈdes ˈotri leˈsed ˈin ekˈles katoˈlik”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈotr aˈtaki ˈav eˈsed fasiˈed ˈin ekˈles presbitrisˈtik ˈe ˈin ekˈles pentekostisˈtik”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈomni aˈtaki ˈav eˈsed fasiˈed ˈper ˈgrup familiˈik heksamemˈbrik”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”organisasiˈon terorisˈtik ˈstat mahomeˈtan ˈav deklaˈred”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈke ˈsie marˈtiri aˈvav fasiˈed ˈel aˈtaki ˈkontr kristiˈani”/>.

2018-W19 – Proses in Birmania

AUSKULTA REGISTRASION DE SON (aksentuasion anglik)

s4.reutersmedia.netIn diurn merkurdiik, kapitan polisiik birmanian atestav in kurt durantu proses kontr du diurnalisti, keli raportav di masakr di rohingyi. Ist-kos av devenied proses historik di libritet diurnalik. Kapitan av akused general brigadik polisiik, ke il preparav komplot a atrapar el diurnalisti e menasav kapitan e sie kolegi per arest, if ili no kaptero el diurnalisti. Ante sue atest, kapitan avav esed arested kausu violasion de disiplin polisiik e kondamned a prisonad monoanuik. (MM)

<phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈin diˈurn merkurdiˈik”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”kapiˈtan polisiˈik birmaniˈan atesˈtav ˈin ˈkurt duˈrantu proˈses ˈkontr ˈdu diurnaˈlisti”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈkeli raporˈtav ˈdi maˈsakr ˈdi roˈhingji”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”istˈkos ˈav deveniˈed proˈses histoˈrik ˈdi libriˈtet diurnaˈlik”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”kapiˈtan ˈav akuˈsed geneˈral brigaˈdik polisiˈik”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈke ˈil prepaˈrav komˈplot ˈa atraˈpar ˈel diurnaˈlisti ˈe menaˈsav kapiˈtan ˈe ˈsie koˈlegi ˈper aˈrest”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈif ˈili ˈno kapˈtero ˈel diurnaˈlisti”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈante ˈsue aˈtest”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”kapiˈtan aˈvav eˈsed aresˈted kaˈusu violasiˈon ˈde disipˈlin polisiˈik ˈe kondamˈned ˈa prisoˈnad monoanuˈik”/>.

2018-W19 – Termination de a(c)corde con Iran in li States Unit de América

AUDI REGISTRATION DE SON (accentu francesi)

5af96db1d38f38b96774c66fdf4898163e394a90In mardí, li States Unit de América ha quittat li talmen nominat a(c)corde nucleari (li Plane de Action Conjunctet Global), pactat in julí du mill deciquin con Iran. Li a(c)corde contene regules contractual, queles mey preventer li production de armes nucleari in Iran, quo mey esser supervidet per li Organisation International del Energie Atomic. Dunc li States Unit va imposir sanctiones contra Iran e contra landes, interprenses de queles ne va cessar su activitás in Iran. (US)

<phoneme alphabet=”ipa” ph=”in marˈdi”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”li ˈstates uˈnit de aˈmerika ha kwitˈtat li ˈtalmen nomiˈnat akˈkorde nukleˈari”/> (<phoneme alphabet=”ipa” ph=”li ˈplane de akˈt͡sjon kond͡ʒunkˈtet gloˈbal”/>), <phoneme alphabet=”ipa” ph=”pakˈtat in d͡ʒuˈli ˈdu ˈmill det͡siˈkwin kon iˈran”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”li akˈkorde konˈtene ˈregules kontrakˈtwal”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈkweles mej prevenˈter li produkˈt͡sjon de ˈarmes nukleˈari in iˈran”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”kwo mej esˈser superviˈdet per li organizaˈt͡sjon internat͡sjoˈnal del eˈnerʒje aˈtomik”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”dunk li ˈstates uˈnit va impoˈzir sankˈt͡sjones ˈkontra iˈran e ˈkontra ˈlandes”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”interˈprenzes de ˈkweles ne va t͡sesˈsar su aktiviˈtas in iˈran”/>.

2018-W18 – Librifikasion in Koré Nordik

AUSKULTA REGISTRASION DE SON (aksentuasion espanik)

5ada5f9019ee864b008b46b0-960-480Ante ke president de Stati Unied e shef superior de Koré Nordik okurero in futur proksim, Koré Nordik av librifiked omni tri setr prisoneri eks Stati Unied de Amerik in diurn merkurdiik. Ist-kos av avenied, po ke konsilier di sekuritet nasional de Stati Unied avav diked, ke ili esa librifiked, a ke Koré Nordik demonstra sue sinseritet. Koré Nordik av et sesed demandar retirasion de forsi militarik de Stati Unied eks Koré Sudik kuale kondision de sue dimision de armi atomik. (KP) (US)

<phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈante ˈke presiˈdent ˈde ˈstati uniˈed ˈe ˈshef superiˈor ˈde koˈre norˈdik okuˈrero ˈin fuˈtur prokˈsim”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”koˈre norˈdik ˈav librifiˈked ˈomni ˈtri ˈsetr prisoˈneri ˈeks ˈstati uniˈed ˈde ameˈrik ˈin diˈurn merkurdiˈik”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”istˈkos ˈav aveniˈed”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈpo ˈke konsiliˈer ˈdi sekuriˈtet nasioˈnal ˈde ˈstati uniˈed aˈvav diˈked”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈke ˈili ˈesa librifiˈked”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈa ˈke koˈre norˈdik deˈmonstra ˈsue sinseriˈtet”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”koˈre norˈdik ˈav ˈet seˈsed demanˈdar retirasiˈon ˈde ˈforsi militaˈrik ˈde ˈstati uniˈed ˈeks koˈre suˈdik kuˈale kondisiˈon ˈde ˈsue dimisiˈon ˈde ˈarmi atoˈmik”/>.

2018-W18 – Insultos in Syria

43586400_303Insultos per aëroplanos es facto (ab Israele in modo probabile) in Luna-die contra locos de militias supportato ab Irania in guerra civile in Syria. Sic es insultato puncto militare Nahar al-Bard juxta Hama in Syria medio cum sede de legione quadragesimo septimo et deposito de armos et etiam bases militare juxta aëriportu Halab. Ita secundo nuntios locale es occiso decem-sex homines, inter illos decem-uno Iranicos. (SY)

2018-W18 – Ataki lundiik in Afgania

AUSKULTA REGISTRASION DE SON (aksentuasion espanik)

imageStat Mahometan av fasied atak dupl proksimu stab sentrik de Organisasion de Pakt de Atlantik Nordik e ambasad de Stati Unied de Amerik in Sintur Verd (kuartier internasional sekur) in urb prinsipal afganian e kombat fusilasionik av avenied in Afgania estik; sirka des diurnalisti e trides otr homi av esed mortifiked. Plu tarde, suisidiist av ataked grup de vehkli de Organisasion de Pakt de Atlantik Nordik in Afgania sudik; desun skolani de *madras av peried in eksplodasion. (AF)

<phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈstat mahomeˈtan ˈav fasiˈed aˈtak ˈdupl prokˈsimu ˈstab senˈtrik ˈde organisasiˈon ˈde ˈpakt ˈde atlanˈtik norˈdik ˈe ambaˈsad ˈde ˈstati uniˈed ˈde ameˈrik ˈin sinˈtur ˈverd”/> (<phoneme alphabet=”ipa” ph=”kuartiˈer internasioˈnal seˈkur”/>) <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈin ˈurb prinsiˈpal afganiˈan ˈe komˈbat fusilasioˈnik ˈav aveniˈed ˈin afˈgania esˈtik”/>; <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈsirka ˈdes diurnaˈlisti ˈe triˈdes ˈotr ˈhomi ˈav eˈsed mortifiˈked”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”plu ˈtarde”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”suisidiˈist ˈav ataˈked ˈgrup ˈde veˈhikli ˈde organisasiˈon ˈde ˈpakt ˈde atlanˈtik norˈdik ˈin afˈgania suˈdik”/>; <phoneme alphabet=”ipa” ph=”deˈsun skoˈlani ˈde madˈras ˈav periˈed ˈin eksplodasiˈon”/>.

2018-W17 – Fluctuation militari in Syria

AUDI REGISTRATION DE SON (accentu hispan)

21341690_0In soledí, li Armé Syrian, jun(c)tmen con milicies su(p)portat probabilmen de Iran, prendet control de alquant villages in ost-Syria, queles hat esset sub li control de forties kurd (li Forties Democratic Syrian). To esset un conflicte rar ínter ti ci du partes del guerre. Li territorium esset plu tardmen reconquestat del forties kurd per un contraa(t)tacca ductet del Unitás de Protection Populari con auxilie de aviones, queles ascendet ex bases US-american in nord-Syria. (SY)

<phoneme alphabet=”ipa” ph=”in soleˈdi”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”li arˈme syˈrjan”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈd͡ʒunktmen kon miˈlit͡sjes supporˈtat proˈbabilmen de iˈran”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”prenˈdet konˈtrol de alˈkwant vilˈlaʒes in ostˈsyrja”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈkweles ˈhat esˈset sub li konˈtrol de ˈfort͡sjes ˈkurd”/> (<phoneme alphabet=”ipa” ph=”li ˈfort͡sjes demoˈkratik syˈrjan”/>). <phoneme alphabet=”ipa” ph=”to esˈset un konˈflikte ˈrar ˈinter ti t͡si du ˈpartes del ˈgwerre”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”li terriˈtorjum esˈset plu ˈtardmen rekonkwesˈtat del ˈfort͡sjes ˈkurd per un kontraatˈtakka dukˈtet del uniˈtas de protekˈt͡sjon popuˈlari kon auˈgzilje de aˈvjones”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈkweles ast͡senˈdet eks ˈbazes ˈu ˈes ameriˈkan in nordˈsyrja”/>.

2018-W17 – Querélla in Cīvitātes Fœderāto dē América

0668489b183f387f898935d4a3d34127fa752797In Vénere-díe in Cīvitātes Fœderāto dē América, paréntes dē studiōso habénte vīgíntī-dúo ánnos, quī es dēténto in Corēa Septentriōnāle íntrā décem-séptem mēnses et pósteā móri, stábili querélla extraōrdinārio in cūria fœderāle cóntrā gubernāculo dē Re pūblico populāre dēmocrático Corēāno (Septentriōnāle). Íllōs dīc, quod fīlio dē íllos es tormentāto et occīso et quod vīta dē fīlio dē íllos es dēstrūcto cum ménte intentiōnāle et brūtāle ab ísto gubernāculo crīmināle. (US)

2018-W17 – Congréssus in zōnā dēarmātā Cōrēānā

AUDĪ PRÆLĒCTIŌNEM SONITAM (accéntū Finlándicō)

2018_inter-_Korean_summit_01Kim Jong-un, súmmus dux Réī pūblicæ populāris dēmocráticæ Cōrēānæ (Septentriōnālis), et Moon Jae-in, prǽses Réī pūblicæ Cōrēānæ (Merīdiōnālis), in Véneris díē in zōnā dēarmātā Cōrēānā interjungēbant et symbólicē trānsversābant līmina in sólum ingésta, quæ territōria rērum pūblicārum sēparant. Ísta līnea līmitānea ab ánnō mīllēsimō nongentēsimō quīnquāgēsimō tértiō éxstat. Tárdius in íllā díē ámbō dúcēs Cōrēam síne ármīs atómicīs approbāvērunt. (KR) (KP)

2018-W16 – Explōsiōne in Sýria

AUDI PRÆLECTIŌNE SONITO (accentu Bohēmico)

000_1411_GEIn sábbato postmerīdiāno, dēpósito dē ármos pertinénte ad Irānia et Hezbollah, grége mīlitánte Islāmico Sīítico, es percússo per explōsiōne júxtā Halab, Sýria septentriōnāle. Es reportāto ab médios diurnārio locāle, quod lóco es aggrésso per aëróplano nōn identificāto; id pótes es ūno ex incursiōnes ex āëre ab coalītiōne Occidentāle. Sed ísto theōria es negāto ab statiōne tēlevīsífico Al Mayadeen, que dīc, quod explōsiōnes moderāto es fácto in lóco suprādícto in vēnēre-díe. (SY)

2018-04-13 – Vegetātiónis incéndium in Cīvitātibus Fœderātīs Américae

AUDĪ PRÆLĒCTIŌNEM SONITAM (accéntū Finlándicō)

30652806_1774877702575644_5325358739476185088_nStátus adverténtiæ ā Jóvis díē in Oklahōmā rūsticā Cīvitātum Fœderātārum Américæ merīdiōnālium válet, úbi incendiōrum cáusā octingénta chīliomētra quadrāta vegetātiōnis ārsērunt, mīlle quadringéntī hóminēs ex dómibus expúlsī sunt et múltī bóvēs occīsī sunt. Nóvus satélles artificiālis tam exāctum est, quod nóvæ párvæ flámmæ ab meteōrólogīs et vigílibus incéndiīs exstinguéndīs frequénter dēsuper cōnspicī póssint ántequam incéndium ab homínibus in térrā annūntiātum sit. (31 | US)

2018-04-07 – Kolision in Vestfalia

AUSKULTA REGISTRASION DE SON (aksentuasion anglik)

100747538_hi046011650-1Vir av diriged vehikl kontr grup de homi sedant in terasi ante restaurerii e kaferii in lok spasios ambulatorik in sentr historik de urb in Vestfalia, Germania uestik. Du homi av esed mortifiked e dudes homi av esed lesed (seks grave). Ist vir av posteriore mortifiked se per pistol. Il esav german de ansianitet kuatrdesokt anui, kel sufrav kausu maladitet intelektuik e konduktik e kel esav mikrodelikter, rapiant kosi pro ganiar mon pro su inklinasion drogik. (22 | DE-NW)

<phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈvir ˈav diriˈged veˈhikl ˈkontr ˈgrup ˈde ˈhomi seˈdant ˈin teˈrasi ˈante restauˈrerii ˈe kaˈferii ˈin ˈlok spasiˈos ambulatoˈrik ˈin ˈsentr histoˈrik ˈde ˈurb ˈin vestˈfalia”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”gerˈmania uesˈtik”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈdu ˈhomi ˈav eˈsed mortifiˈked ˈe duˈdes ˈhomi ˈav eˈsed leˈsed”/> (<phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈseks ˈgrave”/>). <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈist ˈvir ˈav posteriˈore mortifiˈked ˈse ˈper pisˈtol”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈil eˈsav gerˈman ˈde ansianiˈtet kuatrdeˈsokt ˈanui”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈkel sufˈrav kaˈusu maladiˈtet intelektuˈik ˈe kondukˈtik ˈe ˈkel eˈsav mikrodeliktˈer”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”rapiˈant ˈkosi ˈpro ganiˈar ˈmon ˈpro ˈsu inklinasiˈon droˈgik”/>.

2018-04-03 – Attacca in California

30123952_1311444028957178_9088212690110498019_nIn mare di occidento star miscolanza di multo paise american. In occidento dessa miscolanza star paise California. In martedi star attacca in San Bruno in casa di YouTube. YouTube star società qualche publicar pintura qualche movir se. Femella Nasim Aghdam cannonar la per pistola. Genti fugir in orror, tre umano haber piaga e doppo ista ella toucar se. In histoire, ella fasir pintura per YouTube, ma YouTube forar pintura di ella, dunque ella gribuillar contra YouTube. (3 | US)